De Z.L.M.-dagen in de Kring Oost Zuid-Beveland op Woensdag 20 Juni 1951 -te KraLLendijkt Wie thuis blijft Zaterdag 16 Juni 1951. waarin opgenomen het NOORD-BRABANTSCH LANDBOUWBLAD Officieel Orgaan van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij (Z. L. M.) de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en andere Verenigingen HEEFT ONGELIJK soxioxnisc is. \j No. 20T6. Frankering bij abennement: Terneuxen. 39e .Taareang, ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD Dit blad verschijnt elke ZATERDAG. Overname artikelen slechts geoorloofd met duidelijke bronvermelding. Leden van de Z. L. M. en van de N.-Br. Mij van Landbouw ontvangen het blad gratis. ABONNEMENTSGELD voor niet-leden van deze organisa ties bedraagt 10,per jaar. Redactie: Secretariaat der Z. L. M., Landbouwhuis, Goes - Tel. 2345 ADVERTENTIETARIEF: Per mm 13 cent, minimum per advertentie 1,95. Incassokosten 0,15. Regelaonnementen tegen speciaal tarief. Inzending van advertentiën aan de Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. VAN DE SANDE te TERNEUZEN of aan het Landbouwhuis te GOES. De Kring Oost Zuid-Beveland heeft dit jaar de eer de Zomervergadering van de Z. L. M. in zijn midden te mogen houdén. Wij hopen, dat wij die eer waardig zullen zijn. Onze Kring bestaat uit 7 welvarende gemeenten, 5 aan de Oostzijde en 2 aan de Westzijde van het kanaal door Zuid-Beveland. De benutte oppervlakte cultuurgrond in onze Kring is 10.500 ha, 6300 ha is akkerbouw, 1900 ha is weiland, 1800 ha is boomgaard en 500 ha is tuingrond (wijnpeen, uien, aardbeien, bramen, frambozen e.d.) Wij hebben zowel bij de landbouw als bij de fruit teelt groot- en kleinbedrijf. In percentages uitge drukt is de grootte der bedrijven als volgt: 76 der grondgebruikers hebben een bedrijf be neden 5 ha; 10% een bedrijf van 510 ha; 8 een van 1025 ha en 5% boven de 25 ha. U ziet dus, overwegend klein- en middelgroot be drijf. Practisch alle bedrijfsgenoten zijn lid van onze Z. L. M.-Afdelingen en zij geven onze organisatie hun volle vertrouwen. Ook hebben we in onze Kring N. F. O.-Afdelin- gen, bloeiende veilingsverenigingen, coöperatieve aankoopverenigingen, een coöperatieve melkfabriek en coöperatieve boerenleenbanken, benevens han delszaken met internationale bekendheid. De werkgeversvereniging, de bedrijfsvereniging en de maïsclub zijn ook in onze Kring actief. Wij hebben onze land- en tuinbouwschool, resp. te Kruiningen en Kapelle en een landbouwhuishoud- school te Kruiningen, die letterlijk uit haar muren groeit. Onze Kring heeft ter ere van bovengenoemde Zomervergadering een tentoonstelling georgani seerd op de dag van de Algemene Vergadering. Dit alles wordt gehouden te Kruiningen en Krabben- dijke. De veiïingsvereniging heeft hiertoe haar ge bouwen en terreinen beschikbaar gesteld. Ook mogen we de sportvelden van de gemeente Krab- bendijke, die hier vlakbij liggen, gebruiken. Het doel van de tentoonstelling is eon algemene voorlichting te geven op het gebied van land- en tuinbouw. Alle Afdelingen verlenen hieraan hun volledige medewerking. Zij worden terzijde gestaan door de Voorlichtingsdiens ten van land- en tuin bouw. Bijzondere nadruk zal worden gelegd op de mechanisatie der bedrijven. Daartoe worden de werktuigen, die nodig zijn voor de verschillende be drijven, tentoongesteld. Iedere Afdeling verzorgt hierbij de werktuigen, die nodig geacht worden voor een of meer bepaal de bedrijfstypen. Naast deze tentoonstelling van werktuigen heb ben wij een wedstrijd met tractoren georganiseerd. Men moet n.l. op de meest handige wijze met deze machines om kunnen gaan. Welke prestaties wor den gevraagd, heeft U in vorige nummers van ons Landbouwblad kunnen lezen. Deze behendigheids- proef is geheel nieuw voor ons land. In het buiten land is men enthousiast voor dergelijke wedstrij den. Wij hopen, dat U er ook van zult genieten. In het veilingsgebouw komen alle mogelijke stands, o.a. een stand van het Centraal Bureau voor de tuinbouwveilingen, de veilingsverenigingen van Kapelle en Krabbendijke, de Voorlichtingsdiensten van land- en tuinbouw, de Groententelersvereniging, de Nederlandse Uienfederatie, de Gezondheids dienst, de C. Z. A. V., de Coöp. Boerenleenbanken, de Wolfederatie, de Bond van Plattelandsvrouwen, het Landbouwhuishoudonderwijs, de Plantenziek- tenkundige Dienst, de Veeteelt met K. I.