AAMERYL AA6RINOL VAN GEMEREN N.V. - AAGTEKERKE ■iJLSJïOKVNOl NT K. N. L. C- Dreiging en daadkracht Werkbezoek Landbouw- comité in Drente Voor de voorjaarsbehandeling tegen onkruiden in zomer- en wintergranen: M Landbouwservicebedrijf - Tel.(01188) 1597 Filiaal: Louisastraat 3 - SLUISKIL - Tel.(01157) 377 4 Het is het Drents Landbouwgenootschap een genoegen om als proefkonijn voor een nieuwe opzet te mogen dienen. Met woorden van deze strekking verwelkomde de heer J. L. Nysingh, voorzitter van het D.L.G., het da delijks bestuur van het Koninklijk Nederlands Landbouw- Comité maandagavond 15 maart j.l. in Assen. Het dage lijks bestuur van het K.N.L.C. was in Drente voor het eerste van een reeks werkbezoeken aan de aangesloten landbouworganisaties. De bedoeling van deze nieuwe activiteit in K.N.L.C.-verband is om direct in samen spraak met een lid-organisatie nader te kunnen ingaan op actuele aangelegenheden en in het bijzonder op de problemen in het werkgebied van die organisatie. In voorgaande jaren dienden daartoe z.g. rayonverga deringen, waarin de dagelijkse besturen van drie of vier provinciale landbouwmaatschappijen met dat van het K.N.L.C. bijeen kwamen. Er bleek echter behoefte om deze werkwijze te verbeteren en daarom zijn dit jaar vier van zulke werkbezoeken gepland. Het begon met een avondvergadering van het hoofd bestuur van het D.L.G. met het dagelijks bestuur van het K.N.L.C. Drente liet niet na om zijn dringendste pro blemen aan de orde te stellen. Op de agenda prijkten het landbouwprijsbeleid alge mene zaak met grote actualiteit en verder de plano logische belemmeringen en de daarmee deels verband houdende trage uitvoering van ruilverkavelingen. Wat het prijsbeleid betreft werd kennis genomen van de stand van zaken bij het Brusselse overleg. Men was het er uiteraard over eens, dat een snelle beslissing nodig is met een betere uitkomst dan wat dr. Mansholt heeft durven voorstellen. DREIGING VOOR DRENTSE LANDBOUW Wij zijn er in geslaagd om geleidelijk uit een heide landschap een goed en gezond landbouwgebied te maken. Maar wat is nu de bedoeling, gezien de vele plannen, die men uitbroedt tot verfraaiing van het landschap? Om ons hier in Drente weer ongeveer in de vroegere, achterlijke, staat terug te drukken? Voor een moderne landbouw is dat niet aanvaardbaar. Zo ongeveer was de strekking van het Drentse betoog met betrekking tot de planolo gische belemmeringen, die men in Drente ervaart bij het voorbereiden en uitvoeren van plannen tot de noodzake lijke verbeteringen in de landbouw. De heer Post van de afdeling grond- en pachtzaken van het D.L.G. had er veel werk van gemaakt om de bezoekers in te lichten over de dreiging, die hier voor de Drentse landbouw bestaat. Zulks ook ter voorberei ding van de excursie van de volgende dag. Hij gaf een uitvoerige uiteenzetting in de hoofdbestuursvergadering hoe ten gevolge op een facet-streekplan voor natuur schoon en recreatie (gebaseerd op de Tweede Nota Ruim telijke Ordening) wordt gekomen tot plannen, die ook het ruilverkavelingswerk sterk vertragen. Het eerste plan, dat de nodige deining teweeg bracht, was dat van het provinciaal bestuur inzake het stroomdallandschap van de Drentse Aa. ALARMEREND VOORBEELD QOK landelijk gezien was hier sprake van een alar merend voorbeeld hoe inbreuk kan worden ge maakt op de vrije uitoefening van het landbouwbedrijf in een omvangrijk gebied. Uiteindelijk heeft uitvoerig overleg tussen de SBL en een vertrouwenscommissie van de landbouworganisaties tot een bevredigende rege ling van de aankoop van de betreffende gronden op basis van vrijwilligheid en het daarvoor aan te houden prijs peil. Voorbeelden van bestemmingsplannen en landschaps plannen passeerden de revue. Te constateren was hoe allerlei merkwaarjdige theorieën, b.v. over het nut van houtwallen uit de stedebouwkundige koker toch door caan werken, o.a. in het provinciale goedkeuringsbeleid. Zodoende ontstaan er in ruilverkavelingen steeds grotere grondclaims voor niet-agrarische bestemming. Aan de andere kant is dan het aankoopbeleid1 van de SBL weer net te voorzichtig om voor een zodanig grote grondpot te zorgen dat ook de noodzakelijke bedrijfsoppervlakte- vergroting een kans krijgt. In de ruilverkaveling heeft men als landbouwbedrijfsleven mogelijkheid om mee te praten over het regelen van de verschillende belangen, maar hoe staat het met