NIEUWSBLAD VOOR ZEELAND. No. 67. 1906. Maandag 17 December 21e Jaargang CHRISTELIJK- HISTORISCH VERSCHIJNT ZESMAAL PER WEEK Wed. S. J. DE JONGt-VËRWEST. te Goes F. P. D'HUIJ, te Middelburg. PRIJS DER ADVERTENTIËN Zij, die zich met 1 Januari 1907 op ons blad abonneeren ontvangen het tot dien datuiu gratis. Gemengde Berichten. IEDEREN WERKDAG DES AVONDS. Prijs per drie maanden franco p. p. 1,25. Enkele nummers0,026. UITGAVE DER FIRMA SN VAN van 1—5 regels 40 cent, iedere regel meer 8 cent. Familieberichten van 1—5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. aa«M«aai GEMEENTERAAD. Middelburg. Aan de stukken voor den gemeenteraad is het volgende ontleend Naar aanleiding ran het verzoek van J. H. v. d. Bel om verhooging zijner jaar wedde merken B. en W. dat het motief van adressant, de hoogere bezoldiging van mej. Beugel voor hetzelfde werk, niet als motief voor de verhooging kan gelden, wijl mej. B. in totaal f700 verdiende op 't tijdstip der samensmelting (ussehen de gyranasliekschoöl als zoodanig en de gym- nastiekschool als onderdeel der scholen A, B, G, H, en I, en 't billijk was dat zij dit salaris behield. In 1900 is dhr. v. d. Bel op f200 benoemd. Als mej. Beugel heengaat, zal ook haar opvolger slechts f 200 salaris genieten, wijl dan de reden voor de toelage is vervallen. Ook merken B. en W. op dat adressant wel 1 Maart '82 aan de gymnastiekschool is be noemd doch zijn tegenwoordige betrekking nog slechts 7 en geen 25 jaar vervult en in dien tijd f 50 verhooging van salaris genoot. Naar aanleiding van een dergelijk ver zoek van A. Mol, bode bij de plaatselijke belastingen, merken B. en W. op dat er geen termen voor bestaan, wijl zij het voor 't werk genoeg achten. Alleen wijzen zij er op dat ter bespoediging van zijn werk op de begroeting een bedrag werd uitge trokken voor het ophalen der biljetten. Werd daartoe een helper aangesteld dan zou dit werk 2 maal zoo vlug gaan en dus ook het kohier eerder gereed zijn ter vaststelling. Doch de raad heeft al eenige keeren dat bedrag geschrapt, daarom durf den B. en W. het niet weer op de be grooting brengen. Zij willen er echter wel het voorstel toe doen. Met dit laatste vereenigt zich de Com missie van Financiën niet. Naar aanleiding van het verzoek van J. Ingelse, die in Juli j.l. met gunstig gevolg slaagde voor beëedigd keurmeester en nu opheffing verzooht van het keuren en keur loon van het vleesoh bestemd voor het gar nizoen te Middelburg, omdat er in alle mili taire slachtplaatsen een gedipl. keurmeester is en van de gemeenten waar die zijo geen keuring gevvenseht wordt, merken B. en W. op dat vrijstelling van betaling van keur loon niet zou kunnen worden verleend zonder wijziging der verordening en dat die wijziging ongewenscht is, wijl 'teen verkeerde politiek is om zonder dringende redenen de inkomsten der gemeente te verminderen, wat een onvermijdelijk ge volg zal zijn van het verleenen der ge vraagde vrijstelling terwijl zonder twijfel zoodra de uitzondering voor Ingelsche is gemaakt, voor al het ingevoerde vleeseh voor slagers en particulieren, waarbij een verklaring van goedkeuring door een veearts of van een gediplomeerden Rijks- hulpkeurmeester wordt overgelegd, on middellijk eveneens vrijstelling zal wor den gevraagd van het betalen van keur- loonen, wat dan bezwaarlijk kan worden geweigerd. Daarom stellen zij voor aan adressant te berichten dat de thans gel dende verordening de gevraagde vrijstel ling niet toelaat en de Raad geen termen kan vinden de verordening te wijzigen zóó dat aan zijn verzoek zou kunnen wor den voldaan. Naar aanl. van het verzoek van J. L v. Wuyckhuise om alleen nog maar het gebruik te mogen hebben op Zaterdag avond van lokalen in het gebouw der Burgeravondschool stellen B. en W. voor dit verzoek ie te willigen tegen een ver goeding van f 10 en f 7,50 per jaar. Voor de