A A R D A P ÏE -fritura f VAN FRITURA CHIPS EEN ZEEUWS PRODUKT U' ZEEUWS LA NDBOUWBLA D IN Amerika zijn nu reeds 20 verschillen- de typen gedroogde j eonsumptieaardappc- Iei» en ongeveer ,!t) j verschillende typen diepvriesprodukten. De restaurants in Amerika kopen oh- I ge veer 54 van de diepvriesprodukten, circa de helft van j alle pureepoeder. De afzet mogclijkhedfn j zijn dan ook nog lang j niet uitgeput. Een voorbeeld: Z.-Careli- na en gedeelten van Florida leveren de helft van hun oogst aan de Chipsindu- strie. Deze ontwikke ling heeft er toe ge- I leid, dat de ge.middcl- j de telersprijs niet- tegenstaaude de gro te oogst 1959 rond - 17,20 per 100 kg be droeg en de pariteit s- i pri js ongeveer he - reikt werd. Tevens zal ook in eigen kring grote aandacht be steed moeten worden aan de verwerking van aard appelen tot verschillende verbruiksprodukten". ALDUS een wel zeer korte maar veelzeggende zinsnede Uit een kort verslag van de ver gadering van het D. B. der Z. L. M. hu alweer enige maanden ge leden. En deze zin gaf de direk- teur van de N.V. Fritura te Kra'o- bendijke, de heer J. A. YVeststrate, aanleiding om het sekretariaat in een brief een aantal bijzonder heden te geven over het verbruik van de aardappelchip in het al gemeen en de fabrikagc van deze chip ir. het bijzonder. Daar het voor velen, ook in Zeeland, niet bekend is dat deze chips in onze eigen provincie gefabriceerd worden, leek het ons interessant ter plaatse eens een praatje met de heer Weststrate te gaan maken J^EEDS in 1938 en later in 1946 werden de eventuele mogelijkheden om tot de fabri- kage van potatochips te komen door de heer Weststrate onderzocht. Het sei- zoenmatige van de conservenfabriek, in ie zomer volop werk en in de winter prak tisch stilstand, Seed hem naar een produkt zoeken, dat het gehele jaar door gepro duceerd zou kunnen worden. Destijds bleken de omstandigheden voor de chips nog niet gunstig te liggende markt was er nog niet rijp voor. De enorme opkomst van de chips zowel in Amerika, Engeland als Duitsland in dc laatste jaren gaven echter aanleiding tot het hervatten van de onderzoekingen. Met als uiteindelijk resultaat dat medio 1960, na jarenlange voorbereidingen, de modernste Amerikaanse machines in Krabbendijke geplaatst konden worden. Voor wat betreft het vaste land van Europa, zo zei ons de heer Weststrate, die gezamenlijk met zijn broer M. F. Weststrate de N.V. Fritura opgericht heeft, beschikken zij nu over de meest moderne inrichting voor fabrikage en verpakking van chips. IITGANGSPUNT voor de chipsfabrikage is een aard appel die aan de hoogste eisen voldoet. Alle gebreken in de knol aanwezig komen te voorschijn in het uiteindelijke produkt, de „chip". De keuze van de aan te kopen partijen en een goede be waring is dan ook zeer belang rijk- De aardappel dient een zo hoog mogelijk drogestofgehalte te bezitten en een laag gehalte aan red.suiker. Hoe hoger het drogestofgehalte, des te minder olie wordt in de chip opgenomen, wat de consument prefereert. naar de bakmachine wordt het aan de schijfjes hangende water er door middel van een schuim- rubberrol zoveel mogelijk afgeperst. DE BAKMACHINE HE rauwe, gereinigde aardappelschijfjes heb ben dan de bakmachine bereikt. In een con tinu oliebad van arachide olie «van grondnoteri be reid) met een temperatuur van circa 300° F wor den deze nu gebakken. Door het gebruiken van deze zeer fijne olie (slaolie en frituurvet voldoen niet aan de hoge eisen) krijgen de chips een beter uiterlijk en smaak. In de bakmachine worden de chips voortdurend ondergedompeld en langzaam voortbewogen naar de transportband die de chip uiteindelijk naar de pakmachine voert. Automatisch kan de tijdsduur van het bak- proces, dat maar betrekkelijk kort duurt en afhan kelijk is van de temperatuur van de olie, geregeld worden. Op de transportband naar de pakmachine wordt de gewenste hoeveelheid zout aan de nu licht goud geelgekleurde chip toegevoegd. Als de chip nog warm is, hecht zich het zout het beste en dient dit dus direkt na het verlaten van de bakmachine te gebeuren. In de pakmachine wordt alweer geheel auto matisch 40 gr. chips per zakje afgewogen, het dubbelwandige cellofaanzakje van de stapel ge nomen, opengeblazen, gevuld, gesloten en op de afpaktafel afgeleverd. Verpakt in kartonnen dozen van 24 of 36 stuks bereikt de chip de win kelier en tenslotte de consument. AFZETPROBLEMEN 0E afzet van de chips is een moeizaam werk on dient voor Nederland nog grotendeels opge bouwd te worden. Chips worden hier nog voornamelijk als ver- HET PROCÉDÉ VAN- AARD APPEL TOT CHIP VERLOOPT PRAKTISCH AUTOMATISCH JjjET opvoeren van de aard appel naar de machine waar deze gewassen en geschrapt wordt geschiedt automatisch. Al leen het er uithalen van de enkele slechte knollen op een transportband (er wordt Sn het bijzonder op „groen" gelet) gebeurt met de hand. In een automatische snij machine worden de aardappels nauwkeurig in schijfjes van.± .1*4 mm dikte gesne den. Daarna volgt de wasmachine waar, door middel van een roterende, geperfo- ïeerde trommel, het zetmeel van de doorgesneden cellen uitgewassen wordt. Op weg

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1961 | | pagina 8