NIEUWSBLAD VOOR ZEELAND. No. 68. 1906 Dinsdag 18 December 21e Jaargang. CHRISTELIJK- HISTORISGH Buitenlandsch Overzicht. VERSCHIJNT ZESMAAL PER WEEK Wed. S. J.' DE JONGE-VERWEST, te Goes F. P. D'HUIJ, te Middelburg. PRIJS DER ADVERTENTIËN Ztj, die zicli met l Januari 1907 op ons blad abonneeren ontvangen het tot dien datum gratis. E e c h t n a k e as. IEDEREN WERKDAG DES AVONDS. Prijs per drie maanden franco p. p1,25. Enkele nummers0,02®. UITGAVE DER FIRMA EN VAN van 1—5 regels 40 cent, iedere regel meer 8 cent. Familieberichten van 1—5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. Wij ontvingen f 4,705 voor de stakende werklieden te Rijssen, van leden der antir, kiesvereeniging te Krabbendijke. Wij hopen dit Vrijdag van deze week over te maken aan Ds. Gunning te Rijssen. Wie er dus nog een bijdrage aan toe wil voegen heeft daartoe tot Donderdagavond a.s. de gelegenheid aan ons bureau te Goes IJK. Goes, ook voor Kloetinge, Kattendijke, 's-Heer Hendrikskinderen en Wissekerke 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22 en 23 Maart. 17 December 1906. 1821 Dec. Er is dit jaar al zooveel over Bilderdijk geschreven. Toch mogen wij, nu de 18e December aan den sterfdag van den groo- ten Dichter-Strijder komt herinneren, de volgende bijzonderheden nog wei eens ophalen, welke de heer Beeremans den afgeloopen zomer heeft te boek gesteld. Aan zijn sterfbed stond de predikant Bastiaan Heijkens, die tot hem zeide //Uw herte worde niet ontroerd gij gelooft in God, gelooft ook in mij", zegt de Heiland. „In het huis mijns Vaders zijn vele wo ningen anderszins zoude ik het u gezegd hebbenik ga henen om u plaatse te bereiden Bilderdijkgelooft gij dat nog P" „Ja" klonk het antwoord. Eenige uren later was Bilderdijk overleden. Kalm en stil was zijn sterven geweest. Eigen aardig is, dat op den dag van Bilderdijk's sterven een zwaar onweder boven Haar lem zich ontlastte. Dr. Wap deelt mede, dat een paar donderslagen Bilderdijk's afsterven vergezelden, terwijl gelijktijdig de alarmklok geluid werd, wegens een op hetzelfde oogenblik ontstanen zwaren brand, die den pel- en ruwmolen de For tuin, gelegen aan het Noorderspaarne bij het Vrouwenhek weldra in vlammen deed opgaan. In de Opr. Haarl. Ct. werd des dichters verscheiden aldus bekend gemaakt: «Gisteren (18 Deo.) in den laten avond is Mr. Willem Bilderdijk, die zich door zijne dichterlijke voortbrengselen, eenen onver- gankelijken roem heeft verworven en terecht de eerste der nederduitsohe dichters is genoemd en welke zich door zijn uit gebreide en diepe kennis en geleerdheid zoo vermaard heeft gemaakt, binnen deze stad (Haarlem) overleden". Dank zij de goede zorgen van dr. Wap viel, //hoewel er geen munt, hoegenaamd ter erfenis in den boedel was overgebleven" toch Bil derdijk eene begrafenis in overeenstem ming met zijn stand en waardigheid ten deel. De ter aarde bestelling van zijn stoffelijk overschot had plaats in de Groote Kerk te Haarlem. In hetzelfde graf, als waarin zijne vrouw lag, kwam ook hij te liggen. Wel was de uitvaart plechtig bij de intrede van den stoet speelde het orgel z/Het hijgend hert der jacht ontkomen" enz., maar merkwaardig was, zoo zegt W. de Clercq, dat onder de aanwezigen bijna