DINGEN VAN DE WEEK 23 KORTE TUINBOUWNOTITIES FRUITPRIJZEN MINDER LAAG De fruitprijzen zijn de laatste tijd naar verhouding flink aangetrokken. Voor bepaalde rassen liggen ze zelfs op een redelijk peil. Speciaal d<e Conference heeft een enorme sprong gemaakt. Natuurlijk betekent dit niet dat de problemen van de overproduktie nu plotseling zijn opgelost. Men mag niet verwachten dat het al is uitgeziekt. Wel is eens te meer gebleken hoe moeilijk het is om het verloop van de afzet te voorspellen. Iets meer vraag of iets minder aanbod kunnen een zeer grote invloed op het prijspeil uitoefenen. VOORUITZIENDE BLIK De opleving in het prijspeil is ongetwijfeld vooral terug te voeren tot het feit dat vorig najaar vrij veel appels en vooral zeer veel peren door interventie uit de markt zijn genomen. Sommigen zeggen thans dat ze het huidige verloop aan zagen komen. Ze waren volgens hun in oktober- november al tot de conclusie gekomen dat er zoveel „naar de hoop" ging, dat het overblijvende een goede prijs zou opbrengen. We zijn zo vrij dat te betwijfelen. Als ze het werke lijk aan hadden zien komen, hadden ze wel anders ge handeld. Niets was gemakkelijker geweest dan Con ference voor een kwartje per kg op te kopen en die later weer voor drie kwartjes te verkopen. Zelfs na aftrek van uitval en bewaarkosten was er nog een fors bedrag met weinig moeite mee verdiend. BOTERHAM Als fruitteler verdient men met heel veel moeite slechts een heel laag inkomen. Terecht wordt er door de deskundigen op gewezen dat men toch steeds moet streven naar een hogere produktie per man, met be houd van prima kwaliteit. Bij de zwoegende teler komt zo'n boodschap echter niet altijd prettig over. Dat bleek na een lezing waar in werd gezegd dat we moeten naar 8 ha per man en dat er dan nog wel een boterham te verdienen zal zijn. Uit de zaal werd de vraag gesteld: „Zou er dan nog tijd overblijven om die boterham op te eten?" VIJF-EN-VEERTIG PLUS Een grief van sommige telers tegen bepaalde be grotingen is wel, dat er steeds van wordt uitgegaan dat er hoge arbeidsprestaties worden geleverd. Prestaties die inderdaad goed mogelijk zijn voor gave, ge zonde werkers van b.v. 25 tot 40 jaar. Maar die een zware opgave vormen voor personen die, wat spier kracht en uithoudingsvermogen betreft, over hun hoogtepunt heen zijn. Vandaar de onlangs gehoorde vraag: „Is er op de moderne bedrijven geen plaats meer voor ouderen? Moeten de agrariërs (werkgevers en werknemers) met hun 45e jaar alsnog omgeschoold worden voor een ander beroep of krijgen ze vervroegd A.O.W.? GROTERE APPELEXPORT De export van onze (Nederlandse) appels nam in 1970 zeer sterk toe, namelijk van ca. 50 miljoen kg in 1969 tot 87 miljoen kg in het afgelopen jaar. West- Duitsland was daarbij weer verreweg de belangrijk ste afnemer. Bij die toename is waarschijnlijk van veel betekenis geweest dat er in Duitsland een beurtjaar was; de appeloogst was er circa 1750 miljoen kg tegen over bijna 2600 miljoen kg in het jaar tevoren. Bij de vergrote export moet wellicht ook in ogen schouw worden genomen dat ons fruit in 1970 van uitzonderlijk goede kwaliteit was. Zelden was het zo goed van smaak, zelden was de Golden zo gaaf. Dat heeft de afzet toch wel vergemakkelijkt, hoewel anderzijds de houdbaarheid geen sterk punt was. WESTDUITSE BEURTJAREN Als de Westduitse fruittelers een beurt jaar hébben, is dat altijd gunstig geweest voor het prijspeil in ons land. Een grote Duitse oogst betekent echter ook voor ons een laag prijspeil. De