Rijtoer 20 Juni 1951 De Algemene Vergadering der Z.L.M. waarin opgenomen het NOORD-BRABANTSCH LANDBOUWBLAD Officieel Orgaan van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij (Z. L. M.) de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en andere Verenigingen ZITDAGEN Land- en Tuinbouw Tentoonstelling te Krabbendijke D. J. VAN DER HAVE GroentFimstinppwassm TÓOT Zeeland DE L B U R O Nó. 2074. Frankering bij abonnement: Terneuzen. Zaterdag 9 Juni 1951. 39e Jaargang ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD Dit blad verschijnt elke ZATERDAG. Overname artikelen slechts geoorloofd met duidelijke bronvermelding. Leden van de Z. L. M. en van de N.-Br. MJJ van Landbouw ontvangen het blad gratis. ABONNEMENTSGELD voor niet-leden van deze orgastoft- ties bedraagt 10.per jaar. Redactie: Secretariaat der Z. L. M., Landbouwhuis, Goes - Tel. 2345 ADVERTENTIETARIEF: Per mm 13 cent, minimum por advertentie 1,95. Incassokosten 0,15. Regelabonnementen tegen speciaal tarief. Inzending van advertentiën aan de Uitgeefster N. V. v/fc Firma P. J. VAN DE SANDE te TERNEUEEN of aas bot Landbouwhuis te GOES. ItT OpV SAECk, BOEKHOUDBUREAÜ OOSTBU^G: Woensdag 13 Juni in Café „De Windt". MIDDELBURG: Iedere Donderdag in Café „De Eendracht". ZIERIKZEE: Iedere Donderdag In Hotel „Huis van Nassau". THOLEN: Zaterdag 16 Juni in Hotel „Hof van Holland". isl gehouden worden op Woensdag 20 Juni 1951 te 9.30 uur des morgens in de gebouwen van de Veilingsvereniging te Krabbeudijke. Agenda: 1. Openingsrede door de Voorzitter. 2. Notulen van de Buitengewone Algemene Ver gadering van 19 Februari 1951. 3. Mededelingen en ingekomen stukken. 4. Verslag van de Financiële Commissie over het nazien V3n de rekening en verantwoor ding over het jaar 1950. 5. Rekening en verantwoording over het Jaar 1950. 6. Inleiding door de heer Ir A. Franke, Rijks- cultuurconsulent In Zeeland, over ..Grond verbeteringsmogelijkheden in Zeeland." 7. Rondvraag. 8. Sluiting. Namens het Hoofdbestuur der Z. L. M„ M. A. GEUZE. Voorzitter. J. F. G. SCHLINGEMANN, Secretaris BEHENDIGHEIDSWEDSTRIJD VOOR TRACTOREN. Hiermede wordt medegedeeld, dat de inschrijving voor deelname aan de behen digheidswedstrijd voor tractoren GESLOTEN IS. Afdelingssecretarissen, die voor de leden hunner Afdeling een bustocht naar de ten toonstelling te Krabbendijke hebben voor bereid en met deze bus aan de rijtoer wensen deel te nemen, dienen dit (indien zulks nog niet is gebeurd) onverwijld aan het Secretariaat der Z. L. M. op te geven. ver zie fit Wij hadden het voorrecht en het genoegen de viering van het 100-jarig bestaan van onze Brabantse zustermaatschappij te mogen meemaken, die op Woensdag 30 Mei te Breda plaats vond. In de ochtenduren was er de grote jubileum vergadering, waar de openingsrede van de Voor zitter, de heer De Waard, gevolgd werd door een rede van Minister Mansholt. De heer De Waard gaf een prachtig geschiedkundig overzicht, dat ons wnaf de tiiden van de Franse revolutie voedde tot 1851, het jaar waarin de voorloper van de Noord- Brabantse Mij van Landbouw in het arrondisse ment Breda werd geboren. En vervolgens schoven de verschillende periodes van de thans 100-jarige aan ons geestesoog voorbij, tot wij via crises, oor logen en goede tijden aanlandden op het huidige ogenblik. Na de rede van de Minister, waarover hieronder dadelijk meer, volgden tal van gelukwensen, waar bij wij vooral teruugdenken aan de woorden van de Voorzitter van het Kon. Ned. Landbouw-Comité, de heer Ir. C. S. Knottnerus, die uiteenzette, dat de voormannen van de standsorganisatie voor een tweeledige taak staan. In de eerste plaats moeten zij de stemming onder hun leden, de boeren dus, peilen en deze ter bevoegder plaatse duidelijk ken baar maken. In de tweede plaats dienen zij ook, na gehouden overleg met de Overheid en na met deze laatste tot overeenstemming gekomen te zijn. de alsdan getroffen maatregelen tegenover hun leden te ver dedigen, al zijn deze soms een andere mening toe gedaan De Voorzitter van het K.N.L.C. achtte de eerst genoemde taak de belangrijkste, waarmee wij geheel kunnen instemmen. Bij de tegenwoordige verhoudingen beschikt de Overheid over een leger ambtenaren, over een uit stekend georganiseerde voorlichtingsdienst, over een eigen persdienst, voorlichtingsafdeling enz. De mening van de boer, die immers burger is in een democratische staat, dient