Hybridemaïskwelcer ZITDAGEN BOEKHOUDBUREAU ^oonomisch-TêchnologiscA i- middelburg y/ waarin opgenomen het NOORD-BRAB ANTSCH LANDBOUWBLAD Officieel Orgaan van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij (Z. L. M.) de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en andere Verenigingen ZITDAGEN SECRETARIAAT Z. L. M. O. J. VAN DER HAVE voor Zeeland ]i No. 2095. Frankering bij abonnement: Terneuzen ZATERDAG 3 NOVEMBER 1951. 39e Jaargang ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD Dit blad verschijnt elke ZATERDAG. Overname artikelen slechts geoorloofd met duidelijke bronvermelding. Leden van de Z. L. M. en van de N.-Br. Mij van Landbouw ontvangen het blad gratis. ABONNEMENTSGELD voor niet-leden van deze organisa ties bedraagt 10,per Jaar. Redactie: Secretariaat der Z. L. M„ Landbouwhuis, Goes - Tel. 2345 ADVERTENTIETARIEF: Per mm 13 cent, minimum per advertentie 1,95. Incassokosten 0,15. Regelabonnementen tegen speciaal tarief. Inzending van advertentiën aan de Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. VAN DE SANDE te TERNEUZEN of aan het Landbouwhuis te GOES. dverzicfii Wanneer men thans, nu de bladeren aan alle kanten van de bomen beginnen te vallen, een terugblik werpt op het seizoen dat achter ons ligt, valt het eerste op hoe afhankelijk de boer toch is van het weer. Het is eigenlijk een wonderlijk jaar geweest. Her haaldelijk leek het, of er van een goede oogst niet veel terecht zou komen. Wanneer de regen in lente en zomer in grote hoeveelheden naar beneden plens- te, werd het velen, wier belangen in de landbouw sector lagen, angstig om het hart. Doch telkens als de wanhoop nabij scheen, kwam er opklaring. En tenslotte viel alles nog mee. Wel konden de goede jaren 1949 en 1950 lang niet geëvenaard worden, maar van een misoogst was gelukkig ook geen sprake. En thans, schrijvende aan het eind van de maand October, valt de afhankelijkheid van de boer wel heel scherp op. Ongekende hoeveelheden zonne schijn straalden over de akkers, waar de boeren, die nog verschillende werkzaamheden te doen had den, deze weldaad best konden gebruiken. De bie ten, op vele plaatsen aangetast door de gevreesde vergelingsziekte, konden op regelmatige wijze ge rooid worden. Lieten in het begin van de maand gehalte en gewicht veel te wensen over, door het mooie weer wist vooral het eerste zich redelijk te herstellen. Ook de overige werkzaamheden konden zonder schokken verricht worden en hiermede was weer veel verdriet over al het vocht van lente en zomer vergeten. Alhoewel dus zeker niet van een goed jaar kan worden gesproken daarvoor zijn de opbrengsten te middelmatig en op verschillende bedrijven de mislukkingen te groot valt alles nog mee. Dit moet in de eerste plaats tot dankbaarheid stemmen. Maar tevens gunt dit jaar ons een blik in de hoop en vreze, waarin de boer zijn bedrijf steeds uit oefent, en dus in de afhankelijkheid van factoren, die hij niet in de hand heeft. Productieverhoging. Daarom is ook de thans algemeen geldende kreet van productieverhoging voor een deel een theore tische kreet. Natuurlijk kan men van Overheids- zijde trachten alle voorwaarden, die men wèl in de hand heeft, te vervullen om de productie op te voe ren. daar moet het echter bij blijven. De verminder de suikeropbrengst b.v. ligt dit jaar niet aan de boer of aan zijn werk. Dat ons land een verhoogde productie hard nodig heeft is buiten kijf. Want niet alleen zijn wij arm en kunnen wij onze benodigdheden nauwelijks meer in het