ERSLAG Alba Tarwe: r KORT j ZITDAGEN BOEKHOUDBUREAU ZATERDAG 20 OCTOBER 1951. oiïiisch-Téchnologisch Instituut voor Zeeland WAARIN OPGENOMEN HET NOORD-BRABANTSCH LANDBOUWBLAD Officieel Orgaan van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij (Z. L. M.) de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en andere Verenigingen IN MEMORIAM. Dr Ir J. B. van der Meulen ZITDAGEN SECRETARIAAT Z. L. M. D. J. VAN DER HAVE No. 2093. Frankering bij abonnement: Terneuzen J 139e~Üèta&aifc ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD Dit blad verschijnt elke ZATERDAG. Overname artikelen glechts geoorloofd met duidelijke bronvermelding. Leden van de Z. L. M. en van de N.-Br. Mij van Landbouw ontvangen het blad gratis. ABONNEMENTSGELD voor niet-ledan van deze organisa ties bedraagt 10,— per Jaar. Redactie: Secretariaat der Z. L. M., Landbouwhuis, Goes - Tel. 2345 ADVERTENTIETARIEF: Per mm 13 cent, minimum per advertentie 1,95. Incassokosten 0,15. Regelabonnementen tegen speciaal tarief. Inzending van advertentiën aan de Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. VAN DE SANDE te TERNEUZEN of aan het Landbouwhuis te GOES. De Voorzitter, Ir. M. A. Geuze, opent de vergade ring en heet de aanwezigen hartelijk welkom. MEDEDELINGEN. 1. Het nieuwe landbouwbeleid. De Voorzitter wijdt een uitvoerige beschouwing aan het nieuwe landbouwbeleid, dat door de Minis ter van Landbouw in de Memorie van Toelichting op de begroting van het Departement van Land bouw is bekend gemaakt. Spreker gaat eerst na, hoe de huidige landbouw politiek zich sinds het einde van de oorlog in ons land heeft ontwikkeld. Vlak na de oorlog kenden wij een volledig gebonden systeem, met inlevering van practisch alle producten en prijzen, die vast gesteld werden naar de berekende kostprijs plus 20 ondernemerswinst. Zoals reeds bekend is, is de heer Dr Ir J. B. van der Meulen, Secretaris der Friesche Mij. van Land bouw op 7 October, na een maandenlang ziekbed, overleden. Op 11 October is hij in zijn geboorteplaats Drach ten begraven. Een zeer groot aantal vrienden en bekenden had den van hun belangstelling blijk gegeven en vele bloemstukken gaven blijk van de deelneming in de kringen van de Nederlandse Landbouw en in die der Friesche Beweging. Op verzoek van de familie werd slechts door twee sprekers het woord gevoerd. De heer H. L. Dedden, Voorzitter der Friesche Mij. van Landbouw, sprak mede uit naam van de gehele landbouw- en coöpe ratiesector, waarbij hij de grote verstandelijke gaven en de werkkracht van de overledene in het licht plaatste. Ook gedacht de heer Dedden de warme menselijkheid die bij de heer v. d. Meulen veelal als het ware achter een masker verborgen lag. Spreker sprak de wens uit, dat het werk van de heer v. d. Meulen in zijn geest zal worden voort gezet, en dat de grote kring van vrienden Mevrouw v. d. Meulen niet uit haar gezichtskring zal ver liezen. Prof. Brouwer sprak namens de Friesche Bewe ging een woord van afscheid. Ook hij gedacht de waardevolle initiatieven en de grote steun welke deze Beweging steeds van de heer v. d. Meulen heeft mogen ondervinden. De overledene heeft ten volle zijn plicht gedaan en zelfs meer dan dat. Na een psalm-lezing ging Ds. Kalma voor in gebed. Prof. Sprenger dankte namens de familie voor het grote aantal bewijzen van deelneming, dat de familie had mogen ontvangen. Het is ondoenlijk ook maar summier weer te geven welke organisaties vertegenwoordigd waren. Wel is gebleken, dat dit overlijden niet alleen voor Friesland, maar ook ver daarbuiten-als een ernstig verlies wordt beschouwd. van de vergadering van het Dagelijks Bestuur der Z. L. M., gehouden op Maan dag 15 October 1951 te Goes. Geleidelijk aan is dit gebonden systeem verlaten en de inlevering beperkt zich op het ogenblik tot de tarwe, koolzaad en enkele andere producten. Hierdoor zijn ook de prijsrisico's groter geworden, daar de prijzen van verschillende producten even eens werden vrijgegeven. De resultaten van de laatste jaren zijn voor de boer niet slecht geweest. Maar de oorzaak hiervan ligt meer bij de goede op brengsten en het gunstige verloop van de vrije prijzen van sommige producten. Dit laatste is weer een gevolg var. -4e gespannen internationale toestand. Een geheel vrij systeem is er ook nu nog niet, daar er een zekere gebondenheid bestaat, wat de prijsvorming betreft voor tarwe, koolzaad, suiker bieten, enz. Wanneer ook deze laatstgenoemde producten geheel zouden worden vrijgelaten, zou dit slechts leiden tot een vergroting van het risico voor