Ir C. S. Knottnerus ZITDAGEN BOEKHOUDBUREAU Hyhridemaïskweker ZATERDAG 27 OCTOBER 1951. WAARIN OPGENOMEN HET NOORD-BRABANTSCH LANDBOUWBLAD Officieel Orgaan van dé Zeeuwsche Landbouw Maatschappij (Z. L. M.) de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en andere Verenigingen ZITDAGEN SECRETARIAAT Z. L. M. D. J. VAN DER HAVE No. 2094. Frankering bij abonnement: Terneuzen misch-Tóchnologisch Ins tl voor Zeeland T r, ar J> rr t: n 39é'Jaargang ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD Dit blad verschijnt elke ZATERDAG. Overname artikelen slechts geoorloofd met duidelijke bronvermelding. Leden van de Z. L. M. en van de N.-Br. Mij van Landbomw ontvangen het blad gratis. ABONNEMENTSGELD voor niet-ledeai van deze organisa ties bedraagt 10,per jaar. Redactie: Secretariaat der Z. L. M., Landbouwhuis, Goes Tel. 2345 ADVERTENTIETARIEF: Per mm 13 cent, minimum per advertentie 1,95. Incassokosten 0,15. Regelabonnementen tegen speciaal tarief. Inzending van advertentiën aan de Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. VAN DE SANDE te TERNEUZEN of aan het Landbouwhuis te GOES. Op de Algemene Vergadering van het Kon. Ned. Landbouw Comité sprak de Voorzitter Op 25 October hield het Kon. Ned. Landbouw Comité haar jaarlijkse Algemene Vergadering te s-Gravenhage. In zijn openingswoord heeft Ir Knottnerus, Voor zitter van het K. N. L. C., de volgende punten be handeld P. B. O. Het bereiken van overeenstemming over de con cept-A. M. v. B. tot het instellen van een Landbouw schap is een voor de georganiseerde Landbouw zeer belangrijke gebeurtenis, hoewel nu zowel de Sociaal Economische Raad als de Regering het ont werp nog moeten bestuderen en goedkeuren al vorens de A. M. v. B. kan worden afgekondigd, waarmee nog wel enige tijd gemoeid zal zijn. Aanval van industriële zijde. Van allerlei zijden worden thans aanvallen op de P. B. O. voor de Landbouw zelf gedaan. Enkele daarvan verdienen hier bijzondere vermelding en dan moet in de eerste plaats genoemd worden een aanval van industriële zijde. In het orgaan van het Centraal Sociaal Werk gevers Verbond wordt een hoofdartikel aan dit vraagstuk gewijd. De schrijver is van mening, dat het ontwerp-A. M. v. B. er kennelijk op uit is om van de Landbouw een „closed shop" te maken, een gesloten bedrijfstak dus. Hij hoopt dat de S. E. R. dit zal weten te voorkomen. Deze mening wordt gegrond 1° op de omschrij ving van het werkterrein en 2° op de lijst van on derwerpen waarover men verordeningen „wil gaan maken." Wat dit eerste punt betreft, meen ik dat onder de huidige Wet de representatieve organen zullen uitmaken hoe ver het arbeidsveld van het Bedrijf schap zich zal uitstrekken. Men zal hier dus met OOSTBURG: Woensdag 31 October, in Café „De Windt". ZIERIKZEE: Iedere Donderdag in Hotel „Huis van Nassau". MIDDELBURG: Iedere Donderdag in Café „De „Eendracht". De zitdag van Donderdag 1 November hopen wij met 2 personen te houden. THOLEN: Zaterdag 3 November in Hotel „Hof van Holland". ST. PHILIPSLAND: Zaterdag 27 October in Hotel „De Druiventros" van 111 uur. MIDDELBURG: Donderdag 1 November in Café „De Vriendschap", van'2%4Vz uur. AXEL: 3 November in Hotel „De Lozanne", van 2Vz4Vz uur. GOES: Iedere Dinsdag op het Landbouwhuis. Komt hier met uw vragen op pacht-, juridisch-, economisch-, sociaal- en technisch gebied. een algemene opmerking niet kunnen volstaan en nader moeten preciseren voor welke takken van Landbouw de samenwerkende organisaties niet re presentatief worden geachc. Wat het tweede gedeelte betreft, kan ik me voor stellen, dat de 14 onderwerpen, genoemd in artikel 17 van de concept-A. M. v. B., aanleiding geven tot ongerustheid. Evenwel zijn juist deze punten opgenomen, om dat bij de georganiseerde Landbouw hieromtrent ook ongerustheid bestond. Indien n.l. het Bedrijfschap voor de Landbouw .enige van deze werkterreifttn zou laten vallen, is de situatie niet denkbeeldig dat een ander orgaan op dit gebied verordeningen zou gaan maken. Aangezien de Besturen van deze organen beslist minder agrarisch zouden zijn samengesteld, meen de de georganiseerde Landbouw dat het beter was zich deze aangelegenheden zélf voor te behouden, terwijl daarnaast de bedoeling bestaat op sommige terreinen beslist