vacature van rector aan het gymnasium wordt door curatoren aanbe volen de conrector dr. A. H. Kan en voor de daarvoor ontstane vacature van con rector dr. W. Q- C, Wagner, leeraar. De lioancieele commissie vereenigt zich met het voorstel van B. en W. in zake den aanleg van een waterleiding aan den Noordsingel, doeh vraagt inlichtingen om trent het niet behoorlijk werken van den automaat. Naar aanleiding van het verzoek van den Commissaris van Politie aan de Konin- ging om verhooging zijner jaarwedde en aan den burgemeester om steun voor dit verzoek zeggen B. en W. eenstemmig van oordeel te zijn dat die verhooging alleszins billijk is met 't oog op de hoogere salarissen der commissarissen in andere gemeenten van gelijk getal inwoners als hier. Die van Vlissingen (19.700 inwoners) geniet f2800; van Alkmaar (19 800 inw.) f2300 van Zutfen (18600 inw.) f2000 van Sneêk, Hoorn, Harlinger, Gorinohem (10 a 12 duizend inw.) f1800 a f2000. De laatste vaststelling dateert van 1889; de ge meente breidt zich zeer uit en de commis saris betoont grooten dienstijver, zoodat B. en W. advieseeren dat de Raad de Koningin verzoeke de jaarwedde vast te stellen op f 2400 met dien verstande dat zij 1 April 1907 zal worden f 2200 en 1 April 1910 f 2400, dus resp. na 3 en 6 dienstjaren, van dezen Commissaris. De meerderheid der financieele com missie gaat met dit voorstel mee. De minderheid echter, hoewel van oordeel, dat het niet gewenscht is als maximum tracte- ment van den Commissaris het cjjfer f 2000 te handhaven, kan evenwel het adres gelijk het daar ligt niet steunen, eensdeels omdat de aangehaalde voorbeelden van elders eene vaststelling van het maximum op f 2400 niet wettigen het .maximum tracte- ment te Alkmaar bedraagt f 2300, anderdeels omdat niet alleen het getal inwoners van andere gemeenten maar ook hunne draag kracht bij "eene beoordeeling der door de gemeente uit te betalen tractementen be hoort te worden vergeleken. B. en W. stellen voor het bedrag van 't pensioen van don korenmeter Wigard met 1 Jan. a. te bepalen op 31/50 X f 150 of f93 per jaar. De Commissie van Financiën vereenigt zich in beginsel met het voorstel. Koren meters zijn gemeente-ambtenaren bij wier pensioen tot grondslag wordt genomen het gemiddeld bedrag van hetgeen in de 5 laatste jaren aan het ontslag voorafgegaan, zuiver genoten is. B. en W. ramen dat op f 150, doch dit is blykbaar niets anders geweest dan een raming ter berekening van het registratierecht op de acte van aanstel ling. Aan een korenmeter komt dus by zijn traktement groot nihil, het gemiddelde der in de 5 laatste jaren genoten voordeelen, dat is f207,91 (over 4 jaar) toe. De minderheid der commissie meent dat adressant als zijnde geen bezoldigd ge meente-ambtenaar, d. w. z. een met vaste belooning, niet valt in de pensioen veror dening. B. en W. antwoorden dat volgens adres- sants aanteekingen hij f831,45 in de laatste 4 jaar zuiver verdiende, zoodat hij f 128,90 per jaar zou moeten hebben. B. en W. houden zich echter liever aan het ge schatte bedrag der belooning dan aan eenige aanteekeningen in notitieboekjes van adres sant. Voorgedragen worden ter benoeming tot onderwijzers bij het herhalingsonderwijs lo. J. W. Happee, J. Th. Bouiï, J. de Visser en M. C. v. d. Ende. En 2o. J. Th. Bouff en de 3 straks genoemden. Naar aanleiding van het verzoek van Van Ditmars Zoon om vergoeding tot het maken van een soheidingsmuurtussohen zijn woningen en het terrein aan de Dok straat merken B. en W. op dat adres sant blijkbaar dat deel van 't bouwgrond onbebouwd wil laten en dat terrein als tuin voegen bij de panden aldaar. Hij zal dus vrijstelling behoeven van de bepaling dat het heele terrein bebouwd moet wordeD. B. en W. zijn voor die vrijstelling, wijl dagrdoor de perceelen A en B. in overeenstemming zullen komen met het bepaalde in- art. 8 der bouwver