NOTULEN van de vergadering van het Hoofdbestuur der Z. L\ M., Groenbemestingsgewassen ZITDAGEN L BOEKHOUDBÜREAU No. 2077 Frankering bij abonnement Terneuzen. waarin opgenomen het NOORD-BRABANTSCH LANDBOUWBLAD Officieel Orgaan van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij (Z. l. M.) de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en andere Verenigingen D. J. VAN DER HAVE ïonüsch-Tec hnc ZATERDAG 30 JUNI 1951. VQOÏ Zcolahd middelburg 39e Jaargang. ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD -*s Dit blad verschijnt elke ZATERDAG. Overname artikelen slechts geoorloofd met duidelijke bronvermelding. Leden van de Z. L. M. en van de N.-Br. Mij van Landbouw ontvangen het blad gratis. ABONNEMENTSGELD voor niet-leden van deze organisa ties bedraagt 10,per jaar. Redactie: Secretariaat der Z. L. M., Landbouwhuis, Goes - Tel. 2345 ADVERTENTIETARIEF: Per mm 13 cent, minimum per advertentie 1,95. Incassokosten 0,15. Regelabonnementen tegen speciaal tarief. Inzending van advertentiën aan de Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. VAN DE SANDE te TERNEUZEN of aan het Landbouwhuis te GOES. ©verzicfii Alweer een week is het geleden, dat de landbouwdagen in Oost Zuid-Beveland duizenden belangstellenden naar deze mooie streek lokten. Het is voor een weekblad als het Zeeuwsch Landbouwblad niet eenvoudig nog wat nieuws te schrijven over deze hoogtijdagen van onze Z. L. M., daar de dagbladen vanzelfsprekend reeds uitvoe rige verslagen gaven. Ook dient men te bedenken, dat ons blad gebonden is aan een bepaald aantal pagina's, waardoor wij vorige week nog geen na beschouwing konden geven, daar de redevoeringen van de Algemeen Voorzitter en van Ir Franke onzes inziens voorrang hadden. Meer pagina's betekenen hogere kosten en de afgelopen weken hebben door de twee bijzondere nummers al zoveel meer papier gekost, dat nu weer wat ingelopen moet worden. Maar het feit, dat wij thans, na anderhalve week, nog eens mogen terugzien op de dagen te Krab bendijke en Kruiningen heeft ook voordelige kan ten. Het oordeel kan immers bezonkener zijn en ook vele reacties van bezoekers bereikten ons. Geven wij dan enkele indrukken, dan valt aller eerst op het prachtige werk van de Kring. Alles was tot in de puntjes verzorgd en dat er zeer veel werk verzet moest worden in de maan den en weken van voorbereiding kan ieder, die even nadenkt, begrijpen. Het Kringbestuur en de verschillende commissies kunnen achteraf met grote voldoening en dankbaarheid op hun werk terugzien. Het is onmogelijk hier namen te noe men, maar zonder iemand tekort te doen, willen wij toch hulde brengen aan Voorzitter en Secretaris van de Kring Oost Zuid-Beveland, de heren P. Scheelede Putter en M. Kostense. Met een groot, jeugdig enthousiasme heeft eerstge noemde de leiding gehad en met een rustige zeker heid heeft laatstgenoemde alle touwtjes gecoördi neerd tot het netwerk, waarop de gehele organi satie tenslotte geleek. Maar naast de Kring moet onmiddellijk de Politie een grote pluim hebben voor het regelen van het verkeer vóór, tijdens en nó de rijtoer. Deze rit, die uitgevoerd werd door 180 auto's en 44 autobussen, tezamen vervoerende ongeveer 2000 mensen, kost een grote voorbereiding en vergt zeer veel van de vele politiemannen. Een woord van hulde voor hun organisatie, ook in Krabbendijke, is zeker op zijn plaats. De trekkerwedstrijd. Op het terrein van de veiling „K. E.O." vond voorts plaats een behendigheidswedstrijd voor trac toren met aanhangwagens. De commissie tot voor bereiding van dit geheel nieuwe experiment had alles in de puntjes in orde, mede dank zij de prach tige steun van de Rijkslandbouwvoorlichtings dienst. Vooral de tractorchauffeurs weerden zich uitstekend en het was aardig, dat de knecht van de Algemeen Voorzitter met de le prijs uit de bus kwam. Vooral de jeugd amuseerde zich bij dit schouwspel. De Commissaris der Koningin, die de gehele dag temidden der Z. L. M.'ers vertoefde, die 's och tends de opening verrichtte van de tentoonstelling en die ook de rijtoer meereed, reikte zelve de prij zen uit, hetgeen hogelijk werd gewaardeerd. De wedstrijd verliep in de beste orde en het was een beetje „daverend" schouwspel, want het mo torengeronk was niet van de lucht. De gehele tentoonstelling stond in het teken der mechanisatie, want behalve de K. I.-stieren was er geen levende have. Het ontbreken van paarden en rundvee. Velen waren dan ook van mening, dat juist die levende have datgene was, dat ontbrak om de ten toonstelling volmaakt te doen zijn. En wij moeten hen daarin gelijk geven. De paarden en het rund vee geven aan elke boerententoonstelling juist het feestelijke, het warme en het levende. Hoe vreemd het ook moge klinken, eigenlijk was deze samengebrachte massa van tractoren en werk tuigen een propaganda voor het trekpaard. Nu dit namelijk ontbrak, voelden tallozen dat wij het paard niet kunnen en niet willen missen. En hope lijk op volgende Z. L. M.