Crisis-maatregelen Ëven Suister&n naar den zender uit het Vijfde. Verzekert üw Paarden en üw Vee M: i T G R O N 1 N G E N" if;* GRIFTSTRAAT 46 AMSTERDAM (Zuid) 'Wordt vervolgd), Uit de provincie Uit het binnenland Uit het buitenland Burgerlijke Standen O'l •/A*" f ONDERLINGE VASTE Bij de op de A'damsche Stadionbaan gehouden wedstrijden om de wieler kampioenschappen van Nederland, won Ooms de sprint bij de amateurs, Peper kamp bij de onafhankelij ken en Van Vliet bij de profs, terwijl deze laatste ook het algemeen kampioenschap be haalde. In de achtervolging kwam de titel aan Fijnenburg Dinsdag jl is in de nabijheid van Rijs wijk een militair vliegtuig neergestort. De bestuurder, 2de luitenant J. A. J. Swartjes kwam om het leven hebben, door angst en wroeging over diens leven te brengen De commissaris zette het verhoor voort: Waarom bent u zoo spoorloos uit uw hotel verdwenen? Ik hield en houd nog steeds de vrouw als de moordenares van haar man. Zii heeft daardoor het noodlot van hen beiden voltrokken. Ieder volgend uur kon het laatste zijn van Mary Hallstein's vrijheid. Daarom trok ik mij terug, on het gerecht in zijn loop niet te belem meren. De angst en de onzekerheid zouden haar lieer kwellen dan wat tei wereld ook Wanhopig en vertwijfelend wrong Werner zich de handen Maar wie is dan toch de moordenaar geweest? vroeg hij kleintjes aan der Londenschen detective Deze lag achterover in zijn fauteui1 geleund, de beenen over elkaar gesla gen en mompelde slechts één naam: Fernau Maar van hem weten wij niets, totaal niets! Geen naam, geen signalement. Het is gebruik, dat gedurende de Leip- ziger Messe een speciaal concert gege ven wordt, teneinde de binnen- en buitenlandsche bezoekers in de gelegen heid te stellen, het van oudsher be roemde Gewandhaus-Orkest te hooren. Dezen keer zal dit concert plaats hebben op Dinsdag 30 Augustus, onder leiding van Generalmusikdirector Paul Schmitz Het bijzondere hiervan is, dat bij uit zondering het niet minder bekende Thomanerkoor, onder directie van Pro fessor Dr Karl Straube zijn mede werking verleent, hetwelk drie Gradu nietsniets! Ik ben vast overtuigd, dat die man nog in de stad is en dat hij het was, aan wien ik dit cadeautje te danken heb Maar hebt u dan nooit.nooit meer iets van dien Fernau vernomen? vroeg Werner aan Kohier Neen. Ik weet alleen, dat hij met Ru dolf Semper de dieftallen en inbraken pleegde Dan staan we voor een hopeloos werk Kohier stond op en vroeg: In ieder geval hoop ik toch, dat u me nu zult laten gaanen Edith toch zeker Daarover heb ik niet te beslissen. Vandaag nog zult u voor den rechter van instructie gebracht worden en deze alleen heeft de bevoegdheid, het bevel tot arrestatie te herroepen Wilhelm Kohier zou terug naar zijn cel gevoerd worden, doch eer hij het bureau verliet vroeg Werner nog: Waarom ook hebt u uw adres niet achtergelaten. Dan was het misschien alen van Mozart met klein orkest zal' uitvoeren De Leipziger Najaars-Messe is van 28 Augustus tot en met 1 September Loop der bevolking, Gedurende de week van 29 Juli-4 Aug '38 Ingekomen: Maria Isabella Louwers, geb. de Mette van Sas van Gent Celina Pieternella Stroowinder van Zuiddorpe Vertrokken: Evelina de Jaeger naar Zuiddorpe Cornelis Pieter Michielsen naar Ber gen op Zoom Werkloosheid* Aantal werkloozen 29 heelemaal zoover niet gekomen Dat had ik gedaan. Fritz Langhalm wist het en zou het zeker gezegd heb ben, als er bij hem geinformeerd was geworden Maar dat was toch warempel niet voldoende Nadat de agenten met Kohier ver trokken waren, vroeg Harvey: Wat denkt u nu eerst te doen? Om te beginnen zal ik natuurlijk Mary Hallstein laten arresteeren Hm Het is zeker uwe bedoeling Kohier en zijn zuster voorloopig nog vast te hou den? Ja Dat dacht ik wel U deelt dus mijn inzicht? Neen, dat niet. 