Ir. C. G. P. STEVENS ZATERDAG 14 APRIL 1951. WAARIN OPGENOMEN HET NOORD-BRABANTSCH LANDBOUWBLAD Officieel Orgaan van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij (Z. L. de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en andere Verenigingen IN MEMORIAM ZITDAGEN BOEKHOUDBUREAÜ ZITDAGEN SECRETARIAAT Z. L. M. D. J. VAN DER HAVE Mais verbouwen betelcent Mais drogen No. 2066. Frankering bij abonnement: Terneuzen ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD Dit blad verschijnt elke ZATERDAG. Overname artikelen slechts geoorloofd met duidelijke bronvermelding. Leden van de Z. L. M. en van de N.-Br. Mij van Landbouw ontvangen het blad gratis. ABONNEMENTSGELD voor niet-leden van deze organisa ties bedraagt 10,per jaar. Redactie: Secretariaat der Z. L. M., Landbouwhuis, Goes - TeL 2345 ADVERTENTIETARIEF: Per mm 13 cent, minimum pa- advertentie 1,95. Incassokosten 0,15. Regelabonnementen tegen speciaal tarief. Inzending van advertentiën aan de Uitgeefster N. V. v/k Firma P. J. VAN DE SANDE te TERNEUZEN of aan het Landbouwhuis te GOES. (Bverzicfii Goes stond deze week in het teken van de Platte landsvrouwen. De Nederlandse Bond van Platte landsvrouwen was met haar tentoonstelling „Goede Kleding" nu ook naar Zeeland gekomen, nadat reeds in ver schillende andere provincies groot succes was be reikt. Naast tentoonstelling, waarbij dus in ver schillende stands allerlei artikelen op het gebied van de kleding der vrouw aan de kijklustigen werd getoond, was er ook een mode-show, waar de nieuwe modellen werden getoond, gedragen door vrijwilligsters. Voor deze originele en zeer leer zame show bestond een grote belangstelling uit alle delen van Zeeland, zodat dit initiatief als vol ledig geslaagd mag worden aangemerkt. Op Maandag 9 April j.l. vond des avonds de ope ning plaats in het Schuttershof te Goes. Deze werd verricht door Mevrouw De Casembroot, nadat de presidente van het Zeeuwse comité van voorberei ding, mej. K. Dekker uit Wemeldinge, de vele aan wezigen en genodigden een welkom had toege roepen. Daarna volgde op zeer vlotte wijze het tonen der verschillende soorten dameskleding, waarbij ons opviel, dat naast het elegante ook grote aandacht was besteed aan het practische. Rekening was ge houden, dat de plattelandsvrouw b.v. dikwijls fiet sen moet. Regenkleding wel zeer toepasselijk in deze slechte weersomstandigheden en overalls waren hiervan onder meer typische voorbeelden. De gehele week heeft deze tentoonstelling meer dan 2000 bezoeksters naar Goes gelokt en op deze plaats, waar bijna steeds de mannenzaken worden besproken, past het zeker een woord van grote lof toe te zwaaien aan organisatrices, aan de mede werksters en aan de zo actieve Bond van Platte landsvrouwen. Moge zij, gesterkt door dit succes, ook verder groeien en haar nuttige voorlichtende en ontspanning brengende taak blijven vervullen. Nadat aldus de welverdiende eer aan de dames is gebracht, over naar de ons kwellende vragen van de dag. Daar zijn allereerst de gevolgen van de regen. Zoals reeds in de dagbladen is medegedeeld over leed Woensdag 4 April te Goes de oud-Rijksland- bouwconsulent voor Zeeland en oud-Inspecteur van de Landbouw, het ere-lid der Z. L. M. Ir C. G. P. Stevens. De heer Stevens is vanaf 1913 tot 1934 werkzaam geweest in Zeeland en hij heeft vanaf 1915 naast het Rijkslandbouwconsulentschap tevens het Direc teurschap van de Rijkslandbouwwinterschool te Goes vervuld. In al die jaren heeft de heer Stevens als adviseur van het Bestuur der Z. L. M. aan onze orgianisatie onschatbare diensten bewezen. Steeds was hij ten volle bereid de Zeeuwse landbouw, die hem zo na aan het hart laigt, met raad en daad terzijde te staan. Hoevele tegenwoordige landbouwers hebben hun theoretische kennis onder zijn leiding op de school te Goes verkregen en plukken daar nog de vruchten van. Dat hij de laatste jaren van zijn leven weer in onze provincie wilde doorbrengen, bewijst zijn grote liefde voor Zeeland en de Zeeuwse land- en tuin bouw. Hij ruste in vrede. Over de regen zelve is het maar het beste te zwij gen. Wij mensen kunnen haar niet tegenhouden en of wij ons al aan dat neervallende water ergeren helpt ook niets. Iets anders is natuurlijk welke gevolgen deze nattigheid zal hebben. De technische zijde laten wij hier buiten beschouwing. Zodra hier iets gedaan moet worden zal onze actieve Voor lichtingsdienst wel zorgen, dat dat in orde komt. De economische zijde echter is natuurlijk ook zeer belangrijk. In de eerste plaats rijst de vraag of onder deze slechte omstandigheden, die natuur lijk nog wel verbeteren kunnen, de mogelijkheid van een verminderde gerst-levering niet moet wor den overwogen. Wel zal eerst de oogst moeten worden afgewacht, maar als de mogelijkheid er maar is dan zijn wij een eind op weg. In de tweede plaats mag nog wel eens aan de geïnundeerde gebieden worden gedacht. .Wie over Schouwen, Tholen en