lal <U TARWEOPBRENGST tegenvallen het «Sloe r MIDDBLburq DIT JAAR v .J ZITDAGEN BOEKHOUDBUREAU 'Groenbemestingsgewassen MBiseh ZATERDAG 4 AUGUSTUS 1951. wAAfikN opgenomen WET NOORD-BRAB ANTSCH LANDBOUWBLAD Officieel Orgaan van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij (Z. L. M.) êe Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en andere Verenigingen ZITDAGEN SECRETARIAAT Z.L.M. D. J. VAN DER HAVE i-1 ecnnci ocri s No. 2082 Frankering bij abonnement: Terneuzen 39e Jaargang. ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD Dit blad verschijnt elke ZATERDAG. Overnam® artikelen slechts geoorloofd met duidelijke bronvermelding. Leden van de Z L M. en van de N.-Br. Mij van Landbouw ontvangen het blad gratis. ABONNEMENTSGELD voor niet-lede* van dese ttes bedraagt 10,per jaar. Redactie: Secretariaat der Z. L. M., Landboawhuis, Goes - Tel. 2346 ADVERTENTIETARIEF: Per mm 13 cent, minimum per advertentie 1,95. Incassokosten 0,15. Regelabonnementen tegen speciaal tarief. Inzending van advertentiën aan de Uitgeefster N. V. v/fa Firma P. J. VAN DE SANDE te TERNEUZEN of aan het Landbouwhuis te GOES. Zo op het oog ziet het huidige gewas tarwe er in het algemeen niet slecht uit. Volgende week zullen de eersten misschien reeds meer van de opbrengst weten. Zou het kunnen tegenvallen? Volgens een onderzoek van Dr W. H. van Dobben van het C.I.L.O. bestaat die mogelijkheid in grote mate. De schrijver heeft een artikel gepubliceerd in het eerste jaarboekje van het Coördinatie Comité voor Broodgraan onder de titel: .,De tarwe-opbreng- sten in 1950 en de weersomstandigheden". Een studie over de tarwe-opbrengsten in de jaren 19301949 voerde hem tot de conclusie, dat de vol gende weersomstandigheden een duidelijke samen hang vertonen met lage opbrengsten: 1. weinig zon in de periode 20 M'aart—10 Mei. 2. een hittegolf in de periode 2030 Juni. 3. veel regenval in de periode van 10 Juni 20 Juli. Wat de twee laatste factoren betreft, wordt de verklaring gezocht in de veronderstelling, dat extreme vochtigheid (1948) of extreme hitte (1947) tijdens de bloei een groot aantal vrucht beginsels doen mislukken. Het betrekkelijk kleine aantal dat overblijft kan (als het ware door ge ringe concurrentie) betrekkelijk grote korrels vor men. De schrijver geeft de volgende cijfers inzake de gemiddelde regenval in mm van Groningen, Vlis- singen en Oudenbosch van 10 Juni tot 20 Juli over enkele jaren, benevens de gemiddelde tarwe- opbrengst van Juliana over die jaren op de rassen- proefvelden in het zeekleigebied van Nederland. Regenval: 10—20 20—30 1—10 10—20 Juni Juni Juli Juli Opbrengst Normaal 20 20 23 24 4410 (gem. W49) 1942 29 1 24 72 3610 1948 19 47 40 34 4190 1949 8 0 9 23 5400 1950 10 33 38 23 3930 tiek zijn. Het is nu maar de vraag, wanneer voor bepaalde percelen het hoogtepunt van de bloei er was (helaas hebben we ook daar niet voldoende op gelet) en hoeveel goeds de droge tweede periode in Juni en eerste periode in Juli daartegenover nog hebben gedaan. De regenval over de critieke periode is weliswaar aan de hoge kant geweest, maar de verdeling van de regenval binnen deze periode in verband met de tijd van de bloei levert voor sommige gebieden misschien nog een behoor lijke verwachting. Aan de andere kant is het even min onmogelijk dat andere percelen in verband met de ongunstige regenval zullen tegenvallen. Ziedaar dus geen duidelijke conclusie; de cijfers laten deze nu eenmaal nog niet toe. G. m OP u SAt.Pi OOSTBURG: Woensdag 8 Augustus in Café „De Windt". MIDDELBURG: Iedere Donderdag in Café „De Eendracht". ZIERIKZEE: Iedere Donderdag in Hotel ,Huis van Nassau". THOLEN: Zaterdag 11 Augustus in Hotel „Hof van Holland". ZIERIKZEE: Donderdag 9 Augustus van 1112% uur in Hotel „Huis van Nassau". TERNEUZEN: Woensdag 15 Augustus van 2% 4% uur in Hotel „Des Pays-Bas". ST. MAARTENSDIJK: Donderdag 16 Augustus van 10.3012.30 uur in Hotel „Hof van Holland". IJZENDIJKE: Zaterdag, 18 Augustus van II—12% uur in Hotel „Lievens". GOES: Iedere Dinsdag op het Landbouwhuis. Komt hier met uw vragen op pacht-, juridisch-, economisch-, sociaal- en technisch gebied. EENS TOEN NU We zien dus dat de drie „natte" jaren 1942, 1948 en 1950 duidelijk en