P. J. Zuid - Geluid KERN EN KEUR Ontwikkelingssamenwerking? Jongerenaktiviteiten 30 Onder redaktie van: H. A. HARDERWIJK P)OOR onze grote broer, of eigenlijk vader, de P.J.G.N. wordt een zogenaamde kaderreeks uitgegeven. In deze geregeld verschijnende serie boekjes (8 x per jaar) worden diverse zaken behandeld, welke min of meer in de belangstelling staan, speciaal van onze leden. Zo zijn ondermeer uitgekomen de volgende titels: landbouw van Nu naar Morgen; het leiden van discussiegroepen; spelen met eigen toekomst; gemeentepolitiek; sexualiteit (uiteraard); voedsel in de wereld in de jaren '70; vervuiling en vergiftiging van het milieu; kreativiteit; drugs. In elke brochure wordt het onderwerp in hoofdzaken, zij het natuurlijk beknopt, behandeld. De boekjes vor men een goede basis om op de klubbijeenkomsten een onderwerp van gesprek of discussie te vormen, hoe wel ook voor de geïnteresseerde enkeling dit boeiende stof kan zijn. Zij vormen tevens een bijzonder goede documentatie bij het eventueel maken van een werkstuk. Een boekwerkje, dat ieder P.J.Z.-lid in zijn/haar bezit zou moeten hebben. De prijs behoeft geen bezwaar te zijn, want een volledige jaargang kost slechts ƒ5, Heb je een afdelingsaktiviteit of discussiegroep rond één van de bovengenoemde onderwerpen, dan kan een Kern en Keur-nummer over dit onderwerp een enorme steun zijn. Zowel wat betreft de informatieve kant als de opzet en aanpak van deze problematiek. In ieder nummer komen een aantal vragen over het betreffende onderwerp voor, die een goede start vor men voor een discussie. Maak gebruik van deze goede, nuttige en zeer bruikbare kaderreeks. Opgave voor een abonnement bij: P.J.Z., Grote Markt 28, Goes (011005010) of P.J.G.N., Pr. Mauritsplein 23, Den Haag (070—512541) Bent U ook huiverig om geld te geven voor ont wikkelingssamenwerking, omdat U niet weet of Uw centen wel goed besteed worden? U zou graag willen weten waar Uw cepten naar toe gaan en op welke wijze ze besteed worden? Wij hebben momenteel een project, dat U op de voet en van dichtbij kunt volgen, n.l. het plan „Roger Makevo". Onze bedoeling? We halen Roger Makevo voor een periode van 6 maanden naar Nederland. We geven hem hier een goede opleiding in de gemechaniseerde landbouw. Roger gaat na die 6 maanden terug naar zijn land Kenia). Terug in zijn eigen land, kan hij zijn eigen landgenoten stimuleren en activeren tot het ge bruik van intensievere landbouwmethoden en landbouwmachines. Zo op het eerste gezicht lijkt het weinig, maar we zijn van mening dat het tot iets groots kan uitgroei en. Wij zijn namelijk van mening, dat de mensen uit de ontwikkelingslanden zelf in eerste instantie de stoot tot verbetering van de landbouwmethodes die nen te geven. Geen bevoogding door de blanke met alle risico's van een neo-kolonialisme. Zij moeten het zelf willen en zelf doen. Roger wil het graag en wij willen hem hiertoe graag in staat stellen door het aanreiken van de be nodigde kennis en ervaring. Help U ons hierbij door een financiële bijdrage te storten op postrekening 45.72.95 t.n.v. PJ.Z., Grote Markt 28, Goes, met vermelding „Roger". Maak Uw kennissen en overige relaties eveneens warm voor ons plan en stimuleer hen eveneens tot het geven van een financiële bijdrage. Onze welgemeende Roger 1 dank Ook mede namens ZAKEN OM TE ONTHOUDEN Reünie 4-weekse cursisten op zaterdag 3 april in café „De Landbouw", Grote Markt 38, Goes. Aan vang: 14.00 uur. Tevens uitreiking van de subsidiebij- dragen door de voorzitter der P.J.Z. P.J.Z.