officieel orgaan van de maatschappij tot bevordering van landbouw, tuinbouw en veeteelt in zeeland en noord-brabant VERSTAAT DE EISEN VAN DE TIJD VRIJDAG 1 JANUARI 1971 59e Jaargang - No. 3062 land en tuinbouwblad t Li' r*av In dit nummer o.m.: bres Cebeco op de voor boer en tuinder Pagina 3 Vragen rond de rooi- premie en de bedrijfsbe ëindiging Pagina 5 Uit de praktijk Pagina 6 Ie gedeelte verslag Zeeuws Vlaamse Studie dag Pagina 7 De maand januari op het akkerbouwbedrijf Pagina 8 - 9 Perspectieven van zo- merstalvoedering Pagina 10 Jfr Indrukken van de Fran se tuinbouw Pagina 12-13 Kosten en opbrengsten legkippenhouderij Pagina 15 De eigen woning en de inkomstenbelasting Pagina 16 Bemiddelingsmogelijk heden geschillen bij land bouwwerktuigen en trek kers Pagina 17 LIET veelbewogen jaar 1970 loopt, als dit land- bouwblad bij U in de bus valt, teneinde. Op economisch gebied zal dit jaar niet onder de -rij van jaren met een gunstige ontwikkeling kunnen worden bijgeschreven. De prijsontwikkeling is een ge beuren dat voortdurende zorgen baart. Wij zien de niet te stuiten prijsverhogingen aan de ene kant, anderzijds de in de agrarische sector niet met deze kostenont wikkeling overeenkomstige prijsontwikkeling voor de produkten. Deze situatie treft de gehele middenstand zowel de handeldrijvende, ambachtelijke als agrarische middenstand. De gevolgen blijven niet uit. Allerwegen ziet men zaken verdwijnen en samenvoegen. Het zijn beslist niet alleen de allerkleinste die verdwijnen. Ook za ken met honderden personeelsleden worden opgeno men in de molen van de tijd. Soms zijn het zaken die meer dan 100 jaren bestaan, die nu van het toneel verdwijnen! In deze baaierd van onrust ploegt de boer voort! En wij moeten constateren dat de voren soms diep worden getrokken. Veel van wat traditioneel was moet overboord worden gezet, bestaande situaties aange past aan de eisen van de tijd. Steeds meer wordt er gevraagd van de persoonlijke inzet van de onderne mers. UN dirigerende taak van voorheen heeft plaats moeten maken voor de in hoofdzaak uitvoeren de van thans. De mogelijkheden om zelf in de kapitaal behoeften van het bedrijf te voorzien worden hoe lan ger hoe minder. De kapitaalsbehoeften stijgen, de mo gelijkheden tot kapitaalvorming nemen af. Dit is het geval bij de pachtbedrijven maar geldt in nog veel sterkere mate van de eigenaar-gebruiker. Het is de laatstgenoemde categorie waarin de grootste proble men zich voordoen. Problemen bij de overgang op zoon of dochter, waarbij dan blijkt dat de bedrijfswinst voortaan die nen moet als inkomensbron zowel voor de gaande als de komende exploitant en zodoende van een halve ring van het inkomen moet worden gesproken! Reeds jarenlang zien wij het probleem van de grond als het grootste probleem van de boerenstand. Laat ons maar hopen dat er goede vooruitzichten komen die tot oplossing van dit probleem zullen leiden. DETEKENT de voorgaande beschouwing dat wij geheel in mineur zijn, neen niettegenstaande de vele dissonanten is dit niet het geval! Wij blijven van mening dat voor de goede onder nemer in onze gewesten, ook nu, de mogelijkheden aanwezig zijn om een bedrijf te exploiteren dat hem een redelijk bestaan verschaft. Daarvoor zal aanpassing nodig zijn. Op organisato risch zowel als ,op technisch gebied, zullen onafhan kelijkheden moeten worden opgegeven en verantwoor delijkheden aanvaard. Diegene die ook op dit gebied de eisen van de tijd verstaat heeft naar onze mening toekomst! PAAUWE. DE WEG DOOR 1971 LIJKT OP HET EERSTE GEZICHT MISSCHIEN SCHRIKBAREND MOEILIJK ALS U EENMAAL IN 1972 ZULT ZIJN AANGEKOMEN KUNT ZEGGEN: „HET VIEL ALLEMAAL NOG MEE'' IS ONZE WENS VERVULD LJET is typisch menselijk en, voorzover wij het kun nen nagaan en begrijpen, tot de mens beperkt om te willen weten, wat de toekomst biedt. Het voor spellen van de toekomst is de mens dan ook inherent Wie zich er aan waagde had echter slechts de mystiek als schild en het goed geloof als medestander. Wat de toekomstverwachtingen van heden kenmerkt is: de rationalisering. De wetenschap is nu haar schild en haar medestander is decomputer. Die spreekt verwachtingen uit en wijst voorspellen van de hand. Aldus schrijft prof. dr. H. W. Julius bij de overgang van 1970 naar 1971 in T.N.O.-nieuws, waarin hij ant woord geeft op de vraag „Voelen wij ons erg gerust wat het heden aan de toekomst heeft te bieden?" /VAAAKT het wezenlijk verschil of de farao aan het begin van de zeven vette jaren de maatregelen nam om de zeven magere zö door te komen dat de samenleving kon blijven of dat men het hedendaagse pogen richt op de vraag hoe de mens zich maatschap pelijk zal ontwikkelen in de maalstroom van techno logie, die de grondvesten van alle samenlevingsstruc turen doet sidderen? Moeder aarde zal zich van de door ons getelde 2000ste zonne-ommegang niets aantrekken! Wat zich eén slechts te schatten aantal miljoenen malen heeft voltrokken zal op dat voor ons betekenisvolle ogen blik geen enkel karakteristiek aspect opleveren. Het straks nieuwe millennium zal er heel gewoon één uit vele duizenden zijn! TOCH is het zinvol om elkaar een nieuwjaarswens te gunnen. Want de verantwoordelijkheid voor wat het ons zal brengen ligt bij ons, mensen van het heden. Wat wij beslissen kan geen verontschuldiging vinden in het uitwerpsel van de computer. Wij kun nen eenvoudig niet wachten tot de graad van waar schijnlijkheid van een thans te. verwachten ontwikke ling door zorgvuldige vóórcalculatie is vastgesteld. Want de decenniën, waarin de gevolgen van onze be slissingen zullen voortschuiven als de bladeren in de herfststorm, zich ophopend in de lanen van het bos, zullen aan komen rollen, zich niets aantrekkend van onze aanstaande overgang naar een volgend millen nium. Onontkoombaar dienen wij de uitdaging van het heden te aanvaarden en haar met vol verantwoorde lijkheidsbesef en met ontvankelijke geest tegemoet te treden. Geen tot in het oneindige gedeelde verant woordelijkheid, die uiteindelijk niemands verantwoor delijkheid meer is, kan ons ontslaan van onze mense lijke plicht om op eigen en dan ook ongedeelde ver antwoordelijkheid tot heden te dienen, het krachtig te helpen maken en het een eerlijke basis voor de toekomst te doen zijn. Daar helpt geen lieve computertje aan! Laten wij daar heel gewoon maar even bij stil blijven staan op het ogenblik, dat dat nieuwe jaar in dat nieuwe decennium, als een der laatste passen naar dat nieuwe millennium, is innelniH

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1971 | | pagina 1