C. BREURE !N MEMORIAM ZITDAGEN BOEKHOüöBUREAB Hybrsdernaïskweker MIDDEL BUR 1 ZATERDAG 17 NOVEMBER 1951. WAARIN OPGENOMEN HET NOORD-BRABANTSCH LANDBOUWBLAD Officieel Orgaan van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij (Z. L. M.) de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en andere Verenigingen ZITDAGEN SECRETARIAAT Z. L. M. D. J. VAN DER HAVE voor Zee-u.... No. 2097. Frankering bij abonnement: Terneuzen 39e Jaargang ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD Dit blad verschijnt elke ZATERDAG. Overname artikelen slechts geoorloofd met duidelijke bronvermelding. Leden van de Z. L. M. en van de N.-Br. van Landbouw ontvangen het blad gratis. ABONNEMENTSGELD voor niet-leden van deze organisa ties bedraagt 10,per jaar. Redactie: Secretariaat der Z. L. M., Landbouwhuis, Goes - Tel. 2345 ADVERTENTIETARIEFPer mm 13 cent, minimum per advertentie 1.95. Incassokosten 0,15. Regelabonnementen tegen speciaal tarief. Inzending van advertentiën aan de Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. VAN DE SANDE te TERNEUZEN of aan het Landbouwhuis te GOES. ®varzicfii Het zijn twee sociale problemen, die wij deze week willen aansnijden. Het zijn de loonvorming en het vraagstuk van de arbeidsvoorziening. Wij schreven in ons vorig „Overzicht", dat de te hoge lonen, die in sommige streken van ons ge west worden betaald, te wijten zijn aan beide par tijen. Dat wil dus zeggen, dat en de werkgevers en de werknemers schuldig zijn. Wanneer men over deze op zich zelve onaangename aangelegen heid schrijft, loopt men een redelijke kans beide partijen onaangenaam te treffen. Maar toch menen wij dat het goed is deze kwestie te bespre ken en daarbij te trachten zo onpartijdig mogelijk te blijven. De feiten kan men als volgt formuleren: 1°. Er zijn in Zeeland streken, waar te hoge lonen worden betaald. 2°. Er zijn arbeiders, die lonen eisen, die boven de contractlonen liggen. 3°. Er zijn boeren, die deze te hoge lonen te ge makkelijk betalen. 4°. Er zijn instanties, die de arbeidsvoorziening regelen. Ad 1°. De streken waar te hoge lonen worden betaald zijn weer onder te verdelen in streken, waar een tekort aan arbeidskrachten is en streken, waar dit practisch niet het geval is. Nu kan men deze dingen nooit absoluut stellen, daar een eventueel arbeiderstekort voort kan vloeien uit ongunstige weersomstandigheden. Op Maandag 12 Nov. j.l. is plotseling mid den uit zijn gezin en werk weggerukt, de heer te Wissenkerke. De heer Breure was vanaf de heroprichting der Z. L. M. in Juli 1945 voorzitter van de afdeling Wissenkerke der Z. L. M., en dien tengevolge afgevaardigde van die afdeling in het Bestuur van de kring der Z. L. M. Ook was hij secretaris van de Stichting Provinciale Gezondheidsdienst voor dieren in Zeeland, kring Noord-Beveland en bestuurslid van de vereniging voor K. I. op de Bevelanden. Aan het openbare verenigingswerk nam hij actief deel. Hij was voorzitter van de Oranje vereniging in de plaats zijner inwoning en werkend lid van de muziekvereniging aldaar. De grote toewijding waarmee hij onze orga nisatie in die tijd gediend heeft, zal bij ons altijd in dankbare herinnering blijven voort leven. Wij wensen de nabestaanden sterkte in deze zware beproeving en hopen dat hun de kracht geschonken moge worden, dit voor hen zo smartelijke verlies te kunnen dragen. De overledene bereikte een leeftijd van 52 jaar. Dat hij ruste in vrede. Heeft men bijvoorbeeld een jaar, waarin het weer meewerkt om de verschillende werkzaamheden op regelmatige wijze te doen verrichten, dan zijn ge lukkig in de meeste delen van Zeeland voldoende arbeidskrachten aanwezig. Toch blijven er dan een tweetal gebieden over, waar een chronisch tekort aan werkkrachten heerst, te weten West Zeeuws- Vlaanderen en Oostelijk Zuid-Beveland. Op het próbleem, dat de arbeidsvoorziening voor deze gebieden oplevert, komen wij straks terug. Is het betalen van te hoge lonen nodig? Wij willen eerst iets zeggen over die gebieden, waar voldoende arbeidskrachten aanwezig zijn bij normale weersomstandigheden. Want ook hier komt het voor, dat men boven de contractlonen gaat. Dit euvel begint meestentijds bij het vlas- trekken en daar de vlasteelt in Zeeland de laatste jaren een zeer belangrijke plaats inneemt, treft men dit euvel op verschillende plaatsen aan. Een van de voornaamste oorzaken van het losslaan van de lonen in de vlastrektijd is ongetwijfeld het op treden van de huurders van vlasland. Deze lieden kunnen door de hoge vlasprijzen vrijgevig zijn, doch zij bederven dan in één