niet tot verordeningen te komen. Ook wordt door deze zuivere omschrijving voor komen, dat in de toekomst wellicht een bepaald onderwerp buiten het werkgebied zou blijken te liggen, hetgeen dan een wijziging van de A. M. v. B. met zich zou brengen. Ondertussen doet het weldadig aan, dat juist de bedrijfstak, welke het eerst zelf de „closed shop" in practijk bracht, blijkbaar de gevaren hiervan heeft ingezien en meent dat deze in den vervolge moeten worden voorkomen. Ik zou echter de Industrie dan in overweging willen geven om bij zichzelf te beginnen, daar het mij bekend is, dat bij haar meerdere van deze „clo sed shops" voorkomen. Ook de opmerking dat de Landbouw ons volk niet als een steen op de maag mag komen te liggen, doet wonderlijk aan als zij afkomstig is uit de kringen, die gemeenlijk niet afkerig zijn van beschermende maatregelen door de Regering, vooral op dit moment. Het feit, dat de bescherming van de Industrie momenteel voornamelijk achter gesloten deuren plaats vindt, kan toch niet voorkomen, dat de Land bouw wel degelijk voelt dat zij aanwezig is. Het zou gewenst zijn dat de Minister van Economische Za ken eens mededeling deed welke industrieën momenteel de zgn. opvoedende bescherming genie ten Wij krijgen van deze Minister wel vaak „indu strialisatie-nota's", waarin de methode zo ongeveer wordt beschreven, maar over de omvang van het geheel is zelfs de Sta ten-Generaal niet ingelicht. Wat blijft de taak der vrije organisaties? Van geheel andere zijde komt de opmerking dat het Landbouwschap de vrije organisaties zal over vleugelen. Deze vrees, die eigenlijk al heel lang bij velen leefde, is onlangs door de heer A. van Wijnen Sr. in een artikel in de Economisch-Statistische Be richten weer naar voren gebracht. Het kan niet worden ontkend, dat men hiermee bij de boeren wel enige weerklank vindt. Een Land bouwschap zal een uitgebreid orgaan worden, dat op gemakkelijke manier, n.l. door heffingen, aan zijn geld komt. Het gevaar, dat hierdoor een zeer groot apparaat ontstaat, is zeker niet denkbeeldig en dat al deze beambten van het Landbouwschap menen zich met het maken van regelingen onledig te moeten houden, is zeer goed denkbaar. Wanneer men echter enige waarde aan deze be zwaren zou willen toekennen, dan vergeet men dat ook thans precies hetzelfde bestaat, n.l. t.a.v. het Overheidsapparaat en de huidige Bedrijfschappen voor de Voedselvoorziening alsmede de Stichting voor de Landbouw. De keuze is dus niet vrije orga nisaties en verder niets, doch of vrije organisaties en een Landbouwschap met een klein Overheids apparaat, öf geen Landbouwschap en dan zeer waarschijnlijk een groot Overheidsapparaat. Wanneer wij de keuze zó stellen, dan geloof ik dat het voor de vrije organisaties en haar leden vrij gemakkelijk is wat zij moeten kiezen. Immers in het Landbouwschap worden de bestuursleden door de organisaties gekozen en heerst volledige zeggingschap van de vrije organisaties. De opvatting dat de vrije organisaties door het instellen van een Landbouwschap tot kiescolleges worden gedegradeerd, geeft blijk van een totaal gemis aan inzicht in de boerenbelangen. INHOUD: Rede Voorzitter van het K. N. L. C. Ir. C. S. Knottnerus Zitdagen Boekhoudbureau en Secretariaat Z. L. M. Notulen Vergadering van het Hoofdbestuur der Z. L. M. Jaarverslag Prov. Melkcontroledienst Zeeland Emigratie Wij lazen voor U De Boerenjeugd Verslag demon stratie Bietenrooimachines te Rilland-Bath Ac tuele vraagstukken financiering Landbouw Kui kentoewijzing Zitdagen Adviesbureau Oorlogs schade Geen angst voor aardstralen Cursus Volkshogeschool in Zeeland Jaarverslag Centra le Landbouw Onderlinge Pseudo-vogelpest Machinaal en met de hand melken Veevoeder toewijzingen voor Nov. en Dec. Laat de cijfers spreken Uit en voor de Polder Vervolgcursus R. L. W. S. te Goes Cursussen in aardappelziek ten en -selectie Cursus Landbouwboekhouden en Bedrijfsleer Adresverandering Prov. Voedselcom- missaris in Zeeland Nieuwe Uitgaven Vraag en Antwoord Korte Berichten Bram uit de Slikhoek Marktberichten Noord-Brabantse Mij van Landbouw Voor de Plattelandsvrouw. KONINKLIJK KWEEKBEDRIJF ZAADHANDEL KAPELLE-BIEZELINGE

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1951 | | pagina 1