DE MAASBODE Het raadsel van den Hazepoot Landbouw en Veeteelt F E UIL L ETON Burgerlijke Standen Nieuwe Uitgaven Gemengd Nieuws P.T.T.-KANTOOR SAS VAN GENT Wegens de nationale feestdagen op Woensdag 31 Augustus en Dinsdag 6 September 1938 zullen de diensten ten postkantore te Sas van Gent zijn ge regeld als op Zondag, echter met dien verstaande, dat des ochtends één brief en pakketbestelling zal worden uitge voerd en 't kantoor op beide dagen voor telegraaf en telefoon van 8 tot 10 uur vm. en van 13-14 uur zal zijn geopend DE KANTOORHOUDER VEERDIENST TERNEUZEN—HOEDEKENSKERKE Bij het veer Terneuzen-Hoedekens- kerfce van den Provincialen Stoomboot- dienst op de Westerschelde wordt een- maai per dag gebruik gemaakt van de veerboot „De Scnouwen", welke niet ingericnt voor het vervoer van auto mobielen. Voor den veerdienst Terneuzen-Vlis- singen, waarvoor deze boot feitelijk be stemd is, is dit niet bezwaarlijk, omdat op dit traject practisch geen auto's worden vervoerd, zoodat het personeel van deze boot daarmede ook weinig be dreven is Bij den dienst Terneuzen-Hoedekens- kerke, waar wél auto's worden overgezet, levert, tengevolge van de genoemde om standigheden, het laden en lossen steeds ernstige bezwaren op, terwijl dit bovendien niet zonder gevaar is te acnten, omdat het daarbij ook voor komt, dat de auto's achteruit rijdende de boot moeten verlaten In verband hiermede heeft de ANWB aan Gedeputeerde Staten van Zeeland verzocht, te willen bevorderen, dat aan deze bezwaren zal worden tegemoet ge komen VERHOOGING MONOPOLIEHEFFING GRANEN Protest van den R.K. Bakkers - patroonsbond Het hoofdbestuur van de Ned. RK Bakkerspatroonsbond heeft telegrafisch geprotesteerd tegen de nieuwe verhoo ging der monopolieheffingen op granen aangezien deze maatregel z.i funest moet worden geacht voor het bakkers bedrijf Dringend heeft het den minister ver zocht, de verhooging niet in rekening te brengen op de loopende voorkoopen van bloem en meel, daar deze voor koopen reeds eenige malen door ver hooging der monopolieheffing werden getroffen en daardoor de prijs der grond stoffen van het brood veel hooger is ko men te liggen, dan in overeenstemming is met de heden geldende broodprijzen Tevens wijst het hoofdbestuur er op dat een economische, verantwoorde in koop-politiek voor de bakkers-onder nemers door de monopolie-heffingen onmogelijk wordt gemaakt KATTESTAART Het is opmerkelijk, hoeveel vochtige weilanden van Juli af geheel rood zien van Kattestaart. Soms is het zoo erg, dat het schijnt, alsof het geheele veld opzettelijlcmet dit gewas beplant is door THEO v. BLANKENSEE Nadruk verboden 21) Och, zoo denken al onze collega's over hun eigen superioriteit. Mijn opinie is, dat een corps in zijn geheel buiten be schouwing kan blijven, 't Gaat er maar om, of voor een bepaald geval, de juiste man gekozen wordt. Dat ben ik met u eens; u hebt het ons maar al te duidelijk aangetoond Beiden drukten Harvey respectvol de hand. Nu vroeg Werner: Waarom hebt u hem eigenlijk hier heen laten brengen? doelend op Lang- halm Omdat ik wil trachten, hem op deze manier tot een bekentenis te dwingen Gelooft u, dat u dat zal lukken? Laten we het hopen, De bewustelooze begon zich langzaam aan wat te bewegen Hij opende de oogen en keek ver wonderd rond De kattestaart (lytrum salicaria) is overblijvend door middel van een of meer houtigen wortelstok, waaruit zich de taaie, van onderen eveneens houtige, 50 tot 90 cM hooge stengels ontwikkelen, welke aan de bovenste helft een lange