slag het loonpeil in de streek, waar zij werkzaam zijn. Dat de werk nemers na deze voor hen voordelige periode trach ten hun weekinkomen op het reeds genotene, doch te hoge peil te handhaven is alleszins begrijpelijk, doch daarom niet te billijken. Wij komen dan aan het gestelde Ad 2°. Er zijn arbeiders, die lonen eisen, die boven de contractlonen liggen. Het is uiterst moei lijk over dit feit te oordelen. Rechten en plichten. Immers men kan het de individuele arbeider aan de ene kant moeilijk kwalijk nemen, dat hij zijn inkomen zo hoog mogelijk tracht op te voeren. Maar aan de andere kant is deze handelwijze toch te veroordelen. Als lid van de arbeidersgemeen schap heeft hij in de loop der jaren begrepen, dat hij, toen hij zijn werkkracht als enkeling aan een werkgever moest aanbieden, hij meestentijds zwak stond. Via zijn arbeidersorganisaties sluit hij thans collectief een contract af met de gezamenlijke werkgevers, verenigd in organisaties. Hierdoor heeft hij dus de nadelen, die hij als enkeling maar al teveel aan den lijve had gevoeld, uitgeschakeld. Is hij zich echter voldoende bewust, wat het be tekent, als men een contract afsluit? Bij een over eenkomst zijn twee partijen in het geding. Beide partijen krijgen door het aangaan van een over eenkomst rechten en plichten. Dit is juist het ken merk van een contract. Nemen wij als voorbeeld een koopcontract. De koper krijgt het recht het gekochte in eigendom te ontvangen en de plicht de overeengekomen prijs te betalen. De verkoper krijgt het recht de prijs te ontvan gen en de plicht het verkochte te leveren. Zo is het ook met een arbeidsovereenkomst. Of deze collectief, dus voor een gehele groep van per sonen tegelijk, is of enkelvoudig doet aan rechten en plichten niets af of toe. Elk der tot de groep be horende personen heeft dus recht op het overeen gekomen en in de overeenkomst vastgelegde loon plus de overige bedongen voorwaarden en heeft de plicht tegen dat loon en die voorwaarden de betref fende arbeid te verrichten. De strijd om de rechten, die de werknemers heb ben moeten voeren en die zij o.a. door middel van de collectieve contracten tot een gunstig einde heb ben gebracht, heeft hun aandacht teveel gevestigd op de rechten, hetgeen overigens begrijpelijk is. Maar de andere zijde van elke overeenkomst mag men niet vergeten, daar dit even onrechtvaardig is. Het feit dat de koper wel het gekochte ontvangt INHOUD: In memoriam C. Breure Overzicht Zitdagen Boekhoudbureau en Secretariaat der Z. L. M. Enkele actuele Maïskwesties Van Boerderij en Organisatie Opleiding voor stal- en voeder-adviseurs Demonstratie met luchtbanden wagens en anti-slip-inrichtingen te Kortgene Tuinbouw: Stemmen uit de practijk Prijsvraag voor de Z. A. R.-avond te Tholen Boeren jeugd Uit het geheim weekboek van Bram uit de Slikhoek Marktberichten Voor de Plattelandsvrouw Noord-Brabantse Maatschappij voor Landbouw Uit de Kringen en Afdelingen. VET OP u SAECK. TERNEUZEN: Woensdag 21 November in Hotel „Des Pays-Bas". KORTGENE: Donderdag 22 November in Hotel „De Korenbeurs". ZIERIKZEE: Iedere Donderdag in Hotel „Huis van Nassau". MIDDELBURG: Iedere Donderdag in Café „De Eendracht". IJZENDIJKE: Zaterdag 24 Nov. van 111 uur in Hotel „Lievens". HULST: Maandag 26 Nov. van 21i—4 uur in Hotel „Het Bonte Hert". TERNEUZEN: Woensdag 28 Nov. van 21a—4V2 uur in Hotel „Des Pays-Eas". GOES: Iedere Dinsdag in het Landbouwhuis. Komt hier met Uw vragen op pacht-, juridisch-, economisch-, sociaal- en technisch gebied. en niet, betaalt, is immers voor ieders rechts gevoel even onrechtvaardig ei., ..ro re de ver koper wel de prijs ontvangt en toch het verkochte niet aflevert, doch onder zich houdt en dan een hogere prijs verlangt. Zo is het bij een arbeidsovereenkomst ook. Nu erkennen wij, dat de zaken in de praktijk moeilijk liggen. Doch indien men als voormannen van de arbeiders wel de voordelen van een arbeids overeenkomst accepteert, dient men zich bewust te zijn, dat daartegenover moet staan het aan de leden duidelijk maken, dat dan ook de plichten moeten worden nagekomen. Een geheel ander feit is of de lonen voor een bepaald werk te laag zijn in verband met de op brengsten van het gewas. Wij snijden dit speciaal aan, omdat men nogal eens hoort, dat de huidige vlasprijzen hogere lonen voor het vlastrekken toelaten. Indien dit al zo mocht zijn hetgeen wij overigens op andere gronden menen te moeten ontkennen dan staat KONINKLIJK KWEEKBEDRIJF ZAADHANDEL K APELLE-BIEZELIN GE

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1951 | | pagina 1