100 jaren Landbouw Cen woord van èanfi Maatschappij van in Noord-Brabant ZATERDAG 26 MEI 1951. WAARIN OPGENOMEN HET NOORD-BRABANTSCH LANDBOUWBLAD Officieel Orgaan van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij (Z. L. M.) de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en andere Verenigingen No. 2072. Frankering bij abonnement: Ttrneuetn ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD Dit blad verschijnt elke ZATERDAG. Overname artikelen slechts geoorloofd met duidelijke bronvermelding. Leden van de Z. L. M. en van de N.-Br. Mij van Landbouw ontvangen het blad gratis. ABONNEMENTSGELD voor niet-leden van deze organisa ties bedraagt 10,per jaar. Redactie: Secretariaat der Z. L. M., Landbouwhuis, Goes - Tel. 2345 ADVERTENTIETARIEF: Per mm 13 cent, minimum ptr advertentie 1,95. Incassokosten 0,15. Regelabonnementen tegen speciaal tarief. Inzending van advertentiën aan de Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. VAN DE SANDE te TERNEUZEN of aan het Landbouwhuis te GOES. JUBILEUMNUMMER Breda, 27 April 1951 Op 30 Mei a.s. houdt de Noord-Brabantse Maatschappij van Landbouw een jubileum verga dering. Daar is alle aanleiding voor. Het is n.l. 100 jaar geleden, dat te Breda werd opgericht een Maatschappij van Landbouw, Veeteelt en Tuin bouw, die de voorloper geworden is van de Noord- Brabantse Maatschappij van Landbouw, welke zelf in 1881 tot stand kwam. Ik ben de organisttoren dankbaar, dat zij tbij dit feest aan de bakermat van de jubilaresse hebben gedacht en dat dit feest dan ook in Breda wordt gehouden. Heel hartelijk welkom! Als men de namen van de oprichters ziet, dan merkt men hoe aanvankelijk deze organisatie ge dragen werd door ik zou zo zeggen hen die zelf geen boeren waren, maar die belangstelling hadden voor hun medemensen. Men vindt er de namen van: Storm, lid der Tweede Kamer, Jhr. Mr. Six, Baron Van der Borch, Mr. Van der Hoe ven, Jhr. Van der Wijck, Cuijpers, Van der Hoeven en Dr. Rens allen (behalve Baron Van der Borch) te Breda. Als men daarbij merkt, dat er een leraar Dat de uitgave van dit jubileumnummer ter ge legenheid van het jubileum van onze organisatie op deze wijze mogelijk is, hebben wij vooral te danken aan onze zuster-organisatie de Z. L. M., die ons spontaan het grootste deel van de ruimte in dit nummer van het Landbouwblad heeft afge staan. Gaarne brengen wij de Z. L. M. onze dank hiervoor, ook voor de prettige en doeltreffende wijze, waarop sinds tientallen jaren in het Zeeuwsch Landbouwblad wordt samengewerkt. Van deze gelegenheid maken wij tevens gaarne gebruik om ook de uitgever de N.V. v/h Firma P. J. van de Sande onze erkentelijkheid te betuigen voor de wijze, waarop ,,ons" Landbouwblad (want zo mogen wij, Brabanders, het toch ook wel noe men), wordt verzorgd. Noord-Brabantse Mij. van Landbouw, A. KORTEWEG, Secretaris. aan de Koninklijke Militaire Academie en een dokter in de genees-, heel en verloskunde bij zijn (respectievelijk de heren Van der Hoeven en Dr. Rens), dan is het duidelijk, dat de belangstelling voor de landbouw uiting van anderen dan de lboeren zelf. Maar de boeren hebben toch deze wekroep begrepen en het Noord-Brabantse boeren bedrijf van toen heeft een grondige wijziging on dergaan vergeleken bij dat van thans. Als men mij de oorzaak vraagt waarin deze wijziging ligt, dan is dit daarom, omdat geleidelijk aan de boeren zich gewend hebben tot de wetenschap en ver trouwen gekregen hebben in de resultaten van de wetenschappelijke onderzoekingen. De maat schappij heeft zelf door haar proefvelden,, door haar lezingen, door haar onderwijs dit voorbereid en deze gedaantewisseling tot stand gebracht. Hiermede is een groot goed bereikt al toen ik er van overtuigd, dat we er nog niet zijn en dat we ook in de toekomst deze wetenschap blijvend nodig hebben. Er gaat nog meer gebeuren en er moet ook nog meer gebeuren al was het maar om deze reden, dat wat thans als juist en waar wordt erkend door nieuwe onderzoekingen wordt achter haald en nieuwe inzichten baan zullen breken. Wanneer de landbouw de wetenschap loslaat, valt deze natuurlijk terug in een conservatisme en is tot het verliezen van de strijd om het bestaan ge doemd. Ik ben er echter niet bang voor. Het is alles zo anders geworden in de gedachten van de boeren zelf. Mag ik hier één van de pioniers noemen, die zoveel betekend heeft in de Maatschappij, n.l. de heer Van Hoek. De heer Van Hoek was een vriend van mijn vader en ik heb hem in mijn jeugd ge kend. De herinnering aan hem is mij bij gebleven, zo ook de luisterrijke wijze, waarop in de vele dorpen de tentoonstellingen van de Maatschappij gehouden werden en de intensiteit waarmede de resultaten van de proefvelden met elkaar ver geleken werden. Ik heb de indruk, dat er van deze Maatschappij altijd veel kracht is uitgegaan en ik iben overtuigd, dat de 100 jarige deze kracht ook in de toekomst zal kunnen blijven ontplooien. De Burgemeester van Breda, C. PRINSEN. BREDA VERWACHT U OP 30 MEI A.S.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1951 | | pagina 1