laatste 6 jaar kwam de appelproduktie in West- Duitsland twee maal boven de 2 miljard kg, namelijk in 1967 (2.275 miljoen kg) en in 1969 (2.575 miljoen kg). De gemiddelde veilingprijs i* ons land was toen bijna 10 ct. lager dan in d'e andere 4 jaren, toen Duits land een kleinere öogst had. APPELVOORRADEN De ramingen van de appelvoorraden in de E.E.G. geven vrijwel alle lagere cijfers te zien dan vorig jaar om deze tijd. Dat geeft enige moed voor het verdere prijsverloop. De houdbaarheid van de oogst 1970 is echter geen sterk punt. Het advies blijft dan ook: Ruim het fruit op vóór er veel uitval is, dus op een moment dat de kwaliteit nog goed is. LOONSTIJGING De kosten stijgen in ons land zeer snel. Vooral de lonen gaan in fors tempo naar boven. Een (schrale) troost is dat dit bij onze EEG partners ook het geval is. Volgens een overzicht van het Centraal Bureau v. d. Tuinbouwveilingen stegen de uurlonen in de in dustrie in 1970 met 15,4 in W.-Duitsland, met 12 in Nederland en Frankrijk, met 13 in België en zelfs met 20 in Italië. BESCHEIDEN Volgens datzelfde overzicht van het Centraal Bureau werd in 1970 voor een bedrag van ruim 37V2 miljoen gulden omgezet op de Zeeuwse veilingen. Landelijk gezien een bescheiden bedrag, want het vormt slechts 3,1 van het Nederlandse totaal. Vooral Zuid-Hol land heeft een enorme omzet. In die provincie werd voor ruim 625 miljoen gulden geveild, wat 51,2 van het landelijk totaal betekende. Wat weinigen zullen weten is, dat St. Annaland (één van de 4 Thoolse veilingen) een iets hogere geldelijke omzet had dan Middelburg en Terneuzen. O. STAND VAN DE GROENTEGEWASSEN Het gevolg van de vorstperiode voor de onder glas geteelde produkten was, dat in het algemeen een FRUIT BLEEF GEVRAAGD Ook in de afgelopen periode bleef de goede vraag naar appelen voortduren en dat had tot gevolg dat de prijzen wat konden aantrekken. Aanvankelijk was er sprake van enige stilstand op een niveau van rond 55 cent per kg voor de beste kwaliteiten Golden De licious, maar eind vorige week lag de prijs van deze kwaliteit weer dicht tegen 60 cent per kg. De maat 6570 mm deed tussen 40 en 45 cent en voor de maat 6065 mm werd rond 40 cent per kg betaald. Er was nog al wat klasse II kwaliteit en hiervoor werd 58 cent per kg minder betaald dan voor de klasse I kwa liteit. In Zeeland is er nu nog maar heel weinig Jonathan en Goudreinette te koop. Van eerstgenoemd ras wer den fraai gekleurde partijen aangeboden en hiervoor werd dan voor wat de grote en middelmaten betreft tussen 55 en 65 cent per kg betaald. Minder gekleur de partijen waren op 4050 cent per kg ook duurder. Bij de Goudreinette kwamen er uit de gescrubde c.a.-cellen nog beste kwaliteiten en hiervoor werd dan tussen 70 en 75 cent per kg betaald. De kleine maat klasse I kwaliteit (6575 mm) werd verkocht tus sen 60 en 65 cent per kg. lagere temperatuur moest worden aangehouden dan. wenselijk was. Voor de open grond teelten kan wor den gesteld dat de vorst met de daarbij gepaard gaan de sneeuwval de algehele stand nadelig heeft beïn vloed. ONDER GLAS Sla (oogstperiode maart). Het gewas vertoont een goede stand en de te oogsten sla zal, naar men ver wacht, van uitstekende kwaliteit zijn. Geraamd wordt dat in de tweede helft van deze maand ruim 400 ha sla zullen worden geoogst (Totaal in maart 600 ha). Komkommers. Gewas- en vruchtontwikkeling ver lopen tot heden goed. Mogelijk dat de lage tempera tuur van eind februari begin maart enige vertraging zal hebben op de komende