ZITDAGEN BOEKHOUDBUREAU No. 2083. Frankering bij abonnement: Terneuzen ZATERDAG 11 AUGUSTUS 1951. WAARIN OPGENOMEN HET NOORD-BRABANTSCH LANDBOUWBLAD Officieel Orgaan van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij (Z. L. M.) de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en andere Verenigingen ZITDAGEN SECRETARIAAT Z. L. M. D. J. VAN DER HAVE VOOi Zc - Ifid MIDDELBURG 39e Jaargang. ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD Dit blad verschijnt elke ZATERDAG. Overname artikelen slechts geoorloofd met duidelijke bronvermelding. Leden van de Z. L. M. en van de N.-Br. Mij van Landbouw ontvangen het blad gratis. ABONNEMENTSGELD voor niet-leden van deze organisa ties bedraagt 10,per jaar. Redactie: Secretariaat der Z. L. M., Landbouwhuis, Goes - Tel. 2345 ADVERTENTIETARIEF: Per mm 13 cent, minimum per advertentie 1,95. Incassokosten 0,15. Regelabonnementen tegen speciaal tarief. Inzending van advertentiën aan de Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. VAN DE SANDE te TERNEUZEN of aan het Landbouwhuis te GOES. ©ver zie fff INHOUDSOPGAVE: Zitdagen Boekhoudbureau en Secretariaat Z. L. M. Overzicht Welgelegen Drainage De Rundveefokdag te Axel De keuze is niet moeilijk Ingezonden Boeren- jeugd Nabeschouwing zacht fruit-seizoen On derwijs Bram uit de Slikhoek - Marktberichten - Noord-Brabantse Mij. van Landbouw. Deze week willen wjj weer eens het een en ander schrijven over de Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie in de Landbouw. En wel naar aanleiding van een drietal punten. In de eerste plaats heeft men reeds in de dag bladen kunnen lezen, dat de voorstellen tot instel ling in het Landbouwschap in de vorm van een Ont werp Algemene Maatregel van Bestuur door de Stichting voor de Landbouw zijn ingediend bij de Sociaal Economische Raad. De Stichting voor de Landbouw heeft dit gedaan namens de zes centrale landbouw- en landarbeidersorganisaties, namelijk het Koninklijk Nederlands Landbouw Comité, de Katholieke Ned. Boeren- en Tuinders Bond, de Ned. Christelijke Boeren- en Tuinders Bond, de Algeme ne Ned. Landarbeidersbond, de Ned. Christelijke Landarbeidersbond en de Ned. R. K. Landarbeiders- bond. De Sociaal Economische Raad (S. E. R.) is het lichaam, dat bij de Wet op de Bedrijfsorganisatie werd ingesteld als toporgaan over de te stichten Bedrijfsorganisaties en is voor samengesteld uit vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties in Nederland, voor uit vertegenwoordigers van de arbeidersorganisaties en voor uit aangeweze nen door de Regering. De S. E. R. zal nu aan de Ministers, wien dit aangaat en die straks de bedoel de Algemene Maatregel van Bestuur zullen moeten uitvaardigen, advies over dit ontwerp moeten uit brengen. Met de indiening van dit ontwerp is de Landbouw de eerste bedrijfstak, die haar gedachten over de verwezenlijking van de Wet op de Bedrijfsorgani satie in de vorm van een concreet voorstel heeft neergelegd. De zes bovengenoemde organisaties zijn na langdurige besprekingen tot dit eenslui dende voorstel gekomen, waarbij zij natuurlijk allen sommige punten hebben moeten prijsgeven, terwijl zij op ander gebied weer meer hun zin hebben ge kregen. Hun bedoeling is, dat nu ook het land bouwschap, dus de P. B. O. in de landbouw, spoedig tot stand zal komen. De tweede reden voor het bespreken van dit onderwerp in ons „Overzicht" zijn de twee ingezon den stukken, die op 14 Juli en op 4 Augustus in het Zeeuws Landbouwblad respectievelijk geschreven door „een