B MARKTBERICHTEN VOOR DE Plattelandsvrouw KORTE DERICHTEN ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD -K Wees zuinig met uw handtekening. Voor het nemen van een grondmonster voor het bedrijfs- laboratorium is dit niet nodig. Wordt van U wèl een handtekening gevraagd, dan hebt U met een monsternemer van een particulier laboratorium te maken. Teneinde een nuttige aanwending van de door de Rijksdienst voor Landbouwherstel verstrekte of nog te verstrekken gips te bevorderen, kan het nodig zijn, dat de boer weet hoeveel gips hij onge veer zal toegewezen krijgen in 1953, resp. in 1954. Zoals bekend mag worden geacht is het kwan tum, waarop men aanspraak kan maken, groter naar gelang het zoutcijfer hoger en de grond zwaar der is. De P. B. H. heeft voor eenieder berekend welk kwantum gips men zal toegevtezen krijgen en iede re belanghebbende kan desgewenst inzage krijgen van zijn „gipskaart." Getroffenen, die nog nimmer een gipsbon heb ben ontvangen, en hiervoor wèl in aanmerking komen, dienen zich spoedig met de PI. Bureauhou der in verbinding te stellen. Het bovenstaande geldt voor geheel Zeeland, uitgezonderd Kruiningen en de nog overstroomde gebieden 'op Schouwen en Duiveland. De Provinciaal Voedselcommissaris voor Zee land maakt bekend, dat tot nadere aankondiging wederom aanvragen tot erkenning als Bedrijfs- genoot A (groenteteler), Bedrijfsgenoot B (fruit teler), nieuw teeltrecht, overschrijving teeltrecht, aanvullend teeltrecht, alsmede aanvragen voor uit breiding van boomgaard in behandeling kunnen worden genomen. Men wordt aangeraden zich eerst op de hoogte te stellen van de erkenningseisen, alvorens de aan de erkennings-aanvraag verbonden kosten te vol doen. De afd. Zeeland van de Ned. Wolfederatie ont ving dit jaar van de leden ruim 23.000 kg (v. j. 26.000). Voor deze wol afkomstig van 604 lever anciers werd in totaal ruim ƒ75.000 betaald. Nadat in Mei van dit jaar de richtprijs voor baconvarkens met 4 cent per kg kon worden ver laagd, heeft de daling in de prijzen voor geïmpor teerde veevoedergrondstoffen zich in die mate voortgezet, dat wederom een verlaging van de kostprijs van de slachtvarkens is ingetreden. Overeenkomstig hiermede heeft de Minister van Landbouw besloten met ingang van 14 September 1953 de richtprijs voor de baconvarkens met 5 cent per kg te verlagen en op 2,29 per kg geslacht gewicht vast te stellen. De prijsontwikkeling voor het varkensvlees op de wereldmarkten maakt het voorts mogelijk, de regeling voor de prijsuitslag voor baconvarkens met ingang van dezelfde datum tijdelijk buiten werking te stellen, zodat de overnameprijs voor lopig gelijk is aan de nieuwe richtprijs. De Minister van Landbouw heeft, op grond van overwegingen, dat de landbouwluchtvaart in Ne derland ernstig in haar ontwikkeling kan worden belemmerd door een ondeskundige of ^verant woorde uitoefening, de mogelijkheid geopend, dat landbouwluchtvaartondernemingen als zodanig van Overheidswege worden erkend, op grond dat zij voldoen aan bepaalde eisen met betrekking tot het te gebruiken materiaal en de bekwaamheid en spe ciale deskundigheid van het personeel ten aanzien van de te gebruiken bestrijdingsmiddelen. Erkende landbouwluchtvaartondernemingen mo gen het praedicaat Erkend als landbouwlucht- vaartonderneming door de Directeur-Generaal van de Landbouw" voeren. De bedoelde erkenning geldt ten aanzien van in Nederland gevestigde ondernemingen voor de duur van drie jaren en ten aanzien van andere onder nemingen voor de duur van één jaar. Een aantal vertegenwoordigers van de Commis sie Grondgebruik in Limburg en van het Bouw bureau voor de Landbouw in Limburg, hebben onlangs als gasten van de Landelijke Commissie Grondgebruik en de Noord-Oostpolder-commissie