Noord-Brabantsche Mij van Landbouw Markt- en Veilingberichten Korte berichten OP DE EREGALERIJ. BEKNOPT VERSLAG ALGEMENE VERGADERING KRABBELS VAN DE PENNINGMEESTER. ONZE JUBILEUMVERGADERING. VESTIGING RIJKSLANDBOUWCONSULENT RIJKSLANDBOUWWINTERSCHOOL TE DORDRECHT. Emelteo- h°n Zo omstreeks Augustus September kan men naast allerlei andere vliegen en muggen ook de langpootmuggen waarnemen. Deze insecten doen zelf weinig schade. Anders is het echter gesteld met hun larven. In September komen deze uit het ei. Zij doen zich dan eerst te goed aan allerlei dode plantendelen. Later echter, soms al in het late najaar gaan zij schade toebrengen aan groeiende planten. Vooral in bieten kunnen zij lelijk huishouden. Meestal treden zij op kort na het scheuren van grasland, kla ver of lucerne. Deze grauwe larven zonder poten leven, meestal op geringe diepte, in de grond. Bij zacht weer komen zij ook, maar dan alleen 's nachts, boven de grond. Van deze laatste eigenschap maakt men gebruik bij de bestrijding van deze schadelijke dieren. Immers, het bestrijden in de grond brengt vele moeilijkheden met zich mee. Wanneer men echter, als er een zachte nacht verwacht wordt, lokvoer gemengd met vergif uitstrooit, kan men een flinke opruiming houden met betrekkelijk weinig moeite. Als lokvoer dient men zemelen, maar dan verse zemelen te gebruiken. Oude zemelen believen de heren niet. Aangeraden wordt 25 kg per ha te gebruiken. Parijs-groen was jaren lang hét middel dat als vergif door de zemelen gemengd werd. Het heeft echter het bezwaar dat het ook voor mensen en vee sterk maaggif is. Nu werden reeds vorig jaar goede resultaten verkregen met het middel Hexamelt dat voor men sen en vee niet giftig is en waarvan bleek, dat de werking ten opzichte van emelten zeker niet min der is. Bij dezelfde proeven bleek tevens dat ook de 10 HCH-bevattende spuitmiddelen in werking weinig onder deden voor Parijsgroen. Van beide is de benodigde hoeveelheid 3 kg per ha, eveneens op 25 kg verse zemelen. Men dient eerst het middel goed door de zemelen te mengen. Daarna wordt al knedend deze massa zodanig bevochtigd (pl.m. 0.6 1 water per kg zeme len) dat een mooi kruimelige massa ontstaat die gemakkelijk ibreedwerpig kan worden uitgestrooid. Kruiningen, 9 April 1951. De Assistent van de Plantenziekten, P. VERHAGE. VOLONTAIRS. Daar we regelmatig beschikken over enige aan vragen van leerlingen van liandbouwonderwijs- instellingen, zullen we in vele gevallen bemidde lend kunnen optreden. Indien U belangstelling voor een dergelijke plaatsing hebt, gelieve U ons dit op te geven. ZAAIZAAD EN POOTGOED TENTOONSTELLING. Op 24 April is te Wageningen in de bierkelder van „De Tien Zilverlingen" een tentoonstelling van Zaaizaad en Pootgoed geopend. Deze zal de gehele zomer geopend blijven. Vooraf dient men echter overleg te plegen met het secretariaat van de Stichting Bosrandweg 3, Wageningen (tel. K 8370—2908). Voor groepen kunnen hier tevens diverse land- bouwfilms worden vertoond. FOUTEN BIJ ONTWATERING VAN GRASLAND. De fouten bij de ontwatering van het grasland zijn de afgelopen winter wel duidelijk tot uiting gekomen. Daardoor zal de zode veelal sterk ver zadigd zijn met water en gemakkelijk stuk worden getrapt. Voorzichtigheid is daarom geboden bij natte en laaggelegen weiden. VEEMARKT 's-HERTOGENBOSCH. 25 April 1951. Op de markt van Woensdag werden aangevoerd 6645 stuks vee, zijnde: 2902 runderen, 177 vette kal veren, 1171 nuchtere kalveren, 188 zeugen, 245 lopers, 1816 biggen, 73 schapen, 56 lammeren, 17 geiten. De prijzen waren als volgt: Melk- en kalf koeien van 700 tot ƒ950; Guiste koeien ƒ475 tot 750; Kalfvaarzen ƒ650 tot ƒ925; Kl>3mvaarzen 575 tot 650; Guiste vaarzen ƒ550 tot ƒ650; Pinken 375 tot ƒ525; Graskalveren ƒ190 tot 290; Nuchtere fokkalveren 90 tot 140; Nuchtere slachtkalveren 38 tot ƒ62; Lopers ƒ55 tot ƒ65; Biggen ƒ28 tot ƒ47; Drachtige zeugen ƒ220 tot ƒ280; Schapen ƒ80 tot ƒ110; Lammeren 35 tot ƒ55; Ooien met lammeren 140 tot 215; Geiten 