geen letterkundigen waren. Da Costa hield eene rede, letterlijk snikkend, zooals ik, merkt De Clercq verder op, zelden iemand bij zulk eene gelegenheid zag, waarin hij, volgens de Opr. Haarl. in eene beschouwing van den grooten man als waren Nederlander en Christen, des zelfs levensloop kortelijk schetste en met ernstig gevoel van deszelfs buitengemeene be gaafdheden en zedelijke verdiensten ge waagde. Treffend inzonderheid was het oogenblik toen Da Costa herinnerde, dat het Bilderdjjk was, die hem tot Christus gebracht had, wien, zeide hij, mijne vade ren gekruisigd hebben. Namens de familie dankte de advocaat J. W. Willekens de aanwezigen. •f* De minister van financiën mag zich ge lukkig pryzen. Het heele jaar doorheeft hij zich kunnen verheugen in een steeds hoogere opbrengst der rijksmiddelen, on geveer iedere maand verraste meer dan de vorige. En dit houdt maar aan. Van alle maanden spant November de kroon. Gaf Nsvember van het vorig jaar een totaal van nog geen 16 miljoen, No vember van dit jaar bracht het een heel eind over de 17 miljoen. Op 2 ton na werd anderhalf miljoen gulden meer ontvangen in de afgeloopen maand dan in haar naamgenoot van 1905. De grondbelasting bracht een ton meer op, de bedrijfsbelasting bijna 3 ton meer de vermogensbelasting ongeveer ander halve ton meersuccessierechten ruim een half miljoen meer. Ook de post en telegrafie gingen saam 30 duizend gulden vooruit. Vermeld dient nog dat de accijns op de suiker de laatste 3 maanden circa 6 ton meer opbracht dan in gelijk tijdperk van 1905 Door de gunstige uitkomsten van No vember is het surplus in vergelijking met verleden jaar, weer aardig toegenomen. In de eerste elf maanden van 1905 werd ontvangen 139 miljoen guldenen in de eerste elf maanden van 1906 ruim 145 miljoen gulden, dat is circa 6'/2 miljoen meer. Alles bewijs van meerdere welvaarten .vooruitgaand verkeer. Laat de Tweede Kamer nu toch zorgen dat wij van de opcenten afkomen. Die waren dit jaar al onnoodig; in 1907 zijn zij 't nog al meer. Vermoedelijk zal, gelijk minister Staal in 1905, heden de minister van Marine zijn leven te danken hebben aan de rech terzijde. Van alle kanten valt men links hem aan over het door hem voorgesteld pantser schip voor Nederland. Fel is de oppositie uit alle vier de vrij zinnige groepen. Doch daar ontdekt onze fijne politieke speurder Talma,staande naast den minister op de brug van het zinkende schip, nog een reddingsplank, wel gaat het „schip" naar den kelder, doch de kapitein brengt er het leven af, dank zij de wakkerheid van dezen loods. Nauwelijks heeft de heer Talma gehoord dat aan links men 't schip wel toe wil staan voor Indië, doch niet voor Neder land, en dat de minister zelf dit liever heeft, of hij dient een motie in, waarin de wenseh der Kamer luidt dat 't pantser schip voor Indië behoort te dienen. Fluks heeft de linkerzijde deze reddings plank aangegrepen, en de minister met een „dat heb ik altjjd liever gehad" in 't hart, staat er leuk lachend al boven op. Zoo loopt waarschijnlijk vandaag of morgen door Talma's wakkere tusschen- komsten door de hulp der rechterzijde, voor dezen vrijzinnigen minister alles naar wenseh af; en dat terwijl men op een ongeluk, hem van links