ordening. Goes. Door 123 ingezetenen is aan den raad wijziging verzocht der op 26 Juli 1.1. gewijzigde verordening betreffende het houden van mestvaalten en het aanleggen van varkens-, ezels-, geiten- en schapen hokken, dewijl zij daarvangrootefinancieele schade hebben, met name de stalhouders die meer dan f 2000 zouden moeten ten koste leggen om alleen de mestvaalten in den vereischten toestand te brengen,terwijl zij en de koemelkers, tuinlieden en vele arbeiders en ambachtslieden door deze ver ordening in moeilijke omstandigheden wor den gebracht. Ben ander adres, van 6 bewoners van den Oostsingel, om deze verordening niet te doen slaan op dezen Oostsingel, wijl zij anders hun bedryf daar ter plaatse zouden moeten staken, terwijl 27 omwonenden ver klaren dat zij van deze mestvaalt geen last of hinder hebben. De gemeente-bouwmeester noemt in zijn rapport het door adressanten van 'tieadres genoemde cijfer f 2000 tot in orde brengen der mestvaalten verbazend overdreven. De grootste mestvaalt heeft een opper vlakte van 225 M2.vloer en muurtje volgens de verordening, en de gierput zou den ruim berekend slechts f 800 bedragen, hetgeen de gemeente-bouwmeester met cijfers uiteenzet. En nu zegge men niet dat 't bedrag van f 800 alleen de mestvaalt betreft en niet de stallen, enz. want ook in het adres wordt alleen van de mestvaalt gesproken en bovendien zijn de voorschrif ten voor de stallen vervallen. Daarbij komt dat wel geen der tegenwoordige houders van mestvaalten zulk een groote mestvaalt in steen zal bouwen maar op de plaats zelf, waar nu die zeer groote mest vaalten zich bevinden straks een mestvaalt volgens de verordening zullen inrichten die tot veel kleinere, hoogstens 50 M2 is teruggebracht wat een uilgaaf van wellicht f220 zal vorderen. Dit geldt de groote mestvaalten. 't Blijft echter een feit dat door de nieuwe verordening tal van belanghebbenden een meer of minder belangrijke uitgaaf zieh moeten getroosten. Doch het zal bezwaarlijk gaan hieraan tegemoet Ie komen. De nieuwe verordening is gemaakt om een beteren, een meer gezonden toestand in het leven te roepen. En een voorname factor is daarbij toch zeker om allereerst bodein-verontreini- ging tegen te gaan die tot dusver te Goes op groote schaal plaats had. Vandaar het verbod van aanleg vau nieuwe beerpntten en nu deze bepalingen inzake de mest vaalten. Veel beter nog was het geweest voor een dichtbevolkt stadje als Goes dat het houden van een mestvaalt eenvoudig niet mogelijk meer was, doch wijl dit vele mensohen in de uitoefening van hun beroep schaden zou is men voorloopig niet verder gegaan dan tot het nemen van nieuwe maatregelen als in de nieuwe verordening omschreven. De gemeente-bouwmeester zet vervol gens in zyn rapport uiteen dat het metsel werk voor de nieuwe mestvaalten slechts op het kantje af waterdicht is. Hij wijst er echter op dat reeds enkele mestvaalten aan de vereischten voldoen doch niet volle G M. van de woonhuizen verwijderd zijn. Hij zou tot afbreken van deze mestvaalten om dit eene bezwaar niet kunnen adviseeren en zou dus een invoeging in art. 4 sub 5 der verordening wenschelijk achten namelijk dat B. en W. in bijzondere omstandigheden van dien eisch van 6 M. kunnen afwijken. Overigens meent de bouwmeester dat iets moet goed gedaan of nagelaten worden, en dat dit laatste beteekent altijd met de on- practische mestvaalten te zullen blijven zitten, en de bodemverontreiniging stil kan blijven doorgaan. Hij komt dan ook tot de slotsom dat inwilliging van het verzoek onmogelijk is. B. en W. vereenigen zich hiermeeen stellen voor de verordening te handhaven en de adressen voor kennisgeving aan te nemen. Middelburg. In de raadsvergadering van Woensdag ig December a., te 2 uur, worden behandeld onderstaande zaken I. Notulen; 2. Stukken 36. Benoemingen rector gymnasium en zoo noodig