Dageljjks bestuur ZLM vergaderde officieel orgaan van de maatschappij tot bevordering van landbouw, tuinbouw en veeteelt in zeeland en noord-brabant In dit nummer o.m.: K.N.L.C. - Brussel en de blijvers Pagina 3 Van het Landbouw schap Pagina 5 Granny Smith de dure bewaarappel Pagina 7 Kruisingen bij varkens fokkerij vraagt (meer) aan dacht Pagina 10 Opfok van biggen van af 3 weken op vlakke bat terij Pagina 10/11 Eenmaal daags voe ren van kunstmelk aan fokkalveren Pagina 11 Rototandem Pagina 13 Tijdens de Paasdagen is weer gebleken dat de Keukenhof één van Nederlands grootste attrakties is in het voor jaar. Op een betrekkelijk kleine oppervlakte van c.a. 28 ha wordt elk jaar een overweldigende kleurenpracht van bloeiende bolgewassen uitgestald dat uniek is voor ons land. De Haarlemse bloemenmeisjes gaven bij de opening begin april, door hun aanwezigheid nog een extra lentenoot aan dit feestelijk decor. VRIJDAG 16 APRIL 1971 59e Jaargang - No. 3076 land en tuinbouwblad door het Dagelijks bestuur van de ZLM op maandag 5 april j.l. gehouden vergadering gaf o.a. aanleiding om de Brusselse besluiten met be trekking tot het prijs- en structuurbeleid aan een na dere beschouwing te onderwerpen. De hoofdconclu sie was daarbij dat de besluiten met name met be trekking tot de akkerbouw bijzonder teleurstellend moeten worden genoemd. De uiterst geringe verho ging van de richt- en interventieprijzen voor tarwe en gerst als enig resultaat voor de akkerbouwsector vormt een zeer povere compensatie voor de regel matige kostenstijgingen, waarmee de ondernemers VQoral de laatste jaren worden geconfronteerd. Het is onaanvaardbaar dat de gevolgen van de inflatie steeds maar op de rug van de boer worden afgewen teld. De vergadering toonde zich dan ook zeer ont stemd over de handelwijze van de Ministerraad in Brussel. Het enige positieve van de resultaten van het Brus selse overleg is dan ook dat het systeem van prijs bevriezing van de laatste jaren in ieder geval is door broken. Met klem zal bij het overleg voor het vol gend prijsjaar moeten worden gepleit voor het toe passen van een indexering, waarbij de prijzen in ieder geval worden gekoppeld aan de kostenstijging. Mede naar aanleiding van deze Brusselse besluiten gaat de urgentie van het nationaal beleid steeds meer klemmen. Nationaal gezien dient een landbouwbeleid te wor den gevoerd, dat o.a. is* gericht op verbetering van de produktieomstandigheden en van de positie van de ondernemer in het algemeen. Daarbij zijn o.a. te noemen het bevorderen van op lossingen voor het financieringsprobleem en verbete ring van de fiscale wetgeving, zoals weergegeven in het meerjarenprogramma, dat onlangs door de geor ganiseerde landbouw aan de regering en volksver tegenwoordiging werd gepresenteerd. VEEHOUDERIJ In zijn overzicht over de ontwikkelingen in de vee houderijsector memoreerde de heer Van Heijst de besluiten, die onlangs ten aanzien van de prijzen in Brussel zijn genomen. Gehoopt moet worden, dat de in het vooruitzicht gestelde prijzen ook gerealiseerd zullen kunnen worden. De vergadering achtte het on bevredigend, dat de Minister van Economische Za ken pas bereid is om in het najaar de E.E.G.-kost prijsstijgingen te laten doorberekenen. Met name moet de verhoging van 2 cent per liter melk te gering worden geacht, daar de consumptiemelkbedrijven het vorige jaar reeds achterbleven in de uitbetalings capaciteit. In deze situatie zal wellicht op dit moment geen verbetering komen. Ten aanzien van de verhoging van de rundvlees prijzen van f 246,naar f 260,76 wordt verwacht, dat deze gunstig kunnen werken in tijden, dat de aanvoeren groot zijn. Toch is het te betreuren, dat op dit punt niet wat verder is gegaan, omdat de rund- veemesterij reeds geruime tijd in de verdrukking zit. Wanneer het iets beter voor deze sector zou worden, zou dit afname van de melkveehouderij kunnen be tekenen, waarvan men nog steeds bang is dat hier uit overschotten zullen ontstaan. Het gebruiksvee is over het algemeen duur en er is veel vraag naar weidevee. De nuchtere kalveren zijn in verhouding hiermee goedkoop, hoewel de aan voer begint te verminderen. De vraag naar slachtvee is goed, terwijl de prijzen eveneens redelijk zijn. De gemiddelde marktprijs was in de week van 22 tot 26 maart in ons land f 253,74 en de gemiddelde E.E.G.- prijs ƒ251,72. Volgens gegevens van het produkt- schap blijkt, dat er in de week van 15 tot 19 maart 1.628 ton kalfsvlees is uitgevoerd, grotendeels naar West-Duitsland en Italië, tegen prijzen, die circa f 20,boven het E.E.G.-gemiddelde liggen. De prij zen voor de slachtvarkens trekken wat aan, terwijl ook de vraag naar biggen wat groter is geworden. Betreffende de behandelde punten in de vergadering van de Veehouderijcommissie van de ZLM werd medegedeeld, dat het gewenst wordt geacht dat wat meer uniformiteit komt in de wijze van wegen en slachten in de verschillende slachthuizen. Een schrij ven hierover zal aan het K.N.L.C. worden gezonden. Ook werd geconstateerd dat de saneringsregeling voor de pluimveesector niet bevredigend is, omdat het samenvoegen volgens de thans geldende maat staven van bedrijven vrijwel onmogelijk is. Met een voordracht van de veehouderijcommissie om de heren C. de Visser, Meliskerke en M. den Dekker, Hoedekenskerke tot leden van het Hoofd bestuur te benoemen ging het dagelijks bestuur ac- coord. De voordracht zal ter goedkeuring aan de al gemene ledenvergadering worden voorgelegd. BENOEMINGEN Tot lid van het Scheidsgerecht voor de land- en tuinbouw in Zeeland werd benoemd de heer P. Scheele, Biezelinge, 2ulks als opvolger van de heer Ir. W. Kakebeeke, Rilland. Het bestuur besloot voorts accoord te gaan met de voordracht om de heer C. J. v. d. Velde te herbenoe men als plaatsvervanger van het tweede lid van de Pachtkamer van het kantongerecht te Middelburg. Tot vertegenwoordigers van de ZLM in het bestuur van de Stichting Gezondheidsdienst voor Dieren in Zeeland werden benoemd de heren M. Minnaard, 's-Heer Abtskerke en D. Guiljam, Scherpenisse.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1971 | | pagina 1