't Is verre van mij u te willen beleedigenmaar het komt me toch wel een beetje onverstandig voor Onverstandig! Meent u dan, dat wij nog van u moeten leeren? Zelfs na dat gene, wat u in het bosch overkomen is? Met iemand van ons corps zou dat nooit In deze rubriek worden zooveel mogelijk alle maatregelen beknopt vermeld, welke van regeeringswege in verband met de crisis worden genomen. Nadere bijzonderheden, welke ons door het Departement dienaangaande worden verstrekt, liggen te onzen kantore voor ïbonné's ter inzage. Verschenen zijn de volgende crisis- oublicatiën: 4 Aug De Boterheffing 4 Aug Inschrijving Bak- en Braadvet 4 Aug Boeten Crisistuchtrechtspraak Zijn woord gehouden Rechter: Toen je de laatste maal hier kwam, beloofde je beterschap Verdachte: Nu, toen stal ik vijf kip pen en nu zijn het er maar twee! Dat kon uitkomen Wat zeg je? Heeft hij geen geld? En je vertelde me, dat hij rijk was! Nee, ik vertelde, dat hij meer geld dan verstand had! KERKBERICHT VOOR HULST Zondag 7 Aug 6% Joannes Vermeersen en zoon; 7% voor de parochianen; 9 dhr Pieter Joannes de Potter, echtg en zoon; 10 mevr Verdurmen-Broekaert Maandag 8 Aug 6y2 jaarg dhr Louis Voet; 7 Weled Heer Norb Franc Ver dunnen; 8 Jaarg Weledelgeb Heer Poot- Baudier Dinsdag 9 Aug 6y2 Petrus Verschuren, echtg van Petronilla Dullaert; 7 mevr Verdurmen-Broekaert; 8 mej Leonie Verdurmen Woensdag 10 Aug. 6y2 dhr Judocus Borm; 7 overleden ouders en familie van Dorst-Brand; 8 Huwelijksmis Vinck-de Bleijser; 9 Huwelijksmis van Dorst- Brand Donderdag 11 Aug 6J/2 dhr Petrus Menu; 7 mej Eulalie Coene en fam; 8 mej Agnes Lockefeer Vrijdag 12 Aug 6Va jaarg dhr Alphon sus Josephus Janssens; 7 tot zekere in tentie; 8 Weledelgeboren Heer Joseph Seijdlitz Zaterdag 13 Aug 6y2 Angela Zaman; 7 dhr Andreas Fruijtier; 8 voor over ledenen Vandaag na de HH Missen vereering der relikwie van den H. Blasius. Om 2 uur Lof met rozenhoedje; daarna groote Maria-Congregatie; om 3 uur H Familie voor vrouwen; om half vijf kleine Maria Congregatie Vandaag wordt vóór de Hoogmis de beeltenis ingezegend van den H Dona- tus, beschermer tegen onweer, hagel slag en stormen Dezen middag van 1-2 uur gelegen heid om bij onze Basiliek auto's en mo toren te laten zegenen A.s Woensdag, feestdag van den H. Laurentius zijn voornemens een christelijk hu welijk aan te gaan: gebeurd zijn Maar ehwe zouden toch wel graag willen weten, wat u in dit geval zoudt doen Ik zou Fernau opsporen Zoo! Wilt u dan ook zoo vriendelijk zijn ons te zeggen, hoe u dat zoudt aan leggen? Dat zal ik u vanavond wel eens uit leggen? Dan hoop ik maar, dat onze mannen u weer niet ergens moeten oprapen Daarover hoeft u zich niet ongerust te maken. Een Engelsche detective stoot zich geen tweemaal aan denzelfden steen En Harvey verliet het bureau Met een schamper lachje riep Werner tot Robbl: Wat zeg je daarvan! Zoo'n eigen gereid kereltje! Wat zal ik zeggen? Toch geloof ik ook, dat die Fernau de moordenaar is Natuurlijk! Dat ligt voor de hand. Maar is die Fernau dan zoo maar voor het grijpen? En ik geloof stellig, dat alleen Mary Hallstein ons omtrent hem Leon Ëdmundus Josephus van Dorst en Mathilde Clementine Brand Theodorus Theophilus Vinck van St Jansteen en Imelda de Bleijser, beiden 3e afk Antonius Joannes Mens en Petronilla van der Plas van Breda, Petrus Wentzler van Graauw en Martha Schelfhout, beiden 2e afk Zij, aan wie eenig huwelijksbeletsel tegen deze huwelijken bekend is, zijn verplicht daarvan zonder uitstel kennis te geven aan den Pastoor-Deken SLUISKIL 9e Zondag na Pinksteren (7 Aug) Vandaag om 2 uur Lof en Rozen hoedje. Om half vijf moet het Jongens patronaat in de kerk zijn. Om half vijf Patronaat Dinsdagavond om 7 uur Lof ter eere van den H Antonius Vrijdagavond om 7 uur Kruisweg oefening Dinsdag en Vrijdag, onder de H Mis van 7,30 algemeene H Communie voor de schoolkinderen Vandaag volle aflaat wegens het feest van de Zalige