-verenigin- gen, het Nederlands Vlasinstituut, de Cultuurtech nische Dienst, de Lagere Landbouwschool en de Stichting voor de Landbouw. Vervolgens vele stands van landbouw- en tuinbouwartikelen. Allen hopen U gaarne de nodige voorlichting te geven ten nutte van de bedrijven. Ook komt er een cineac. Er worden film» ver toond op het gebied van landbouw, veeteelt en fruit teelt. Er komen aardige filmpjes op het gebied van woning- en keukeninrichting. Verder zijn er mooie natuurfilms enz. Een tentoonstelling zonder levende dieren, dach ten we, is misschien wel wat erg eenzijdig. Daarom hebben we de K. I.-vereniging, die van grote invloed is voor onze provincie, gevraagd met haar fok- materiaal te verschijnen. We hopen U op 20 Juni in groten getale te Krab bendijke te ontmoeten. Met de rijtoer komen we door alle dorpen van onze Kring. Onderweg ziet U onze land- en tuinbouwbedrijven, de kwekerijen en de selectiebedrijven. We hopen U die dag te laten zien wat met Gods zegen en met Inspanning van alle krachten hier wordt bereikt. Doet uw voordeel, komt dus naar Krabbendijke en ziet wat de Oost Zuid-Bevelandse Z. L. M.'ers U tonen Tot 20 Juni. Namens het Bestuur, P. SCHEELEDE PUTTER, Voorzitter. Op 25 Augustus 1823 wandelden twee jongeman nen in de omgeving van Kapelle, Biezelinge en Eversdijk. Het waren Jacob van Lennep, de later zo bekend geworden romanschrijver, en Dirk van Hogendorp, een zoon van Gijsbert Karei van Hogen- dorp. „Ontelbaar was het getal der boeren, die na zoveel dagen regen zich haasteden hun graan naar de schuren binnen te voeren", schreef Van Lennep in zijn dagboek. En daarna prijst hij de aangename en weibeplinte binnenpaden en bewondert de be wandelde dijk, welke met vier rijen olmen beplant was. Uit deze passage kan blijken, dat Zuid-Beveland te dien tijd een mooi land was. Gelukkig is het dat nog. De Z.L.M.-leden, die straks op 20 Juni de rij toer door Oost Zuid-Beveland zullen maken, zullen nog van dijken met zware olmen en van welbe- plante wegen kunnen genieten. Velen zullen ken nis maken met plaatsen, waar ze nog nooit ge weest zijn: de jubilerende Fredericapolder, de gast vrije moderne veiling Krabbendijke, de prachtige weg WemeldingeKapelle. Op de tentoonstelling zal men eveneens met on bekenden kunnen kennis maken. Hoevelen kennen b.v. de stieren van de K. I.-vereniging, terwijl ze deze dieren toch voor de fokkerij benutten. En dan de behendigheidswedstrijden, die nieuw zijn en modern. En dit Is Inderdaad wel iets nieuws onder de zon, hoewel reeds in 1875 de Z. L. M. te Kruiningen een wedstrijd voor graanmaaimachines organi seerde. In een streek, waar de tuinbouw en met name de fruitteelt een zo belangrijke plaats inneemt, is het logisch, dat op hoogtijdagen als deze de nadruk op de tuinbouw komt te liggen. Onze belangstelling gaat uit naar de prestaties van de tuinbouw, welke nog zo weinig de gelegenheid om voor het voet licht te treden heeft aangegrepen. De steeds toenemende belangstelling voor de zomervergadering onzer Maatschappij stelt de or ganiserende Kringen telken jare voor nieuwe pro blemen. We twijfelen er niet aan of de Kring Oost Zuid-Beveland zal een goede gastvrouwe blijken voor duizenden collega's-boeren en boerinnen uit onze provincie. M. A. GEUZE. HET BESTUUR VAN DE KRING OOST ZUID-BEVELAND DER Z. L. M. Zittend van links naar rechts: M. in 't Anker, E. A. Suij (vice-voorz.), P. Scheele—de Putter l voorzitter j, ivi. A. ivoaiexide lsecr.-peiuuiioi4i.y, P. J. J. i^cKker. Staande van links naar rechts: J. E. Zwagemaker, J. J. v Msddegem, Joh. Ölerum, I. Sraalleganfe, J. L. de Jager, W. C. v. d. Werff.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1951 | | pagina 1