AA SCHADE DOOR SCHURFT VOORKOMEN? ER IS EEN PERFEKT MIDDEL VOOR! AAVENTA-46 AAGRL^OL LELY i MAASLAND ROND DE SCHELDE Te koop: J. Riemens Te koop: Te koop: D. Troost F i.A.F.M.VAN ACKER A.D.RIEMENS de INSPAN N.V. Fa. KOOMAN IYEZE week heeft onze poes reeds jonge poesjes gekregen. Het zijn lieve beestjes en maar drie in getal, dus ook al een zekere vorm van verantwoor de gezinsvorming! Volgens buurman is dit veel te vroeg en druist dit tegen alle natuurwetten in. Zo keurt hij ook af, dat verschillende collega's reeds zomertarwe, haver en gerst, en enkelen ook al wat bieten gezaaid hebben. Min of meer stoppen ze hun zaad in de ijskast en ze vergeten dat het straks ook nog blauw ziet van de koude, was zijn commentaar. Mijn neef was ook zo vroeg in de weer geweest met het zaaien tijdens dat koude weer en die ligt nu ziek te bed en moet ervaren, dat vogeltjes die vroeg zin gen voor de poes zijn! Na zo'n pleidooi gaat men zich toch wel eens af vragen: wat is „vroeg" en wat is „te vroeg". Volgens de voorlichtingsdienst is het niet gauw te vroeg om te zaaien mits echter het land maar goed is. Daar zijn we het roerend mee eens! Uit ervaring weten we, dat haver 15 maart gezaaid moet zijn en ook zonder bezwaar in februari gezaaid kan worden. Zomertar we is in deze met haver gelijk te stellen. Zomergerst verdraagt wel beter laat zaaien dan beide eerstge- noemden, maar dient toch ook zo vroeg mogelijk ge zaaid te worden. Bij de erwten is vroeg zaaien van grote betekenis, maar dit gewas stelt hogere eisen aan de structuur van de grond dan de granen. Het optreden van de knopmaden vinden we meestal al leen in de laatstgezaaide percelen. Voor de bieten geldt als beste zaaitijd zo vroeg mogelijk, daar elke dag later zaaien de opbrengst met 300 kg per ha kan doen dalen. Vroeg zaaien is dus niet gauw te vroeg. Intussen hébben we ontdekt, dat buurman zijn zaai zaad te laat had besteld en dat wreekt zich nu in zijn bedrijf en ook in zijn humeur. Pas geleden hebben we in een gespreksgroep het vraagpunt over: „De organisatorische werkwijze van de ZLM" uitvoerig behandeld. Na een duidelijke toe lichting van de voorzitter over de verticale opbouw van onze organisatie, leek het ons eerst dat alles veel te groots was opgezet en dat het -steeds moeilijker wordt. Bij de verdere besprekingen bleek echter dat we ons danig vergist hadden in de werkwijze van onze eigen organisatie en met schaamte moeten we bekennen, dat we zo weinig afwisten van alles, wat en hoe het gedaan wordt door hen die door ons zijn aangesteld en gekozen. De pluim van de maand gaat in deze dan ook terecht uit naar allen die zich alle tijd en alle moeite willen getroosten om de stem van de landbouw ook in deze moeilijke tijd nog gestalte te geven. Ons aller belang is gediend door een krach tige organisatie en bij de behandeling van bovenge noemd vraagpunt is ons wel heel duidelijk gebleken dat onze ZLM zo'n sterke organisatie is. We kunnen met haar gerust in zee gaan, want zij is bij de tijd en zij wil dat blijven ook BELANGRIJKSTE RESULTATEN CERBE-PROEVEN 1970 PRAKTIJKMONSTERS BIETENZAAD Evenais in 1969 werden in 1970 een 24-tal monsters bietenzaad1 uitgezaaid, die in de praktijk waren verzameld. Gezaaid werd