aarvormige bloeiwijze maken, bestaande uit tot in schrijnkransen vereenigde purperroode bloemen. Aan den vorm dezer bloeiwijze dankt de plant haar naam „kattestaart" Gaat men na, waar de kattestaart groeit, dan blijkt deze een groot ver spreidingsgebied te hebben. Wij zagen ze in Drente en den Frieschen Zuidoost hoek op ontginningen der lage heide velden, overigens in Friesland en noorde lijk Overrijssel algemeen in de vochtige weiden van het laagveengebied, op het Kampereiland ook op lage kleigronden In hetzelfde verspreidingsgebied treti men in het voorjaar, van Mei tot Juli, eveneens zeer veelvuldig, de Koekoeks bloem iCoronaria Flos cuculi) en ver schillende zuringsoorten aan, zoodat zulke velden van het voorjaar tot den ïaten Herfst rood zien van onkruiden. Ook deze gewassen zijn overblijvend door taai wortelstokken, waarmede de zode geheel doorwoekerd is. Men kan gemak kelijk begrijpen, dat van zulke velden maar weinig hooi geoogst kan worden, dat bovendien van slechte kwaliteit is. Hier komt nog bij, dat de harde sten gels van kattestaart, koekoeksbloem en zuring in het hooi absoluut geen voeder- waarde bezitten Daar de taaie wortelstokken moeilijk te verwijderen zijn, wat in erg door woekerde weilanden trouwens een onbe gonnen werk is, gaat het niet gemakke lijk zulk een land onkruidvrij te maken De eenige goede methode, om het land in beter conditie te brengen, is door het graven van flinke greppels den vlotten waterafvoer te bevorderen, waardoor de bestaansmogelijkheid dezer onkruiden vermindert. Verder kan door oordeelkundige be mesting de zuurgraad van den bodem worden geneutraliseerd. De goede gras sen krijgen dan allengs gelegenheid zich beter te ontwikkelen terwijl de door ont watering reeds in haar bestaan bedreig de onkruiden daarvoor moeten wijken Als een krachtig bestrijdingsmiddel moet in dit opzicht het slakkenmeel ge noemd worden, dat, zoo men weet, voor ongeveer de helft uit werkzame kalk be staat, welke de zuurgraad van den bo dem verlaagt, deze losser en droger en daardoor beter geschikt maakt voor den grasgroei. Dat het fosforzuur verder een zeer bodemverbeterenden invloed uit oefent behoeft wel geen betoog Voor het eerste jaar kan men een ruime slakkenmeelbemesting geven van bijv. 800 a 1000 kg per ha, om in vol gende jaren deze hoeveelheid tot 600 a 800 kg terug te brengen. Verder kan men in den herfst 300 a 400 kg kalizout van 40 pCt geven. Geeft men bovendien in het voorjaar een goede chilisalpeterbe- mesting van 200 a 250 kg, dan zal het gras nog meer in kracht winnen en in gelijke mate verdwijnen de onkruiden. Het spreekt vanzelf, dat men de met kattestaart, koekoeksbloem en zuring overwoekerde landen niet in één jaar door drooglegging en bemesting in goe de conditie krijgt, doch houdt men deze bewerking vol, dan zal het nu waarde- looze land toch na betrekkelijk weinig jaren aanmerkelijk in waarde winnen. In elk geval is het zoo, dat de on kosten voor verbetering door droogleg gen en bemesten spoedig terugverdiend zijn en dubbele rente afwerpen Wij hebben ons daarvan onlangs nog weer eens goed kunnen overtuigen. Een stuk „onland", half veenmoeras, half De drie politiemannen trokken zich terug, zoodat de geboeide hen niet kon zien Eindelijk scheen Langhalm de kamer waarin Mij lag, te herkennen. Hij rilde even en sloot vol afschuw de oogen. Dan sperde hij de oogen weer ver open en staarde als een krankzinnige rond. Waar ben ik? kreunde hij. Er kwam geen antwoord Waar ben ik? klonk het luider, als 'n angstkreet Dat is zijn kamer, beefden de bleeke lippen ontzet Het hoofd zonk weder en hij stamel de onverklaarbare klanken, het gelaat van een martelende angst verwrongen Hoe ben ik hier gekomen? Hij is toch dood? Dan gilde hij weer wild: Hij moet dood zijn! 