OVERZICHT. f* ZITDAGEN BOEKHOUDBUREAU ZATERDAG 3 MAART 1951. ïddelBupr ZITDAGEN SECRETARIAAT Z. L. M. D. J. VAN DER HAVE ^unomisch-Técftn - Voor Z»«?' I No. 2060. Frankering bij abonnement: Terneuren 59e Jaargang ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD WAARIN OPGENOMEN HET NOORD-BRABANTSCH LANDBOUWBLAD Officieel Orgaan van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij (Z. L M.,, de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw ©n aisdare Verenigingen Dit blad verschijnt elke ZATERDAG. Overname slechte geoorloofd met duidelijke bronvermelding. Leden van de Z. L M. en N.-Br. Mij van Landbouw ont vangen het blad gratis. ADVERTENTIETARIEF: Per mm 10 cent minimum per advertentie f 1-50. Secretariaat der Z. L. M. Landbouwhuis, Goes - TeL 2348. ADVERTENTIETARIEF: Per mm 10 cent minimum par advertentie 1,50. Regelabonnementen tegen verminderd tarief. Inzemding van advertentiën aan de Uitgeefster N.V. vA Firma P. J. VAN DE SAND* te Terneumn of am M Landbouwhuis te Goes. Nog steeds heeft ons land geen nieuwe Regering. Reeds meer dan vier weken is er getracht om de verschillende partijen bij elkander te krijgen, doch de moeilijkheden zijn groot. Het is bedroevend, dat juist thans ons land stuurloos is, want èn de inter nationale toestand èn de economische situatie van Nederland eisen vastberaden optreden. Inmiddels ploegt de boer voort, al moet men dit beeld meer figuurlijk dan letterlijk beschouwen op het ogen blik, want het is overal maar bar nat. Wanneer wij zo door het Zeeuwse land rijden, houden wij ons hart vast bij het bezien van al dat water en van de slechte structuur. En dan valt weer onmiddellijk op, dat de geïnundeerde gebieden nog altijd gedupeerd zijn. Wij herinneren ons nog hoe indertijd, toen de Duitsers gehele stukken van ons vruchtbare Nederland onder het zoute water zetten, deskundigen voorspelden, dat het herstel van de grond ongeveer tien jaren zou vergen. Een ieder, die in 1951 in Zeeland rondom zich ziet, weet thans, dat men het indertijd bij het rechte eind heeft gehad. Wij weten, dat er geen geld beschikbaar is, doch het zou in feite billijk zijn, als Landbouwherstel zich ook thans nog bezig zou houden met dit herstel van de grond en de telkens weerkerende extra kosten geheel of gedeeltelijk zou vergoeden. Onze benauw de binnenlandse begroting laat zulks echter niet töe. Ondanks het feit, dat er geen werkelijke regering is, zijn er de laatste weken op landbouwgebied en kele belangrijke maatregelen getroffen. De Tarwe-gerst-haver-regeling werd reeds in ons vorig nummer uitvoerig bekend gemaakt. Wij willen hier alleen nog eens er op wijzen, dat de hectaren tarwe die men verbouwt eerst in min dering gebracht moeten worden op de hectaren haver, dfè men meer verbouwt dan volgens de be- drijfsgrootte is vrijgesteld. Heeft men aldus zijn oppervlakte haver vrijgemaakt van inlevering, dan kunnen de overblijvende hectaren tarwe afgetrok ken worden van de hectaren gerst. In antwoord op verschillende vragen, die ons be reikten, kunnen wij tevens mededelen, dat indien men geen haver verbouwt of minder haver, dan volgens de bedrijfsgrootteis vrijgesteld, dit geen invloed heeft op de inlevering van gerst. Voor de gerstverbouw bestaat er dus geen aftrek van een zeker aantal hectaren per bedrijfsgrootte, ongeacht of men haver verbouwt of niet. Met een klein voorbeeld hopen wij dit te verduidelijken. Wanneer men op een bedrijf van 38 ha cultuur grond 6 ha tarwe en 10 ha gerst verbouwt en geen haver of-1 ha haver, dan moet men v'oor 10 6 4 ha dus 4 x 2500 kg gerst in leveren. Verbouwt men op ditzelfde bedrijf 6 ha tarwe, 10 ha gerst en 4 ha haver, dan zijn hiervan 2 ha haver vrij van inlevering. De overige 2 ha haver vallen uit voor levering tegen 2 ha tarwe en van de gerst moet men dan van 10 4 6 ha, dus 6 x 2500 kg gerst inleveren. In het geheel genomen is de nieuwe regeling gunstiger voor het Zuid-Westelijk kleigebied dan de vorige, doch er blijven nog wel enkele moeilijke vragen over. Wij vragen ons af, wat er gebeurt met de ha tarwe, die wegens de