op 5 mei, onder gunstige omstandigheden. De kieming verliep vlot. Het gebruikte zaad kan in de volgende groepen worden ingedeeld Groep 1: 8 parttijen technisch naakt zaad, waarin de rassen K.W. Polybeta, Poly- kuhn, Polyrave, Zwaanpoly en KWE. Groep 2: 1 partij technisch ingehuld zaad, ras KWE. Groep 3: 3 partijen genetisch monogeam naakt zaad, Monohil, Solorave en Monitor. Groep 4: 6 partijen gen. monog. ingeh. zaad, Monohil, Solorave en Monitor. Groep 5: 6 partijen, waarvan 3 gen. monog. ingehuld en 3 technisch naakt zaad, bewaard uit 1969 (z.g. verjarig zaad). ENKELE INDRUKKEN UIT DEZE PROEF Door de gunstige omstandigheden na het zaaien werden hoge veldopkomstpercen- tages bereikt. (Vervolg van pag. 9) Het verschil kiemkracht minus veldopkomst blijkt in de 4 eerste groepen beperkt te blijven van 16 tot 21 bij groep 5 (overjarig zaad) loopt dit op tot bijna 30 Groep 4 (6 partijen gen. monog. ingehuld zaad) geven wat de veldopkomst betreft duidelijk de toon aan, dit in tegenstelling met wat „men" soms voorgeeft. Het percentage dubbele planten, mede ontstaan door dubbelvulling ligt in groep (naakt gen. monog. zaad) hoger dan bij ingehuld zaad. Deze proeven zullen ook in 1971 worden voortgezet. Gemiddelden per groep van gegevens en resultaten. groep gemidd. gemidd. veldopk. spreiding perc. dubbele spreiding kiemkracht eenkiemigh. gemidd. in-veldopk. planten in dubb groep 1 79 74 59 56—60 21 19- 26 groep 2 76 77 60 19 groep 3 86 96 65 54—71 9 f> -12 groep 4 86 98 70 67—76 4 2-- 8 groep 5 82 87 53 30—62 11 1—24 UKTEN] -fr PRO^ het vanouds bekende en beproefde dat in de praktijk heeft bewezen schurft doeltreffend te bestrijden. Preventief én langdurig (7296 uur) curatief. Beide werkingen sluiten goed op elkaar aan. Reken dus op een goede bescherming van uw gewassen met AAVENTA. Vraag het aan uw leverancier of aan N.V. AAGRUNOL - GRONINGEN - TEL. 050-34041 1 Saxonia vlaszaaimachine, 2,64 mtr. breed 1 drie-rijige Cramer aardappelpoter 1 Nobel 3-rijige aardappelrijenfrees Schuitvlotstraat 2, Domburg, tel 01188-1566 Cirkelmaaier Nevelspuit Solo Rex Nevelspuit Kinkelder Sorteermachine Greefa A 3 Te bevragen Kapucijnenweg 40, Rilland of Dorpsstraat 47, Krabbendijke tel. 01134- 1506 4 tons Spijkstaal kipwagen 2 rijer A mac aardappel rooier 4 rijer Cramer aardappel- poot machine 1 135 Massey Ferguson met stalen cabine Zaamslag tel. 01153-313 TE HUUR: 4 ha. weide, te bevr. Irisstraat 4. Hoek. tel. 01154483 00K VOOR U MOETEN DE brede werpschijf (83 cm) voor alle soorten VOLGENDE PLUSPUNTEN 3-gaten dosering kunstmest, granen VAN DOORSLAGGEVEND waardoor: en fijne zaden BELANG ZIJN: perfecte precisie en lange levensduur grootste strooibreedte gemakkelijk te reinigen De machine met de grootste capaciteit en de meest bedrijfszekere wer king, waardoor lage exploitatiekosten! Het leveringsprogramma omvat 20 uitvoeringen met bakinhoud van 200 tot 2000 kg. Vraag vrijblijvende inlichtingen. het kan niet mooier dan met een lely strooier f WEVERSKADE 10 - TELEFOON 01899-2644 WATERLANDKERKJE TEL. 01170-2168 HOEK TEL. 01154-298 KLOETINGE TEL. 01100-6606 MIDDELBURG - tel. 01180-2714 ELLEMEET TEL. 01117-281 IS

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1971 | | pagina 15