echter tevens in Den Haag gehoord te worden. Hij beschikt niet over al de hierboven genoemde instellingen. Hii heeft slechts zijn eigen organisatie. Met zijn col lega's heeft hij zich in een vereniging samen gebundeld, geheel uit vrije wil en dit lichaam, dat van hem is, is practisch het enige, dat zijn stem krachtig kan laten horen. Zijn voormannen heeft hij gekozen omdat hij van hen verwacht, dat zij de mening van de boerenstand zullen uitdragen. Vandaar dan ook, dat wij ervan overtuigd zijn, dat de heer Knottnerus de soijker op de kop sloeg. Dat er natuurlijk niet altiid alles bereikt kan worden van wat de landbouw wil. spreekt vanzelve. Een regering moet maatregelen treffen in het belang van het gehele volk. Als tweede taak is dus zeker ook belangrijk het voorlichten van de eigen leden over het waarom van de een of andere maatregel. Doch daar practisch alle bevolkings groepen hun stem via hun organisatie krachtig laten horen, mag de boerenstand niet achter bliiven. Dit alles werd door de heer Knottnerus naar voren gebracht en hier door Uw Overzichtschrijver in eigen woorden geschreven naar aanleiding van de rede van Minister Mansholt. De Minister wees namelijk op het gevaar dat er bestaat als de Publiekrechtelijke Bedrijfs Organi satie in de landbouwsector is tot stand gekomen. Verwacht mag worden, dat dit een vrij ambtelijk apparaat gaat worden en bovendien nog vrij sterk gecentraliseerd in Den Haag en in de provinciale landbouwcentra. In dit lichaam zulten vele zaken behandeld wor den en daar het opgebouwd zal worden op de standsorganisaties en niet op de boeren en land arbeiders, zullen alleen de door deze organisaties afgevaardigde vertegenwoordigers samen komen. Meer dan ooit, zeide de Minister, zal de Overheid dan de behoefte gevoelen de stem van het bedrijfs leven zelve te horen, hun critiek en hun goed- of afkeuring over bepaalde maatregelen. En deze stem kan alleen uitgebracht door de vrije stands- organisatie, die immers geheel los staat van de en die dus zeker nog een grote taak voor zich heeft. Voorts zag de Minister steeds nieuwe taken voor de organisatie opdoemen. Zo op het ogenblik voor lichting over de West-Europese pogingen tot samenwerking op economisch gebied aan de indi viduele boer. Wil er van deze samenwerking op landbouwgebied ooit iets terecht komen, dan zal zij juist ook bij de boeren bekend moeten zijn en door de West-Europese boeren gewild moeten worden. Een ontroerend ogenblik was het toen Minister Mansholt aan het slot van zijn uitmuntende rede het woord richtte tot de oud-voorzitter van de Noord Brabantse Mij, de heer P. Sneep, en hem mededeelde, dat hij voor al ziin verdiensten aan de boerenstand bewezen, door Hare Majesteit. Ko ningin Juliana, was bevorderd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Een donderend applaus bewees, hoezeer de stampvolle zaal deze onder scheiding verdiend achtte en on prijs stelde. Het zij ons vergund onze gelukwensen te voegen bij de vele, die de heer Sneep, die ook voor de Zeeuwen lang geen onbekende is, van alle kanten reeds bereikten. Een echt Brabants feest. Des middags volgde een prachtige revue, uit beeldende de boer, die steeds voortploegt. Dit geheel door leken verzorede spek waarin de regisseur voor prachtige vondsten had zorg ge dragen, bewees, dat ook op cultureel gebied de boerenstand tot heel wat in staat is. Onze oprechte hulde aan schrijvers, regisseur en spelers. Een diner en een echt Brabants feest, vrolijk en toch steeds stijlvol, besloot een dag. die de Voor zitter van de Groninger Mij van Landbouw de ver zuchting ontlokte: „Zo'n feest heb ik nog nooit meegemaakt". En hiermede ging de Noord-Brabantse Mij, die voor de Z. L. M. het spreekwoord: ..Een poede buur is beter dan een verre vriend", altijd zo heeft waar gemaakt, de tweede eeuw van haar be staan in. Mogen wij ook in dit tijdvak broederlijk tezamen optrekken, Z. L. M. en Noord-Brabantse Mii. tot heil van de boerenstand. En dan nu weer over naar de nuchtere zakelijk heid. Overeenstemming over grondslagen P.B.O. De Stichting voor de Landbouw deelt mede. dat tussen de zes centrale organisaties van onder nemers en arbeiders in de landbouw overeenstem- KONINKÏ ÏTK KWFFKREDRIJF EN ZAADHANDEL KAPELLE-BIEZELINGE Vraagt onze offerte, voor zoals Wikken, Lupinen, Klaverzaden, ennJ1

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1951 | | pagina 1