NIEUWSBLAD VOOR ZEELAND. ft Balsemplliea lig Teekenen. Hordijk's Bank No. 62 1906. Dinsdag 11 December 21e Jaargang. CHRISTELIJK- HISTORISCH -Huishoudster Op de loer liggen. i Mie Boerenlul elt idiug leert. Bronchitis, Borstkwalen, longen en adem- gsorganen. VAN AKEN, loos 627a cent, oor Holland bij firma lie te Middelburg te [ulderte Middelburg S; te Vlissirgen bij en BENIEST; 11- O ve- te Rilland bij PK olen bij W. POTTER. Lange Noordstraat het Stadhuis. Iden h Deposito tevergoeding. aangeboden 18 GEVRAAGD Iiaisorgrel.. idragend bruin ird te koop, Iof een aankomende takersknecht, T. C. BINDERS Pzn., r Neuzen. ie Handknecht ;omende Meid VERSCHIJNT ZESMAAL PER WEEK Wed. DE JONGE-VERWEST, te Goes Zij, die zich met l Januari 1907 op ons blad abouneeren ontvangen het tot dien datum gratis. 152 rïUÏLLETOIT. i Jonge-Verweet Gom, Snippers uit de oude doos. F. P. D'HUIJ, te Middelburg. PRIJS DER ADVERTENTIËN -J I tJDULBVRG [ondige en gewaar- door 't gebruik der cialist, te Selzaete, gasthuizen van Gent, t het Eere-Diploma in onstelling van Luik. iel wenschen te nemen S in bovengenoemd te ïlieven zich ten spoe den bjj A. DE BESTE, troodwagen en 2 lens den eisch der wet. KERKSTRAAT 133, h- „Olmeveld", Serooskerke. Abeelen en Olmen. „Klein O verduin", Serooskerke. Ires: Boekh. FANOY, e 1 b u r g. |tj JAN DE VJSSIR, aet Maart of Mei [aart of Mei 1DR. VAN VLA AN- .ekerk e. lof met Mei a.s. lidsknecht !id met boerewerk en wd of ongehuwd, by smid te Nieuwdorp. [et Mei LOUWS, Oostknpelle. [aart of Mei mdkneolit YOS Az., Gapinge. (n 1 Maart E, benoodigd, by JOH. venpolder Iet Mei DE VOOGD, Yrou wepolder. r s t o n d 1EDEREN WERKDAG DES AVONDS. Prijs per drie maanden franco p. p1,25. Enkele nummers0,02®. UITGAVE der firma EN VAN Wat zonderlinge voorstelling maakt men zieh toch in sommige kringen van het be drijf en de uitzichten eener party Da. Wagenaar van Leeuwarden, die straks de Friesche heofdstad met de Maas stad gaat verwisselen, moge het zyn om te geraken tot opheffing- van deze plat- vloersche voorstelling, meent dat de rech terzijde op de loer ligt om de regeering te bemachtigen. En een getuigenis van die zyde is natuurlyk koren op den molen van alles wat vrijzinnig heet. Let er op wat overlegging heerscht wei- bezien toch in het hart van hem die succes als hoogste ideaal acht? Zoo stelt men zich voor dat de eene groep in het volksleven de andere van het roer wil afdringen om het zelf in handen te nemen. Zoo wordt het een dryven en dringen om te komen boven op het rad der fortuin, dat in zyn wen telingen nu deze en dan gene onder brengt of boven helpt. Een jagen en dry ven om er de ander onder te brengen, waartoe het middel niet met groote kiesheid be hoeft gekozen te worden en alle instrument welkom is. Is er dan geen edeler motief voor een staatkundige partij om te dingen naar de macht of' te ijveren om de meerderheid te verkrijgen, als het onhebbelijke bedrijf dat door „loeren" wordt uitgedrukt om den tegenstander te verdrijven? Is het dan onmogelijk om te beseffen dat er in den boezem eener partij, tegen overgesteld aan de uwe of de onze een beginsel leeft dat voor heel het vadeUand ten zegen kan zijn Is het dan gansoh onmogelijk om te begrijpen dat er nog eenvoudigen zijn, vrij van onheilige hartstocht, niet belust op onderkruipersdiensten, maar lier en moedig strijdende, door liefde voor volk en vaderland gedreven, die niet loeren om tot regeeren te komen, maar om door hun beginsel zichzelf en anderen ten zegen te zijn In een 6choon beeld vonden we eens (iddelbaren leeftijd, bij f ooskerke (W.) door SCALD1S. AARDENBURG. II. Aardenburgeenmaal de aanzienlijkste stad in dit oord, wier wallen vóór de slech ting ongeveer 70 II.A. gronds bevatten en meer dan 1200 woningen omgaven, is thans een stadje van den tweeden rang en 1V, uur vau Sluis gelegen. Is de stad nu op verre na niet meer wat het