Jongerenactiviteiten 14 LANDBOUWBEGROTING DINNENKORT hopen we over een aantal plaatskaarten te beschikken, die het ons mogelijk maken een aantal jongeren de behandeling van de Landbouwbegroting in de tweede kamer bij te la ten wonen. Hoogstwaarschijnlijk zal het aantal verkrijgbare plaatskaarten niet voldoende zijn om aan de verwachte belangstelling te voldoen. Het bestuur zal de beschikbare kaarten evenredig over de kringen verspreiden, waarbij het kringbestuur gevraagd wordt te adviseren. Vanwaar dit selectief be naderen van de zaak? Omdat het bestuur van mening is, dat de toekomstige bezitters van een plaatsbewijs deze mogelijk heid niet dienen te zien als een prachtige camouflage voor een uitstapje naar de Pier te Scheveningen! .Wel als een serieuze poging tot betrokkenheid van de jongeren voor/bij landbouwkundige zaken! Voor afgaande de informaties is nuttig, maar vooral ook nodig. Wil het bijwonen van de begrotingsbehande ling enige zin hebben men mag ter plaatse slechts toehoren dan dient dit „luisteren-naar" ge volgd te worden door een discussiëren, over de begroting. Al naar gelang de uitkomst zouden deze discussies dienen te resulteren in een actie. We stellen nogal eisen, zoals U ziet! STUDIEREIS NAAR TSJECHO-SLOWAKIJE De P.J.G.N. organiseert in januari 1970 'n studie reis naar Tsjecho-Slowakije. De belangstelling voor dit land als doel van een studiereis, werd veroor zaakt door de eigen aanpak van de landbouwpro blemen aldaar. De landbouw wordt hier immers uitgeoefend op grote landbouwbedrijven, waarvan vele van een formaat als de toekomstige Mansholt- bedrijven in West-Europa gedacht worden. Daarnaast zal er tijdens deze studiereis gelegen heid zijn voor een kennismaking met de cultuur en leefwijze van dit land. Daarbij zal aan tal van verschillende punten aandacht worden besteed. De kosten van deelname aan de studiereis be dragen 325,(incl. zakgeld in Tsjecho-Slowakije, reis heen en terug, excursies, logies en verblijfs kosten). De studiereis wordt van 514 januari 1970 gehouden. Opgave bij het Prov. sekretariaat, tel. 01100—5010. WELKE AFDELING WIL UITWISSELEN MET IPHOFEN UIT BEIEREN? De plattel andsjongerenafdeling Iphofen uit Beie ren, een wijnbowgebied vlakbij de stad Würzburg, wil een reis door Nederland maken. Zij hechten daarbij een grote waarde aan een ontmoeting met plattelandsjongeren. Bovendien zouden ze het bij zonder op prijs stellen, wanneer de Nederlandse afdeling zorg wil dragen voor de organisatie van de reis. Als tegenprestatie kan. onder dezelfde voorwaar den, de Nederlandse afdeling naar Beieren komen. De afdeling, die belangstelling heeft voor kon- takt met het buitenland, kan dit kenbaar maken bij het prov. sekretariaat. ONTDEK IIET WARE GEZICHT We hebben in deze rubriek al meerdere malen op de 4-weekse gewezen. We hadden dit niet ge daan, wanneer we niet overtuigd waren van de prima kwaliteit van de cursus. Van bezoeken aan afdelingen weten we. dat er diverse leden zijn, die gaarne de cursus zouden bij wonen, maar vanwege werkzaamheden op het be drijf geen 4 weken van huis kunnen. Een be grijpelijke beslissing, want het werk gaat nog steeds voor het meisje. Toch is het enorm jammer, dat deze potentiële cursisten verstoken blijven van een unieke mogelijkheid tot ontmoeting van andere mensen, andere gedachten, ideeën, problemen, gewoonten, enz. Hij/zij mist een kans om maskers weg te halen en zodoende het ware gezicht te kunnen ontdek ken. Jongeren dat zegt men tenminste onder scheiden zich van de ouderen door hun gedurfde aanpak, hun spontaniteit en hun aktiviteit. Wan neer dit zo is, dan moet het mogelijk zijn om per afdeling één afdelingslid in staat te stellen de cur sus bij te wonen. De afdeling stelt zich garant dat het bedrijf van de cursist, gedurende die periode, gerund wordt. Een erg idealistisch voorstel mis schien, maar het moet haalbaar zijn!!!! mits de afdeling geen los zand is, maar een hecht team; men daadwerkelijk di« mogelijkheid voor een medeafdelingslid wil scheppen; men geen stuntwerk wil leveren, want dat houdt geen 4 weken stand. Een 4-weekse cursist per afdeling! Dat houdt in, dat er in januari 21 P.J.Z.