der ouderen" en „één der jongeren", verschenen en die beiden tot opschrift droegen: De P.B.O. komt, maar onze Landbouw- maatschappij boven. Wij stellen beide artikelen zeer op prijs, niet alleen omdat zij het bewijs vormen, dat men met de Z.L.M. meeleeft, maar ook omdat zij ons aan leiding geven wat dieper in te gaan op het zo be langrijke onderwerp van de P.B.O. Want wij zijn het met beide schrijvers eens: de P.B.O. komt. Men beseffe dat terdege en het zal voor een groot deel afhangen van wat wij allen, die in de landbouwsector werkzaam zijn, boeren, landarbeiders en hun vertrouwensmannen, er van zullen maken of er straks, na vele jaren misschien, gezegd zal kunnen worden of deze komst van dit nieuwe soort lichaam ook vruchtbaar is geweest. In feite zijn ook de oudere en de jongere het erover eens, dat de P. B. O. komt. Maar daarna gaan hun wegen uiteen. Uit beider betoog kan men de conclusie trekken, dat de P. B. O. weinig in de gunst staat, maar ter wijl „de oudere" het komende lichaam als een soort noodzakelijk kwaad beschouwt, ziet „de jongere" het als een dreigend gevaar, dat nog af te wenden valt, als een nieuwe organisatie bij de velen, die er in de landbouwsector reeds zi1n en due als ëén njiuwt btlMttog erbij- T#fW$ >4$ dudtra" bflfMIP t*p da bPêim hun eigen organisatie hoog te houden, in dit geval de Z. L. M., teneinde zoveel mogelijk invloed ten goede uit te oefenen, meent ,de jongere" dat dit niet zal gaan, daar de P. B. O. opgebouwd wordt op de zes bestaande organisaties, die allen evenveel te zeggen krijgen en dus van meerdere invloed van de een of ander geen sprake zal zijn. De Stichting voor de Landbouw ontstond. Dit alles geeft ons aanleiding nog eens te wijzen op de redenen, die er zijn om ondanks verschillen de bezwaren mede te werken aan de totstandko ming van een Publiekrechtelijk orgaan in de land bouw. Het is ook goed, dat men zich over deze materie een oordeel vormt, omdat juist nu de landbouwsector als eerste bedrijfstak een dergelijk orgaan gaat instellen, in verschillende bladen arti- elen verschijnen, waarvan er enige, evenals het ingezonden stuk van „een der jongeren," de strek king hebben de oprichting van een P. B. O. voor de landbouw af te raden. Wij doelen hier b.v. op een artikel in het week blad „Burgerrecht" van 21 Juli 1951, waarin boeren en tuinders wordt aangeraden niet voort te gaan met wat het weekblad noemt „het jagen naar een Landbouwschap". Men stelt het van sommige zijden maar al te gaarne voor alsof de besturen van de standsorga nisaties met man en macht stuwen naar het op richten van een landbouwschap nadat zij de boe renstand eerst hebben opgescheept met de Stich ting voor de Landbouw, terwijl de boeren zelve van al dit soort lichamen niets moeten hebben. En dit is toch wel een beetje erg kinderlijk gesteld. En bovendien geven de stellers blijk noch de boeren stand noch de voormannen der standsorganisaties, noch de hele gang van zaken in het landbouw- organisatieleven te kennen. Want ofschoon wij onmiddellijk toegeven, dat er vele boeren en landarbeiders zullen zijn, die niet alles afweten van het vele werk, dat een lichaam als de Stichting voor de Landbouw voor de boeren stand verricht of alles haarfijn zullen kunnen uit leggen wat een landbouwschap zal moeten gaan uitvoeren, is het toch zo, dat de besturen van de standsorganisaties bestaan uit de vertrouwensman nen der boeren en dat deze besturen ook samenge steld zijn uit boeren en dat op vergaderingen tot in de kleinste