produktie. Het areaal onderging t.o.v. 1970 tot op heden geen wijziging van betekenis. Tomaten. Hoewel de stooktomaten 'een normale stand te zien geven, is de invloed van de afgelopen koude periode niet of nog niet aan te geven. Hier en daar laat de zetting wat te wensen over terwijl plaat selijk enige aantasting van virus voorkomt. Aardbeien staand glas verwarmd. Ondanks het voorkomen van voorbloei en dode knoppen, waarvoor geen duidelijke oorzaak te noemen is, is het stand- cijfer goed. AANVULLENDE OPMERKINGEN Naar aanleiding van de uitkomsten van de maande lijkse areaal-steekpro'ef wordt in maart een betrekke lijk kleine aanvoer van sla verwacht, doch daaren tegen in april een zeer groot aanbod. Eind aprilbegin mei zal de aanvoer weer normaal worden. Bij de komkommers was er een vervroeging van het tijdstip van planten, doch dit is tot nu toe niet in de aanvoer tot uitdrukking gekomen. Het tomaten- areaal was op 1 maart 15 kleiner dan vorig jaar, doch iets groter dan twee jaar geleden. WAT Zeeland betreft kan nog worden opgemerkt dat er in de koude of licht verwarmde kassen een verschuiving plaats vindt van tomaten naar de kleinere produkten, b.v. bonen. Dat vindt vooral zijn oorzaak in de matig tot slechte uitkomsten met „koude" tomaten vorig seizoen, toen er maandenlang veel doordraai was. Het prijsherstel dat andere jaren altijd in de herfst optreedt, kwam te laat om nog wat goed te maken. Voor al deze rassen is er dus sprake van een ver betering van de prijs. Nu moeten we er bij zeggen dat het uitgangspunt wel erg laag lag. De bewaarkos ten zijn groot en er treden in heel wat partijen ook nog bewaarverliezen op, maar dat neemt niet weg, dat er toch sprake is van een verbeterde situatie en dat is op zichzelf reeds van belang. Het is jammer dat het aantal telers dat er van pro fiteert, erg klein is geworden. Er waren op de vei lingen in ons gebied ook nog goede partijen Winston te koop. De prijs hiervan was sterk afhankelijk van de kleur en de kwaliteit en lag tussen 60 en 75 cent per kg. Goede partijen Laxton Superbe waren er maar weinig te koop en hiervoor werd voor de grote en middelmaten tussen 60 en 75 cent per kg betaald. Dat de bomen niet tot in de hemel groeien bleek uit de prijsontwikkeling bij Conference. Het aanbod was niet overweldigend groot maar de prijs liep te rug en kwam voor de grote en middelmaat klasse I kwaliteit op rond en iets beneden 80 cent per kg ter wijl voor de C-maat rond 60 cent per kg betaald werd. Dat is op zichzelf nog een redelijke prijs maar toch 510 cent per kg minder dan enkele weken geleden werd betaald. WORIGE week is bekend gemaakt waarvoor er gelden beschikbaar gesteld zullen worden uit het EEG-structuurfonds voor de landbouw, het zgn. „oriëntatie- en garantiefonds". De eerste toewijzing van gelden uit dit fonds voor 1971 werd bekend ge maakt en Nederland kreeg van het bedrag dat werd uitgekeerd ruim 15 miljoen gulden, dat was 8% van het totaal. Zoals bekend behoren tot de objecten die steun krijgen o.m. de ruilverkavelingen de PoelHeinkens- zand en Kieldrecht. Dat zijn zgn landbouwstructuur-objecten. Er wor den ook 7 Nederlandse marktstructuur-objecten ge financierd en daaronder namen de veilingen een be langrijke plaats in. We lazen dat voor de bouw van een nieuwe veiling bij Veldhoven (veiling Eindhoven) een subsidie wordt verstrekt van 1.692.643, Voor de eerste fase van de nieuwe veiling Westland Zuid werd een bedrag van 1.855.304,beschikbaar gesteld en de veiling Westland