20 tot 45. lammeren 140 tot 215; Geiten 20 tot 45, alles per stuk. Per 1 Mei a.s. vallen weer een drietal jubilea te vermelden. Op net bedrijf van Wed. A. M. Nelemans, Nassau- hoeve, Moeruijk, zal alsdan gedurende 25 jaar werkzaam z^n oe heer C. Ripmeester. Aan het bedrijf van de heer J. H. de Lint, Blo- menoaal te Kiundert, is gedurende 25 jaar ver- oonaen de heer F. Ripmeester. Voorts zal het op 1 Mei a.s. 25 jaar geleden zijn, dat de heer A. Boiluijt in dienst is gekomen op ue noeve van de ïamilie Vogelaar, thans de neer P .W. Vogelaar, Koningsoordpoider te Dmteloord. Wij wensen zowel werknemers als werkgevers geluk met de herdenking van dit langdurig' dienst verband en nopen, dat deze band nog veie jaren oestendigd zal mogen blijven. van de vergadering van het Dagelijks Bestuur der Noord-Brabantse Maat schappij van Landbouw gehouden op 16 April 1951 te Breda. Door de Voorzitter werd in zijn openingswoord gememoreerd het honderdjarig bestaan van de Afdeling Zevenbergen, welk bijzonder feit op pas sende wijze werd gevierd. Vervolgens werden als voornaamste onderwerpen behandeld: Bestemming landbouwgronden voor andere doel einden. In de practijk doen zich blijkbaar nog steeds gevallen voor, waarbij op niet verantwoorde wijze landbouwgronden voor andere doeleinden als b.v. woningbouw, bebossing enz., worden besteed. Het Bestuur zal igaarne ook uit de afdelingen wor den ingencnt omtrent voorKomende gevaiiea, opücu hiertegen tijdig bezwaren kenbaar zullen kunnen worden gemaakt. Coöperatiedag. De Secretaris bracht verslag uit van deze te Utrecht gehouden coöperatiedag, waar bij o.a. doelmatige voorlichting en propaganda ter sprake kwamen. Benoeming leden scheidsgerecht. Voor het Con tractjaar 19511952 werden namens de N.B.M.L. als leden voor het scheidsgerecht herbenoemd de heren G. N. de Lint, O. Walraven, C. de Zeeuw en C. Sterrenburg. Bestuur Keuringsdienst Noord-Brabant van de N.A.K. ln de vacature J. C. Korteweg werd ais vertegenwoordiger der N.B.M.L. benoemd de heer A. Timmers te Klundert. Verhouding D.U.W.-lonen-landbouwlonen. Via het K.N.L.C. zal nogmaals de aandacht worden geves tigd op deze onjuiste verhouding, die in de practijk aanleiding geeft tot diverse klachten. Vrywillige oudendagsverzorging voor landbou wers. Dit punt zal landelijk aan de orde worden gesteld en wel in de e.v. vergadering van 't Hoofd bestuur van het K.N.L.C. De lonen in de tuinbouw. Behandeld werd een schrijven van de Stichting van de Landbouw in Noord-Brabant inzake het opnemen van de door het College van Rijksbemiddelaars in Sept. 1950 ver plicht gestelde 5 loonbijslag in de C.A.O. voor de Tuinbouw 19511952. In de subcommissie Tuin bouw van de Sociale Sectie werd hierover overeen stemming bereikt. Besloten wordt mede te delen, dat de N.B.M.L. zich hiermee kan verenigen. Voor de loonronde van Maart j.l. dient echter aan dispensatie voor Tuinbouw te worden vastgehouden. Rykslaiidbouwconsulentschap voor Westelijk Noord-Brabant. Met instemming werd kennis ge nomen van de beslissing van de Minister van Land bouw, Visserij en Voedselvoorziening, waarbij het consulentschap Breda wordt gesplitst in een klei en een zandgebied, zoals indertijd ook o.a. door de N.B.M.L. werd voorgesteld. Voorts werden nog behandeld het lidmaatschap van de Pavee, de plannen voor de viering van het a.s. jubileum en de Statuten voor de Chr. Lagere Tuinbouwschool te Dussen. der Onderlinge Verzekeringsmij tegen Hagelschade vanwege de N.B.M.L., gehouden op 20 April 1951 te Breda. Na een welkomstwoord van de voorzitter de heer L. J. Nelemans en voorlezing der notulen, werd rekening en balans behandeld. De rekening sluit met een voordelig saldo van 12.958,58. Besloten werd hiervan 30 op hét reservefonds en 70 op de deelnemersrekeningen bij te schrij ven. Hierna werd het jaarverslag uitgebracht, waaruit blijkt, dat er thans 124 leden zijn. De totaal ver zekerde oppervlakte bedroeg in het afgelopen jaar 2887,98 ha met een verzekerde waarde van 2.542.007,87. Het