toegedacht, had gerekend. Ja, wij hebben een zwak kabinet. Maar het kabinet heeft een sterke, vooral zedelijk sterke oppositie ter rechterzijde. Achter den muur der rechterzijde zal het al meer blijken veilig te kunnen schuilen. Het zal op den duur beter met de Talma's opschieten dan met de Troelstra's waarop 't steunt. o Braakensiek, geef ons daar nu eens een prentje van Voor de Provinciale verkiezing in den aanstaanden Mei schijnt het district Slie- drecht de meeste activiteit te ontwikkelen, en wel van vrijzinnige zijde. Toch, reeds nu laat zich voorzien dat Zuid-Holland het brandpunt van den stem busstrijd zal zijn. Zes zetels hebben de vrijzinnigen te winnen en de Staten van Zuid-Holland zullen weer om zijn, en Rotterdam levert er naar hunne meening drie. Maar nu van Sliedreckt gesproken. De candidates zijn reeds gesteld en ver- toonen zich reeds herhaaldelijk in het district en op meerdere plaatsen worden de jonge vrijzinnigen vereenigd of gemo biliseerd. Zoo is te Groot-Aramers een knapen- vereenigiDg die zich vrijzinnig noemt van 17 leden en te Meerkerk eene van 22 leden. Het Iaat zich voorzien dat het vooral te Zuid-Holland b\j de aanstaande Provin ciale Stembus weder niet aan ijver en gedruisch ontbreken zal. Emigratie naar Canada. Aan hen, die voornemens moohten zijn, naar Canada te emigreeren, wordt aan geraden zieh aan te schaffeD een in de Engelsche taal geschreven handboek over dat land, bevatten vele nuttige inlichtingen en hetwelk tegen vooruitbetaling van een penny te verkrijgen is bij het //Emigrants' Information Office," 31 Broadway, West- minter, Londen S.W." Speciaal aan landbouwers, die naar ge noemd land wenschen te gaan, wordt in overweging gegeven, zicq eerst in be trekking te stellen met het //Dominion of Canada Emigration Office" 11 12 Charing Cross street, Louden. Voor klerken en kantoorbedienden is in Canada geen arbeid te-vinden. Afgeraden wordt naar Canada te gaan aan hen die geen Engelsch verstaan of niet in het bezit vaa genoegzaam kapitaal zijn om in den eersten tijd na hun aan komst daar te lande op eigen kosten te kunnen leven. (Uit de Staats Courantj. Rusland. Zaterdsg is te St. Petersburg, terwijl hij in den Taurischen tuin reed, een moord aanslag gepleegd op den voormaligen gouverneur-generaal van Moscau, admiraal Dubassof. Er werden twee bommen geworpen en zes revolverschoten op hem gelost. Hjj werd slechts zeer licht aan de voeten ge wond en kon te voet naar huis gaan. De twee daders zjjn in arrest genomen. Frankrijk. De regeering zit er wel wat mee-tusschen. Zij had stellig niet gedacht dat 't Vaticaan zich zoo schrap zou zetten tegen de uit voering der wet van '81. Nu heeft het Kabinet, na lange beraad slaging besloten een wetsontwerp in te dienen waarbij de uitoefening van deneere dienst aan de Roomsche kerk wordt ver zekerd. Tevens werd besloten cit te stellen de indiening van het ontwerp betreffende de voor te schrijven maatregelen betref fende priesters die als vreemde ambtenaren beschouwd worden. Een begin van bakzeil halen dat door de naaste geestverwanten van dit Kabinet, uit de familie derViviani's, met spijt, misschien ook wel met storm, zal ontvangen worden. Intussehen gaat de politie voort met het constateeren