-juweel op vrijdagavond 16 april 1971 in het Dorpshuis te Wemeldinge. Aanvang: 20.00 uur. Wie won de toneelwedstrijd 1971 der P.J.Z. Voor de opvoering van het winnende toneelstuk begint, een optreden van de cabaretgroep Oost Zeeuws-Vlaanderen. Na de toneeluitvoering prijsuit reiking aan: winnende afdeling; beste toneelspeelster; beste toneelspeler. Na afloop een geanimeerd bal met een gerenom meerde band. MAN-VROUW ZIJN VANDAAG Een weekend van de K.P.J. en P.J.Z. West Zeeuws- Vlaanderen rond dit onderwerp op het vormingscen trum „Hedenesse" van 3 tot en met 4 april 1971. Zo is de start van het weekend: Wlodek is een middelmatige figuur, een kleur loos man, wiens dromen zelfs weinig voorstel len. Hij leeft met zijn vrouw, zoontje en schoon ouders op enkele vierkante meters, waar men elkaar voor de voeten loopt en van privacy geen sprake is. Wlodek, die zijn studie niet heeft voltooid, werkt bij een boeken-export- firma waar hij dag in dag uit, dezelfde handels brieven in het Russisch moet schrijven. Als dit alles hem op een avond te veel wordt, vlucht hij naar een dancing. Daar ontmoet hij Irena. Razend knap, lekker gek, onafhankelijk en met een tomeloos vertrouwen in eigen kunnen. Wlodek is betoverd door 'haar dierlijke charme, haar overredingskracht en zelfstandig optre den. Hij laat zich door haar inpalmen, bewer ken. Zelfs tijdens het liefdesspel werkt zij nog aan zijn aureool. Hoe groter haar toewijding en haar coaching, des te geringer wordt zijn enthousiasme. De ontluistering is totaal, hij be seft, dat hij onder dwang te hoog heeft gegre pen. Een ervaring rijker keert hij naar huis terug. Een boeiende film, maar vooral een interessant uitgangspunt voor een verdere discussie. Deelname aan dit weekend 17,50. Opgave voor deelname vóór 29 maart a.s. bij: Iz. Haartsen, Dam straat 31, Schoondijke (01173-334) of Fr. Temmerman, A 37, Ijzend ij ke (01176-271). Nadere gegevens en informatie bij: „Hedenesse" te Cadzand (01179-654). Zonder meer deelnemen, maar dan wel meenemen: lakens -f sloop (event, te huur) -f- grammofoonpla ten schrijfgerei. OOST ZEEUWS-VLAANDEREN Een grandiose avond in samenwerking met de volksdansgroep „Havannah Naguila" op 26 maart a.s. in de Jeugdherberg te Axel. De avond begint om 19.30 uur. Alle leden van de C.P.J. en P.J.Z. uit de streek Oost Zeeuws-Vlaanderen zijn van harte wel kom. KENNISMAKING MET OOST-DUITS LA ND Hoe leeft en werkt men achter het IJzeren Gor dijn? Hoe en in welke vorm werkt daar de landbouw, het landbouwonderwijs, de landbouworganisatie, de verwerkingsindustrie, enz. Veel jongeren vragen zich dit af. Wilt U een antwoord op deze vragen, dan moet je deelnemen aan de studiereis naar Oost-Duitsland, georganiseerd door de P.J.G.N., van 2 tot 8 mei 1971. Een goed en druk programma, maar er is toch nog tijd uitgetrokken voor een uitgebreid bezoek aan een aantal interessante steden, zoals Maagdenburg, Dres den, Leipzig en Berlijn. De kosten van deelname bedragen 250,all-in ook de visumaanvragen, enz. Opgave voor deelname uiterlijk vóór 30 maart a.s. bij: P.J.G.N., Pr. Mauritsplein 23, Den Haag (070- 512541). Nadere gegevens en informatie eveneens op dit adres verkrijgbaar. Deze studiereis is ook voor damesleden bijzonder interessant! Aarzel niet, maar geef je op. Je zult er geen spijt van hebben. WALCHEREN OP DE OOSTENRIJKSE TOER We knijpen er weer acht dagen tussenuit en wel van 25 juni tot 3 juli a.s. Oostenrijk