voor eeuwen geweest is,'t is toch nog een vroolyke, vriendelijke plaats, waarin veel meer teekenen van welvaart dan van kwyning zyn op te merken. Ook kan geen stad of dorp in het district Sluis met haar vergeleken worden in fraaiheid van om streken. Hoofdzakelijk in den landbouw vinden de meeste inwoners een bron van bestaan veel bracht daartoe ook by toen het stadje den 31 Mei 1826 door Koning Willem met eene weekmarkt werd begunstigd, te hou den op Maandag, welke weekmarkt den 7 April 1852 gevolgd werd door het instellen eener voorjaars-veemarktbeide markten brachtten den landbouwers en ook den in gezetenen veel voordeel aan. Komen wy de stad binnen door de eenige fc°g gespaarde Waterpoortontwaren wij, dat zij hoofdzakelijk bestaat uit een lange, breede straat, waarin nog tal van fraaie heerenhuizen en oude, maar goed onder- ponden gevels, waaronder die van 't wees- de positie der antirevolutionaire partij ge- teekend. Het zij hier, om zijn duidelijkheid en waarheid herhaald. Het behoort in het politieke partij leven te gaan als aan het ziekbed. Een praotiseerend arts aan een ziekbed door list of naijver verjagen, om zeil' in zijn plaats te schuiven is baatzuchtig, hel kan roekeloos zijn, eu 'tis altijd lal. Maar recht tot zulk een verdry ven kan geput worden uit de stellige overtuiging dat de arts die er nu practiseert, den kranke niet helpt, maar dat een ander artsenij bezit die den lijder wel helpen kan. Dan dryft niet baatzucht, maar ontfer ming. Dan is niet op de loer liggen om te verdryven maar zucht tot redden in 't spel. Zoo nu staat bet met den anti revolutionair, voor zoover deze althans ernst maakt met zijn beginsel. Het vaderland is die kranke en de arts wordt door de regeering voorgesteld. De vryzinnige arts poogt op zijn manier de lyder er boven op te brengen. Maar in plaats van vooruit gaat de lyder naar zyn ernstige overtuiging achteruit. Daardoor, en daaraan en niet aan in halige practijken ontleent de antirevolu tionaire party het zedelijk recht van haar optreden. Dat optreden beteekent voor ieder ern stig mensch de betuiging het achteruit gaan van den lijder ligt aan de verkeerde behandeling van den arts. Bij een andere methode zou genezing nog mogelijk zyn. Revolutie-tinctuur helpt den lyder niet, daarom zy mij vergund Evangelie-extract te geven. Tegen de Revolutie het Evangelie was het middel waarmee den antirevolutionair uittoog en zich tot een party formeerde. Met die medicijn, onze beginselen ge noemd, is de antirevolutionaire partij uit getrokken en heeft menige overwinning behaald, en vertrouwt zy nog menige over winning te kunnen behalen. En is dit zoo, geeft menig hart en menig leven getuigenis van de waarheid van dit eenvoudige beeld, dan doorziet ge ook op op eens dat er van loeren op gezag, of van boozen naijver by den waren antire volutionair, die der wereld in-het najagen van succes niet gelykvormig is geworden, geen sprake kan zyn of mag. huis uit 't jaar 1631, die echter zyn trappen verloor. Bezoeken wy de openbare gebouwen dan valt ons het eerst in 't oog het nieuwe stadhuis, dat aan een ruim, beplant plein ligt. Het vroegere raadhuis werd in 1627 aangekocht en in orde gebrachtmen zou het voor eene gewone woning aangezien hebben, indien het beeld der Gerechtigheid in den voorgevel stond. Gaan wij het tegen woordige, in modern-gothische stijl opge trokken gebouw binnen, dan maken wij kennis met het zeer belangrijke archief. Opmerkelijk zyn 108 stuks charters en brieven op perkament, gedeeltelijk nog voorzien van de aanhangende zegels van een Duitschen Keizer, van Engelsche Konin gen, Hertogen van Bourgondië, Graven van Vlaanderen, Valois, Holstein en andere Heeren. Met het oudste stuk, van 1201, hebben wij al even kennis gemaakt; het jongste en tevens het eenige uit de 17e eeuw is van 1651overigens eindigden zij met Karei V. Wy vinden er ook nog een