van overtredingen, het uit zetten van bisschoppen, en het uitdeelen van klappen waar verzet geschiedt. Te Barbentane in het departement „Monden van de Rhone" moest daartoe zelfs een eskader huzaren aanrukken. Te Montpel- lier deed een menigte van 1500 personen den bisschop uitgeleide. Duitse h land. De verkiezingen voor den Rijksdag zijn op 24 Januari bepaald. De voorzitter (graaf Ballestrem) stelt zich niet meer beschikbaar. Dat deze nationaal liberaal de toekomst donker inziet, blijkt wel hieruit dat hij na aanheffing van het door de Rijksdag leden ingestemde Hochop den Keizer, het traditioneele antwoord op afscheids woorden als de Rijkskanselier namens den Keizer na den uitslag der noodlottige stemming te hooren gaf, tot de omstaan- den zeide: Ik vertrek, m\jn plaatsvervan ger zal Singer zijn. En Singer is een sociaal-democraat. Niet de naaste opvolger zal Singer zijn, maar een der naaste zeker, dit mag dezen oud-voorzitter wel worden toegegeven. Immers in alle landen brengt iedere nieuwe verkiezing meer sociaal-democra ten in de volksvertegenwoordiging. En dan - de vleeschnood, de ontevreden stem ming tegen den Keizer, den Rijkskanse lier, de koloniale ambtenaren, Podbielsky, en nog zooveel meer zijn koren op der socialisten molen. Er is groote kans op samengaan van alle vrijzinnige groepen; de vrije conservatieven (ODgeveer gelijk aan onze Bronsveldsohe ehr. historischen) zullen zieh wel bij hen aansluiten. Zij zijn van ouds de bestrijders van Rome. De regeering hoopt dat het Centrum door eenige stemmen te verspelen, zooveel verzwakt in den nieuwen Rijksdag- terugkeert, dat het geen verwerping van 't alleszins billijke regeeringsvoorstel meer kan provoceeren. Het is onbegrijpelijk dat het Centrum 't hierop heeft laten aan komen, en nog wel in hond met de sooiaal-demoeraten. Hier toch gold het niet een veroverings oorlog, maar een bescherming van het koloniaal bezit en den eigen onderdaan tegen moordzucht en ordeverstoring van den inlander. De heroïeke daad der ontbinding ver dient toejuiching. België. De KoDgo-quaestie nadert haar oplos sing. De Kamer heeft met 128 tegen 2 stemmen - en 29 onthoudingen (die der socialisten) een motie aangenomen, waarbij aan den KoniDg de indiening der overeen komst (contract van overneming) gevraagd wordt. Een verzoeningsmotie, waaraan Salomo's wijsheid en Job's geduld, zoo b\j de libe ralen ais bij de ministrieelen, hun beste krachten gewijd hadden. België wordt zoo een koloniale mogend heid, met „winstgevende" toekomst. Zwitserland. De nieuwe president der Zwitserscbe Republiek voor 1907 is Eudard Muller, geboren te Dresden 10 Nov. 1848. Hij was 't vorige jaar vioe-president. Kantongerecht te Middelburg. Zaterdag zijn veroordeeld wegensoverteding jachtwetD. J., Domburg, tot l lo b.s. 4 d. k., J. d. P., "Westkapelle, tot 2 X f lob. s. 4 d. h. iedere b. met verbeurdverklaring van het geweer, bevel tot uitlevering of betaling der waarde a f 5 s. 3 d. h., C.d.K., Middelburg, tot 2 X 7 dagen h.; over treding arbeidswetJ. L., J. B., Middelburg, tot f 2 b. s. I d. h.overtreding drankwetN. v. V.,vr.v. L. d. S., Middelburg, tot f 2 b.s. 1 d. h.; rijden met een rijwiel zonder lichtA. F., St. Laurens, B. V., Domburg, P. H. D. E. vr. v. P. C. D., 