r/ „d zitdagen l M. boekhoudbureau Vuurzams l>es(cscsnszckca*liea J jOonen en Sociale voorzieningen Bestel tijdig uw Zaaizaad! Voor Zeeland WAARIN OPGENOMEN HET NOORD-BRABANTSCH LANDBOUWBLAD Minister Mansholt over Benelux en de integratie van de Landbouw in West-Europa. Vóór vrijhandelmarktordening. D. J. VAN DER HAVE No. 2054. Frankering bij abonnement: Terneuzen ZATERDAG 20 JANUARI 1951. 'Cönomiach-Tóchnologisch Insttau 39e Jaargang. Officieel Orgaan van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij (Z L M.) de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en andere Verenigingen Dit blad verschijnt elke ZATERDAG. Overname slechts geoorloofd met duidelijke bronvermelding. Leden van de Z. L. M. en N.-Br. Mij van Landbouw ont vangen het blad gratis. ADVERTENTIETARIEF: Per mm 10 cent, minimum per advertentie 1,50. Redactie: Secretariaat der Z. L. M. Landbouwhuis, Goes - Tel. 2345. ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD ADVERTENTIETARIEF: Per mm 10 cent, minimum per advertentie ƒ1,50. Regelabonnementen tegen verminderd tarief. Inzending van advertentiën aan de Uitgeefster N.V. v/fe Firma P. J. VAN DE SANDE te Terneuzen of aan het Landbouwhuis te Goes. waagt internationale marktordening* OELBEWUST streven wij naar bestaanszekerheid in de landbouw, ook in de toekomst. Onze middelen zijn echter beperkt, omdat zij slechts voor ons land alléén gelden. Duurzame bestaanszekerheid eist een zekere mate van internationale marktordening, want het is onmo gelijk nationale bestaanszekerheid duurzaam alleen nationaal in stand te houden. Daarom is er het streven naar integratie van de West- Europese landbouw." Deze woorden sprak Minister S. L. Mansholt Zaterdag 13 Januari 1951 te Zwolle aan het slot van zijn rede, gehouden op het Agrarisch Congres van de Partij van de Arbeid. Tijdelijk een stap terug. De Minister van Landbouw, Visserij en Voedsel voorziening wees er op, dat, indien het gelukt met België tot een redelijke overeenstemming te komen over een gemeenschappelijke Benelux-markt voor agrarische producten, voor een groot deel de grond slag- is gelegd voor de integratie van de West- Europese landbouw. Daarom is er zoveel gelegen aan een wezenlijke samenwerking in de Econo mische Unie. Daarom is het ook nièt-verheugend, dat België met de wijziging van het Protocol van Luxemburg een stap terug heeft gezet. Deze stap zal evenwel slechts tijdelijk zijn. Nederland blijft uitgaan van het Protocol van Luxemburg. Arbitra ge de door België aangevochten procedure voor de oplossing van geschilled, die uit de toepassing van de minimumprijsregeling kunnen voortkomen moet immers in een Economische Unie aan vaardbaar zijn. De komende maanden zullen dan ook beslissend zijn voor de landbouw in de Benelux. Indien met de nodige voorzichtigheid te werk wordt gegaan, kan een oplossing zeker worden bereikt. Blijft België echter met niet-concrete en irreëele bezwaren komen, dan zal de landbouwovereen- komst in de Economische Unie onmogelijk zijn De toestand van de West-Europese samenwerking is somber, nu de liberalisatie voor de landbouw geen oplossing kan brengen en gelbleken is een illusie te zijn. In de plaats van vrijhandel op het gebied van de landbouw moeten andere methoden komen, die, met beheersing van productie en afzet, een werke lijke marktordening betekenen, die zorgt voor een zodanige stabiliteit, dat bestaanszekerheid te be reiken is, waartoe alle landen offers moeten bren gen. Met het streven naar integratie moet de natio nale bescherming van elk land doorkruist worden. Invoerverboden, hoge tarieven en contingenterin- gen bevorderen de welvaart niet. De integratie heeft als eerste doel de verhoging van de welvaart bij een goede voorziening met levensmiddelen tegen redelijke prijzen. Daarom is het dan ook nodig internationale ver- handelingsprijzen voor de landbouwproducten vast te stellen en de nationale bescherming onder con trole van een Europees orgaan te brengen, dat bevoegdheden ontleent aan de gezamenlijke be voegdheden der Regeringen en dat door vorming van een Europees fonds over de middelen moet kunnen beschikken om de fluctuaties op de markt te beheersen, b.v. door voorraadvorming bij het optreden van overschotten. Méér landen, méér productie. Het Plan-Schuman brengt een overeenkomst tuêsen zes staal en kolen producerende en ver bruikende West-Europese landen. Op dezelfde wijze kunnen wij werken voor de landbouw. Het maakt echter een groot verschil op welke wijze het pro bleem te