Noord kreeg in de der de fase van haar uitbreiding een bedrag van 131.974. Voor de 'aanschaf van een installatie voor het vacuum- koelen van tuinbouwprodukten te Berkel werd 199.455 beschikbaar gesteld. Tenslotte vermelden we nog dat voor uitbreiding en modernisering van de bloemen veiling in Honselersdijk een bedrag van ruim 2,5 mil joen gulden uit de EEG-pot beschikbaar werd gesteld. Dat zijn belangrijke bedragen en met enige jaloerse gedachten hebben we er naar gekeken. We bedach ten op dat moment dat het zuidwesten toch wel belang rijke kansen voorbij heeft laten gaan om te profiteren van deze steun uit Brussel bij de verbetering van de marktstructuur. We vernamen dat b.v. de veiling Westland-Noord, welke zoals bekend in Monster is gebouwd en een combinatie is van vier bestaande groenteveilingen, in totaal ruim 2,7 miljoen gulden steun van dit EEG-fonds heeft ontvangen. Als we lezen dat de veiling Eind hoven bijna 1,7 miljoen gulden krijgt voor een nieuw bouw die dan bovendien een belangrijke efficiënce verbetering met zich mee brengt, dan is dat nog al wat. We gaan deze week niet nakaarten over gemiste kansen bij de verbetering van de afzetstructuur. Er doen velerlei berichten over een gesprek over een veilingfusie in het zuidwesten de ronde die weer op gang gekomen zijn. Het is te hopen dat bij deze be sprekingen niet gekeken wordt naar het verleden maar naar de toekomst en het beleid dat daarin gevoerd zal moeter worden. WORIGE week kwamen uit enkele Zeeuwse kas sen de eerste aardbeien van het nieuwe sei zoen. De heer Kik uit Bruinisse won de race en veilde dinsdag 16 maart in Rotterdam de primeurs van deze oogst. De andere dag volgde in Kapelle de heer Mijns- bergen. De eerstelingen van de aardbeienoogst 1971 kwamen voor wat Kapelle betreft een week eerder dan het vorig jaar. Aangenomen moet worden dat tot de paasdagen het aanbod klein zal blijven. Er wordt nog al wat zeer vroege teelt met belichting en verwarming toegepast en daarom zullen er in de tweede helft van april wel redelijke aanvoeren van dit produkt kunnen komen. De stand van de kasaardbeien is op verschillende bedrijven niet geweldig. Vooral geldt dat voor de zeer vroege teelt en dan speciaal voor het ras Glasa. Hier bij komen nog al wat zgn. „groenbloeiers" voor, soms zelfs in een zodanige mate dat er sprake is van een zwaar tegenvallend gewas. Het is te hopen dat de prijs veel goed zal maken want de kosten die gemaakt moeten worden voor de zeer vroege en vroege kasaardbeienteelt zijn bijzon der hoog. Een prettige omstandigheid is wel dat het vorig jaar uit een onderzoek van het Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen is gebleken dat Zeeland* en speciaal de veiling in Kapelle-Biezelinge zeer gun stig voor de dag kwam met de gemiddelde prijzen van de kasaardbeien. Bij deze veiling waren de aanvoeren van betekenis en voor de meeste rassen lag de prijs belangrijk hoger dan bij andere belangrijke aardbeien veilingen. Dat zal de telers in dit gebied zonder twij fel voldoening hebben gegeven. Er heeft dit jaar weer wat omschakeling plaats ge vonden van aardbeien naar groenten en dan speciaal naar de sla-kant. Het zal wel nodig zijn dat er ook wordt gezorgd voor een voldoende ruim aanbod van aardbeien om de centrumfunktie te behouden. Bij de afzet van al onze tuinbouwprodukten gaat dat overi gens van steeds meer betekenis worden. Ook dat is echter geen zaak van vandaag of gisteren.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1971 | | pagina 23