-leden op de diverse volkshogescholen verblijven ....dat er in februari 21 prima krachten in de afdelingen terug keren, die een goede bijdrage kunnen leveren aan de verdere uitbouw van het jongerenwerk; dat er 21 jonge mensen zijn die kennis, kunde en erva ring hebben opgedaan, die hun hele verdere leven van waarde blijft. De ouderen geven ons zoveel mogelijk financiële hulp, laten We als jongeren daadwerkelijke hulp geven! Neem als afdelingsbestuur het initiatief. In verband met toekenning van subsidies op de cur- suskosten, is het van belang, dat de opgave voor de 4-weekse via het prov. sekretariaat geschiedt. U mag zich natuurlijk rechtstreeks opgeven, maar licht dan tevens het prov. sekretariaat in! SLIKRIT 1969 Om precies half twee zaterdagmiddag de vijfen twintigste oktober j.l. startte de eerste deelnemer van de 27 deelnemers aan de traditionele slikrit. De rit ging van de Banj aard via Kamperland over de nieuwe schorrenweg hier bevond zich d<e eerste tijdcontrole naar de Geersdijkse haven eri Geersdijk. Hier kwamen diverse deelnemers in moeilijkheden, omdat men niet wist, dat een par ticuliere op- en afrit als weg geldt, zodoende miste men een onbemande controle. Even verderop stond een bemande controle, welke een papiertje overhandigde, waarop de te volgen route stond aangegeven. Bij Kortgene moest men voor „1" Rechts, dus naar beneden en zoeken naar No. „53", hetgeen te vinden was bij de ge bouwen van de Coöp. Noord-Beveland. Op de Zandkreekdam kreeg men de routebe schrijving voor Zuid-Beveland in briefvorm. Deze routebeschrijving was bijzonder leuk in elkaar ge zet. Via de mastbomen bij de jachthaven van Wolf- aartsdijk kwam men in Oud-Sabbinge, alwaar men een rondje om het plein moest rijden, zodat men de aldaar geplaatste controle, tweemaal diende te hebben. Via het gemaal „De "Piet", ,Lewedorp? en ,Nieuwdorp' kwam men bij „schrikkeldraad en as faltweg zo lang mogelijk volgen" en „wilgen zoe ken". Veel deelnemers sloegen te vroeg af, waar door men bij een foute controle aankwam. Via een omwegje kwam men in Ovezande, alwaar zich de finish bij café Verbeek bevond. 25 deelnemers bereikten de finish. Rond half zes werden de prij zen bekend gemaakt. De uitslag van de rit luidde als volgt: 1. H. de Jager, Wolfaartsdijk met 39 str. pnt.; 2. D. Verhulst, Kamperland met 41 str. pnt.; 3.' A. de Jonge, 's-H. Abtskerke met 54 str.ipnt.; 4. H. Baa- rens. Kruiningen met 54 str.pnt.; 5. J. v. Nieuwen- huyze, Kloetinga met 72 str.pnt. Jammer, dat de starter de deelnemers 3 minuten te vroeg liet vertrekken. Gelukkig waren alle deel nemers meer als 3 minuten te vroeg bij de eerste tijdcontrole, zodat dit punt geen problemen op leverde. Vanaf deze plaats danken wij de heer M. van de Linde uit Goes voor het uitzetten en afwerken van de rit. Tevens danken wij alle organisatoren en controleurs voor hun welwillende medewerking. J. ZUYDWEG DE DATA ZIJN WEER BEKEND! De cursus „Jongeren en Landbouwbeleid" start in 1970 op de volgende vormingscentra: van 510 januari 1970 op „Ons Erf" te Berg en Dal. Van 2631 januari 1970 op de V.H.S. „Bergen" te Ber gen (N.H.). Een boeiende cursus, waarin gediscussieerd zal worden over sociale, economische en politieke aspecten van de toekomstige ontwikkelingen in de landbouw. Bovendien zal veel aandacht worden besteed aan zowel de mikrosituatie, waarin de jonge agrariër leeft en werkt, als aan de makro- situatie, waarbij de landbouw in 'n breder licht komt te staan. In het programma is tevens 'n excur sie naar de E.E.G. te Brussel opgenomen. De programma's op de twee vormingscentra zijn identiek. U kunt zelf de voor u meest gunstigste periode kiezen. Een prima cursus. Wilt u echter deelnemen dan dient u wel over voldoende achter grondinformatie te beschikken. Een pracht ge legenheid voor de cursisten van de kadercursus Walcheren 1969 om hun kennis van dit onderwerp te verbreden en te verdiepen Opgave voor deelname aan deze cursus: Provin ciaal sekretariaat