conrector. Voorts van tijdelijk leeraar Nederlandsch Burgeravondschool, twee onderwijzers Herhalingsonderwijs, leden bestuur Godshuizen, burgerlijk armbestuur, commissies van toezicht op scholen M. en L. O.; 7. Onlwerp- wïjziging gemeente-begrooting 1906 on voorstel aangaan geldleening8. Nota van opmerkingen van Ged.Staten op de gemeente-begrooting 1907; 9. Voorstel B. en W. tot het verleenen crediet van ten hoogste f 300 voor de tentoonstelling voor de klein Nijverheid10. Bezwaarschriften tegen aanslagen inkomstenbelasting 1906; 11 15 Voorstellen B. en W. naar aanleiding van het verzoek van J. H. van der Bel, A. Mol en den commissaris van politie om verhooging jaar wedde. ld. tot het verleenen van een pensioen aan J. H. Wigard en n.a.v. het verzoek van J. Ingelse om vrijstelling van de keuring en het betalen van keurloon voor vleeseh aan de mili taire slachterij16. Voortzetting behandeling afscheiding tusschen terrein school K en van mejuffrouw Hattink. Goes. In de raadsvergadering van Woens dag 19 December a.s. te half vier worden behandeld1. Ingekomen stukken. 2 Ver zoeken van de heeren J. K. Moojen, J. van L00, W. D. van der Moer en N Zandee, om eervol ontslag als onderwijzer, resp. met 1 Decemher j.l., 1 Januari, 16 Januari en 1 Februari, en van den heer N. Zandee, als assistent aan de avondschool voor ambachts lieden. 3. Benoeming van 4 onderwijzers bij het o. 1. onderwijs. De voordrachten bestaan nit de heeren: 1. 1. H. Wanningen te Hooger Smilde 2. C. P. Amelunxen te Schagerbrug 3. J. W. Kouwe te Heinkenszand. b. 1. C. P. Amelunxen te Schagerburg2. J. W. Kouwe te Heinkenszand 3. F. C. van Strien te Simons haven. c. 1. J. W. Kouwe te Heinkenszand 2. F. C. van Strien te Simonshaven 3. Butler te Oud-Sabbinge. d. I. F. C. van Strien te Simonshaven 2. J. Butler te Oud-Sabbinge 3. J. J. Nijsse te Bruinisse 4. Benoeming assistent voor het teekenonderwijs aan de avondschool voor ambachtslieden. 5. Benoemingen van leden der verschillende commissiën en besturen, wegens periodieke aftreding. 6. Voorstel tot intrekking van het raadsbesluit d,d, 8 Juni 1906, waaibij perceel B 221 Molendijk onbe woonbaar werd verklaard. 7. Aanvragen om ontheffing, kwijtschelding en teruggaaf van hoofdelijken omslag en schoolgeld. 8. Vast stelling 2e en 3e suppletoir kohier honden belasting, dienst 1906. 9 Af- en overschrijving van posten op de gemeente-begrooting, dienst 1906. 10. Wijziging der gemeente-begrooting, dienst 1906. II. Voorstel tot het aangaan eener geldleening van hoogstens f5100 en het in verband daarmede wijzigen der gemeente- begrooting, dienst 1906. 12. Voorstel inzake verbreeding van de Koningstraat. 13. Voorstel tot verbeteiing van bet torenuurwerk. 14. Ver ordening op de keuring van vee en vleeseh, en op de heffing en invordering van loonen voor het keuren van vee en vleeseh. 15. Adressen inzake de verordening op het houden van meit- vaalten, varkenshokken, enz. O.- en W.-Souburg. In de Donderdag avond gehouden vergadering der a.-r. Kiesvereeniging, welke door den Voorzitter den heer A. van Veen op de gewone wijze, benevens met een inleidend woord in betrekk'ng tot den komenden verkie zingsstrijd in 1907, werd geopend, trad na afdoening van eenige huishoudelijke zaken ds. Kerkhof op ter inleiding van het onderwerp Art. 9 van ons program, terwijl de penningmeester P. Alewijnse, als onderwerp had te behandelen art. 5 van ons program. Over, en naar aanlei ding van beide onderwerpen, werden eenige vragen gedaan en beantwoord. Uit de rondvraag bleek dat de penningmees ter een tekort in kas had van ongeveer f26. Besloten werd met al gemeene stem men om deze schuld te dekken door eene extra contributie te innen in de maand December. Als leden traden toe 6 perso nen. De vergadering werd op de gebrui kelijke wijze gesloten door het bestuurs lid de Hamer. Borssele. In de Donderdag alhier