niet onaanzienlijk beneden het gemiddelde bleven en dat voor 1949 eens te meer de uitspraak bewaarheid werd dat een droog jaar meestal een goed jaar is. Zijn hieruit nu gevolgtrekkingen voor oogst 1951 te maken? We hebben het artikel van Dr Van Dob ben nog maar net gelezen en beschikken dienten gevolge niet over voldoende waarnemingen. Of er weinig zon geweest is in de periode 20 Maart10 Mei is ons niet bekend. Een hittegolf in de derde periode van Juni is er echter zeker niet geweest. Wel is er niet onaanzienlijke regenval geweest in de periode van 10 Juni tot 20 Juli. De cijfers van de regenval te Poortvliet bedroegen respectievelijk van 1020 Juni 6 mm, van 2030 Juni 67 mm, van 110 Juli nihil en van 1020 Juli 25% mm. Uiteindelijk is de totale regenval over deze periode 98% mm en ligt dus betrekkelijk niet zoveel boven het gemiddelde van 87 mm. Evenwel was het in de periode van 20—30 Juli in 't bijzonder zeer nat en vielen er vrijwel dagelijks grote hoeveelheden regen. Het is bekend dat er in Oost Zuid-Beveland en Oost Zeeuws-Vlaanderen nog heel wat meer regen in die tijd gevallen is. Voor percelen tarwe die toen bloeiden, zou volgens de theorie van Dr Van Dobben de oogstverwachting eventueel cri- EENS was het Sloe het overblijfsel van een grote waterplas, die in de 13e eeuw tussen Walcheren en Zuid-Beveland bestond en waarin diepe vaar geulen stroomden. Een dezer geulen, welke de naam droeg van Arnemuise vaart, liep onder de Walcherse kant langs Nieuwland naar Arnemui- den, dat in 1288 een bloeiende koopstad was. De andere stroomde in Zuid-Beveland, waar nu de Nieuwe Kraaijertpolder ligt, en diende als vaar water van Middelburg en Arnemuiden naar Ant werpen. Tussen deze twee geulen lag het Sloe, dat in 1488 wordt aangeduid met de naam van „Jonker Fran sengat" en dat na 1630 het Sloe wordt geheten. Dit water nu was de zeeweg naar Middelburg, waar in die tijden de handel een hoge vlucht had genomen en grote rijkdommen die stad binnen stroomden. Een ongekende welvaart heerste alom. Rijk beladen schepen met kostbare lading aan boord voeren de Honte of Westerschelde op en kwamen via de zij-arm daarvan het Sloe, in de haven van Middelburg aan. Menig koopmanshuis had op het dak een uitkijktorentje, waarin men de verwachte schepen reeds van vèr kon waarnemen. Ook Arnemuiden en Veere profiteerden van dit veilige vaarwater. Doch, welvaart komt en welvaart verdwijnt. Het Sloe bleef het Sloe niet meer. Schorren en banken verstikten de vaart, zodat ten leste de scheepvaart ten dode was opgeschreven. De aanslibbing zette door, jaren, eeuwen achtereen. TOEN, in 1810, kwam de vraag naar voren, of het mogelijk zou zijn het Sloe af te dammen en zó een verbinding tot stand te brengen tussen Wal cheren en Zuid-Beveland. Tot die tijd was het een overzetveer, dat voor de verbinding zorgde. Niemand minder dan Napoleon Bonaparte kwam poolshoogte nemen vóórdat hij het grote belang van zodanige communicatie inzag. Aan ingenieur Schraver werd opdracht gegeven een plan voor zo'n afdamming op te maken. Met bekwame spoed werd hieraan voldaan. De dam zou gelegd worden ter plaatse van de toenmalige veerdam, 2500 m ten zuiden van de tegenwoordige. De onkosten werden begroot op 2% millioen gul den. Van uitvoering is niets gekomen door de ge volgde politieke gebeurtenissen. In 1827 kwam ons Gouvernement er op terug, doch door de Belgische opstand kwam het plan andermaal in het gedrang. In 1840 en 1845 kwam het wederom ter sprake, doch telkens was het resultaat nihil. Eerst in 1865 werd ten gunste van de afdamming beslist. Het duurde intussen nog tot 13 October 1870 eer het werk werd aanbesteed. De begroting bedroeg 1.364.000,—. Er waren 15 gegadigden. Het werd gegund aan de laagste inschrijver, M. Sigmond uit Werken dam, voor 1.002.500, Door de strengè winter van 1870 op 1871 werd veel later begonnen, dan eerst werd gedacht. Het werk werd toen zó krachtig aangepakt, dat op 21 December 1871 de werkzaamheden waren beëin digd, 7 maanden vroeger dan de vastgestelde KONINKLIJK KWEEK BEDRIJF ZAADHANDEL KAPELLE-BIEZELIN GE Vraagt onze offerte voor «oala Wikken, Lupinen, Klaverzaden, enz.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1951 | | pagina 1