te Goes, tel. 011005010. BOEIENDE EXCURSIE-MOGELIJKHEDEN IN NIJMEGEN EN OMGEVING Nijmegen, een stad waar oud en nieuw harmo niëren. De charme van deze stad wordt nog eens verhoogd door het veelzijdig natuurschoon rondom, In het agrarische gebied rond Nijmegen vinden we de meest moderne modelbedrijven voor weide en akkerbouw, fruitteelt, plantencultuur en paar denfokkerij. Een bezichtiging van deze bedrijven is even leerzaam als interessant. Voor 15,50 krijgt u het volgende geboden: a. Ontvangst en tijdens de koffie een korte inlei ding door de bedrijfsleider van het proefbedrijf der C.S.M. b. Bezoek aan het proefbedrijf der C.S.M. c. Bezoek aan de stoeterij „Buitenzorg" té Bem- mel. d. Uitgebreide Gelderse koffietafel in hotel „Erica" te Berg en Dal. e. Bezoek aan de C. R. Waiboerhoeve of fruit- bedrijf Ermers. f. Korte rondrit door de omgeving, daarna gebruik aperatief hotel „Erica". g. Diner. In overleg met de V.V.V.-Nijmegen zijn wijzigin gen in het programma mogelijk zoals b.v. bezoek aan het Afrikamuseum de Forellenhof, een Cac tuskwekerij of een Potplanten-proeftuin AFDELING AXELZAAMSLAG Voor de komende week staan er 2 aktiviteiten in samenwerking met de K.P.J. Koewacht voor de deur. Allereerst op zaterdag a.s. 15 nov. in Hotel „Zee- landia" een contactavond en op zaterdag 22 nov. een dropping vanuit café „Remoortele", beiden te Koewacht om 8 uur. Voor de dropping zijn warme kleding, stevig schoeisel, een zaklamp en een on voorstelbaar goed humeur onmisbaar. HET HUWELIJK De kring Oost Zeeuws-Vlaanderen discussieert op vrijdagavond 14 november a.s. over het onder werp „Het huwelijk". Al discussiërend proberen we ons een beeld te vormen van het heden, verleden en toekomst op het gebied van huwelijk, sexuali- teit en alles wat er mee samenhangt. Wanneer ook ouders aan deze discussie deel willen nemen, dan stellen we dat bijzonder op prijs. Vanaf deze plaats van harte welkom op vrijdagavond 14 november a.s. om 20.00 uur in de „Heinikenbar" te Axel. DE MOSSELMAALTIJD Op vrijdag 21 november a.s. organiseert de af deling Goes op het bedrijf van J. P. Lindenbergh te 's-H. Arendskerke een mosselmaaltijd. Naast de leden van de afdeling Goes zijn ook de leden van de afdelingen Nisse. 's-H. Abtskerke en Noord-Beveland, alsmede introducee's van harte welkom. We beginnen om 19.00 u,ur precies. Voor hen, die geen mosselen lusten, hebben we andere gerechten. Na afloop een geanimeerd bal. De prijs bedraagt 3,p.p. Tn verband met het opgeven van bestel lingen, gaarne vroegtijdig opgave van deelname bij: P. van Overbeeke (011021365), C. in 't Anker (011021478) of bij één van de andere bestuurs leden. ONTDEK JE WARE „IK" De leden van Schouwen-Duiveland kunnen op 14 november a.s. hun inspiratie botvieren op aller lei rommel; want: op 14 november om 20.00 uur gaan we in „De Kluut" een ontmaskering houden. We gaan onszelf ontmaskeren. Een ieder doet mee natuurlijk want je wilt je andere „IK" ook wel eens aanschouwen. Zorg in ieder geval dat je de volgende spullen bij je hebt: schaar, plakband, vel- pon en een zakmes. Tot slot hoogstwaarschijnlijk een sstttsstt. daverend Sokkenbal. Tot de veertiende in „De Kluut"!!! DROPPING De afdeling Noord-Bevteland organiseert op vrij dag 21 november a.s. een dropping voor leden van de eigen afdeling, alsmede voor leden van Schou wen-Duiveland. Eventuele leden van andere af delingen zijn natuurlijk ook van harte welkom. De dropping staat bekend om zijn sfeer en ge zelligheid. We hopen dan ook dat vele leden de weg naar hotel „Kamperduin" te Kamperland (Ban- jaard) weten te vinden. TOON IN DEN ANVERS Bij voldoende belangstelling gaan we begin 1970 naar de nieuwe show van Toon Hermans. Het enorme succes van deze show in 't verleden, maakt 't noodzakelijk, dat u zich voor 25 november a.s. opgeeft, daar anders plaatsbespreking niet meer mogelijk is. Leden van de afdeling AxelZaamslag en an dere belangstellenden kunnen zich opgeven bij: A. J. Scheele, Linieweg 1, Axel (011402078).

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1969 | | pagina 14