Wal. heren rondgaat zal het gevoel niet kumien onderd^ hen, dat deze mensen opnieuw de dupe zijn. Nu zes jaren na hui zoute water zo dadelijk de Rijksdienst voor Landbouw- herstel wordt geliquideerd, zijn de gevolgen van dit zoute water nog altijd zeer duidelijk merkbaar. Dit ligt zeer zeker niet aan deze dienst, doch meer aan de slechte financiën van ons land. Toch zou een tegemoetkoming in de schade zeker billijk zijn. Een ander punt, dat deze week onze aandacht vroeg is de uitvoer van groenten. Zoals bekend zijn te Parijs in het vorige week einde voor ons land belangrijke besprekingen ge houden. West-Duitsland, dat zijn invoer practisch had gestaakt waardoor vooral onze land- en tuin bouw de dupe dreigde te worden, zal thans weer gelegenheid krijgen om in te gaan voeren, waar door een ramp in onze tuinbouwsector kan uitblij ven. Behalve dat dit natuurlijk verheugend is, ach ten wij het van groot belang, dat de samenwerken de Europese staten thans blijk hebben gegeven elkander te willen helpen. Moge dit het begin zijn van een nieuw en beter tijdperk voor ons oude werelddeel. Alleen offers van allen kunnen de vooruitgang brengen. Te Parijs hebben de 16 Mar shall-landen getoond, dat er toch de laatste jaren een grotere eenheid is gegroeid dan voorheen aan wezig was. Tenslotte nog enkele mededelingen van de Stich ting voor de Landbouw. Bespreking met de Minister van Landbouw. De Stichting voor de Landbouw heeft Dinsdag 3 April haar maandelijkse bespreking met de Minis ter van Landbouw gevoerd. De voorzitter van de Stichting wenste de minister geluk met het feit, dat deze ook in het nieuwe kabinet het Departement van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening zal leiden. Uiteraard nam de kwestie van lonen, prijzen en verlaging der subsidies op deze maandelijkse be spreking de grootste plaats in. De georganiseerde landbouw is ten aanzien van deze aangelegenheid nog niet tot afgeronde conclusies gekomen. Een speciaal hiertoe ingestelde werkgroep van de hoofd afdelingen der Stichting werkt thans nadere voor stellen uit. In de tweede helft van April zal de Stichting voor de Landbouw nader gelegenheid krijgen haar standpunt aan de overheid uiteen te zetten. Met betrekking tot de verhoging der varkens- vleesprijzen, speciaal als gevolg van de verminde ring van de subsidies op het veevoer, werd besloten op korte termijn de besprekingen tussen het De partement en de Stichting hierover te openen. In middels is reeds een aanvang met deze besprekin gen gemaakt. UT OP U &AECK OOSTBURG: Woensdag 18 April in Café „De Windt". MIDDELBURG: Iedere Donderdag in Café „De „Eendracht". Het ligt in het voornemen de zitdag van 19 April met 2 personen te houden. ZIERIKZEE: Iedere Donderdag in Hotel „Huis van Nassau". THOLEN: Zaterdag 21 April in Hotel „Hof va* Holland". ZIERIKZEE: Donderdag 19 April van 10%—12% uur in Hotel „Huis van Nassau". IJZENDIJKEZaterdag 21 April van 11%—12% uur in Café „De Vier Emmers". AXEL: Zaterdag 21 April van 34% uur in Hotel D0 LOZcHUIG" MIDDELBURG: Donderdag 26 April van 2—4 uur in Café „De Vriendschap". THOLEN: Zaterdag 28 April van 10%12% uur in Hotel „Wed. Hoek". Komt hier met Uw vragen op pacht-, juridisch-, economisch-, sociaal- en technisch gebied. Consumptie-aardappelen. Aangezien een desbetreffend persbericht enigs zins aan duidelijkheid te wensen overliet is nog maals met de Minister gesproken over de prijsrege ling van consumptie-aardappelen van de komende oogst. Er zullen niet eerder maximumprijzen worden vastgesteld alvorens de telersprijzen van de rassen van gemiddelde kwaliteit Bintje en Eigenheimer een peil hebben bereikt welke 3,per 100 kg ligt boven de kostprijs inclusief ondernemersloon (bij huidige kostenverhoudingen f8,per 100 kg in het najaar). Daarnaast zal een minimum garantieprijs gelden welke ƒ3,beneden de kost prijs per 100 kg ligt. Het een en ander houdt der halve in, dat voor de gemiddelde rassen de prijs kan liggen tussen ƒ5,— en ƒ11,— per 100 kg in de herfst. Een kwaliteitsras, zoals b.v. Rode Star, kan dus een hogere prijs opbrengen alvorens wordt in gegrepen. Ter vergoeding voor de aan de bewa ring verbonden kosten worden de prijzen in het voorjaar verhoogd terwijl bij de maximumprijs boven de kosten eventueel nog een premie voor de bewaring kan worden gedeclareerd. Landbouwwerktuigen. Naar aanleiding van moeilijkheden, welke zijn ontstaan bij het invoeren van landbouwwerktuigen, is bij de bespreking met de Minister van Landbouw ook het vraagstuk van de voorziening van land bouwwerktuigen aan de orde geweest. De Stich ting voor de Landbouw acht het van belang, dat de voorziening van landbouwwerktuigen blijft ressor teren onder het Ministerie van Landbouw. Een kleine afdeling met voldoende bewegingsvrijheid is KONINKLIJK KWEEKBKDRUF EN ZAADHANEEL KAPEIXE-BIEZEIJNGB. Hebt U hieraan gedacht?

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1951 | | pagina 1