perkamenten-register, zeer net geschreven van omstreeks 1350, waarin de copiën der oudste charters, met Vbtamsche vertalingen er nevens. Voorts geven talryke kaarten, plattegronden en afbeeldingen een voor stelling van den vroegeren bloei der stad. Gildepenningen spreken van haar handel en haar nijverheid, zegels en zegelstempels van haar oude regeerders. Van haar kloekmoedige, door ona ge schetste, verdediging in 1672 een glansrijk lichtpunt in donkere dagen getuigd ook hier den degen van den dap peren Beekman, door den Heer D. Bader- macher van Nieuwerkerk, aan Aardenburg van 1—5 regels 40 cent, iedere regel meer 8 cent. Familieberichten van 1—5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. 10 December 1906. Antwoordt een zot naar zijn dwaasheid. Ieder kan het niet, maar een eenvou dige handwerksman deed het eens. Newman Hall, een beroemde prediker, sprak in de openlucht, toen een zooge naamde vrijdenker opstond en zei„N aar mijn meening heeft de uitvinder van'tgas meer bijgedragen tot verlichting der we reld, dan alle papen bij elkaar Natuurlijk bracht deze onderbreking een opschudding in de vergadering teweeg. Opeens stond een andere man op, die er uitzag als een schoenmaker of zoo iets en riep„Ik ben ook voor de vrijheid in denken en spreken. Men heeft het recht den spreker in de rede te vallen, maar ook daarop te antwoorden." Luide bravo's van alle kanten van de zijde der vrij denkers. „Maar hoe verschillend onze inzichten ook zijn, in één ding zijn wij het allen eens, dat ieder van ons eenmaal de dood wacht. Nu verwacht ik vau den geachten spreker, dat, als straks zijn doods uur aanbreekt, hij een gaslabrikant laat roepen". Verder ging de spreker niet, zoo storm achtig was de bijval.De prediker werd van dat oogenblik af met rust gelaten en kon zijn prediking zonder verdere stoornis voortzetten. Minister De Meester is, ovenals inder- tyd en nog, minister Pierson mordicus tegen protectie. Wat hem niot belet om nog een half miljoen meer te slaan uit het tarief van invoerrechten. Te begrijpen is dit niet, dewyl toch België ook protectie heeft eu er niet op achteruit maar vooruit gaat. En nog minder is 't te begrijpen sedert het vryzinnige kamerlid De Boer in de jongste vergadering der Liberale Uni6 be toogd heeft dat bij protectie de bedrijven in de steden tot hoogen bloei zouden ko men en sedert het oud-liberale kamer lid Plate in 1905 in een kiezersvergade ring beweerd heeft te vreezen dat tenge volge van protectie als door minister (nu oud-ministerHarte bedoeld de loonen zouden stijgen Ons dunkt dat de loonen stijgen, en de nijverheid vooruitgaat en de bedrijven in geschonken, ter gedachtenis van de luister- lijke verdediging der stad, met eene nette, op perkament geschrevene geschiedenis er van. De degen hangt in een daarvoor ver vaardigd kastje, met dit vierregelig onder schrift van Bellamy: „Dit 's Beekmans degen, in wiens onver- ij win bre vuist, Hij 't veege Nederlanddoor Fransch geweld [verguisd, Op 'd Aardenburgschen wal mauhaftig deed [herleven, Door lladermachers gunst den roest des [tijds ontheven". Van nieuweren tijd zien wij het afbeeld sel van haar hoog vereerden burgemeester in de fraaie raadszaal met haar prachtige lichtkroon en de zilveren medaille, die den dank der inwoners van Maldeghem voor in 1854 broederlijk verleende hulp vertolkt. Het rijke en in zijn soort aangename gasthuis bestond reeds in 1294. Het tegen woordige, nieuwe gebouw werd aanbesteed den 28 Febr. 1873. 