'k Had hem toch goed geraakt! Dit was een bekentenis en Langhalm vermoedde niet, hoe begeerige ooren hem afluisterden Nu sprong Harvey uit zijn schuilhoek en riep: Moordenaar! Nu heb je bekend Langhalm keek verdwaasd op, sidde rend over geheel zijn lichaam Ook Werner en Robbl traden nader water, dat eens ber jaar gemaald werd; en dan, naast weinig slecht hooi, veel biezen, riet, kattestaart en voor het rund vee erg schadelijke kruiskruid opleverde, werd op ons advies van breede, diepe greppels voorzien. Teneinde de vlugge afkatering te bevorderen, werden de greppels door de laagste streken gelegd, wat bovendien het voordeel had, dat het gedeelte met de stevigste grond gespaard bleef. Op dit land werd daarna tien jaren jaren achtereen een bemesting gegeven met slakkenmeel, kalizout en Chilisalpeter, als boven aangegeven, met het gevolg, dat nu, als men een vroeg warm voorjaar treft, drie keer en an ders tweemaal een flinke snede geoogst kan worden. Slechte kruiden komen practisch niet meer voor en dan nog al leen langs de kanten der greppels. Daar entegen wel veel klaver Het land was tot nu toe te zacht om te beweiden, doch nu het onlangs in een polder gekomen is, zal het niet lang meer duren, of het is ook daarvoor ge schikt. Dan is het binnen een paar jaren niet meer van het oude, reeds lang in cultuur zijnde polderland te onderschei den en evenveel waard Dagblad met ochtend- en avondeditie DE BESTE COURANT VAN NEDERLAND OP ELK GEBIED DE SNELSTE EN MELST COMPLETE BERICHTGEVING DE VRIEND VAN HEEL HET HUISGEZIN In de agentschappen te: Sas van Gent, Ter Neuzen, Sluiskil, Westdorpe, Axel, Philippine, Hulst, Kloosterzande, IJzen- dijke en Sluis ontvangen de abonné's des ochtends vóór 9 uur het ochtendblad en des avonds vóór 9 uur het avondblad. Dat is vooral voor den zakenman doch óók voor den particulier een factor van groote be teekenis, vooral in dit ge ïsoleerd gewest. Abonneer U nog heden! GU zult er geen spijt van hebben. Abonnementsprijs f 0.35 per week (alleen in agent schappen). f 1.50 per maand. f 4.50 per kwartaaL SAS VAN GENT Week van 14 tot en met 20 Augustus 1938 Gehuwd. 18 Aug George Camille Elisa Maria Dierick, 30 jaar, wonende te Koe wacht en Hjlda Sijlvia van Acker, 28 j. Geboren. 16 Aug Lydwina Maria Leon- tine, dochter van Leon Edmund Mattheeuws en Maria Mathilda de Smet, Zandstr. 15 Loop der bevolking, Week van 14 tot erfmet 20 Augustus 1938 Aangekomen. J Oele en gezin, sluiswachter van Ter neuzen L. M Th Schutijser, religieuse van Rotterdam bij Uit het volgend verhoor bleek, dat Fernau in Brazilië twintigduizend Pe seta's had ontvangen van Rudolf Semper,, nadat hij Emilio Alvarez uit de Maatschappij had doen verdwijen. Het oorspronkelijk plan was geweest dezen man te dooden, doch Marietta had zich daartegen verzet. Toen had den zij hem naar de binnenlanden ver voerd en overgeleverd aan wilde volks stammen. Fernau was in Brazilië ge bleven, waar zijn geld spoedig verbrast was. En eenmaal op het hellend vlak, zonk hij dieper en dieper. Hij begon valsch te spelen en toen in Brazilië zijn leven niet meer veilig was, week hij uit naar Noord-Amerika. Daar maakte hij zich schuldig aan enkele ernstige dief stallen, waarvoor hij eenige jaren ge vangenisstraf moest ondergaan^ Wederom op vrij voeten, kèérde hij terug naar Duitschland, zijn vaderland. Intusschen had hij ernstig aan den pok ken geleden, en zijn gelaat werd hier door zóó geschonden, dat hij onherken baar was geworden. Dit maakte 't hem mogelijk zijn vaderland weer binnen te gaan, waaruit hij tezamen met Rudolf M P Nijssen, zonder beroep van Ter- neuzen Vertrokken: G A Rotthier, landbouwersnecht naar Westdorpe A. J Persoon, religieuse naar Monster MAP Asselman, zonder beroep naar Tërneuzen WESTDORPE Week van 18-25 Augustus 1938 Gehuwd. Juliaan Leonard Matthijs, 31 jaar van Assenede en Hilda Sophia Camilla Vervaet, 24 jaar Overleden. Apolonia Tieleman, 86 jaar weduwe van Pieter van Remortel. Her man Eugena Engelen, van Sas van Gent, 4 jaar, zoon van Karei Jozef Gerebernus Engelen en Margaretha Christina Ver vaet Werkloosheid, Aantal werkloozen 21 A.le Boeken en Tijdschriften zijn irijgbaar bij den Boekhandel /an „DE ZEEUWSCHE KOERIER" ZONNEWIJZER 1939 Een almanak voor het Katholieke gezin. Bij de Uitgeverij Het Spectrum te Utrecht zal in opdracht van het katho liek Comité van Actie „Voor God" in October a.s. voor de eerste maal ver schijnen DE ZONNEWIJZER, een al manak voor het katholieke gezin. De omvang van het jaarlijks te verschijnen boek is 416 bladzijden. Gebonden in kleurigen linnen band bevat het boek novellen, artikelen, heiligenlevens, ge dichten, raadgevingen, liederen, door een keur van medewerkers bijgedragen. Reeds eenmaal gedrukte bijdragen kwa men voor dit boek niet in aanmerking, zoodat het hier een omvangrijke bundel nieuw werk betreft De tekst werd verlucht met acht ge kleurde reproducties en enkele honder den zwarte illustraties Onder de namen van de medewerkers treft men onder meer aan: L. Arts SJ.; Hendrik Andriessen; Henri Asselbergs; Fred Bogaerts; Maurits Craeynest W.P.; Mr A. Diepenbrock pr.; Emile Erens; Charles Eyck; Kees Galesloot; Dr Cae- cilianus Huigens O.F.M; Ernest van der Hallen; Gerard Huysser; Henri Jonas; Paula de Keverberghe; Albert de Klerk; Marie Koenen; Henk Kuitenbrouwer; Albert Kuyle; Prof Dr Willibrord Lam pen; Frans Mertens; Irma Meijer; Ries Mulder; Dr Jozef Muls; Joep Nicolas; Ir. Edm. Nicolas; A. de Rechter S.V.D.; Otto van Rees; Ad Sassen; Jac Schreurs M.S.C.; Lambert Simon; Gabriel Smit; Kees Spierings; Cuno van den Steene; Herman Strategier; Karei Thole; Anton van de Velde; Bernard Verhoeven; Dr A C J de Vrankrijker; Dirk Vansina; Jan Vriends; Dr A. J M Wanders; J M H F J Baron de Weichs de Wenne Na de verschijning hopen wij op deze uitgave, welke tegen een zoodanig lagen prijs wordt verkrijgbaar gesteld, dat het boek werkelijk door een ieder verworven kan worden, terug te komen \DVERTEERT EN DE ZEEUWSEHE KOERIER Semper had moeten vluchten, wegens een reeks ernstige misdaden. In Duitschland aangekomen, nam hij den naam Langhalm aan. Na veel na sporingen gelukte het hem Rudolf Sem per te ontmoeten, die hem echter niet herkende. Langhalm wist hem geld af te persen, waarvoor hij de villa Am bacht kocht Toen rijpte in Langhalm het plan, om onder het mom van eerzaam rente niertje zijn misdadigersleven voort te zetten. Zijn overwicht op Rudolf Semper was zóó groot, dat deze zich genoodzaakt zag zich zij hem aan te sluiten, te meer, wijl intusschen het vermogen van Ma rietta zoo goed als opgeteerd was. Te zamen ondernamen zij hun rooftochten, naar bijna alle groote steden van Euro pa. Doch Semper was een man van een vreesachtige natuur, die liefst zoo weinig mogelijk waagde; alleen in geval van