planologische belemmeringen voor de landbouw buiten de ruilverkaveling? RUILVERKAVELINGSPROBLEMATIEK De volgende avond, na deskundige voorlichting op het landbouwhuis te Assen betreffende de gang van zaken, die volgde op de aanvraag tot een ruilverkaveling van - 70.000 ha in het Veenkoloniale gebied en de (moeilijk heden die daarbij ondervonden werden en worden, een excurisie plaats door een aantal in uitvoering en in voor bereiding zijnde ruilverkavelingen. De ruilverkavelings- problematiek kwam ook hierbij weer naar voren. De be- drijfsgrootte in de bijna gereed zijnde en voltooide ruil verkavelingen van 1520 ha is eigenlijk al weer te klein. Verplaatsing en vergroting tot ca. 40 ha is finan cieel voor betrokkenen echter niet te trekken! De „grond pot" in ruilverkavelingen is veelal niet groot genoeg. Ook is er grote behoefte aan cultuurtechnische verbeteringen. Men zou met globale werken meer gebieden willen helpen, maar de betrokken boeren klagen dan dat er te weinig werken worden uitgevoerd. En tenslotte zijn er de aanspraken van natuurbescherming en recreatie, die kannen maken dat men met de rug tegen de muur komt te staan: of een compromis accepteren of geen ruilver kaveling en dus ook geen agrarische verbeteringen. Het is vooral noodzakelijk om te bewerkstelligen, dat die andere belangen hun aanspraken tijdig kenbaar maken. Hier komt nog bij dat natuurbescherming wel claims legt, ook buiten ruilverkavelingen, maar ze niet alle kan financieren! DOMO-BEDUM Het D.L.G. wilde laten zien, hoe de Drentse landbouw ondanks de bedreiging van zijn ontwikkelingsmogelijk heden op zijn bedrijven, toch de nodige daadkracht op brengt als het gaat om het tot waarde brengen van zijn produkt. Daarom eindigde het werkbezoek in Beilen op het hoofdkantoor van de Coöp. Melkproduktenbedrijven „DOMO-Bedum". Na de ontvangst namens het bestuur gaf de hoofddirecteur de heer K. de Boer een uiteenzet ting over de spectaculaire groei van het bedrijf. Hij stond stil bij de belangrijke mijlpalen in de ontwikkeling, zoals in 1948 het begin van de centrale verwerking van Beilen en in 1968 de gemeenschappelijke exploitatie van de aan gesloten bedrijven. De organisatiestructuur werd toege licht, waarbij in de discussie de band met de melkvee houders de nodige aandacht kreeg. De heer De Boer gaf duidelijk te kennen, dat er vol gens hem nog een verdergaande concentratie in de melk- verwerking en -afzet mogelijk en noodzakelijk is, zowel binnen als buiten de huidige grenzen van de DOMO. De melkaanvoer was in 1970 640 min kg en de omzet (ex clusief deelnemingen) 470 min. Belangrijk in bedrijven als „DOMO-Bedum" zijn de centrale planning, het verkrijgen van professioneel ma nagement oftewel echte beroepsbedrijfsleiders en het doen van het nodige onderzoek, vooral voor de ontwik keling van nieuwe produkten, zoveel mogelijk in samen werking met andere instituten. T>it is een voorbeeld van wat hier in Drente door samenwerking totstand is gebracht, er zijn er nog wel meer, aldus de D.L.G.-voorzitter. op basis van methabenzthiazuron AAMERYL is niet giftig, veilig voor het gewas en geeft geen geelkleuring. AAMERYL heeft een brede werking tegen éénjarige onkruiden waaronder ereprijssoorten, muur, jonge kamille en varkensgras. AAMERYL wordt opgenomen door de wortels én het blad, en werkt daardoor zeer doeltreffend! Dosering: 21/2 kg. per ha, op zwaardere gronden 3 kg per ha. Deze dosering geeft tevens een goed effekt tegen éénjarige grassen zoals vrindhalm, straatgras en zeer jonge duist Vraag inlichtingen over dit AA-kwaliteitsprodukt aan Uw handelaar of aan N.V. AAGRUNOL - GRONINGEN - TEL. 050-34041 f- SnOOUKTCN HEEFT HET VOOR U UITGEKIEND Met de KUNSTMEST-STROOI ER komt ELKE KORREL op zijn plaats terecht GEEN GELDVERLIES DOOR ONREGELMATIGE UITZAAI. De Exact-o-matic is: de modernste de handigste de MEEST ECONOMISCHE uitzaai-bereik van 40 tot 1600 Kg./ha. automatische markeurwisseling exacte afstelling van kunstmestgift per ha. nokkenrad-systeem met veerbelaste, instelbare bodemkleppen middenmarkering vergemakkelijkt besturing snel en gemakkelijk te reinigen ook geschikt voor regelmatige, breedvormige uitzaai van granen werkbreedtes: 2.80 m, 3.80 m, 5.00 m, 5.80 m Voor alle gewenste inlichtingen en gratis folder met volledige informatie bent U welkom bij

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1971 | | pagina 4