is ons vorig jaar zo goed bevallen, dat de keus ons dit jaar bijzonder gemakkelijk gemaakt werd. De bevolking is zeer vriendelijk, terwijl het land bijzonder rijk aan na tuurschoon is.. Je kunt er luieren in de zon, bergen beklimmen, genieten van prachtige panorama's, Tiroleravonden bijwonen, enz. Voor ons staat vast: De zomerreis 1971 wordt we derom een succes "Blijf niet thuis, maar ga mee. Neem je vriend (in), kennis mee. Bij ons geldt: Ieder een is van harte welkom en hoe meer zielen, hoe meer vreugd Opgave voor deelname uiterlijk vóór 30 maart a.s. bij: Mej. I. Geertse, Middelburgseweg 11, Grijpskerke (01180-3495) of de heer J. C. Cevaal, Jacob Catsweg 3, Grijpskerke (01180-3960). De kosten zullen zeker geen bezwaar zijn, want we staan er om bekend, dat we goede, maar goedkope zomerseizoen organiseren. STEEK JE VOETEN EENS BIJ EEN ANDER ONDER DE TAFFL Organiseer eens een uitwisseling met een andere jongerenafdeling en wissel van gedachten met de leden van die afdeling! Een drietal afdelingen wil graag met een P.J.Z.-afdeling uitwisselen. Heb je belangstelling, neem dan kontakt op met: Afd. Oudewater (Utrecht): H. Lekkerkerker, Waardsedijk 41, Oudewater (03486-1386). Afd. Harmelen (Utrecht): W. van Bemmel, Rijksstraatweg 130, De Meern (03406-1475). Afd. Beusichem (Gelderland): Sekretariaat „Jong Gelre" (065-422442). UITWISSELING AFD. FIJNAART MET AFD. ALTENBERG-LINZ (Oostenrijk) Allereerst wil ik zeggen, dat een uitwisseling met een groep buitenlanders een bijzonder leerzame er varing is. De Oostenrijkse groep bestond uit 43 per sonen. Zij waren ondergebracht in 26 gastgezinnen van woensdag 17 maart t/m 20 maart. De groep werd woensdag door de burgemeester van Fijnaart ont vangen. Na deze ontvangst gebruikte men een geza menlijke Brabantse koffiemaaltijd, waaraan 80 per sonen deelnamen, (zeer grote opkomst van de eigen leden!) Na de maaltijd een gezellig samenzijn, waarbij on ze gasten met eigen muziek (5 man sterk) een volks dans (in klederdracht) de avond tot een groot succes maakten. Donderdag: Een bezoek aan de Deltawerken (Brou- wershavense Gat). Onze gasten waren bijzonder on der de indruk van deze geweldige waterwerken. Ze dachten eerst, dat „Deltawerken" een fabriek was. De dag werd besloten met een warme maaltijd, ter wijl daarna enige films over Nederland vertoond werden. Vrijdag: Een bezoek aan de Rotterdamse 'haven, de Euromast en een groot melkveebedrijf in Lage-'Zwa- luwe met 146 stuks vee. De vrijdagavond werd door gebracht in de gastgezinnen. Zaterdagmorgen vertrokken onze gasten naar Hoo- geveen, alwaar zij een bijdrage zouden leyeren aan de Landelijke Culturele dag der P.J.G.N. Door deze uitwisseling is ons duidelijk geworden, dat het voor^ beide partijen leerzaam en blik-verruimend is. Je leert de mensen en gébruiken van je gastland beter kennen dan tijdens een vakantiereis. Dingen die wij niet voor mogelijk hadden gehou den, werden ons duidelijk in de omgang met deze men sen. Alles gaat daar nog bijzonder primitief in onze ogen. In dit verband een opmerking van één onzer gasten, die zei: „Jullie leven als koningen bij ons vergeleken!" i Het is voor elke afdeling aanbevelenswaardig een uitwisseling te organiseren. Ook de eigen leden krij gen hierdoor meer kontakt met elkaar. Het is voor ons een hele fijne belevenis geweest en we zullen, heel graag een tegenbezoek maken in 1972! EEN LID VAN DE AFD. FIJN AART.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1971 | | pagina 30