DE RING GESLOTEN i H.l/K. dc ZITDAGEN BOEKHOUDBUREAU ZATERDAG 1 SEPTEMBER 1951. ■vCyiiOiuificii-'Töchnologisch litëL ty ▼oor Zeoland MÏDDEL D U WAARIN OPGENOMEN HET NOORD-BRABANTSCH LANDBOUWBLAD Officieel Orgaan van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij (Z. L. M.) de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en andere Verenigingen D. J. VAN DER HAVE naar 's-HERTOGENBOSCH ZITDAGEN SECRETARIAAT Z. L. M. No. 2086. Frankering bij abonnement: Terneuzen 39e Jaargang. ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD r\ Dit blad verschijnt elke ZATERDAG. Overname artikelen slechts geoorloofd met duidelijke bronvermelding. Leden van de Z. L. M. en van de N.-Br. Mij van Landbouw ontvangen het blad gratis. ABONNEMENTSGELD voor niet-leden van deze organisa ties bedraagt 10,per jaar. Redactie: Secretariaat der Z. L. M Landbouwhuis. Goes - Tel. 2345 ADVERTENTIETARIEF: Per mm 13 cent, minimum per advertentie 1,95. Incassokosten 0,15. Regelabonnementen tegen speciaal tarief. Inzending van advertentiën aan de Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. VAN DE SANDE te TERNEUZEN of aan het Landbouwhuis te GOES. uitstekend figuur. Het gecontroleerde vee geeft gemiddeld 4700 kg melk met 3.70 vet. Stierenverenigingen, waarvan er regelmatig een 20 tot 30-tal zeer goed ingevoerde stamboekstieren exploiteerden, hebben veel tot de veeverbetering bijgedragen. Dit deden ook de sedert 1895 gehou den premiekeuringen van stieren en de in 1939 in. gestelde verplichte stierenkeuringen. Keuringen van vrouwelijk fokvee (sedert 1910) en tentoon stellingen (Z. L. M. en fokdagen) hebben met cur sussen in veekennis de liefde voor en kennis van I een goed rund zeer gestimuleerd, i Ook de veeregistratie, in het verband van fok- KONINKLIJK KWEEKBEDRIJF ZAADHANDEL K APELLE-BIEZELIN GE beviel, bevalt, blijft aanbevolen. HET is interessant na te gaan hoe gedurende de laatste 100 jaar 't Zeeuwse rundvee werd omgevormd, hoe de stapel zich uitbreidde, de samenstelling zich wijzigde en ten slotte ook de moderne veeverbeteringsmaatregelen in Zeeland ingang vonden. De ring gesloten staat boven dit artikel. Dit slaat op het feit, dat nu ook in West-Zeeuws-Vlaanderen mÊ$mi Een Zeeuwse „witrikkoe" van omstreeks 1850. een krachtige vereniging voor kunstmatige insemi natie tot stand kwam. Deze organisatie-vorm voor de veeverbetering bestrijkt nu ons gehele gewest. De invoering der KJ. mag gerust het sluitstuk worden genoemd van de moderne organisatorische veeverbeteringsmaatregelen, die de laatste 50 jaar ook in het akkerbouwend Zeeland tot stand geko men zijn. Vóór 100 jaar, in 1850, bestond de Zeeuwse rund veestapel uit 29360 melkkoeien en 29635 andere runderen, verhouding 1 op 1. In 1950 waren er in Mei 22300 melkkoeien en 54000 andere runderen, verhouding 1 op 2.4. In September 1950 waren er 23000 melkkoeien en 62000 andere runderen, ver houding 1 op 2.7. Terwijl het totaal aantal runde ren in 100 jaar met pl.m. 40 toenam, verminder den de melkkoeien met pl.m. 20 en nam het andere rundvee met pl.m. 100 toe. Hoewel het weiland in die tijd terugging van pl.m. 40000 tot pl.m. 30000 ha toch een sterke toename van de veestapel. Deze grote uit breiding was mogelijk geworden door een betere ontwatering en ver zorging van het weiland, de op komst der suikerbieten-cultuur, toe. nemende aankoop van krachtvoer en een veel intensiever bedrijfsvoe ring. Speciaal in de crisisjaren 18801900 namen de jong- en mest- vee-stapel sterk toe. Oorspronkelijk had Zeeland een echte streekeigen veestapel. Geheel aangepast aan de sobere levensom standigheden van die tijd. Matig slecht ontwaterd