't Gelijkt nu wel een buitenplaats en zelfs stal- en koetshuis ontbreekt er niet, al huisvest dat koetshuis de fraaie lijkwagens, waarvan ook de inge zetenen der stad gebruik kunnen maken. Ook het prachtige Buiten Bloemendaal, met zijn waterpartijen, trotsoh geboomte, gazons en bloem- en heesterperken is een bezoek overwaard. Zooals wij reeds zagen is de stad aan alle zijden door houtgewas omringd en schilderachtig komen haar muren en daken uit, tusschen het weelderig groen van hagen en boomgroepen. Het wapen van Aardenburg bestaat uit een roode burg op een veld van goud. K de steden tot meerderen bloei geraken, is wel iets om toe te juichen. En de maatregel waardoor men tot dien gelukkigen staat komt, verdiende te wor den geprezen. Doch zie, juist het tegendeel geschiedt. Minister De Meester zegt dat door de protectie de welvaart niet bevorderd, maar geschaad, en de draagkracht niet verhoogd maar verminderd zal worden. Zou er niet eens een Kamerlid straks in de Kamer willen opstaan om den minis ter te vragen wie nu gelyk heeft, hij of zijn geestverwanten Plate en De Boer Naar de Bedrijfsopbrengst. De vryzinnige bladen zijn bezig om de landbouwers vertrouwd te maken met het denkbeeld dat, wanneer straks de belas tingwetten er door zijn, ook zy over de brug zullen mogen komen. Over billijkheid of onbillijkheid van die nieuwe belastingen belastingen naar draagkracht heeten zy in de gemoedelijke taal onzer vryzinnige wottenmakers, laten wij ons vooralsnog niet uit. Wij zijn slechts van meening dat ons volk, en ook de landbouw, beter af waren geweest met de Tariefwet, ook al had die ook, om met het kamerlid De Beer te spreken, de nijverheid in de steden ge schraagd, de dorpen ontvolkt en de arbeids- loonen omhoog gedreven. Trouwens een uitspraak waar moeilijk tegen te rede neeren valt, want het is door de ervaring niet te bewijzen 1 Maar de vrijhandelsgezinde liberalen verwerpen de tariefherziening en dwepen nu met de belasting naar draagkiaeht, hetgeen zooveel zeggen wil als aangename belasting, een belasting die zich lekker dragen laat, waarnaar men bunkerend dient uit te zien, en waaraan men, zoo 't biljet maar eenmaal thuis bezorgd is, zich haasten zal met blijdschap te voldoen. Onder al die schoone woorden tot aan prijzing der inkomstenbelasting, opcenten, en dergelijke, loopt echter veel klatergoud door. Een vrijzinnig blad schreef familiaar weg dat het den boeren wel duidelijk zou zijn, dat een aanslag in de inkomstenbelasting heel wat rechtvaardiger is, omdat die reke ning houdt met de werkelijke bedrijfs opbrengst En nu een bezoek gebracht aau de oude, indrukwekkende St BavoJcerk. Hoog boven de huizen rijst de toren en het dak van het statige bedehuis. Wij vinden het ruime gebouw in een uithoek der stad op een uitgestrekt, met iepen en kastanjes beplant grasplein. Blijkbaar was het plan des bouwmees ters geweest om twee torens aan den westergevel te stichten en de geheele bouw toont aan, dat de kerk uit ver schillende tijden dagteokend en herhaal delijk verauderd en vergroot werdde voorkerk is uit het begin der 15e eeuw, en de achterkerk werd eerst in 1667 voltooid, want eerst na den Munsterschen vrede kon de kerkrestauratie voortgaan. De herstellingen aan den toren en de achterkerk werden in 1654 aangevangen, waaraan ook het Kapittel van St. Bavo te Gent het zijne moest bijdragen in de kosten. Ook de Staten Gen. gaven verscheidene subsidiën o. a in 1654 4000 in 1659 15800 en in 1664 1500 gld. Den 14 Juli 1661 besloot de stadsre- geering een koperen leeuw te doen maken om op den kleinen toren te zetten en 30 Mei 1669 om het Generaliteitswapen in den gevet te doen plaatsen. In 1874 werd het gebouw opnieuw met zorg ten deele nagezien en hersteld en zoo werd o. a. den 5 Febr. van dat jaar aan besteed het verplaatsen van den predikstoel en het maken van nieuwe banken, welk werk werd aangenomen door .Tan Baas i van Oostburg voor 2700 gld. Toch bleek j het, na deze flinke restauratie dat het 1 'ieuwe Gotische raam niet al te goed past 1 ij den ouden Iïomaanschen ingang. j Verbeeld u, de werkelijke bedrijfs opbrengst bij een landbouwer. Vergelijk bijvoorbeeld die opbrengsten alleen dei- twee laatste jaren maar eens. Het was dan ook het kamerlid De Boer, schoon zelf vrijzinnig, wel