HET TEKEN AAN DE WAND. y Du Puits Lucerne ^onoxtiïflcft-recr ZITDAGEN BOEKHOUDBUREAU vcor M i d r ZATERDAG 24 FEBRUARI 1951. D. i. VAN DER HAVE ZITDAGEN SECRETARIAAT Z. L. M. No. 2059. Frankering bij abonnement: Terneuzen Jaargang ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD WAARIN OPGENOMEN HET NOORD-BRABANTSCH LANDBOUWBLAD Officieel Orgaan van de Zeeuwsche Landbouw Maalschappi] (Z L M*) de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en andere Vereniginge® Dit blad verschijnt elke ZATERDAG. Overname slechts geoorloofd met duidelijke bronvermelding. Leden van de Z. L M. en N.-Br. Mij van Landbouw ont vangen het blad gratis. ADVERTENTIETARIEF: Per mm 10 cent minimum per advertentie 1,50. Redactie: Secretariaat der Z. L. M. Landbouwhuis, Goes - Tel. 2345. ADVERTENTIETARIEF: Per mm 10 cent minimum per advertentie 1,50. Regelabonnementen tegen verminderd tarief, inzending van advertentiën aan de Uitgeefster N.V. vy*h Firma P. J. VAN DE SANDE te Terneuzen of a are hat Landbouwhuis te Goes. KONINKLIJK KWEEKBEDRIJF EN ZAADHANDEL KAPELLE-BIEZELJN G ff het ras met 20 meer eiwitopbrengst. IN het jaar 1672 werd er van de Republiek der Verenigde Nederlanden getuigd, dat de Staten radeloos waren, het volk redeloos, het land red deloos. Het trekken van vergelijkingen is in het alge meen een niet ongevaarlijke zaak, omdat de para lellen vrijwel nimmer volledig zijn en gelukkig gaat dan ook een vergelijking van het rampjaar 1672 met het 1951 van thans vooralsnog mank. Toch zijn er overeenkomstigheden, die de moeite van een nadere beschouwing waard zijn. Drie weken zijn we thans zonder Regering en bekwame mannen die tot nog toe de leiding in handen hadden, hebben het Schip van Staat nog niet vlot weten te krijgen om een vaste koers te varen naar een betere toe komst met een gezonder klimaat. Men heeft geroepen om sterke mannen en wan neer deze sterke mannen goede democraten zijn is daartegen geen bezwaar. Evenwel de sterke man nen weigerden, maar we moeten aannemen ornaat het vaarplan hen niet leek, immers indien ze zonder meer de verantwoordelijkheid niet aandurfden, wa ren het geen sterke mannen. En gaat het woord radeloos te ver, veel raad schijnt er toch ook niet te zijn. Het volk het heeft er althans alle schijn van maakt zich nog niet al te druk om de toekomst van het land. Het lijkt er wel eens op, dat het collectief zegt: het zal mijn tijd wel duren. Wanneer men staansniveau de moeite waard is om te verdedigen, ga eens elders in de grote wereld kijken. En waar onvrede de tevredenheid verdringt in een land, dat na de verschrikking van 1940'45 zo werd uitgered en opgebouwd, mag men spreken van redeloosheid. Mag men de vergelijking maken van het redde loze land? In 1672 bleek die reddeloosheid tenslotte toch afwendbaar. Zo is zij het nu. De legers in 1672 waren binnen onze landsgrenzen en het gevaar be heerste iedere burger. Maar wie weet of de legers niet thans gereed staan en of het gevaar niet onein dig veel groter is. Ja het gevaar is ongetwijfeld veel absoluter, want het bedreigt met een totale vernietiging. En zo rest ons slechts de oplossing sterk te zijn in ons geloof, sterk te zijn in zelfbeper king, ons sterk te maken naar buiten en ons zonodig te verdedigen. De economische toestand van Nederland is slecht. Over 1950 hebben we voor 2,4 milliard gulden meer ingevoerd dan uitgevoerd. Het tekort op onze beta lingsbalans wordt geschat op 1,3 1,4 milliard gulden. Dat het tekort zo groot is, moge veroorzaakt zijn door Korea etc., de bedenkelijkheid van het feit is er niet anders om. Zo kunnen we in geen geval voortgaan. Daar komt nog bij. dat wij 850 millioen gulden dit jaar voor defensie-doeleinden zullen moe ten gaan opbrengen en dat het daarbij niet zal blij ven. De Marshall-hulp, zoals we die tot nog toe heb- KLAAS VAN DE WIERINGERMEER, Kampioen 1951 Centrale Hengstenkeuring te Goes. Eig. Adr. J. Catseman te Biervliet. het hen echter persoonlijk vraagt, is er juist nie mand die niet bang is dat het zijn tijd niet zal duren. Maar de offers die nodig zijn om de gevaren voor Nederland en ons beschavingsgebied te bezwe ren, moeten maar door buurman of door anderen gebracht worden. Belangrijker dan het lot voor ons allen, schijnt