ge houden vergadering van den Dykraad voor de waterkeering van het Calamitouse Waterschap Ellewoutsdijk-Borsele waren verzoeken van de waterbouwkundige amb tenaren om toekenning van pensioen te behandelen. De Dijkraad besloot eene af wijzende beschikking te nemen, daar de ambtenaren geacht worden hunne betrek king niet te hebben verloren door de ont binding van het Waterschap Ellewouu- dy'k—Borsele, daar zy beiden werkzaam zijn gebleven, waar zij voor 1 Mei 1 1. hunne betrekking bekleedden. (G O.) Wilhelminadorp. Vrydag vergaderde de raad der gemeente Kattendijke. Aan wezig alle leden. Ingekomen was 0. a. een schrijven van de heeren v. d. Linde, Smits Feleus en Joh. de Groene, dat zij de benoeming tot leden der commissie tot wering van schoolverzuim niet aannemen. Hierdoor was noodig de verordening op deze commissie te wyzigen, daar de tweede commissie door onwil van de gekozenen niet gevormd kan worden. Tot nu toe bgstondem er twee commissiën van vijf leden elk. De verordening werd nu zoo danig gewijzigd, dat er één commissie komt van 7 leden, en wel 3 ouders van schoolgaande kinderen, 1 meerderjarig openbaar onderwijzer en 3 leden, gekozen uit de overige mesrderjarige inwoners. Die ééne bestaande commissie moest dus worden uitgebreid met 2 leden. Herkozen werd de hter W. v. d. Linde, terwijl de andere vacature in deze commissie vervuld wordt door den heer M Wisse, het eenig aangebleven lid der ontbonden commisfie. j Voorgesteld werd door den voorzitter aan den secretaris van de schoolcommissie in plaats van jaarlijks f 5 nu f 10 vergoeding I te geven voor de meerdere werkzaamheden. Overeenkomstig den wensch van Gedep. Staten wordt de vergoeding voor hand werk- j onderwijs gegeven in den vorm van een jaarwedde-verhooging van f 50. Besloten werd voor de gemeente een brandkast aan te schaffen. Ingekomen was een verzoek van inwonors van Kattendijke om ook in Kattendijke boeken voor den burgerlijken stand aan te leggen en een klein gebouwtje voor den burger! stand te zetten. Overeen komstig het preadvies van B en W. werd besloten wat betreft het eerste deel van het verzoek, vergunning daarvoor te vragen aan H. M. de KoniDgin. Wordt deze ver gunning verleend, dan kan het tweede deel van het verzoek in behandeling komen. Op een verzoek van den onbezoldigd rijks veldwachter v. d. Vliet, die in wijk A veel politiediensten verricht werd besloten hem een jaarlijksche gratificatie te geven van f 50. Een voorstel om hem ook een uniform jas en pet te geven behaalde geen meerder heid. De voorzitter deelde mede in onder handeling te zijn met een gemeente, die electriseh licht gaat aanschaffen, om haar lantaarns over te nemen. Vaudaar dat tot nu toe geen nieuwe lantaarns zijn aange schaft. Goesche Crt.j Neuzen. In de vergadering van aan deelhouders der Eerste Nederi. Coöpera tieve Suikerfabriek te Sas van Gent werd met 221 tegen 94 stemmen aangenomen het bestuursvoorstel tot inrichting eener pulpdrogerij. De voordeelen daarvan boven natte pulp werden geraamd op f 18 000 of 40 cent per geleverde 1000 kilo bieten. De kosten der installatie worden geraamd op f 145,000, te vinden uit een leening by voorkeur onder de leden, in obligaties van f 500 êi pet.jaarlijksche aflossing f 10.000. De groote moeilijkheid voor het tijdig verzenden en het verlies op natte pulp leidden tot dit besluit. Ook wordt be rekend dat een hoeveelheid staarten van beetwortels 900 000 KG, die nu als waardeloos verloren gaan, productief kun nen worden gemaakt. Middelburg Donderdagmiddag werd in ,/Het Schuitershofalhier eene verga dering gehouden van de afdeeling Zee and van den Algemeenen Nederlandschen Politie Bond. De vergadering was vrij druk bezocht. Behalve zaken van meer huishoudelijken aard, werd besloten tot de

Krantenbank Zeeland

De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | 1906 | | pagina 1