Jan Goedbioed Jaczri ZITDAGEN BOEKHOUDBUREAÜ Mais verbouwen betekent Mais drogen 1 ZATERDAG 7 APRIL 1951. midde WAARIN OPGENOMEN HET NOORD-BRABANTSCH LANDBOUWBLAD Officieel Orgaan van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij (Z. L. M.) de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en andere Verenigingen IN MEMORIAM. ZITDAGEN SECRETARIAAT Z. L. M. D. J. VAN DER HAVE Voor Zeeland No. 2065. Frankering bij abonnement: Terneuzen ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD Dit blad verschijnt elke ZATERDAG. Overname artikelen slechts geoorloofd met duidelijke bronvermelding. Leden van de Z. L. M. en van de N.-Br. Mij van Landbouw ontvangen het blad gratis. ABONNEMENTSGELD voor niet-leden van deze organisa ties bedraagt 10,per jaar. Redactie: Secretariaat der Z. L. M., Landbouwhuis, Goes - Tel. 2345 ADVERTENTIETARIEF: Per mm 13 cent, minimum per advertentie 1,95. Incassokosten 0,15. Regelabonnementen tegen speciaal tarief. Inzending van advertentiën aan de Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. VAN DE SANDE te TERNEUZEN of aan het Landbouwhuis te GOES. Dinsdag j.l. ontvingen wij het treurige bericht van het overlijden van de heer Jan Goedbioed Jaczn te Middelburg. ïn de gelederen der Z. L. M. en vooral in de Kring Walcheren was hij een zeer bekend en geacht persoon. Tal van jaren vervulde hij de functie van secretaris van de Afdeling Middelburg der Z.L.M., terwijl hij tevens lange tijd als marktmeester der Kring Walcheren voor de botermarkt werkzaam was. Met hem is opnieuw een der oudste leden der Z. L. M. heengegaan; hij was reeds enige jaren als lid van verdienste door zijn 50-jarig lidmaatschap bij de Z. L. M. ingeschreven. Moge het een troost voor de nabestaanden zijn, dat zijn werkzaamheden en zijn verdiensten voor de Maatschappij door het Bestuur hogelijk worden gewaardeerd. Zijn nagedachtenis zal in dankbare herinnering worden gehouden. Moge hij rusten in vrede. m op u I TERNEUZEN: Woensdag 11 April in Hotel „Des Pays-Bas". MIDDELBURG: Iedere Donderdag in Café „De Eendracht". ZIERIKZEE: Iedere Donderdag in Hotel „Huis van Nassau". KORTGENE: Donderdag 12 April in Hotel „De Korenbeurs". ST. PHILIPSLANDZaterdag 14 April in Hotel „De Druiventros". (De eerder aangekondigde zitdag van Zater dag 7 April kan niet doorgaan.) HULST: Maandag 9 April van 24 uur in ,,'t Bonte Hert". TERNEUZEN: Woensdag 11 April van 2—4 uur in Hotel „Des Pays-Bas". Komt hier met Uw vragen op pacht-, juridisch-, economisch-, sociaal- en technisch gebied. rfüewkU Met het oog op de tentoonstelling, te organiseren door de Kring Oostelijk Zuid-Beveland der Z. L. M., Woensdag 20 Juni a.s., is het van groot belang, dat alle leden der Z. L. M. vóór genoemde datum in het bezit zijn van hun lidmaatschapskaart, omdat deze recht geeft op het gratis bezoeken dezer ten toonstelling. In verband hiermede doen wij een beroep op alle afdelingspenningmeesters zo spoedig mogelijk met het uitgeven der kaarten en de daarmede in ver band staande contributie-inning te beginnen. ©v er zie Rt De maand Maart ligt achter ons en bracht bar slecht weer. Hierdoor dreigt al het werk wel erg laat te komen. Men kan het op alle beurzen aan de boeren merken. Zij zijn ongeduldig om te begin nen en dat is begrijpelijk. Zo hier en daar heeft natuurlijk een ieder al wel gezaaid, doch er valt nog zoveel werk te doen. Hopelijk kan in begin April de achterstand alsnog worden ingehaald. Het is overigens in geheel West-Europa hetzelfde, zodat wij al in een krant lazen, dat men ongerust is over de resultaten, die straks weer geoogst zullen moe ten worden. Ook hiervan is te hopen, dat zij zullen meevallen, want West-Europa kan een goede oogst maar al te goed gebruiken. En ook ons land moet het voor een flink deel van zijn landbouw hebben. De industrialisatie van Nederland schrijdt wel voort, doch onze industrie is voor een groot deel van haar grondstoffen aangewezen op import uit het buitenland. Voor on7° sterk groeiende bevol king is slechts werk te vinden in de fabrieken, doch toch mag men nooit het grote belang van onze landbouw uit het oog verliezen. Deze haalt immers de producten van de eigen bodem en alles wat uit deze goede aarde voortkomt behoeft niet te worden ingevoerd en dient zelfs dikwijls als grondstof voor verschillende fabrieken. Daarom is een intensief onderzoekingswerk geboden, dat na dient te gaan of er niet nog meer uit onze landbouwproducten gehaald kan worden dan thans reeds het geval is. Daarom is ook verdere landaanwinning iets, wat onzes inziens niet mag stagneren. Onwillekeurig denken wij hier in Zeeland aan het stro. Wij weten en betreuren, dat de plannen om in ons gewest te konien tot een coöperatieve stro- cellulosefabriek mislukt zijn wegens gebrek aan belangstelling bij de boeren enerzijds en wegens de grote bedragen, die in een dergelijke