bedrag der in totaal ontvangen premiën bedroeg 14.641,81, zijnde ƒ1463,24 hoger dan het daaraan voorafgaande jaar. Hagelschade kwam slechts in enkele-gevallen voor en wel te Woensdrecht en Nieuwendijk. In beide gevallen was de schade van beperkte omvang. Wegens beëindiging van het bedrijf is door twee leden uitkering van de deelnemersreke ning aangevraagd. Besloten werd hieraan te voldoen en voorts een bedrag van 5000 van het kapitaal in obligaties te beleggen. -Bij de bestuursverkiezing werd de heer G. P. Timmermans herkozen, terwijl de heer A. J. van Luijk als commissaris werd herkozen. Als schatters voor het jaar 1951 werden benoemd de heren C. Timmers te Dinteloord; C. A. van Poortvliet te Steenbergen; C. A. Dekkers te Wouw; J. W. van NieuwenhuijzenSneep te Dinteloord; A. L. Breure te Dinteloord; R. den Engelse te Fij naart; G. P. Timmermans te Zevenbergen; L. J. Neleroans te Zevenbergen; P. Timmermans te Raamsdonk; A. J. Lagrouw te Nieuwendijk; A. J. Konings te Werkendam; D. Janse te Werkendam; J. M. v. d. Weele te Valkenswaard; C. A. van Zee land te Gemert; T. Barendrecht te Roosendaal en P. Woets te Willemstad. Ook deze week maakten weer enkele afdelingen hun contributie voor het jaar 1951 over en wei Dussen (ged.) en Hilvarenbeek (ged.), terwijl ook Werkendam weer een flink bedrag overmaakte. Onzen dank aan de betreffende Afdelingspenning meesters en vooral aan de Afdeling Werkendam, waar in korte tijd schoon schip is gemaakt. Het programma voor de op 30 Mei a.s. in „Con cordia" te Breda te houden jubileum vergadering ziet er als volgt uit: Half tien v.m.: Opening, jubileumrede van de vorzitter, feestelijke toespraken, mededelingen, uitreiking van het gedenkboek. Half één n.m.: Gezamenlijke koffiemaaltijd. Twee uur n.m.: Opvoering revue: „En de boer ploegt voort". Half zes n.m.: Sluiting, wiaarna receptie. In verband met de plaatsruimte is het gewenst, dat de deelnemers voor deze dag zich zo spoedig mogelijk (vóór 3 Mei a.s.) bij hun Afdelings secretaris hiervoor opgeven. Vermeld dient hierbij te worden of men de gehele dag, dan wel alleen de opvoering van de revue wenst bij te wonen. Ook dient te worden opge geven of al of niet aan de gezamenlijke koffiemaal tijd wordt deelgenomen (kosten 2,50 per persoon). Bij niet tijdig opgeven zal niet voor plaatsruimte kunnen worden ingestaan. Mocht de belangstelling voor de revue zeer groot zijn, dan zal getracht worden deze ook des avonds nog eens te doen opvoeren. Voor een goede organisatie van deze dag rekenen wij op aller medewerking. Geeft U daarom direct op bij de secretaris van Uw Afdeling voor bijwoning van de juibileumdag van Uw organisatie. VOOR WESTELIJK NOORD BRABANT. Het Rijkslandbouwconsulentschap voor Weste lijk Noord Brabant (Westhoek, Biesbosch, Land van Heusden en Altena, Langstraat) is vanaf 16 April j.l. gevestigd te Zevenbergen. Voorlopig adres is Doelenstraat 4, aldaar. Teneinde onjuiste adressen te voorkomen gelieve men van bovenstaande goede nota te nemen. Zoais wij reeds eerder mededeelden is als consulent voor dit ambtsgebied benoemd Ir. L. J. P. Kupers. Op Vrijdag 20 April j.l. had in het gebouw der Rijkslandbouwwinterschool, Oranjelaan 18 te Dordrecht, voor de 53e maal in de historie der school, de openbare eindles plaats. De Directeur der school Ir. J. A. van Riel heette de talrijke aanwezigen, Commissie van Toezicht, Bestuur van de Vereniging van Oud-leerlingen, ouders en leerlingen van harte welkom. Na dit openingswoord werd begonnen de leer lingen vragen te stellen. Allereerst het vak kennis van de grond door Ir. Be.: eman, daarna bemestings leer door Ir. J. A. van Riel en tenslotte zuivelberei ding door Ir. J. Brinkman. Alle vragen werden tot volle tevredenheid beantwoord. Na een korte pauze werd overgegaan, tot de diploma-uitreiking, welke geschiedde door de Directeur Ir. J. A. van Riel. Aan alle leerlingen kon het diploma worden uitgereikt. Het zijn: A.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1951 | | pagina 5