buitenland kopen vanwege het gebrek aan buitenlandse betalingsmiddelen, doch tegelijker tijd groeit onze bevolking en het aantal monden, dat iedere dag gevoed moet worden stijgt met den dag. Wanneer wij lezen, dat 't aantal Nederlanders in 1950 weer met 147.000 is toegenomen en thans de 10% millioen heeft overschreden, dan slaat ons wel eens de schrik om het hart. Het is dus begrijpelijk, dat Minister Mansholt in een rede, die hij kortgeleden op de Volkshogeschool te Bakkeveen heeft uitgesproken, de vurig verlang de productieverhoging ter sprake bracht. De Organisatie van Europese Economische Sa menwerking (O.E.E.S.) zetelende te Parijs en waarin de landen, di'e Marshall-hulp ontvangen, samenwerken, wenst in de landbouw een verhoging van de opbrengst van 25 in de komende 5 jaar. Deze zal volgens Minister Mansholt alleen bereikt kunnen worden door een hechte West-Europese samenwerking. Met Frankrijk is .een grote mate van overeenstemming bereikt, terwijl ook in Italië en West-Duitsland bereidheid tot samenwerking is. Deze bereidheid is in België en Engeland niet te vinden. De Minister achtte het feit, dat Engeland niet direct medewerkt geen onoverkomelijk be zwaar als de banden met dit land maar hecht blij ven en dit zal het geval zijn, daar Engeland steeds een belangrijke afnemer zal blijven. Wij zijn dit niet geheel met onze geachte bewinds man eens. Het is juist naar onze mening Engeland, dat een der belangrijkste remmen vormt voor een werkelijk doorzetten van een West-Europese een heid. Nog te weinig heeft dit land, dat nog niet lang geleden de gehele wereld en zeker de wereld handel beheerste, in de gaten, dat West-Europa heel wat, doch zonder Engeland heel weinig in de melk krijgt te brokkelen, terwijl een geïsoleerd Engeland nooit meer de positie die het had in de 19e eeuw kan innemen. Hopelijk zal een en ander veranderen, nu er het politieke roer om is, doch gerust zijn wij er niet op. Dat België afkerig blijft, aldus de Minister, is betreurenswaardig en i: een gevolg van het feit, dat daar geen boerenpolitiek, maar een boeren- bondspolitiek wordt gevoerd. Aan de eventuele samenwerking van Belgische en Engelse landbouw met de overige West-Europese landen zitten geweldige politieke en economische problemen vast en het zou veel te ver voeren er hier dieper op in te gaan. De landbouw behoeft, als een samenwerking er eenmaal is, geen gevaar van overproductie te duch ten. Er is in West-Europa een onbegrensd afzet gebied, al zal het voor een product als boter steeds moeilijk blijven. Precair is echter de positie van de Veevoederproducten. Hier hebben wij meteen het grote probleem van onze eigen landbouw bij de kop, dat bij onze buren min of meer hetzelfde ligt. Nog steeds zijn wij een veredelingslandbouw. Wij voeren veevoeder in en veredelen dat tot onze hoog waardige veeteelt- en zuivelproducten, die wij met winst exporteren. Terwijl echter de import van het veevoer met dollars betaald moet worden, zet ten wij onze veredelde producten niet af naar de dollargebieden. Wij geven dus schaarse dollars, doch krijgen er geen terug. Vandaar, dat het Nederlandse landbouwbeleid nu reeds enige jaren gericht is op de verhoging van de productie van eigen veevoer. Vandaar, dat men de prijzen van de voedergranen vrij hoog laat op lopen zonder in te grijpen. Het wordt immers nu zaak voor de veehouder, de varkens- en de kippen- fokker zoveel mogelijk van dit dure voeder op eigen bedrijf te verbouwen. Vandaar de mindere belangstelling van