Groenbemestingsgewassen ZITDAGEN BOEKHOUDBUREAU ZATERDAG 14 JULI 1951. L WAARIN OPGENOMEN HET NOORD-BRABANTSCH LANDBOUWBLAD Ofiicieel Orgaan van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij (Z. L. M.) de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en andere Verenigingen ZITDAGEN SECRETARIAAT Z. L. M. D. J. VAN DER HAVE No. 2079. Frankering bij abonnement: Terneuzen 39e Jaargang. ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD mm i» ADVERTENTIETARIEF: Per mm 13 cent, minimum per advertentie 1,95. Incassokosten 0,15. Regelabonnementen tegen speciaal tarief. Inzending van advertentiën aan de Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. VAN DE SANDE te TERNEUZEN of aan het Landbouwhuis te GOES. Dit blad verschijnt elke ZATERDAG. Overname artikelen slechts geoorloofd met duidelijke bronvermelding. Leden van de Z. L. M. en van de N.-Rr. Mij van Landbouw ontvangen het blad gratis. ABONNEMENTSGELD voor niet-leden va* deze organisa ties bedraagt 10,per jaar. Redact!» Secretariaat der Z. L. M., Landbouvrtmis, Goes - TteL 2345 ©verzie fit De vorige week beloofden wij nog nader in te gaan op enkele punten uit de inleiding, die Ir. Her- weyer hield op de Algemene Vergadering van de Zeeuwse Polder- en Waterschapsbond. En dan speciaal de vraagstukken, die aangesneden werden en die ook voor de landbouw van belang zijn. De inleider dan sprak uitvoerig over de waterschapslasten en het pachtprijzenpeil. Er wordt in Nederland veel gesproken over de onrustbarende stijging van de waterschapslasten, zo betoogde spreker. Hij noemde dit een verkeerde aanpak van het vraagstuk. Men verbindt de lasten om begrijpelijke redenen aan de pachtprijzen, doch zij zouden in verband gebracht moeten worden met de huidige kostprijs van de landbouwpro ducten. Daar de lasten door de eigenaar betaald moeten worden blijft er voor de eigenaar-verpachter slechts een klein netto-rendement over en hieruit trekt men de conclusie, dat de lasten te hoog zijn- en verdere stijging practisch niet meer mogelijk is. Gaat men echter de hoogte van de waterschaps lasten na, dan zijn deze op zich zelve niet te hoog. Immers de waterschappen voeren over het alge meen een zuinig beheer en voeren geen werken uit, die niet dringend nodig zijn. Alle kosten van kapitaalswerken zijn sedert de oorlog sterk ge stegen. Sommige zijn het twee- en drievoudige van vroeger. Men denke ook maar eens aan de lonen en sociale lasten. Het behoeft dus geen verwonde ring te wekken, dat de lasten ook zijn gestegen en misschien nog verder zullen stijgen. Een en ander is een direct uitvloeisel van de waardeverminde ring, die het geld heeft ondergaan. De grondeigenaren zitten dus niet op te hoge lasten, doch zij houden te weinig over. De pachten zijn te laag. De inkomsten zijn voor de eigenaren te laag en daardoor drukken de lasten, die dus op zich zelve met alles mee gestegen zijn, loodzwaar. De heer Herweyer behandelde vervolgens het ge hele pachtbeleid van de Regering sedert Mei 1940, toen de oorlog over ons land losbarstte. Zoals men weet fixeerde men het pachtprijspeil op het niveau van Mei 1940. Hierin reeds school een fout, omdat er een onvoldoende verschil bestond tussen de pachtprijzen voor de verschillende kwaliteiten grond. Bovendien liepen de