RIJTOER Z.L.M. BEHENDIGHEIDSWEDSTRIJDEN HOPPERUPS ZITDAGEN lA boekhoudbureau h dcwc 0. Zuid-Be-i/dand r-oaoHlisch-Tóchnologisch Institu >vVoor Zeeland MIDDELBURG ZATERDAG 19 MEI 1951. WAARIN OPGENOMEN HET NOORD-BRABANTSCH LANDBOUWBLAD Officieel Orgaan van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij (Z. L. M.) de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en andere Verenigingen ZITDAGEN SECRETARIAAT Z. L. M met op de Z.L.M. Tentoonstelling te Krabbendijke D. J. VAN DER HAVE Wo. 9071. Frankerln* bij abonnement: Terneure* 99e Jaargang ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD Dit blad verschijnt elke ZATERDAG. Overname artikelen slechts geoorloofd met duidelijke bronvermelding. Leden van de Z. L. M. en van de N.-Br. Mij van Landbouw ontvangen het blad gratis. ABONNEMENTSGELD voor niet-leden van deze organisa ties bedraagt 10,per jaar. Redactie: Secretariaat der Z. L. M., Landbouwhuis, Goes - Tel. 2345 ADVERTENTIETARIEF: Per mm 13 cent, minimum p«r advertentie 1,95. Incassokosten 0,15. Regelabonnementen tegen speciaal tarief. Inzending van advertentiën aan de Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. VAN DE SANDE te TERNEUZEN of aan fc«t Landbouwhuis te GOES. Op Woensdag 20 Juni a.s. zal, nadat des ochtends de jaarlijkse Zomervergadering der Z. L. M. heeft plaats gehad, DE TRADITIONELE RIJTOER gemaakt worden, dit keer door de Kring Oostelijk Zuid-Beveland. Wegens de zeer hoge kosten, aan een dergelijke rit verbonden, was het ditmaal niet mogelijk alle deelnemers hiertoe gratis in de gelegenheid te stellen. De kosten per deelnemer aan de rijtoer zijn derhalve gesteld op ƒ1,Daarentegen heeft ieder lid der Z. L. M., op vertoon van lidmaat schapskaart over 1951, vrije toegang tot de ten toonstelling. L Hoe dient men nu te handelen? De afdelingen, die zelf met een bus naar de ver gadering komen en die met de bus aan de rijtoer deelnemen, moeten dus voor de gehele dag met de autobusonderneming afrekenen. Men draagt ook de kosten voor de ongeveer 60 km der rijtoer. De leden, die derhalve op deze manier naar Krabben- dijke komen, moeten zich afzonderlijk niet aan het Secretariaat der Z. L. M. opgeven. De secretaris van een afdeling, waarvan men met een bus komt, geeft alléén op, dat hij een volgnummer voor de bus wenst te ontvangen. 2. Automobilisten. Allen, die met een eigen auto wensen deel te nemen, dienen dit vóór 4 Juni a.s. op te geven aan het Secretariaat der Z. L. M. met vermelding van het aantal vrije plaatsen. Ook wanneer men geen plaatsen beschikbaar heeft, dient men op te geven, dat men met eigen wagen meerijdt. Men ont vangt dan t.z.t. een nummer, dat aangeeft op welke plaats men in de rijtoer is ingedeeld. 3. Leden, die niet met eigen wagen en niet met een bus der afdeling komen. De leden en belangstellenden, die niet met een eigen auto en ook niet per afdelingsbus naar Krabbendijke komen, kunnen zich opgeven uitslui tend door storting van 1,per gewenste plaats op giro 172503 der Z. L. M. te Goes. Op het giro strookje dient men te vermelden: Opgave rijtoer. Deze categorie moet dus niet, zoals vorige jaren, zich per brief of briefkaart aanmelden, doch alleen door overmaking van ƒ1,per gewenste plaats. W'1 men dus aan de rijtoer deelnemen, dan dient men aldus te handelen vóór 4 Juni a.s. Men ont vangt dan t.z.t. een kaart, waarop is aangegeven, in welke bus of welke auto men moet plaats nemen. UT OP U SAECK TERNEUZEN: Woensdag 23 Mei in Hotel „Des Pays-Bas". WISSENKERKE: Woensdag 23 Mei in Hotel „De Kroon". MIDDELBURG: Iedere Donderdag in Café „De Eendracht". ZIERIKZEE: Iedere Donderdag in Hotel „Huis van Nassau". TERNEUZEN: Woensdag 23 Mei van 2% tot 4tt uur in Hotel „Des Pays Bas." MIDDELBURG: Donderdag 24 Mei van 2 tot 4 uur in Café „De Vriendschap." HULST: Maandag 28 Mei van 2% tot 4 uur In Hotel „Het Bonte Hert" Komt hier met uw vragen óp pacht-, juridigdH economisch-, sociaal- en technisch gebied. flaiöb. halve kuil.;' m gals met hing. OT l trekker met wagen op de startplaats Indeling terrein: Op het beschikbare terrein wordt een ovale ronde ring (aangepast aan de vorm van het per ceel) in drievoud uitgezet, waardoor dus drie banen ontstaan. De lengte van de middelste der drie banen bedraagt 200 m. Opstelling trekkers in de buitenbanen. In elke baan wordt een trekker met daarachter een luchtbandenwagen opgesteld. Trekker en wa gen moeten in elke baan van hetzelfde merk en type zijn. De opstelling moet zodanig zijn, dat elke trekker precies dezelfde afstand af moet leggen om de finish te bereiken. Deze finish ligt voor alle banen op dezelfde plaats in de ring. Hindernissen. 1. De banen worden afgezet met palen welke op een afstand van 5 m van elkaar worden geplaatst. De hoogte van de palen is dusdanig, dat zij niet met de bak van de wagen omvergereden kunnen wor den. Op elke paal wordt echter op een bepaalde manier een vlaggetje ge plaatst, welke wel door de wagen scheef gereden kan worden. De breedte van elke baan is ten hoogste 1 m breder dan de grootste breedte van de voer tuigen waarmee gereden wordt. 2. In elke baan komen diverse hindernissen voor, na tuurlijk in elke baan dezelfde zowel ook wat het aantal be treft als de afmetingen. Als hinderobjecten worden gebezigd: a1 kuil dwars over- de rij baan, waardoor dus alle wielen van het voertuig moeten. b. 1 kuil op het linker of rechtergedeelte van de rij baan, zodat dus enkel de wielen van één zijde van de voertuigen daar door heen moeten. c. 1 heuveltje dwars over de rijbaan, waar dus alle wie len van de voertuigen overheen moeten. d. 1 heuveltje op het linker- of rechtergedeelte van de rijbaan, zodat dus enkel de wielen van één zijde van de voertuigen daar doorheen moeten. e. Elke berijder moet op een bepaald punt een sigaret grijpen, welke tevoren op een plankje boven de rij baan is gedeponeerd. Deze sigaret moet aangestoken 1 worden voordat de volgen de hindernis f is bereikt. Stilstaan van de trekker is hierbij geoorloofd (ech ter tijdverlies). Al rijdende (stilstaan van de trekker is hierbij niet geoorloofd) met de brandende cigaret in de mond, moet met een lans een hoed van een daartoe aangebrachte plank gestoken worden. Is de hoed op de lans gestoken, dan mag zij met de hand verder op het hoofd worden gezet. zandheuveltje., - half zazidheuve It je KONINKLIJK KWEEKBEDRIJF EN ZAADHANEEL KAPELLE-BIEZELINGE Zaai onder Uw Maïs voor groenbemesting

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1951 | | pagina 1