Agathangelus en Cassia- nus, martelaren van onze Orde. Vrijdag, het feest van de H. Clara van Assisië, Maagd, volle aflaat en generale Absolutie voor de leden van de 3e Orde Zondag a.s. generale H Communie voor het meisjespatronaat De HH Missen zijn deze week als volgt: Vandaag om 6,30 voor een overleden vader; om 8 uur voor Augustus Lioen en overleden familie; om 10 uur voor de weldoeners Maandag om 6,30 om 7,30 voor het H Hart Dinsdag om 6,30 tot zekere intentie; om 7,30 voor de weldoeners Woensdag om 6,30 om 7,30 Donderdag om 6,30 voor overleden ouders en familie; om 7,30 Vrijdag om 6,30 voor een overleden vader; om 7,30 voor de weldoeners Zaterdag om 6,30 om 7,30 Zondag a.s om 6,30 voor een overleden vader; om 8 uur om 10 uur voor de weldoeners Eerste klas afwerking en zeer lage prijzen. RECLAME ONTWERPEN Mevrouw Kohier, geboren Alvarez, zegt natuurlijk precies hetzelfde als Wilhelm Kohier! Met deze woorden ontving Werner den detective Robbl, die inmiddels weer teruggekomen was Dat was wel te verwachten Is alles in orde? Ja. Mary Hallstein kan ieder oogen- blik hier zijn Hier volgen de voornaamste gebeurtenissen uit de afgeloopen week: Naar gemeld wordt, is mejuffrouw Doctoranda G. Nanninga te Terneuzen benoemd tot Leerares in de Fransche taal en letterkunde aan het Stedelijk Gymnasium te Dordrecht De gemeenteraad van Hulst heeft be sloten, de Binnenvest te doen uitbag geren, een werk, waarme een tweetal jaren gemoeid zullen zijn en dat circa f 45,000 aan arbeidsloonen zal vragen. Men verwacht, dat na beëindiging van dit werk ook de buitenvest onder han den zal worden genomen Wie het stedenschoon van Hulst kent, zal dit herstel der vestinggrachten in den ouden toestand van harte toe juichen De gemeenteraad van Graauw heeft met 6 tegen 1 stem besloten, aan te sluiten aan de Zeeuwsch-Vlaamsche Waterleiding Voor het getuigschrift „Kerkelijk Orgelspel" Van de Nederlandsche Orga- nistenvereenigihg slaagde de- heer P. C Brakman te Axel Tot notaris binnen het arrondisse ment Rotterdam met standplaats IJssel- monde, is benoemd de heer J. A Vink Jr uit Axel, thans candidaat-notaris te Oegstgeest Bij het te Goes gehouden Mulo-examen slaagden voor diploma A: J. Feij te Ter- neuzen, M J A 't Gilde te Axel en D Louwers te Hoek Te Vogelwaarde is, onder voorzitter schap van burgemeester F. Hendrikse, een permanent Comité opgericht, om bij voorkomende gelegenheden feesten in de gemeente te organiseeren. Besloten, werd het a.s. regeeringsjubileum als volgt te herdenken: Te Hengstdijk 30 Aug (3e kermisdag), te Ossenisse 10 September, te Stoppeldijk 6 September, te Bosch - kapelle 17 September Zondag a.s wordt bij Cornelles Pieters, café Verdun te St Jansteen om 3,30 uur een schieting gehouden op de liggende wip De „Karimata" heeft reeds een staaf goud ter waarde van circa f 6000 als mede Spaansch zilvergeld (matten) en drie oude kanonnen uit de „Lutine" op gebaggerd, hetgeen het optimisme niet weinig heeft doen stijgen Het Utrechtsche Groot-Seminarie Rijsenburg is gedeeltelijk door brand verwoest Te Utrecht heeft een felle brand ge woed in de machinefabriek „Jaffa" De alom bekende en gevierde com poniste van kinderliederen, Catharina van Rennes mocht dezer dagen, onden algemeene belangstelling haar 80sten verjaardag vieren Te 's Gravenhage werd opgericht de Stichting „Amor est Iustitia" (Liefde is Rechtvaardigheid De Stichting beoogt het werk van den heer H. W. Knoest, speciaal op dieren- beschermingsgebied, op krachtdadiger wijze voort te zetten De Eerste Kamer heeft het ontwerp herziening der Omzetbelastingwet z.h.st aangenomen De minister van economische zaken heeft in verband met de viering van het regeeringsjubileum van H. M. de Ko ningin, burgemeester en wethouders van alle gemeenten gemachtigd, een al dan niet voorwaardelijke ontheffing te ver- leenen van het bepaalde in de artikelen 