's-Graven- hage, tot f I b. s. I d. h.rïjden met een voertuig niet voorzien van een lichtuilstralenden lantaarn W. J. A. K., Middelburg, tot f 0,50 b. s. I d. h.P. d. K., Westkapelle, tot f 3 b. s. 2 d. h.zijn regen bak aan de straat niet afsluiten met een slotD.T., Middelburg, tot f I b. s. I d. h.plaats nemen op een met een hond bespannen renvoertuig J. K., Nieuw- en St. Joosland, tot eene berisping, P. R., Koudekerke, tot f 2 b. s. tuchischoolstraf van een week; als bestuurder van een voertuig zich niet gedragen naar de bevelen der politieM. C. B., Vlissingen, tot fO.50 b. s. 1 d. h.het ongedekt vervoeren van vleesch op de straatJ. S. B. Mid delburg, tot f I b.s. d.h.; het houdenvan varkens in de kom der gemeenteJ. D., Middelburg, tot f 3 b.s. 2 d.h.; als tapper niet zorgen dat zijne voor het publiek toegankelijke lokalen te middernacht gesloten en ontruimd zijn: A. P. B., Vlissingen, tot f 5 b. s. 3 d. h.als bezoeker van eene tapperij zich niet vóór of op het sluitingsuur daaruit verwijderen: J. d. P., Antwerpen, tot f3 b. s. 1 d. h.invoeren van rundvleesch niet voorzien van een bewijs van goedkeuring J. A., Middelburg, tot f 5 b. s. 2 d. h. invoeren van versch vleesch zonder de longen, de lever, het hart en de nieren A. W., Serooskerke, tot f 5 b. s, 2 d, h.; zijne tapperij niet gesloten hou- van des avonds 10 tot des morgens 5 uur: C. v. L. Oost en West Souburg tot f 5 b. s. 2 d. h.; zich als bezoeker ophouden in eene tapperij na sluitings tijd J. W., W. L., Oost en West Souburg, tot f 3 b. s. 1 d. h.; en wegens dronkenschap: K. v. d. K., K. S., Arnemuiden, tot f 2 b. s. tuchischoolstraf van een week, C. v. H., C. v. V., Middelburg, W. D. R.,Westkapelle tot f2 b. s. 2 d. h., J. M., Nieuw en Sint Joosland tot 2 X f 2 b. s. 2 d. h. iedere b., M. V., Vlissingen, tot f 3 b. s. 2 d. h., L. B., Arne muiden, tot f5 b. s. tuchischoolstraf van 14 dagen, D. K., Arnemuiden, tot een week h., W. W., Westkapelle tot 14 dagen h. In de zaak tegen P. P., Sint Laurens, beklaagd van het plaats nemen op een met honden bespan nen voertuig, is bepaald dat op den beklaagde geen straf zal worden toegepast met bevel tot teruggave aan zijne ouders. Het verzet aangeteekend door C. B., Vlissingen tegen een vonnis van den 27 October jl. is door niet verschijning van den beklaagde vervallen verklaard. (M. C.) Kantongerecht Goes. In de zitting van 17 December 1906 zijn ver oordeeld wegens overtred. leerplichtwet: J. G. Krabbendijke, A. de L., Kapelle, J. B., Cort- gene, M. IC, Wissenkerke, ieder f0,50 b. s. 1 d. h., C. v. d. K.j Wemeldinge, F. H., Krab bendijke, J. SKruiningen, A. C. D., Schore, J. B., Kapelle, W. v. E., Hoedekenskerke, J. v. d. P. en G. T., Kloetinge, J. W. en A. V., Bors- sele, P. de IC, G. K., L. V., Heinkenszand, C. v.d. H. Colijnsplaat, A. M. en G. B., Cortgene, J. v. Hr, M. de V., M. G., M. W., E. I. de R., J. v. d. M,, W. K. de K., Wissenkerke, J. S A. W. M., Cats, P. J. O., K. S., Wolfertsdijk, J. V., Hein kenszand, P. S., Ierseke, ieder f 1 b. s. 1 d. h., A. K., Driewegen, f 3 b. s. 2 d. h., P. V., Hoede kenskerke, f4 b. s. 3 d. h.jagen zonder ver gunning D. J. N., Rotterdam, f 3 b. s. 2 d. h. jagen zonder acte en vergunningG. W. de