de Overheid voor de tarwever- bouw. Vandaar de geweldige propaganda voor in kuilen, voor silobouw enz. Naast deze drang naar veevoer tracht men de verbouw van de zogenaamde intensieve gewassen, zoals suikerbieten en aardappelen te stimuleren. Wat het eerste gewas betreft streeft de Minister nog steeds naar een areaal van 75.000 ha. Ook dit jaar werd deze oppervlakte niet be reikt, doch ver er vanaf zijn wij niet. Het is bekend dat de vergroting van de oppervlakte suikerbieten niet zo zeer gezocht wordt iri de rijke kleigebieden. Deze immers zitten voor een gedeelte althans aan de top van hun mogelijkheden in verband met de noodzakelijke vruchtwisseling. Maar wel moet ons iets anders van het hart. Wij zouden gaarne een prijs zien, die de teelt van suikerbieten nog wat meer stimuleerde dan thans het geval is. In de Memorie van Toelichting op de landbouwbegroting zegt de Minister: „De prijs voor de suiker zal wederom zodanig worden vastgesteld, dat de verbouw van suiker bieten voldoende aantrekkelijk blijft". Naast alle kostprijsfactoren zal hier zeker een flink ondernemersloon moeten overschieten, daar INHOUD: Overzicht Zitdagen Boekhoudbureau en Secretariaat der Z. L. M. Wij lazen voor U Demonstratie met maïs-oogstmachines te Deeler- woud Tijdelijke stopzetting export van vee Uit de Provincie Enige hoofdpunten van de ver gadering Hoofdbestuur K. N. L. C. Kort verslag vergadering Veehouderij-commissie Stichting voor de Landbouw Tuinbouwbeleid op lange termijn Amerikaanse kleinfruitdag Uit en voor de polder Nieuwe uitgaven Boerenjeugd Slot Notulen Hoofdbestuursvergadering der Z. L. M. Vraag en Antwoord Noodwet Kinderbijslag klei ne zelfstandigen Cursus Volkshogeschool in Zee land Bram uit de Slikhoek Korte Berichten Marktberichten Uit de Kringen en Afdelingen Noord-Brabantse Maatschappij van Landbouw. AXEL: Zaterdag 3 Nov. in Café „De Lozanne", van 2%4% uur. OOSTBURG: Woensdag 7 Nov. in Hotel „De Vuijst", van 2V24% uur. ST. MAARTENSDIJK: Donderdag 8 Nov. in Hotel „Hof van Holland", van 10V2—12x/2 uur. GOES: Iedere Dinsdag in het Landbouwhuis. Komt hier met Uw vragen op pacht-, juridisch-, economisch-, sociaal- en technisch gebied. anders de bietenteelt in Zeeland wel eens kon ver minderen. Er zit in de oppervlakte, die in Zeeland met bieten geteeld wordt een dalende tendenz. Men beoordele zelf de volgende cijfers. In 1949 was het Zeeuwse areaal 19.537 ha. In 1950 daalde dit tot 18.781 ha. En dit jaar een nieuwe daling tot 17.630 ha. Naast de landbouw technische bezwaren heeft men namelijk ook te maken met het probleem der arbeidskrachten. Veel aardappelen en veel suiker bieten brengen hoge arbeidstoppen mede. En het werken met veel losse arbeiders is om verschillende redenen geen pretje. Het geeft een grote admini stratieve rompslomp. Het geeft ergernis als te hoge lonen gevraagd worden of door buurman te grif gegeven. V/ant wij zullen 'moeten erkennen, dat de te hoge lonen, die in sommige streken be taald worden. te wijten zijn aan beide partijen. Doch op dit onderwerp komen wij nog wel terug. Hier zij slechts het symptoom vermeld en dit werkt onzes inziens in de richting van de exten- KONINKLIJK KYVEEKBEDRIJF ZAADHANDEL KAPELLE-BIEZELINGE WISSENKERKE: Woensdag 7 November in Café „De Kroon". TERNEUZEN: Woensdag 7 November in Hotel „Des Pays Bas". ZIERIKZEE: Iedere Donderdag in Hotel „Huis van Nassau". MIDDELBURG: Iedere Donderdag in Café „De Eendracht".

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1951 | | pagina 1