STELLA WINTERTARWE H E D 0 N A L - preparaten Zeeuwse fokveedagen Draineerbuizen Geen onkruid - beter gras H. S. DRIJFHOUT TYRESOLES NEDERLAND WIJ ONTVINGEN: CENTRALE VARKENSFOKDAG VOOR ZEELAND JONGE HENNEN DRIESTENS A. J. VAN BOVEN Fa P. KLOUWERS ZOON &JK N.V. AGRO CHEMIE ARNHEM New Holland draadpers ZATERDAG 2 0 AUGUSTUS 1969 593 Na de reeds gehouden fokveedagen te Poort vliet en Zierikzee staan nu een viertal andere fok veedagen voor de deur. De Zeeuwse fokkers van rundvee, schapen, varkens en geiten zullen laten zien dat onze provincie op het gebied van de fok kerij meetelt. Goes opent de rij met een rundveefokdag voor Zuid-Beveland op dinsdag 30 augustus a.s. Ruim 100 stuks rundvee, waaronder uitmuntende pro- duktiedieren, worden er getcond. De grote markt zal wel haast te klein zijn, daar op deze dag zeer belangrijke provinciale keuringen van het kleinvee plaatshebben. Allereerst noemen we de provinciale jubileum keuring van Texelse schapen, waar bijna 250 ram men, ooien en lammeren te bewonderen zijn. De Jaarverslag 1959 van het Landbouw-Econo misch Instituut waarin een overzicht van de werkzaamheden over het jaar 1959 wordt gegeven. Ook zijn alle rapporten, nota's enz. uitgebracht in het jaar 1959 per afdeling op genomen. Jaarverslag 1959'60 Veilingsvereniging Zuid^Beveland te Goes. Gestencilde mededeling no. 5 van het TvX. R. te Wageningen over de Veenkoloniale aard- appelrooidemonstratie te Dedemsvaart, op 6 en 7 oktober '59, namens de beoordelings commissie samengesteld door Ir. G. J. Poesse. De Stichting Demo^stratiebeclrijf Zeeuws- Vlaanderen, Braakm,anpolder. Biervliet deed ons de excursiegids voor het jaar 1960 toe komen. Voor groepsexcursies wende men zich tot de bedrijfsleider de heer I. Poison - nier, Braakmanpolder, Biervliet tel. 01152— 410 of de R. L. V. D. te Axel tel. 01155—633. fokkers van het Nederlandse landvarkcn houden de tweede provinciale keuring. De inschrijving hier voor bedraagt ruim 130 stuks. Hoewel het met de prijzen van de varkens de iaatste tijd niet bijzonder gunstig gesteld is, is het wel zeker zo dat met een goed varken steeds een boterham valt te verdienen. Voorts komen ook de geitenfokkers 30 augustus naar Goes met ruim 100 van die melkproducenten bij uitnemendheid. Zij houden de derde provinciale tentoonstelling van geiten. De aanwezigheid van deze trouwe dieren zal zeker de aantrekkelijkheid van een bezoek aan Goes verhogen. Donderdag 8 september wordt op het terrein van de Coöp. Veilingvereniging te Middelburg de 8ste fokveedag voor Walcheren gehouden. Meer dan 200 stuks prima rundvee, waaronder vele oudere stieren, zullen daar de strijd aanbinden voor de hoogste onderscheidingen. Tevens laten deze. dag enkele fokkers van het haast vergeten Wal- cherse melkschaap dit dier zien, dat op verschillen- de bedrijven ongetVvijféld één nog nuttige rol kan j vervullen. Zeeuws-Vlaanderen, wel is waar een overwegend akkerbouwgebied, zal tenslotte tonen dat ook daar de fokkersgeest zich niet beperkt tot het trek paard Zo zal op vrijdag 16 september te Axel een grote fokveedag worden gehouden waar liet beste rundvee uit geheel Oostelijk Zeeuws-Vlaanderen wordt getoond. Het zal de moeite waard zijn deze goed georganiseerde fokveedag te bezoeken. I De rij van fokveedagen wordt gesloten door de 23e tentoonstelling van fok- en vetvee die op woensdag 21 september te Oostburg plaats vindt. Hier komen uit Westelijk Zeeuws-Vlaanderen de beste runderen, maar pok schapen, varkens en geiten, terwijl bovendien vetvee en handelsvee aanwezig zal zijn. Deze