S«M Algemene Vergadering der Z. L. M. uinücuwmi «9 ZATERDAG 8 DECEMBER 1951. waarin opgenomen het NOORD-BRAB ANTSCH LANDBOUWBLAD Officieel Orgaan van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij (Z. L. M.) de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en andere Verenigingen D. J. VAN DER HAVE No. 3000. Frankering bij abonnement: Terneuzen 40e Jaargang ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD Dit blad verschijnt elke ZATERDAG. Overname van artike len slechts geoorloofd met duidelijke bronvermelding. Leden van de Z. L. M. en N.-Br. Mij van Landbouw ont vangen het blad gratis. ABONNEMENTSGELD: voor niet-leden van deze orga- saties bedraagt 10,per jaar. Redactie: Secretariaat der Z. L. M. Landbouwhuis, Goes - Tel. 2345. ADVERTENTIETARIEF: Per mm 13 cent; minimum per advertentie 2,Incassokosten 0,15. Regelabonnementen tegen speciaal tarief. Inzending van advertentiën aan de Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. VAN DE SANDE te Terneuzen of aan het Landbouwhuis te Goes. INHOUD: Algemene Vergadering der Z. L. M. Overzicht Tuinbouwmiddag der Z. L. M. Zit dagen Boekhoudbureau en Secretariaat der Z. L. M. Lonen en sociale voorzieningen Uit de Pro vincie Een waar woord Productie, afzet en prijsvorming van de melk op Tholen en St. Philips- land Droogkosten-berekening bij mais Ver gadering melkafzet op Zuid-Beveland De Boe ren jeugd Kort overzicht van de rapporten be treffende de vraagpunten der Z. L. M. Let op Uw zaak Tuinbouw: Stemmen uit de praktijk Belangrijk rapport over de Voorlichtingsdienst Decadesommen regenval in Zeeland over de maand October Emigratie Onderwijs: Eindles cursus „Fijne Keuken" Landbouwhuishoudschool te Kort- gene Voor de Plattelandsvrouw Ingezonden Uitslagen premiekeuringen van veulens en 1%- jarige paarden te IJzendijke, Axel en Goes Bram uit de Slikhoek Boekbespreking: Herdrukken Noord-Brabantse Maatschappij van Landbouw Marktberichten Uit de Kringen en Afdelingen. te houden op Maandag 17 December 1951 a.s., des namiddags te V/2 uur, in de zaal van de heer J. C. Krijger, Beestenmarkt 12 te Goes. Agenda: Opening en openingsrede door de Voorzitter. Notulen van de Algemene Vergadering van 20 Juni 1951. Mededelingen en ingekomen stukken. Begroting 1952 en contributievaststelling 1952. De begroting werd aan de Aidelingen toege zonden. Rede door de Weledelgestrenge heer, Ir. P. R. Bouman, Rijkslandbouwconsulent voor Zeeuws-Vlaanderen. Onderwerp: Landbouwbedrijfsorganisatie en Onderzoek. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Gedachtenwisseling 7. Rondvraag. 8. Sluiting. M. A. GEUZE, Voorzitter. J. F. G. SCHLINGEMANN, Secretaris. ver zie Hadden wij het de vorige week over de toe komst van de suikerbietenteelt, deze week willen wij iets zeggen over de aardappelteelt. En wel naar aanleiding van een nota van de Akkerbouw-commissie van de Stichting voor de Landbouw, getiteld „Uitbreiding aardappelteelt, ge wenst en mogelijk?" Deze nota begint met enkele uitlatingen uit de Memorie van Toelichting op de Landbouwbegroting voor het jaar 1952. Deze lui den: „Vermindering van de met aardappelen ge teelde oppervlakte dient te worden voorkomen en zo mogelijk dient de aardappelteelt te worden uit gebreid, zowel teneinde de aardappelen tegen rede lijke prijs beschikbaar te krijgen voor de binnen landse consumptie als om de veevoedervoorziening te verbeteren en tevens alle exportmogelijkheden te kunnen benutten. Opvallend is nog altijd de te geringe belangstelling yoor d? voederaardappelen. Zelfs blijkt de verbouw van aardappelen op de zandgronden ten opzichte van die van het vorige jaar te zijn teruggelopen". De Nota van de Akkerbouw-commissie geeft op duidelijke wijze een uiteenzetting van de huidige situatie, van de redenen waarom de aardappelteelt achteruit in plaats van vooruit gaat en van de mo gelijke verbeteringen hier aan te brengen. Inkrimping sinds 1948. Ondanks intensieve voorlichting, aldus de nota, welke bijna het karakter draagt van een propa- ganda-actie, heeft het areaal aardappelen sedert 1948 een steeds verdere inkrimping vertoond. Werd in een geschrift van de Overheid de opper vlakte aardappelen, welke in de naaste toekomst gewenst werd geacht, gesteld op 220.000 ha, de huidige oppervlakte bedraagt slechts 155.000 ha. Het areaal zandaardappelen bedroeg in 1951 slechts 63.400 ha tegen een gewenste oppervlakte van 100.000. De nota constateert vervolgens, onzes inziens te recht, dat een uitbreiding van de teelt uit nationaal- economisch oogpunt gewenst moet worden geacht. Het zou deviezenwinst betekenen, door een even tuele grotere uitvc^r en een inkrimping van de L Door de Tuinbouwcommissie der Z. L. M. wordt op Maandag 10 December 1951, des namiddags 1,30 uur, in de „Prins van Oranje" te Goes een Tuin bouwmiddag georganiseerd. Het programma luidt als volgt: 1. Opening door de Voorzitter van de Tuinbouw commissie der Z. L. M., de heer P. J. J. Dekker. 