natte winter moe ten worden uitgereden. Men heeft dan wel zijn goede wil om tarwe te zaaien getoond en zou dub bel de dupe zijn. De bedoeling van de Regering zal zijn dat deze percelen met zomertarwe worden doorgezaaid. Ook lijkt ons de vrijstelling van haverleveririg voor de bedrijven boven öc IQ ha te laag. Hierdoor moeten immers deze bedrijven, waarvan er in Zee land enkele zijn, relatief veel meer inleveren dan de kleinere. Het bevorderen van de uitzaai van zomertarwe is onzes inziens zeker een goede gedachte, daar ons land in deze gespannen internationale toestand toch over een minimum-areaal broodgraan dient te be schikken. Doch vanuit het standpunt bezien, dat Nederland zoveel mogelijk uit eigen bodem moet zien te halen, is zomertarwe voor het Zuid-Westen van ons land zeker geen economisch gewas. Een tweede maatregel, die ook reeds in het „Kort Verslag" van de vergadering van het Dag. Bestuur der Z. L. M. werd opgenomen is dat de suikerprijs voor de suikerfabrikant tot ƒ41,per 100 kg werd verhoogd. Het officiële bericht van het Minis terie van Landbouw bereikte ons inmiddels en dit wijst erop, dat deze nieuwe prijs die voor de suiker betaald zal worden naast een vergoeding van de hogere kosten der fabrieken tevens een factor ter bevordering van de suikerbietenteelt inhoudt. Want naast de vergoeding voor de hogere onkosten zal hieruit ook onder gelijkblijvende omstandig- UT Q» U VTEC* OOSTRTTpr*: Woensdag 7 Maart in Café „De Windt". ZIERIKZFF: Iedere Donderdag in Hotel „Huis van Nassau". MIDDFLRTTpo: iedere Donderdag in Café „De Eendracht". ST. MAARTENSDIJK: Donderdag 8 Maart in Hotel „Hof van Holland". ST. PHILIPSLANDZaterdag 10 Maart in Hotel „De Druiventros". AXEL: Zaterdag 3 Maart in Café „De Lozanne", van 24 uur. HULST: Maandag 12 Maart in Hotel „Het Bonte Hert", van 2.304 uur. ZIERIKZEE: Donderdag 15 Maart in Hotel „Huls van Nassau", van 1012% uur. THOLEN: Zaterdag 24 Maart in Hotel Wed. Hoek, van 1012% uur. MIDDELBURG: Donderdag 29 Maart in Café „De Vr!pn^«;chan", van 24 uur. ST. PHILIPSLAND: Zaterdag 31 Maart in Hotel „De Druiventros'", van 1012 uur. Komt hier met Uw vragen op pacht-, juridisch-, economisch-, sociaal- en technisch gebied. heden een hogere prijs voor de suikerbieten kun nen worden betaald. De onnervlakte suikerbieten was in het achter ons liggende jaar reeds zeer groot (67000 ha). De Regering hoopt met deze nieuwe prijs een oppervlakte te bereiken van 75000 ha. Want nog altijd moet een 100.000 ton suiker worden ingevoerd om de binnenlandse behoefte te dekken en hiervoor moeten kostbare dollars wor den betaald. Nu is het ieder wel duidelijk, dat in de oude bie- tengebieden, waartoe Zeeland behoort, om verschil lende redenen zoals bietenaaltje, arbeidsvoorziening enz. een grote uitbreiding niet valt te verwachten. Na de ervaringen, opgedaan in de vorige natte herfst bij het rooien, en in verband met de moeilijk heden, veroorzaakt door bevoegde verkeers-instan- ties bij het vervoer, zal de animo wel wat gedaald zijn. Dit laatste punt mag zeker wel eens de volle aan dacht hebben van de autoriteiten in Den Haag, want economisch werken wordt op deze wijze praa- tisch onmogelijk gemaakt. Wanneer twee of meer dere kleinere bedrijven tezamen een tractor aan schaffen, omdat het alleen financieel te duur komt en mpn aan dQze mensen weigert een rijvergunning af te pevpn. dan vragen wij ons tooh in gemoede af of het Ministerie van Verkeer en Waterstaat op de hoogte is met de toestand van ons land. De Ministers, die tezamen het economische en dat is toch thans zeker de belangrijkste ziide be leid voeren, dringen steeds aan op kostprijsverla ging, deviezenbesparing enz. Het zou misschien goed zijn als zij op dit punt hun ambtgenoot van Verkeer eens inlichtten. Tevens zouden dan gebeurtenissen als het vragen naar een werktijdenboekje aan de boer of zijn KONINKLIJK KWEEKREDRIJF EN ZAADHANEEL KAPELLE-BIEZELINGE. 1 de groenkraag voederbiet met zeer hoge voedingswaarde. Het opspelden van de Kampioensrozet.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1951 | | pagina 1