traditionele dag op de 3e woensdag in september behoeft waarlijk geen aanbeveling meer. Veeliefhebbers, noteert deze dagen en komt naar Goes, Middelburg, Axel en Oostburg. niNSDAG 30 augustus a.s. zal de Grote Markt te Goes het trefpunt zijn van de fokkers van het Nederland Landvarken in Zeeland. Dam wordt n.l. de centrale varkensfokdag vanwege het Varkensstamboek voor Zeeland gehouden. Ge lijktijdig hiermee wordt de Zuid-Bevelandse rundveefokdag en de provinciale schapen- en gei ten fokdag gehouden. Hoewel de varkenshouderij momenteel in een min of meer deprimerend stadium verkeert van wege het vrij lage .prijsverloop is het toch nood zakelijk blijvend aandacht te schenken aan de kwaliteitsverbetering. Immers stilstand in de fokkerij is achteruitgang. Tegen een dergelijke verlamming moet gewaakt worden door de var kenshouderij op een constante, wei-overwogen wijze uit te oefenen en nauwlettend toe te zien op het fokken van een varken die het juiste type in zich verenigt. Tengevolge van de grotere welvaart en de ver mindering van zware .arbeid is de vraag sterk ge stegen naar een stukje vlees fijn van structuur en met weinig vet. Dë producent, in zonderheid de fokker, heeft hiermee terdege rekening te houden wil er van een lonende en regelmatige afzet sprake zijn. Een varkensfokdag beoogt naast een meting van het fokkerswerk de verkoop van fokma- teriaal. Deze dagen lenen zich dan ook bijzonder voor aankoop van goed fokmateriaal,.omdat men een overzicht heeft van de plaatsing der. dieren en dë erfelijke eigenschappen, zoals voederver- bruik, groei en vruchtbaarheid die volledig om schreven" staan in de catalógus. Wie geïnteresseerd is bij de varkenshouderij in Zeeland mag zeker niet verzuimen deze varkens- toondag te bezoeken. De bijstand welke wij on dervinden, wel in het bijzonder van de fokkers- inzenders, bij het organiseren van de komende centrale varkensfokdag houdt een goede belofte in voor het welslagen daarvan. t. K. TE KOOP: alle rassen en kruisingen 7 weken 2,50 per stuk, 8 weken 2,75 per stuk Pluimveebed rijf Plantagelaan 33 Barneveld Tel. 3420 2552. eerste soort, met of zonder kraag, in elke maai. Uit voorraad franco be drijf. Cok turfstrooisel hier voor. Beleefd aanbevelend, Tel. 01100 - 2276, GOES DE TARWE MET DE HOOGSTE OPBRENGST G0€0 WINTERVAST TERNEUZEN TELEF. 01150-2177 1 Extra trekkracht 2 10goedkoper dan coveren 3 Garantie: Evenveel werkuren als een nieuwe band N. V. AFDELING TRACTOR- EN TERREINBANDEN NAARPE.fl* TEL 02959 -18241 Verbeter de kwaliteit van het gras na het hooien of af weiden door onkruidbestrijding met de bekende, vertrouwde HEOONAL-MCPA spuitpoeder M vloeibaar MCPA 4 MCPA voor afdoende vernietiging van AKKERDISTEL HEDONAL-2.4-D Amine zeer aan te bevelen als de bestrijding speciaal tegen PAARDEBLOEM is gericht HEDONAL-MCPP roeit RÏDDERZURING uit Tegen ONKRUID in GAZONS zoals duizendblad, klaver weegbree en hoornbioem is het produkt TR1BUTON het aangewezen middel D* Wetstraat 10 Telefoon 03300-31447 SXSXSXSXSX3XSX5XSX3XSXSX&<SX^<3X«XSXSXSXSXSX^<SXS WIJNGAARDSTRAAT 35 - GOES Telef. 2289 (Nieuw no. 56 66.) Laanbomen - Bos- en Haagplantsoen Heesters - Vruchtbomen - Bessen enz. Snoei- en Tuingereedschappen Rietmatten - Turfmolm - Tonkin stokken enz. Boomkwekerij en Zaad handel ®KSKS*^KS><5><S>^<S»^<5x5><S>-S>SK»><5KS>®-&-SK&<5>^xa TE KOOP in goede staat, no. 87, compleet met opbouw- motor en electr. starter. Inlichtingen: W. SCHIPPER Zn. N.V. Industrieterrein Goes - Tel. •1UM-J244

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1960 | | pagina 7