benaderen. Frankrijk wil het Plan-Schu- man ook volgen voor de landbouw, maar dat is geen wezenlijke basis voor de landfoouwintegratie. Minister Mansholt staat op het standpunt, dat principieel een basis moet worden gelegd voor een overeenkomst van een groter aantal landen, o-a. ook met Engeland, de Scandinavische landen en Denemarken, die betrekking heeft op alle basis producten Dat is de enige weg voor de integratie van de landbouw in Europa en daarmede voor de bestaans zekerheid. Zonder integratie zullen de landen hun markten afsluiten en zullen zich chaotische toe standen ontwikkelen. Er is internationaal grote belangstelling voor de integratie. Juist zoals voor de landbouw in de Benelux, zullen de komende maanden óók beslissend zijn voor de integratie van de landbouw in West-Europa. IET OP u SAECK. Oostburg: Woensdag 24 Jan. in Café „De Windt". Middelburg: Iedere Donderdag in Café „De Een dracht". Zierikzee: Iedere Donderdag in Hotel „Huis van Nassau". Tholen: Zaterdag 27 Jan. in Hotel „Hof v. Holland". ZITDAGEN SECRETARIAAT Z. L. M. Wegens ziekte kon de Secretaris der Z. L. M. op de vastgestelde Zitdagen niet aanwezig zijn. RENTELOZE STUDIEVOORSCHOTTEN voor opleiding landbouwhuishoudlerares. De Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetem- schappen 'brengt ter kennis, dat personen met een buitengewone aanleg voor de studie, die niet in staat kunnen worden geacht, hun studiekosten te betalen en die gedurende het cursusjaar 1951 voor een Rijksstudietoelage (renteloos voorschot) ter tegemoetkoming in de kosten in aanmerking wen sen te komen, zich vóór 1 Februari 1951 dienen te wenden tot zijn Ministerie door middel van een daartoe strekkend aanvraagformulier, te verkrij gen bij alle erkende inrichtingen van middelbaar en hoger onderwijs en bij het Bureau van Rijks studietoelagen, Prinsessegracht 15 te 's-Graven- hage. Deze regeling geldt o.m. niet voor hen, die stu deren of gaan studeren aan de Landbouw Hoge school te Wageningen. Wel is het bovenstaande van toepassing voor he*, die de opleiding voor landbouwhuishoudlerares wensen te gaan volgen. Aanvragen, welke na bovengenoemde datum worden ingediend, worden niet meer in behandeling genomen. VRAAG: Hoe moet ik handelen, indien mijn arbeider ziek is, wat betreft het Bedrijfspensioenfonds S. te L. ANTWOORD: Indien de vaste of losse arbeider een volle week ziek is, moet de werkgever geen pensioenzegel plakken. Op het zegelblad dient dan de reden van het niet-plakken vermeld te worden, dus: „ziekte." Werkt de arbeider een gedeelte van de week en is hij de rest van de week ziek, dan over de gewerk te dagen dagzegels plakken. Men dient daarbij te letten op het feit, dat, indien een arbeider ziek wordt, hij over de eerste drie ziektedagen géén uit kering krijgt van de Bedrijfsvereniging. Over deze z.g. 3 wachtdagen betaalt de werkgever echter wél het loon door, overeenkomstig de C. A. O-'s en moet dientengevolge ook dagzegels voor het pensioen fonds plakken. Voor iedere dag, dat de arbeider dus ziekte-uitkering van de Bedrijfsvereniging ont vangt, moet de werkgever géén pensioenzegels plakken. de L. ZIEKENFONDSCOUPONS. De couponboekjes, inzake het Ziekenfondsen- besluit, zijn met ingang van 1 Januari 1951 100 duurder geworden. Er zijn werkgevers, die hieruit menen te moeten concluderen, dat nu ook de ziekenfondspremie ver hoogd is. Dit is beslist niet het geval; de zieken fondspremie blijft 3,6 d.w.z. 1,8 voor de werkgever en 1,8 voor rekening van de werk nemer. De verhoging van de couponboekjes betekent dus alléén, dat U meer voorschot moet betalen. LOONBELASTING. Met ingang van 1 Januari 1951 zijn de loon- belastingtabellen gewijzigd. Hebben alle werk gevers dienovereenkomstig de in te houden loon belasting reeds gewijzigd Zo niet, dan dient men dit ten spoedigste te doen. ARBEIDSGESCHILLEN. Het komt meermalen voor, dat ons van werk geverszijde pas advies gevraagd wordt in arfoeids- geschillen, nadat de arbeider deze kwestie bij zijn organisatie aanhangig heeft gemaakt. Wij willen onze werkgevers met nadruk verzoeken eerst en vooral op het Secretariaat advies te vra gen, alvorens men in een arbeidsgeschil stappen onderneemt, die later niet juist blijken te zijn en een bron van moeilijkheden met zich brengen. Het is altijd beter te voorkomen, dan te genezen Vraagt steeds Uw Inlichtingen op het Secretari aat der Z. L. M- de L. KONINKLIJK KWEEKBEDRIJF EN ZAADHANDEL KAPELLE-BIEZELINGB AD VI BB:

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1951 | | pagina 1