normen voor dezelfde grondsoort ook provinciaal en zelfs streeksgewijze uit elkander. Door het grote gebrek aan grond zullen wij mis schien een vrij pachtprijspeil niet meer beleven. De Regering houdt terecht vast aan een beheersing van dit peil. Zij heeft de pachten laag gehouden vooral in het belang van de verbruiker van levens middelen. Echter heeft men de fout gemaakt te lang te willen vasthouden aan het niveau 1940, dat welis waar geleidelijk verhoogd is met 20 k 30 doch ver achter bleef bij de stijging van het algemene prijspeil in ons land. Men heeft gespeculeerd, dat er wel een prijsval zou optreden over de gehele linie, waardoor de pachten en ook de huren weer in evenwicht met de overige prijzen zouden komen. Deze verwachting is niet vervuld, zodat nog steeds de pachten te laag zijn. Bovendien bedenke men, dat in de huidige pach ten ook nog de fout zit, dat de kwaliteit van de grond onvoldoende tot haar recht komt. Het stre ven bestaat thans bij de Grondkamer om een gro ter verschil aan te brengen in het pachtpeil voor de verschillende kwaliteiten grond. Dit is ver heugend. Ook zal een lastenverhoging, die voortvloeit uit verbeteringswerken in de pachtprijs doorberekend moeten kunnen worden, daar immers de pachter er de voordelen van geniet. De spreker wees er vervolgens op, dat de pach ten in Friesland en Groningen dikwijls hoger lig gen dan in het Zuid-Westen van het land voor de zelfde kwaliteit grond. Ook dit is niet juist, vooral niet omdat de lasten in het laatstgenoemde deel van ons land hoger zijn. De Minister van Landbouw heeft in de Memorie van Antwoord aan de Eerste Kamer medegedeeld, dat het vraagstuk van het pacht- en grondprijzen- peil zal worden voorgelegd ter advies aan de Sociaal Economische Raad, het nieuwe lichaam, waarin het totale bedrijfsleven is vertegenwoor digd. Hij is n.l. van mening, dat dit voor de ge bruikers en eigenaren van de grond zo belangrijke vraagstuk niet los kan worden gezien van een aantal factoren, welke voor de sociale en economi sche verhoudingen in ons land van bijzondere be tekenis zijn. Wij denken natuurlijk dadelijk aan het hoger worden van de kostprijzen der landbouw producten bij een hogere pachtprijs en het daar door duurder worden van het levensmiddelenpak ket, waaruit weer loonsverhogingen kunnen voort komen. De spreker doelde hier ook op en besloot dit deel van zijn inleiding dan ook met mededelingen hier omtrent. De invloed van een hogere pachtprijs op de kostprijs. Uit berekeningen, dié het Landbouw Economisch Instituut op verzoek van Ir. Herweyer heeft opge steld, bleek, dat een verhoging van het pachtpeil over geheel ons land met circa 100 ten opzichte van 1940, tengevolge zou hebben, dat de kostprijs van de tarwe met ƒ2,50 ƒ3,per 100 kg zou stijgen, van de aardappelen met 0,50 per 100 kg en van de bieten met 2,tot 3,per ton, ter wijl de kostprijs van de melk met 1,3 tot 1,8 cent per liter zou stijgen. Deze stijgingen, die natuurlijk hun invloed zou den uitoefenen op de prijs van het levensmiddelen pakket, vallen toch erg mee, vooral, wanneer men bedenkt, dat reeds van deze 100 verhoging is ingetreden. Het pachtprijspeil is immers sedert 1940 al met pl.m. 25 30 gestegen. Ook ten aanzien van onze exportkansen valt de stijging van de kostprijs