weiland en brak drinkwater. In de winter een zeer eiwitarme sobere voeding. Veel stro, voederbieten, weinig en matige kwaliteit hooi en weinig en eiwit- arm krachtvoer. Ook de jongvee voe ding was uiterst sober. Als gevolg daarvan was een open gebouwd, weinig gespierd, laat-rijp veetype ontstaan. De koeien gaven vrij veel en dunne melk, kalfden op late leeftijd, terwijl het mest vee eerst op 3Vs a 4-jarige leeftijd kon worden afgemest. Er waren veel witrikken en valen. Vanaf 1843 heeft men, aangemoedigd door I. G. J. van den Bosch, uit de Wilhelminapolder, ook gesteund door de Zeeuwse Landbouw Maatschappij, getracht het oorspronkelijke Zeeuwse vee door kruising met Shorthornstie- ren (een vroegrijp mestras) om te vormen. Dit vroegrijpe, veel eisende mestras bleek zich aan de zeer sobere Zeeuwse levensom standigheden slecht aan te passen. Ook was de melkgift te gering. Blijvende invloed op het type van het Zeeuwse vee kreeg het Short, horn-rps niet. Na 1880 is deze in vloed geleidelijk teruggegaan. De eigenlijke omvorming van de oorspronkelijke Zeeuwse veestapel kwam, vooral na 1880, in een snel tempo tot stand door de grote in voeren van jongvee, en ook stie ren, uit de beide Hollanden en Friesland. Dit ging door tot de huidige dag. In 1949 werden zelfs 10000 runderen benedenen even eens 10000 boven 1 jaar inge voerd. De invloed van Frieslanu is hierbij meer en meer domine rend geworden. Met deze omvor ming van het type ging een gelei delijke verbetering van het weiland, de voeding en de jeugdverzorging gepaard. Men kan nu niet meer van een typisch Zeeuws rund spreken. Door de zware bodem, het afkalven op 2^-jarige leeftijd en de volumineuze voeding is het Zeeuwse vee meestal wat massaler dan in de weidegebieden "elders. Echte, doelbewuste vee verbetering begon in Zeeland kort na de eeuws-wisseling. De melkcontróle, in 1902 en 1903 in Zeeland ge ïntroduceerd door de Z. L. M., omvat nu pLm. 20 van de melkveestapel. Ongeveer 5000 koeien wor den regelmatig, bij 44 contróleverenigingen, op productie getest. Tegenover elders in ons land maakt de productie van de Zeeuwse koeien een Een Zeeuwse „Durhamkoe" uit de Wilhelminapolder van omstreeks 1850. INHOUD: Zitdagen Boekhoudbureau en Secreta riaat Z.L.M. De ring gesloten Koninklijk be zoek aan de Nat. Trekpaardententoonstelling Wij lazen voor U Op de ere-galerij Zitdagen Adviesbureau Uit de Provincie Demonstraties in Zeeland Tuinbouw Zeeuwse biggen aan selectiemesterij te Boxtel Alcoholonderzoek kuil- voer Boerenjeugd ,,De Nationale 1951" te 's Hertogenbosch Koolzaadtelers opgelet! Vee voeder toewijzingen Ingezonden Markt- en Veilingberichten Noord-Brabantsche Mij van Landbouw Bram uit de Slikhoek. Naar wij vernemen, zal H. M. Koningin Juliana Woensdag 5 September des middags een bezoek brengen aan de Nationale Trekpaardententoonstel- ling te 's-Hertogenbosch. GOES: Iedere Dinsdag op het Landbouwhuis. AXEL: Zaterdag 1 September in Café „De Lozanne," van 2%4% uur. HULST: Maandag 10 September in Hotel „Het Bonte Hert," van 2V24 uur. OOSTBURG: Woensdag 12 September in Hotel „De Vuijst," van 2%4% uur. THOLEN: Zaterdag 15 September in Hotel „Hof van Holland", van IOV2I2V2 uur. Komt hier met uw vragen op pacht-, juridisch-, economisch-, sociaal- en technisch gebied. OOSTBURG: Woensdag 5 September in Café De Windt". MIDDELBURG: Iedere Donderdag in Café „De Eendracht". Wij zijn voornemens de zitdag van Donder dag 6 September met 2 personen te houden. ZIERIKZEE: Iedere Donderdag in Hotel „Huis van Nassau". THOLEN: Zaterdag 8 September in Hotel „Hof van Holland".

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1951 | | pagina 1