een bezoek gebracht aan de Noord-Oostpolder en het Land van Vollenhove. De bedoeling van het bezoek was het maken van een studie over de boerderijbouw aldaar en het vergelijken van de wijze, waarop in de polder de boerderijen worden gebouwd en de bouwwijze, welke men op de ont- ginningsbedrijven in het Zuiden van het land, be nevens van de kosten, welke aan deze verschil lende bouwwijzen verbonden zijn. Om deze zelfde reden heeft enige tijd geleden hetzelfde gezelschap een bezoek gebracht aan een aantal ontginnings- bedrijven in het Zuiden van het laftd, voornamelijk in de Peel, Voor het merendeel van de Nederlanders zijn de vacanties ten einde. De schooldeuren zijn weer open gegaan en na de vele weken van vrijheid, brengt de jeugd enige uren per dag binnen de 4 muren van een schoollokaal door. Zeker op het platte land hebben de jongens en meisjes van zon en bui tenlucht kunnen genieten, waardoor ze nu weer zoveel mogelijk profijt van het onderwijs zullen trekken. Ook de mannen zijn in het gewone werk terug gekeerd; op de boerderijen is de grote drukte van het binnenhalen van de oogst achter de rug en over enige weken gaat een rustige periode van werk in stal en schuur beginnen. De huisvrouwen hebben zeer dikwijls een tijd van veel logé's achter de rug. Dit brengt veel ge zelligheid mee, die wij niet zouden willen missen. Maar toch hebben al die vacantie-weken iets onrustigs. Wij vrouwen zorgen met plezier voor de gaande en komende man, maar als het dan September is, kunnen we ons weer heel best neer leggen bij de regelmatige gang van zaken in ons huis. De kinderen op tijd naar school en de mannen aan hun werk. Juist nu is het de 'tijd om te overwegen, wat er in dit najaar- en winterseizoen gedaan, gewerkt en geleerd moet worden. 's Avonds onder de lamp moeten de kinderen een plaats hebben om hun huiswerk te maken of hun spelletjes te doen; vader moet rustig zijn krant en vakbladen lezen en plaats hebben voor zijn administratie. Wij vrouwen zullen het middelpunt van de ALGEMEEN OVERZICHT. Binnenlandse granen. De binnenlandse graan markt bleef in de week van 7 t/m 12 September voor wat betreft de disponibele partijen prijshoudend. Rogge, speciaal scheepsladingen, werden zowel voor directe als voor latere levering gevraagd, waardoor de prijs zich kon ha1..ven. Wagonladingen konden minder goed geplaatst woeien, met als gevolg iets lagere offertes. De pr/js van de zomergerst kon zich handhaven door een vrij constante vraag, dit temeer doordat een grote vraag bleef bestaan naar maal- gerst voor directe levering, welke de prijs van de kippengerst benaderde. Wintergerst bleef daardoor eveneens schaars en goed prijshoudend. Haver was in het begin der week vastgestemd, doch in de loop der week weer lager te koop, doordat meer offertes voor directe levering in de markt kwamen. Op latere levering werd dit artikel aanzienlijk lager geoffreerd, evenals de rogge en gerst, waardoor dan ook de ge hele binnenlandse graanmarkt voor de toekomst flauw gestemd bleef. Buitenlandse granen. Er kon in de afgelopen week gesproken worden van een zeer behoorlijke vraag naar buitenlandse voedergranen, waarbij de belang stelling speciaal weer uitging naar spoedige partijen. ROTTERDAMSE KORENBEURS. Tarwe. Voor werkelijk goede witte tarwe werd tot ƒ26,40 betaald, en voor rode tarwe 26,25 bekende condities. Mindere kwaliteiten waren belangrijk lager. Gerst. Ruim aangevoerd. De markt voelde wat on zeker aan. Doorsneekwaliteit 23,85 tot 23,95. Brouwgerst, C.B.K.-kwaliteit 25,75. Haver. 50/51 hl/kg ƒ22,75. Rogge. Doorsneekwaliteif 21,75. Met vocht 17 ƒ22,15 per 100 kg. Groene Erwten. Grote aanvoer. Boerenschone par tijen van 47 tot 51,50. 