F., Colijnsplaat, 2 maal f 1 b. s. 2 maal 1 d. h., verb, verkl. bevel uitl. geweer of f 1 s. 1 d. h., J. K., Kruiningen, f 2 maal f5 b. s. 2 maal 3 d.h., verb, verkl. bevel uitl. geweer of f 2 s. 1 d. h., G. M., Ixelles, M. C., Brussel, ieder 2 maal 5 b. s. 2 maal f 3 d. h., verb, verkl. geweerniet beletten dat hond wild opspoortA. K., Katten dijke, f 1 b. s. 1 d. h., E. W., Waarde, f 2 b. s. 1 w. t.pogen met strik wild te bemachtigen E. S., Ierseke, f 5 b. s. 3 d. h., verb, verkl. bevel uitl. strik of f 1 b. s, 1 d. h.zich in veld bevinden met wildstrik J. W., Kapelle, f 3 b. s. 2 d. h.in veld wil vervoeren zonder acte P. K., Wemeldinge, f3 b. s. 2 d. h., verb, verkl. haasstraatschenderijF., V., Wemel dinge, f lo b. s. 3 d. h., M. D. en L. J. te 's-Gravenpolder, ieder f 2 b. s. 2 d. h. in dronkenschap de orde verstoren C. F., Hansweerd,C. de J., Ierseke, ieder f 5 b. s. 3 d.h.; trekdier onbeheerd laten staan J. D., 'sGraven- polder f 1 b.s. 1 d. h., J.P.M.,Goes,f2 b.s.2d.h.; vee op bezaaiden grond laten loopen J. E. W., Vlake, f5 b. s. 3 d. h., en f 6 aan civiele partij vee over weiland laten loopen J. M., Wissen kerke, f 2 b. s. id. h.overtreding drankwet A. B. B., Wissenkerke, f 10 b. s. 5 d. h.overtre ding arbeidswetP. P., Goes, f3 b. s. 2 d. h. geen aangifte doen van verhuizingJ. V., Ka pelle, f 3 b. s. 2 d. h.onder gesloten spoorbrug doorvaren J. v. R., zonder bekende woonplaats, f 10 b. s. 5 d. h.op straat met kaarten spelen H. de W., Goes, f 1 b. s. 1 d. h., P. B., Goes, f 1 b. s. 1 w. t„ A. van H., Goes, tot eene berisping hangen aan daartoe niet bestemd voorwerp J. van G., C. S., A. J. de W., G. W. de F., Co lijnsplaat, A. F., Cats, ieder ft b. s. 1 d.h.; zitten op een daartoe niet bestemd voorwerp J. v. G., G. W. de F., Colijnsplaat, ieder f 3 b. s. I d. h.vee op straat vastleggen J. V., Colijns plaat, 1' 3 b. s. 1 d. h.str„at verontreinigen M. j., Colijnsplaat, f2 b. s. 1 d. h.na sluitingsuur bezoekers jn herberg hebben G. W. J. M., Colijnsplaat, f3 b. s. 2 d. h.zich te laat in her berg bevinden H. de B., Colijnsplaat, f 2 b. s. 2 d. h.'s avonds rijden zonder lantaarn K. C. D., Kloetinge, J. S., P. v. E., 's-Heer Arendskerke, A. C. B., Rilland-Bath, J. L., A. L., 's-Heer Abts- kerke, ieder f 2 b. s. 2 d. h.rijden met motor zonder rijbewijs J. K. K., Goes, f 3 b. s. 2 d. b. rijden met motor zonder nummerbewijs: K.J. R Rotterdam, P. v. d. S., Wemeldinge, ieder f 2 b. s. 2 d. h.idem enz.M. v. d. W., Cats, 2maal f 2 b. s. 2maal 2 d. h., C. J. B., Middelburg, 2maal f 3 b. s. 2maal 2 d. h., F. V., Heinkenszand, 3maal f 3 b. s. 3maal 2 d. h., P. M. J. H., Middelburg, f 3 b. s. 2 d. h.'s avonds fietsen zonder lichtP.M., Kapelle, A. G. en J. L. A., Waarde, W. L., Hoe dekenskerke, P. E., Baarland, ieder f2 b. s. 2 d. h.; Schelde bevisschen zonder consentP. v. B. en M. v. d. H., Ierseke, f 2 b. s. 2 d. h., M. P., J. P., Ierseke, ieder 2maal f 3 b. s. 2maal f 3 d. h., P. v. P., Assenede, f15 b. s. 5 d. h.idem enz.J. S., Wemeldinge, f 3 en f 2 b. s. 2maal 2 d.h.; Schelde bevisschen met vaartuig met onkenbaar nummer enz,P. J. B., J. P., P. G., J. A. B., L. G.j Clings

Krantenbank Zeeland

De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | 1906 | | pagina 1