der producten mee. De lezer zal uit dit korte verslag van het betoog van Dr. Herweyer wel begrepen hebben, dat de conclusie luiden kan, dat het huidige pachtprijs peil te laag ligt, waardoor de lasten, die met al het andere mee gestegen zijn, ondragelijk lijken te worden. Wij kunnen het met deze conclusie wel eens zijn.. Een beheersing van de pachten is in ons land nood zakelijk. Doch men zou een veel betere aanpas sing aan de bestaande toestanden wensen. Verhoging en verlaging moeten beter mede kun nen gaan met de gunst of ongunst der tijden. De huidige te grote verstarring werkt bovendien allerlei misstanden in het leven, die te algemeen bekend zijn, dan dat wij deze hier behoeven op te sommen. Misstanden, die ook de pachter ernstig kunnen benadelen. Men hoort de laatste tijd allerwege de roep om pachtverhoging. Wij menen, dat dit ook nodig is, doch met twee uitdrukkelijke voorwaarden. De eerste is, dat doorberekening in de productenprij- zen plaats vindt en de tweede is, dat een soepeler regeling uitgedacht wordt om het pachtprijspeil mede te laten schommelen met de algemene toe stand. In ieder geval kunen wij constateren, dat de boeiende inleiding van Ir. Herweyer er toe heeft bijgedragen, dat de tongen los kwamen over dit voor het platteland zo urgente vraagstuk. En daar voor alleen al kan men hem dankbaar zijn. Tot slot willen wij onze lezers nog een aantal cijfers voorzetten. TERNEUZEN: Woensdag 18 Juli in Hotel „Des Bays-Bas". WISSENKERKE: Woensdag 18 Juli in Café „De Kroon". MIDDELBURG: Iedere Donderdag in Café „De Eendracht". De zitdag van Donderdag 19 Juli hopen wij met 2 personen te houden. THOLEN: Zaterdag 21 Juli in Hotel „Hof van Holland". ZIERIKZEE: Iedere Donderdag in Hotel „Huis van Nassau". MIDDELBURG: Donderdag 26 Juli, 2.30-^.30 uur, in Café „De Vriendschap". GOES: Iedere Dinsdag op het Landbouwhuis. THOLEN: Zaterdag 21 Juli van 10%—12% uur, in Hotel „Wed. Hoek". ST. MAARTESNDIJK: Donderdag 26 Juli, 10.30— 12.30 uur, in Hotel „Schlingelandt". ST. PHILIPSLANDZaterdag 28 Juli, 10.30— 12.30 uur, in Hotel „De Druiventros". ZIERIKZEE: Donderdag 19 Juli van 11—12% uur, in Hotel „Huis van Nassau". Komt hier met uw vragen op pacht-, juridisch-, economisch-, sociaal- en technisch gebied. De met akkerbouwgewassen be teelde oppervlakten. De voorlopige uitkomsten landbouwtelling 1951 I, geven voor de voornaamste gewassen het volgende beeld: Gewas Inventa- Landbouw- risatie telling. 1950 1951 Granen totaal 493.2 482.0 w.o. Wintertarwe 81.9 58.8 Zomertarwe 8.9 16.8 Rogge 174.7 159.6 Wintergerst 12.3 11.2 Zomergerst 56.4 54.5 Haver 140.5 152.5 Maïs 4.4 11.3 Peulvruchten totaal 36.1 36.3 w.o. Groene Erwten 20.2 20.1 Stambonen 5.4 6.3 Handelsgewassen totaal 65.3 65.5 w.o. Kool- en Raapzaad 31.9 11.5 Vezelvlas, wit 14.0 23.9 Vezelvlas, blauw 3.8 6.5 Knol- en wortelgewassen, tot. 291.4 286.2 w.o. Cons.aardappelen, zand 65.2 63.2 Cons.aardappelen, klei 54.8 53.1 Fabrieksaardappelen 45.4 37.5 Suikerbieten 66.6 67.3 Voederbieten 56.2 62.3 Groenvoedergewassen totaal 27.1 30.1 w.o. Rode Klaver 11.1 16.3 Lucerne 10.5 8.6 KONINKLIJK KWEEKBEDRIJF ZAADHAND EL KAPELLE-BIEZELIN GE Vraagt onze offerte voor zoals Wikken, Lupinen, Klaverzaden, enz.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1951 | | pagina 1