3 kwaliteit 54,75. Schokkers. Geen groot aanbod. Stemming vast 65 tot ƒ73,50; 3 kwaliteit van 79 tot 80. Rozijnerwten hebben een waarde tot 100. Capucijners hebben een waarde tot 95. Bruine Bonen. Ondanks dat het nog vroeg in het seizoen is, was de aanvoer ruim. Een kalme handel. Prijzen van 85 tot 95. Blauwmaanzaad. Stil van 110 tot 118. Karwijzaad iets meer belangstelling van 60 tot 67. AARAPPELBEURS ROTTERDAM. Op de aardappelbeurs te Rotterdam was de note ring voor klei-aardappelen van 35 mm opwaarts voor Eigenheimers ƒ12,5012,75, voor Bintjes 10,50 en voor Bevelanders 13: Voeraardappelen noteerden 2,50—3. De prijzen zijn berekend per 100 kg en op de han- delsvoorwaarden vastgesteld voor de verkoop van consumptie-aardappelen op wagon, schip of auto. AARDAPPELBEURS GOES (15-9-W. Handel in consumptie-Bintje van de klei. Prijs voor 35 mm opwaarts ƒ9,50. Veldgewas ƒ1,50, huiselijke kring zijn en daarin ons vele werk met opgewektheid moeten verrichten. Om daarvoor altijd fit te zijn is het nuttig voor enige ontspanning te zorgen en onze neus ook eens buiten onze huis kamer te steken. Hoe wij daarvoor 't beste kunnen zorgen is voor ieder van ons verschillend, maar het is zeker nodig, dat wij ons nu beraden over de vraag: „Hoe besteed ik mijn winter het beste?" A. v. d. W.v. d. W. Handel wat loom wegens 't ontbreken van export orders op dit tijdstip. Prijs is berekend per 100 kg volgens handelsvoor- waarden, vastgesteld voor de verkoop van consump tie-aardappels franco sorteerinrichting. Voederaardappelen 2,753 per 100 kg. STROVLAS. Er is de laatste week vrij veel vraag gekomen naar gerepeld strovlas te leveren op langere termijn. Goede partijen werden verkocht voor 2732 cent per kg gerepeld; mindere 2027 ct per kg gerepeld. Ongerepeld vlas van 1824 ct per kg. VEEMARKT ROTTERDAM. Op de veemarkt te Rotterdam zijn aangevoerd 5573 stuks vee en wel 2672 vette koeien en ossen, w. o. 281 t.b.c.-vrij502 vette en graskalveren, w. o. 151 t.b.c.-vrij; 466 nuchtere kalveren, 797 varkens, 215 biggen; 161 paarden 69 veulens; 616 schapen of lammeren; 75 bokken of geiten. De prijzen waren als volgt: Vette koeien ƒ2,222,78; Vette kalveren ƒ2,10— ƒ2,50; Varkens (levend gew.) 1,97ƒ2,05; Slacht- paarden 1,651,75, alles per kg. Graskalveren ƒ200ƒ320; Nuchtere kalveren 45 —ƒ57; Biggen 42—52; Veulens 225—375; Scha pen 7590Lammeren 60—75Kalf koeien ƒ825ƒ1050; Melkkoeien ƒ825ƒ1050; Vare koeien ƒ570—ƒ720; Vaarzen ƒ600—ƒ800; Pinken ƒ375— 525 alles per stuk. VEEMARKT 's-HERTOGENBOSCH. Op de markt van Woensdag werden aangevoerd: 5.191 stuks vee, zijnde: 2005 runderen; 318 vette kal veren, 411 nuchtere kalveren, 58 fokzeugen, 333 slachtzeugen, 148 lopers, 1619 biggen, 276 schapen, 23 geiten. De prijzen waren als volgt: Melk- en kalfkoeien van 8251075Guiste koeien ƒ550725; Kalfvaarzen 725ƒ1050; Klam- vaarzen ƒ600ƒ650; Guiste vaarzen 550ƒ640; Pinken 350ƒ465; Graskalveren ƒ220ƒ300; Fok- kalveren 90ƒ155; Nuchtere slachtkalveren ƒ45 55; Zware soorten ƒ70ƒ90; Drachtige zeugen ƒ240ƒ300; Lopers ƒ65ƒ85; Biggen 30ƒ48; Schapen ƒ65ƒ80; vette schapen ƒ100; Weilamme ren 40—55Zuiglammeren 6072, alles per stuk. Extra zware soorten guiste koeien boven notering. Aanvoer van slachtvee: 696 stuks. Prijzen: extra kwaliteiten vaarzen tot 2,80, le kw. 2,652,75, 2e kw. ƒ2,402,55, 3e kw. 2,302,35; vette stie ren 2,502,55worstkoeien 2,052,15, alles per kg geslacht gewicht. Vette kalveren extra zware soorten van 2,40 ƒ2,50; idem middenklasse ƒ2,252,35; idem lichtere soorten ƒ1,952,20; Nuchtere slachtkalveren ƒ1,45 1,57%; zware soorten ƒ1,60ƒ1,88; Slachtzeugen 1,67—1,78, prima boven notering; Jonge slacht varkens ƒ1,83—ƒ1,88, beide laatste categorWÖn met 4 kg tarra; per kg levend gCWtoht/

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1953 | | pagina 11