-hoogtijdagen niet meer zullen behoeven te missen. Wel was de belangstelling rondom de plaats, waar de K. I.-stieren waren opgesteld, groot, doch ook hier had een aanwezig zijn van fok-, melk- en mestvee de boerenharten nog meer verwarmd, dan thans het geval was. De stands. Ook de stands en de filmvoorstellingen trokken veel bezoek. Er waren er prachtige bij en vooral het nog aanwezig zijn van het in koelcellen be waarde fruit dwong bewondering af. De Voorlich tingsdienst en de verschillende vormen van land bouwonderwijs toonden tal van wetenswaardig heden en hopelijk werpt dit weer zijn vruchten af in de toekomst, want onderwijs en voorlichting moeten de landbouw op «un nóg hoger peil bren gen, zoals zij dit reeds zovele jaren hebben gedaan. Ook de dames en de jeugd waren vertegenwoor digd en wij wensen beide organisaties toe, dat door deze activiteit nieuwe leden zullen toestromen. Zowel de Bond van Plattelandsvrouwen en de L. J. G. kunnen nog vele nieuwe leden gebruiken. Dat niemand afzijdig blijve staan, want het gehele platteland profiteert van de initiatieven en van het vele werk, dat ook op dit gebied wordt gedaan. De Tuinbouw. De tuinbouwsector, en dan speciaal de fruitteelt, heeft zich flink geweerd. In de eerste plaats is hier een woord van grote dankbaarheid verschul digd aan het Bestuur en de Directeur van de Vei lingsvereniging „Krabbendijke en Omstreken." Het afstaan van de gebouwen en terreinen is voor de veiling zeker niet gemakkelijk geweest. Doch spon taan werd medegewerkt, evenals dit het geval was met het Gemeentebestuur van Krabbendijke en de Burgemeester. Ook hen zouden wij niet gaarne vergeten te bedanken. De fruitteeltsector was goed vertegenwoordigd en dat verheugt ons zeer. Ook de fruittelers heb ben een standsorganisatie dringend nodig naast hun ItT OP U SAECK. TERNEUZEN: Woensdag 4 Juli in Hotel „Des Pays-Bas". MIDDELBURG: Iedere Donderdag in Café „De Eendracht". De zitdag van 5 Juli hopen wij met 2 per sonen te houden. ZIERIKZEE: Iedere Donderdag in Hotel „Huis van Nassau". KORTGENE: Donderdag 5 Juli in Hotel „De Korenbeurs". ST. PHILIPSLANDZaterdag 7 Juli in Hotel „De Druiventros". ZITDAGEN SECRETARIAAT Z. L. M. HULST: Maandag 2 Juli, van 2%4 uur, in Hotel „Het Bonte Hert". OOSTBURG: Woensdag 4 Juli, van 2%4% uur, bij „De Vuijst". TERNEUZEN: Woensdag 11 Juli, van 2%—41/* uur, in Hotel „Des Pays-Bas". ZIERIKZEE: Donderdag 19 Juli van 1112uur, in Hotel „Huis van Nassau". THOLEN: Zaterdag 21 Juli van 10%—12% uur, in Hotel „Wed. Hoek". GOES: Iedere Dinsdag op het Landbouwhuis. Komt hier met uw vragen op pacht-, juridisch-, economisch-, sociaal- en technisch gebied. De in ons vorig nummer aangekondigde zitdag te Axel op Zaterdag 30 Juni VERVALT. uitstekende technische organisaties. Natuurlijk moet geen werk dubbel worden gedaan. Maar naast het technische terrein zijn er nog zovele zaken, die de tuindersstand raken en waar deze belang bij heeft, dat een krachtig organiseren in de Z. L. M., met haar eigen tuinbouwcommissie, zeker ge boden is. Vooral straks, als het Publiekrechtelijke Orgaan er zal zijn. Juist dan zal een vrije organisa tie van het grootste gewicht blijken te zijn. Voor de fruittelers moge de dag te Krabbendijke het bewijs hebben geleverd, dat de Z. L. M. ook hün belangen wil en kan behartigen. S. gehouden op Woensdag 20 Juni 1951 te 10 uur, in Hotel „De Korenbeurs" te Kruiningen. 1. Opening. De Voorzitter, Ir. M. A. Geuze, opent de verga dering en richt een welkomstwoord tot de Hoofd bestuursleden en de adviserende leden, die in grote getale zijn opgekomen, wat hem bijzonder ver heugt. Vervolgens richt hij zich tot het Kringbe stuur van de Kring Oostelijk Zuid-Beveland en spreekt de hoop uit, dat de tentoonstelling met de demonstraties zal slagen. Reeds nu lijkt het hem, dat de vooruitzichten zeer goed zijn. 2. Notulen van de vergadering van het Hoofd bestuur van 13 November 1950. Daar er geen op- of aanmerkingen op deze notu len gemaakt worden, worden ongewijzigd goedgekeurd en getekend. 3. Mededelingen door de Voorzitter en/of Secretaris. De Voorzitter begint zijn mededelingen met erop te wijzen, dat er volgens de onlangs gepubli ceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de sta tistiek een stabilisatie in het prijspeil is opgetre den en dat daardoor de onrust omtrent een nieuwe loonstijging voorlopig is weggenomen. Indien er zich geen onverwachte dingen voordoen op politiek terrein kunnen we de verdere ontwikkeling rustig afwachten. Als landbouwer heeft men nog dagelijks te maken met prijsstijgingen van de bedrijfsbenodigd- KONINKLIJK KWEEKBEDRIJF ZAADHANDEL K APELLE-BIEZELIN GE Vraagt onze offerte voor zoals Wikken, Lupinen, Klaverzaden, enz.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1951 | | pagina 1