2, onder b en c, en 8, eerste lid, onder b en c, van de winkelsluitingswet (slui ting van 8 uur namiddags tot 5 uur des voormiddags) ten aanzien van de werk dagen, waarop de viering van hoogerbe- doeld jubileum in de verschillende ge meenten zal plaats hebben De Ronde van Frankrijk is door den Italiaan Bartali, die den 4600 KM lan gen rit in 148 uur 24 min. 50 sec. af legde. Twee werd de Belg Vervaecke in een tijd van 148 uur 53 min. 17 sec. Van onze landgenooten bereikten Middel kamp, van Schendel en Hellemans resp als 43ste, 50ste en 55ste de eindstreep. Slechts 55 renners hebben den tocht volbracht Ook de Italiaansche leiding heeft zich thans ondubbelzinnig, evenals Duitsch- land, voor de door de Roomsche Kerk streng veroordeelde theorie der rassen (z.g racisme) uitgesproken. De Paus heeft hierop ter gelegenheid van au diënties scherp gereageerd en de ver oordeeling herhaald. Thans heeft Mus solini in een toespraak tegen het kerke lijk standpunt stellig genomen. Het is duidelijk, dat deze onoverbrugbare tegenstellingen zeer ernstige gevolgen kunnen hebben. De Duitsche pers gaat op haar be kende manier tegen de Pauselijke verklaringen tekeer Naar aanleiding van het bezetten van een grensstrook in Mandsjoekwo door de Russen, hebben de Japanners, nadat besprekingen dienaangaande met Mos kou niet tot resultaat hebben geleid, de Russische bezetting met wapengeweld verdreven. De verhouding tusschen Rus land en Japan is hierdoor zeer gespan nen geworden. Malnovurba astranomia horlogo Amasege rapidis homoj, de la frua ma- teno dum la tuta tago, al la magistrate domo en Praha, kie estis la nova, astro- nomia horlogö. Ili mirigite rigardis la grandan ciferplaton plenan da strangaj signoj, sed la plej longe la figuretojn de morto, stranga Turko kaj avarulo, kun la monsaketo. La sonorilo eksonis de la nova horlogö. Oni aüdis kriojn, oni vi- dis la etenditajn brakojn montrigantajn la morton, kiu tiris la sonorilon. Kaj en la sama momento, kia mirindajo: Mal- fermigïs du fenestroj lokitaj super la ciferplato kaj en ili aperïgadis figuroj de la apostoloj. Unu post la alia, "ciuj dek du, ciu returnlgis al la homoj, la lasta, Kristo, benanta la amason. Multaj de- metis siajn kapokovrilojn, multaj kru- cosignis sin. Sed apenaü la kokviro, lo- kita super la fenestretoj finkokriis, ekre- gis la amason nova, ga ja emocio, ciuj ridis kaj krisis, ciuj elparolis la nomon de maj stro Hanus, kiu tiel sprite kaj strange ci tium verkon elpensis. (daürigota) Legu kaj Parolu SAS VAN GENT Week van 24 tot en met 30 Juli 1938 Huwelijks-aangiften. 27 Juli. George Camille Elisa Maria Dierick, 30 jaar, wonende te Koewacht fen Hilda Sylvia van Acker, 28 jaar Loop der Bevolking, Week van 24 tot en met 30 Juli 1938 Aangekomen. K. Pekelaer, buffetchef van Zuidlaren G. L Ferket, zonder beroep van Hulst L C van Damme, huishoudster van Hontenisse Vertrokken: A. C van Gils, dienstbode naar Roosendaal ca. WESTDORPE Gedurende de week van 29 Juli-4 Aug '38 Huwelijks-aangiften. Juliaan Leonard Matthijs, 31 jaar, van Assenede en Hilda Sophia Camilla Vervaet, 24 jaar Georges Cyrille Dellaert, 27 jaar, van Kapellen en Germaine Emelie Marie van Waes, 27 jaar Overleden. Victor Vermandei, 48 jaar, echtgenoot van Mathilde Maria Ver- haege, van Zelzate LAGE EN Paarden- en Veeverzekering. Opgericht in 1903. 32 PREMIE Reserve 31 December '34 f165,901,11. Directeur LEOPOLD, Catharijnesingel 75 UTRECHT zal kunnen inlichten. Daarom verzoek ik je maatregelen te nemen, dat wij haar dezen middag nog opnieuw in verhoor kunnen nemen Ik zal er voor zorgen Als ik het noodig oordeel om haar te arresteeren, zal ik wel een teeken ge ven. We zullen haar confrontreeren in Kohlers bijzijn Goed En nu wil ik Edith Beuth nog even spreken XVI

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsche Koerier, provinciaal Volksblad | 1938 | | pagina 7