het „meer" voor onszelf. De arbeider wil meer sociale lasten doen afdragen en meer be lastingen door de bezitters, de werkgevers willen langere werktijden of meer vrijheid, wat wel eens ongebondenheid betekent; de landbouw wil hogere prijzen of meer zekerheid; niemand is schijnbaar tevreden. Ik zeg daarmee helemaal niet, dat er geen gerechtvaardigde wensen in dit verband zijn, maar het gaat hier niet alleen om; er is meer om te beden ken. Wie niet van mening is, dat in doorsnee het huidige Nederlandse geestelijke en materiële be- ben gekend, zal verdwijnen en gewijzigd worden in een in hoofdzaak militaire hulp voor de West-Euro- pese landen. Men kan er verder op wijzen, dat in het tekort van 1950 een groot deel voorraadvorming is verwerkt (de schattingen daarvan lopen uiteen van 500 tot 1000 millioen gulden). Wanneer men daarnaast weer de militaire lasten stelt, die slechts gedeeltelijk door Marshallhulp zullen worden opge vangen, dan blijven de vooruitzichten donker. Het verbruik over 1950 is slechts met 1 afgenomen en zonder Korea zou deze vermindering misschien 2% zijn geweest. Evenwel door de prijsstijgingen zijn de uitgaven toch weer procenten hoger. Wat is nu de bedoeling hieraan te doen? Het N.V.V. heeft vooropgesteld, dat het sociale bestaans- niveau van de arbeider niet mag worden aangetast en noemt als een van de uitwijkmogelijkheden o.a. AXEL: Zaterdag 3 Maart van 2-304.30 uur in Hotel „De Lozanne". Komt hier met uw vragen op pacht-, juridisch-, economisch-, sociaal- en technisch gebied. het sluiten van buitenlandse leningen. Afgezien van het feit, of wij nog wel crediet in het buitenland zullen kunnen krijgen, geloof ik niet onder deze omstandigheden in het maken van nog meer schuld. Dan kan ik me beter verenigen met het advies van een andere vakcentrale, het C.N.V., wanneer deze er op wijst dat het geen aanbeveling verdient de lasten van het ogenblik af te wentelen op de toe komst. De levensmogelijkheden van onze kinderen zullen niet mogen worden opgeofferd aan de ver meende belangen van het nu levende geslacht. Bei de vakbonden wijzen op het belang van een voort gaande opvoering van de arbeidsproductiviteit. Een grote en algemene waarheid, waarbij men onge twijfeld de fout niet onterecht in eigen boezem zoekt. Intussen is er een en ander uitgelekt over de mo gelijke beslissing die aanstaande zijn. De Sociaal- Economische Raad zou aan de Regering geadvi seerd hebben een beperking van het gebruik van 3 tot 5 en beperking van de investeringen van resp. 20 tot 10 Men gaat er dus vanuit, dat 1 consumptiebeperking overeenkomt met 5 investeringsbeperking. Ter uitvoering wordt ge sproken over bepaalde vormen van distributie, wat tussen twee haakjes tijd en geld zal kosten; verder over afschaffing van de subsidies die in enkele maanden gestegen zijn tot meer dan ƒ400 millioen afremming van de woningbouw en nog veel meer. Wanneer het om investeringsbeperking gaat, zal de Overheid t.a.v. de openbare uitgaven het goede voorbeeld moeten geven. Al is een bepaalde weg of een bepaald gebouw nog zo wenselijk; al zou een bepaalde dienst nog. zo goed op enig nieuw ter rein verdienstelijk werk kunnen verrichten, als het niet betaald kan worden moet het maar wachten. Als het enigszins mogelijk is moet men niet min der woningen bouwen, want deze heeft het gehele volk bitter nodig voor zijn levensgeluk. Laat men er alles op zetten goedkoper te bouwen. Zuiniger leven met minder luxe is beter dan minder in de ondernemingen te investeren. Van deze investerin gen moet de grotere en goedkopere productie komen en uiteindelijk zodoende weer welvaart. Overigens kan in het kader van de aangegane West-Europese verplichtingen inzake liberalisatie en monetaire accoorden ons land zich niet meer alles op het gebied van interne regelingen veroor loven. De landbouw zal aan de versobering haar deel gaarne willen bijdragen, mits de lasten in Nederland in evenredigheid worden verdeeld. Zij WISSENKERKE: Woensdag 28 Februari in Hotel De Kroon. MIDDELBURG: Iedere Donderdag in Café De Eendracht. De zitdag van 1 Maart wordt door 2 personen gehouden.) ZIERIKZEE: Iedere Donderdag in Hotel Huis van Nassau.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1951 | | pagina 1