dorpsafdeling toe deze kwestie prac- tisch elk jaar uitvoerig ter sprake komen. En het is schrijver dezes, die toch vele van deze winterver gaderingen meemaakt, nooit gebleken, dat er bij de individuële boeren een grote afkeer van Stichting of P. B. O. bestond. Wel is er natuurlijk zo nu en dan critiek, doch dat achten wij juist zeer gezond. Dat kan de zaak slechts ten goede komen. Wat zijn dus de redenen, dat er een Stichting voor de Landbouw ontstond en dat er straks een P. B. O. zal ontstaan? Dat de Stichting voor de Landbouw ontstond vindt in hoofdzaak zijn oorzaak in het feit, dat de georganiseerde landbouw vóór de oorlog de les geleerd heeft, dat men beter gezamenlijk, als één geheel naar buiten kan optreden en dat men ver schillende zaken beter en goedkoper gezamenlijk kan regelen, dan dat iedere organisatie dit afzon derlijk doet. Aan de idiële motieven, die in en vlak na de oorlog bij velen een rol speelden en die tijde lijk de verwachting wekten, dat er slechts één grote landbouworganisatie zou ontstaan, gaan wij thans voorbij, omdat hiervan niets terecht is gekomen. De Stichting, die ontstond, was geen nieuwe land bouworganisatie, doch een apparaat, dat ten dien ste stond aan de zes organisaties en dat dus ook op hen werd opgebouwd. Dit apparaat hééft ba 'ie oorlog gewerkt en vooral hét toporgaan w Den Haag hiaft ï*$v veel w«rk gvoor Ltteimiatand, Alle», die TERNEUZEN: Woensdag 15 Augustus in Hotel „Des Pays-Bas.' WISSENKERKE: Woensdag 15 Augustus in Hotel „De Kroon." MIDDELBURG: Iedere Donderdag in Café „De Eendracht." (Het ligt in het voornemen de zitdag bp Donderdag 16 Augustus met 2 personen te houden.) ZIERIKZEE: Iedere Donderdag in Hotel „Huis van Nassau." TERNEUZEN: Woensdag: 15 Augustus van 2% 4% uur in Hotel „Des Pays-Bas". ST. MAARTENSDIJKDonderdag 16 Augustus van 10.30—12.30 uur in Hotel „Hof van Holland". IJZENDIJKE: Zaterdag 18 Augustus van 11—12% uur in Hotel „Lievens". GOES: Iedere Dinsdag op het Landbouwhuis. Komt hier met uw vragen op pacht-, juridisch-, economisch-, sociaal- en technisch gebied. met dit. werk op de hoogte zijn, zullen dit beamen en het is niet zoals „de jongere" in zijn artikel schrijft, dat dit apparaat de boeren tonnen gouds uit de zak klopt. Dit bewijst alleen, dat de schrij ver van het werk van de Stichting totaal geen benul heeft. Wij menen verder, dat de Stichting tonnen gouds voor de boerenstand heeft verdiend. Alles op te halen wat er al zo gedaan is en dage lijks wordt gedaan, zou ons hier tevèr voeren, doch het zou niet moeilijk vallen hiermee enige Zeeuws Landbouwbladen te vullen. Iets anders is of de opbouw van de Stichting ideaal is. Dit achten wij zeker niet en wij zijn het 'volledig met „de oudere" eens. dat slechts een opbouw op de bedrijfsgenoten dit lichaam zou kun nen doen gaan leven bij boeren en arbeiders. Maar de meerderheid der organisaties wil dit nu eenmaal niet en daar valt niets aan te veranderen. Waarom een P. B. O. Bij de instelling van de Stichting werd dit lichaam reeds dadelijk bestempeld als de voorloper van de Publiekrechtelijke Bedrijfs Organisatie. Waarom wilde men een dergelijke P. B. O. Wij kunnen, om deze vraag te beantwoorden, het beste de passage aanhalen uit het rapport van de Commissie van het Kon. Ned. Landbouwcomité, die dit gehele vraagstuk bestudeerde en die aan deze vraag was geweid. KONINKLIJK KWEEKBEDRIJF ZAADHANDEL K APELLE-BIEZELIN GE bevifll, bfvplt, blijft Mnb«vt2*n<

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1951 | | pagina 1