geldnood, begaf hij zich op het misdadi- gerspad. Langhalm daarentegen drong steeds op nieuwe inbraken aan. Zijn zucht naar geld was niet meer te bevre digen en dorst Rudolf Semper zich te verzetten, dan dreigde Langhalm met het verleden Zoo verliep de tijd, tot Wilhelm Koh ier verscheen, in wien Langhalm reeds Geheimzinnige klopsignalen Het gebeurde in een onzer mooie plaatsen op de Veluwe, zoo vertelt het „Tijdschrift voor PTT" In zekere pension was sinds enkele dagen een familie gelogeerd om uit te rusten van het gejaagde, zenuwachtige en vermoeiende grootestadsleven. De rust in deze prachtige omgeving zou waarschijnlijk geheel naar wensch zijn geweest, ware het niet, dat zij, vooral gedurende de nachturen, verstoord werd door geheimzinnige klopsignalen in de nabijheid van de telefoongeleiding. De gemoederen raakten tenslotte zoodanig van streek, dat men besloot den storings dienst der PTT., „de uitkomst in alles" te hulp te roepen Het duurde niet lang of een jong, doch kwiek kereltje van onzen dienst vér- voegde zich ten huize van den pension houder en was weldra in druk gesprek gewikkeld met de geheele daar logeeren- de familie. Het geheimzinnig gedoe van de klopgeesten werd nog geheimzinniger Mevrouw verklaarde deze signalen te kennen, het waren naar haar meening morseteekens en, nietwaar, men las in dezen tijd zooveel van geheimzinnige teekens, opgevangen uit den aether Mevrouw verzocht dan ook dringend den hóógsten chef te laten komen, te meer daar zij den storinglooper wat jong vond en onvoldoende ervaren in dergelijke geheimzinnige zaken. Maar deze, hoewel inderdaad nog jong, liet zich niet van de wijs brengen en ant woordde, dat het beter zou zijn het be hang achter de geleiding eens los te maken, hetgeen echter met verontvaar diging van de hand werd gewezen Maar toen de „geheime" teekens zich met korte tusschenpoozen bleven her halen, besloot men toch maar een on derzoek in te stellen en het „eigenwijze ventje" zijn gang te laten gaan. Spoedig vertoonde zich nu een smalle opening in het behang, waarna de hand van den storinglooper de daarachter aan wezigekrekels en ander ongedierte wegriste De signalen waren verdwenen en sindsdien sliepen de stadsbewoners zon der gestoord te worden door onzichtbare doch wel levende signaalgevers Omdat meneer A zijn auto net op den hoek heeft geparkeerd, kan B zijn bocht niet veilig nemen. Parkeeren in bochten, in te smalle straten of te dicht bij een hoek is gevaarlijk en... verboden! bij de eerste ontmoeting Emilio Alvarez herkend had, hetgeen bovendien nog door diens uitlatingen bevestigd werd Het verdere verloop was, zooals Harvey vermoed had. Eerst wilde Langhalm Wil helm Kohier dooden. Waar echter bleek, dat er voor hem slechts gevaar kon dreigen, indien Semper hem zou verra den, besloot hij dezen uit den weg te ruimen. De gelegenheid daartoe was gunstig, wijl algemeen Wilhelm Kohier voor den dader zou worden aangezien Toen Langhalm het gestolen geld ging omwisselen, had hij in de hall van het bankgebouw reeds direct den Londen- schen detective herkend, van diens ach tervolgingen in het Londensch hotel. Daarom had hij dezen man naar de eenzaamheid der bosschen gelokt Zoowel Marietta als Langhalm onder gingen hun gerechte straf Wilhelm Kohier en zijn zuster Edith betrokken weer hun villa „Mon repos", waar Wilhelm Kohier de rust vond, wel ke Emilio Alvarez niet gegund was EINDE

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche Koerier, provinciaal Volksblad | 1938 | | pagina 10