de boer. Het huidige kostenniveau is zeer hoog en juist hierdoor is een basis voor een behoorlijk be staan van groot belang. Het thans door de Minis ter aangekondigde nieuwe landbouwbeleid, is on geveer gelijk aan het beleid van het voorgaande jaar. Nog steeds streeft de Regering naar een grote veevoederproductie. Wat het prijsbeleid be treft, zijn er wel enkele nieuwigheden door de in stelling van drie categorieën producten. Zo zal er b.v. voor al het vlees, behalve het varkensvlees, waarvoor reeds een vastgestelde prijs bestaat, een kale kostprijs gegarandeerd worden. De vaststel ling van de melkprijs, en dan vooral van de indu- striemelk, is van het grootste belang. De akker bouwsector heeft bij deze vaststelling zeer zeker een groot indirect belang, daar vele van haar pro ducten hun weg moeten vinden naar de veehou derijsector. De vergadering ziet als een van de bezwaren van het huidige landbouwbeleid, dat dit volgens de con clusies, die men uit de memorie van toelichting kan trekken, slechts een tijdelijk karakter heeft en dat de onzekerheid voor de toekomst -dus blijft be staan. De mogelijkheid bestaat immers, dat pro ducten, waarvoor thans de kostprijs plus 20 ondernemers-beloning wordt gegarandeerd en die dus in de eerste groep geplaatst zijn, binnen enkele jaren terecht zouden komen in de groep, waar de vrije prijsvorming het kenmerk van is. Dit zou in verband met de grote investeringen, die de laatste jaren in de landbouwsector zijn gedaan, het risico voor de boer te groot maken. Een landbouwbeleid voor een langere periode dan 1 jaar zou door de vergadering ten zeerste wor den toegejuicht. Ten aanzien van de tuinbouw vraagt de vergade ring zich af of het juist geacht moet worden, dat dit toch zo belangrijke gedeelte van de landbouw practisch geheel is geplaatst in de groep van pro ducten, waarvoor de prijsvorming vrij is. De risico's voor deze sector zijn hierdoor wel zeer groot. De tuinbouw meent zelve, dat te allen tijde een beroep op de Overheid mogelijk blijven, indien de afzet van tuinbouwproducten gestagneerd wordt door maatregelen, die het buitenland eventueel zal nemen. 2. Landbouwonderwijs. De Voorzitter deelt mede, dat er in de verschil lende delen van Zeeland door de Z.L.M. gedurende INHOUD: Kort verslag vergadering Dagelijks Bestuur der Z. L. M. In memoriam Dr Ir J. B. van der Meulen Zitdagen Boekhoudbureau en Secretariaat der Z. L. M. De werkgelegenheid op vrije cultuurtechnische werken Van Boerderij en Organisatie Mededeling Stichting Centraal Bu reau Slachtveeverzekeringen Vervolgcursus aan de R. L. W. S. tè Goes Moderne aspecten van onze rundveefokkerij Landbouwherstel Suikerbie tenkoppen en -blad Emigratie Boeren jeugd Nabeschouwingen feest Bond van Plattelandsvrou wen Nieuwe uitgaven Decadesommen Het mond- en klauwzeer Noord-Brabantse Mij van Landbouw Vraag en Antwoord Marktberich ten Korte Berichten Bram uit de Slikhoek. TERNEUZENWoensdag 24 October in Hotel „Des Pays-Bas." KORTGENE: Donderdag 25 Octolber in Hotel „De Korenbeurs." MIDDELBURG: Iedere Donderdag in Café ,,De Eendracht." ZIERIKZEE: Iedee Donderdag in Hotel „Huis van Nassau." SEROOSKERKE (W.): Vrijdag 26 October van 9— 1.30 uur in Café Huijsse. THOLEN: Zaterdag 20 October in Hotel „Hof van Holland" van 10%12% uur. HULST: Maandag 22 October in Hotel „'t Bonte Hert" van 2%4 uur. TERNEUZEN: Woensdag 24 October in Hotel „Des Pays-Bas" van 2%4% uur. ST. PHILIPSLANDZaterdag 27 October in Hotel „De Druiventros" van 111 uur. GOES: Iedere Dinsdag op het Landbouwhuis. Komt hier met uw vragen op pacht-, juridisch-, economisch-, sociaal- en technisch gebied. de komende winter een 26-tal land- en tuinbouw- cursussen zal worden georganiseerd, waaronder dan ook begrepen zijn de cursussen voor volwasse nen in motorenkennis, landbouwwerktuigen, aard appelselectie, plantenziekten en veeverloskunde. 3. Werkgeversaangelegenheden. Medegedeeld wordt, dat de Regering binnen korte tijd een beslissing zal nemen over de datum van invoering van de wet, die de wachtgeld- en werkloosheidsverzekering regelt. Van landbouw- zijde is alles gedaan om op de gevolgen, die deze wet voor het landbouwbedrijf zal hebben, te wijzen. Tevens wordt medegedeeld, dat er een goede kans bestaat, dat de mantel van het arbeidscon tract voor de akker- en weidebouw voor het seizoen 19521953 ongewijzigd zal blijven. Over de mantel van het tuinbouwcontract .zijn KONINKLIJK KWEEKBEDRIJF ZAADHANDEL K APELLE-BIEZELIN GE OOGSTZEKERE TARWE

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1951 | | pagina 1