wat kras. Hij noemde die lieve voorspiegeling omtrent den aanslag naar de bedrijfsopbrengst, wel geen boerenbedrog, immers het kon onkunde wezen 1 maar hij moest er toch tegen protesteeren. Want bepaling der werkelijke bedrijfsopbrengst is niet zoo gemakkelijk. De heer De Boer schrijft in Het Handelsbl. Er is een misverstand ontstaan naar aanleiding van hetgeen ik over bovengenoemd onderwerp in de L. Unie heb gezegd. Gevolg daarvan dat ik, om tot een gemiddeld bedrijfsinkomen van den landbouwstand te ko men, verband zocht tusschen dat inkomen en de pachtwaarde van den grond. Hieruit is bij velen die het wetsontweip niet kenden, de meening ontstaan dat het de bedoe ling van den wetgever zoude zijn om deze be lasting te regelen naar die pachtwaarde. Gelukkig is niets minder waar 1 Komt deze belasting, dan zal de boer, precies als elk ander burger, zijn bedrijfsinkomen zelf moeten opgeven en naar die aangifte worden aangeslagen, be houdens natuurlijk het recht van contrüle dat de ftscus zich zal voorbehouden. Waarom ik dan dat bedrijfsinkomen met de pachtwaarde in verband heb gebraehl, wil ik gaarne even duidelijk maken. Bij de publieke bespreking, waartoe deze quaestie aanleiding zal geven, komt onvermij delijk de vraag aan de orde, welke druk deze belasting op den landbouw zal oefenen. M.a.w. hoeveel zal die belasting bedragen. Hoe zullen wij nu ooit over deze quaestie kunnen discussieeren, zoolang wij niet weien hoe groot het bedrijfs-inkomen van onzen boe renstand is. Hier staan wij nu voor de moeilijkheid dat de meeste boeren het zelf niet weten en opgaven doen die kant nog wal taken. Maar zelfs al weten wij precies hoeveel een enkele boer in een bepaald jaar uit zijn bedrijf haalt, dan helpt ons dat nog niets. De uitkomsten van het bedrijf zijn zoo afwisselend, de omstandigheden waar onder het wordt uitgeoefend zoo verschillend, dat zulke enkele gegevens ons niets zouden baten. Wij moeten als uitgangspunt voor onze bc- schovwingen zoeken naar wat gemiddeld onze geheele boerenstand dooreengenomen over jaren genomen, aan inkojnsien uit zijn bedrijf geniet en dat gemiddelde kan slecht gevonden worden uit een nauwkeurige waarneming van het economische leven van onzen boerenstand. De heer Treub die voor zijn fmancieele be- In Mei 1904 besloten kerkvoogden, het portaal van de voorkerk weg te nemen en den toegang in den oorspronkelijken stijl of althans zooals die kon geweest zijn, terug te brengen. De slanke toren is wat stijf van vorm, en uit het dak rijst een smakeloos koepel torentje, maar het geheel is toch grootsch en indrukwekkend genoeg, om nog een sieraad van Aardenburg te zijn en ge tuigenis te geren van den bloei waarin de stad zieh eenmaal verheugen mocht. De klokken welke wij in den toren vinden hebben tot opschrift: Soli Deo Gloria Johannes Burgerhujs me feeit 1647''. Om den tweeden rand der groote klok staat„Isaac van Hees Bailluw Jan Berte- loot en Cornells Boodt, regerende burge meester der stad Aardenburg''. Bezien wij het trotsche gebouw van binnen, dan ontwaren wij dat het ook daar nog veel bewaart dat herinnert aau dagen van grootheid en welvaart. Zijn haar grondslagen reeds in de 10e eeuw gelegd, uit dien tijd zal wel niet veel meer over zijn. Maar de hooge, ledige voorkerk, rustende op twee rijen pilareD, heeft nog veel merkwaardigs in haar Byzantijnschen stijl in de bovengalerijen. Het lange smalle koor, mede vrd twee rijen pilaren voorzien, is minder belangrijk; 'tis tegenwoordig de preekkerk en is uitstekend onderhouden. In 't begin der vorige eeuw werd voor rekening der kerk een orgel aangekocht en boveD de predikstoel geplaatst. Het instrument werd tot zijn dienet ingewijd den 16 Juli 1809 door ds. U. Dresselhuis, met eene leerrede over Ps. 92 2—4. (Wordt vervolgd.

Krantenbank Zeeland

De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | 1906 | | pagina 1