fabriek ge stoken moeten worden anderzijds, doch wij kunnen ons eigenlijk niet met de gedachte verzoenen, dat er elke zomer een flink gedeelte van deze grond stof voor nuttige producten in vlammen opgaat. In een land, zo arm aan grondstoffen en zo woekeren de met zijn mogelijkheden, blijft dit een ongezonde toestand. Er zijn meerdere dergelijke vraagstukken, waar bij wij bijvoorbeeld denken aan de steeds weer kerende overproductie in de groentensector, die op treedt zodra het buitenland en met name thans West-Duitsland zijn grenzen geheel of gedeeltelijk voor onze producten sluit. Wij denken aan de ver werking van onze melk tot een zo duur product als boter. Deze problemen zijn echter zo moeilijk en er zitten niet alleen economische, doch zeker ook sociale kanten aan vast, dat een oplossing waar schijnlijk slechts in het groot is te geven, zo zij al mogelijk is. In ieder geval zijn het vraagstukken, waar voor de georganiseerde landbouw nog grote taken zijn weggelegd. Internationale oplossing mogelijk? Er is bij de West-Europese staatslieden al enige jaren het begrip, dat deze vraagstukken, die ook in onze verarmde buurlanden spelen, slechts zijn op te lossen door een gezamenlijk landbouwbeleid. Onze eigen Minister van landbouw is met een plan gekomen en ook de Fransen hebben plannen uitgewerkt, doch het is zoals met alle internatio nale besprekingen na de laatste wereldoorlog, de bezwaren worden te breed uitgemeten en de voor delen te weinig overwogen. Wanneer men werkelijk een wegvallen op den duur der grenzen tussen de verschillende West- Europese landen tot stand wil brengen, moet men niet beginnen met alle hieruit voortvloeiende eco nomische moeilijkheden breed uit te meten en zwaar te laten wegen. Het economische voordeel zal veelal pas blijken op de langere duur, doch dit voordeel zal dan ook groot zijn. Wij lazen eens ergens over een groot voorstander van een West-Europese economische eenheid dat men bij het tot stand brengen van een dergelijke eenheid dient uit te gaan van de poli tieke noodzakelijkheid en pas daarna de economi sche vraagstukken moet oplossen. Eerst dient men dus te zeggen het moet en daarna: hoe lossen wij thans de economische gevolgen voor de belangheb bende groepen het beste op. Het lijkt er veel op. dat men bij de vele besprekingen die te Parijs in de 0.E.E.S. (organisatie voor Europese economische samenwerking) worden gehouden juist andersom te werk gaat. Daar tracht men eerst de verschil lende huishoudingen op elkander af te stemmen en als er dan nergens meer een ongeluk in de een of andere bedrijfstak in het een of andere land kan gebeuren, dan zal de economische Unie er zijn. Maar dat ogenblik zal nooit aanbreken op deze ma nier. Juist wij als klein overbevolkt land zonder grondstoffen en met een grote landbouwproductie, waarvan ver het algemeen de kostprijzen laag lig gen, hebben volgens onze mening het grootste belang bij een wegvallen van de economische grenzen. Vandaar dan ook, dat grote waarde gehecht moet worden aan de Internationale landbouwbesprekingen die niet alleen door de Regeringen der West-Euro pese landen worden gehouden, doch die sedert enige jaren ook tussen de boerenorganisaties worden georganiseerd. Het is de I.F.A.P., de internationale boerenorganisatie, die jaarlijks niet alleen haar congressen houdt, doch ook door middel van studie commissies tracht mede te werken aan de bestaan de plannen. Zo is deze week te Parijs weer een vergadering gehouden van de I.F.A.P. commissie voor het Europees Economische Herstel (de zoge naamde I.F.A.P. Marshall Commissie) onder voor zitterschap van onze landgenoot Mr. J. Linthorst Homan. De Commissie zal haar besprekingen voortzetten over de resultaten van het I.F.A.P. onderzoek naar de producentenprijzen en de kostprijzen in de ver schillende landen. De rapporten, die hierover door de aangesloten organisaties zijn ingediend, zijn vooraf bestudeerd door een kleine commissie van deskundigen, die eind Maart te Parijs bijeen kwam. Het is een bekend feit, dat de prijzen, die de boe ren in de West-Europese landen voor hun produc ten ontvangen sterk uiteenlopen. Dit verschil vormt een van de grootste struikelblokken voor verwezenlijking van de West-Europese samenwer king op agrarisch terrein. Aan de studie, die de 1.F.A.P. op dit gebied verricht, moet dan ook grote waarde worden toegekend. De Commissie zal ook weer aandacht wijden aan het vraagstuk van de organisatie van de afzet van landbouwproducten in West-Europees verband. Verder zal nog ter sprake komen de investeringen in de landbouw en de migratie. Tenslotte zal de Commissie haar jaarrapport moeten samenstellen, dat wordt aangeboden aan de Algemene Vergade- KON INK LIJK KWEEKBEDRUF EN ZAADHANEEL KAPELLE-BIEZELINGB. Hebt U hieraan gedacht?

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1951 | | pagina 1