2. Moet de tuinbouwteeltregeling worden ge handhaafd? Sprekers: Pro, de heer W. J. van Kampen, Voorzitter van de Afd. Tuinbouw van het K.N.L.C. te Voorburg. Contra, de heer M. Prins. Voorzitter van het Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen te Den Haag. 3. Is een wenst? teeltregeling voor de fruitteelt ge- Spreker: de heer C. Boudewijn, Voorzitter van de Nederlandse Fruittelers Organisatie te Den Haag. 4. Gedachtenwisseling over bovenstaande pun ten. 5. Voorkomende zaken en sluiting. Alle belangstellenden zijn welkom! Houdt deze middag vrij. Dit geldt speciaal ook voor de jon geren. invoer van veevoeder. Het zou tevens betekenen, dat een belangrijk volksvoedsel in deze spannende tijden in voldoende mate aanwezig was. Het zou ten opzichte van de graanteelt betekenen, dat er méér voedsel per ha voortgebracht zou worden, een factor, die meetelt in een arm land als Neder land. Tenslotte zou het voor de Nederlandse land bouw als geheel gunstig zijn, indien onze bodem zoveel mogelijk op zou brengen, daar de veredeling van plantaardige tot dierlijke productie aan velen een bestaan verschaft en hoe meer plantaardig voedsel in eigen land verbouwd wordt, des te gun stiger het is. Wil Nederland zijn veestapel op peil houden, dan zal gezien het aflopen van de Marshall-hulp en de krappe deviezentoestand, de veevoederproductie van eigen bodem zo hoog mogelijk dienen te wor den opgevoerd en een van de belangrijke pijlers zal zeker de aardappelteelt zijn. Welke factoren hebben belemmerend gewerkt? De nota gaat vervolgens na, waarom ondanks bovengenoemde waarheden de oppervlakte aard appelen eerder verminderd dan vergroot wordt. Onderscheid moet worden gemaakt tussen fa- brieks-, poot-, consumptie- en voeraardappelen. Dat de fabrieksaardappelteelt ingekrompen is ligt hoofdzakelijk aan de bepalingen van de Wet Be strijding Aardappelmoeheid. Deze zijn ook van in vloed geweest op de pootaardappelteelt in het Noorden des lands. Daarnaast is het risico in an dere gebieden, zoals ook Zeeland, te groot in ver houding tot de zeer hoge kosten. Over de consumptie-aardappelen zegt de nota: De practische landbouwer is in verschillende streken hoe langer hoe meer tot de overtuiging ge komen, dat de aardappel een zeer kapitaals-inten sief gewas is. Volgens berekeningen van het L. E. I. bedragen de kosten per ha 1500, Daarnaast is ook het feit, dat men voor de aard appel geen bevredigende prijsregeling heeft kunnen treffen in vergelijking met andere producten, zoals tarwe en suikerbieten, ongetwijfeld van invloed. Weliswaar is er thans een regeling van kracht, welke enige prijsstabilisatie beoogt, doch deze kan slechts tot effect hebben, dat eventuele overschot ten tegen verlies-gevende prijs uit de markt wor den genomen, teneinde al te grote catastrofe te voorkomen. Bedoelde regeling bevordert evenwel veeleer een verdere inkrimping inplaats van uit breiding, althans van klei-consumptie-aardappelen. Het instellen van (uniforme) maximumprijzen heeft een averechts effect t.a.v. de teelt van aard appelen, zowel wat betreft de totale oppervlakte, welke wordt verbouwd als t.a.v. de ontwikkeling van gezonde economische verhoudingen bij de afzet. De ongewisheid inzake het te verwachten finan ciële resultaat heeft zeker een ongunstige invloed op de samenstelling van het bouwplan. Tal van andere gewassen worden onder de huidi'ge omstan digheden zo niet winstgevender dan toch in ieder geval „winstzekerder" geacht. Psychologisch is het effect van de regeling zodanig, dat de boer er KONINKLIJK KWEEKBEDRIJF ZAADHANDEL K APELLE-BIEZELIN GE heeft op eigen bedrijf nog MAISRENNEN beschikbaar en kan desgewenst ook nadrogen en dorsen.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1951 | | pagina 1