No. 42, 1906. NIEUWSBLAD VOOR ZEELAND. Zaterdag 17 November 21e jaargang. GHR1STELIJK- HISTORISCH ende Knecht |uiskoudster, !EEUW" belast DTERTENT1ËN land SIER, tnakerskneeht ndknecht Ineclrt denknecht idknecht i-Werkmeisje leid. VERSCHIJNT ZESMAAL PER WEEK Wed S. J, DE JONGË-VERWEST, te Goes f. P. D'HUIJ, te Middelburg. PRIJS DER ADVERTENTIËN Gemengde Berichten. DELBVMi a i aan als kunnende omgaan, lhouders of Omnibus- >ec. Brieven onder tot 20 Nov. a/h W, Goes. Mei ESCHIERE, Grijps- dP.G., 'benclyjke. it met Maart of Mei M. BESUIJEN, bij Mei VADER Hz., Sint Mei d gevraagd, bij C. s k e r k e. met Maart ^IAANSE, Y e e r e. Mei t paarden kan om- E, VI is sing en. jog loon pagd. OTEL, Middelburg. aan gevraagd jaar, bij een eenig leine melkerij heeft. ISSER Sr., Land- 1 a a t. lei a.s. GUILJAMland- Vi/jert (Nieuwedorp). erteren, en zoo hard ien maar gebroken gewone drank was of welle", en vooral gegoeden gebruikten uwen vervaardigden bier verbeterd, dat e kracht van wijn tide men de toen als nu bijna vergeten, Jvijl ook appelen- en tren. Alle Germanen n dronk, en de Sak- ging naar Brittanië feeds in de 8e eeuw vet, beperkende het grootte der drink- n, terwijl in de eerste zweep tot kastijding ïaDgen werd. wij nog iets verne en meest gangbare le we afscheid nemen tn leefwijze. [elke ons strand op- tn druk handelsver- ommigen dragen de \nsche kiezers, welke ks de helft der 6e door den gouden de zilveren denarius i. groote te Domburg der uit slecht zilver -Saksische sceatta's. an het Domburg sche soorten dier kleine Deze sceatta was my, en prijkte sedert V, de regeering van Ethelbert, met het Ter Christenen, IEDEREN WERKDAG DES AVONDS. Prijs per drie maanden franco p. p1,25. Enkele nummers0,026. UITGAVE DER FIRMA EN VAN van 1—5 regels 40 cent, iedere regel meer 8 cent. Familieberichten van 1—5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. EEN ONTSLAG EN ZIJN GEVOLGEN. Men kent de geschiedenis. Minister Staal had 't vorige jaar bij de verdediging zyner begrooting voor 1906 zich schrap gezet tegen den bezuinigings- eisch der vrijzinnig-democraten. Doch nu had hij, blijkbaar onder anti- militairistische pressie, zijn draai genomen en stemde hij toe in groote bezuinigingen, onder anderen te verkrijgen door ver vroegde wegzending van het blijvend ge deelte bij de cavallerie. Generaal Smeding, inspecteur der caval lerie, had dezen maatregel als schadelijk voor den dienst en het landsbelang ont raden. Doch 31 Ootober ging de minister tot het ontslaan van genoemd gedeelte over. De inspecteur die nu niet meer, overeen komstig zijn instructie, voor de weerbaar heid van dit wapen dorst in te staan en de verantwoordelijkheid voor de landsverde diging niet meer kon dragen, vroeg eervol ontslag, niettegenstaande hij pas een jaar generaal is en derhalve geen recht op pensioen in dien rang kon doen gelden de minister haastte zich 't verzoek aan de Koningin door te zenden en 't ontslag werd verleend zonder de traditioneele dankbe tuiging voor bewezen diensten. Ziedaar de oorzaak van der bladen twist geschrijf, waarbij de meeste vrijzinnige bladen de zijde van den minister kiezen doch tevens „in een toon van waardeering over de daad van den gewezen inspecteur en diens karakter spraken". Zoo met name de Zutfensche, Het Vader land en ook Het Handelsblad dat aanvan kelijk den generaal van „politieke bijoog merken" beschuldigd, doch dit na bekomen inlichtingen ruiterlijk teruggenomen had. Gansch anders evenwel de Goesche Cou rant. Deze schrijft aan het slot van een suf Btukje, getiteld „ondermijning van gezag „Over den generaal Smeding zullen we hier maar niet spreken. Iemand, die zoo weinig soldaat is, dat hij zijn chef, op het oogen- blik dat deze den strijd, gaat beginnen, een wonde in den rug tracht toe te brengen, zal, dunkt ons, best in het leger gemist kunnen worden". Een oordeel dat slechts door dat van een ander vrijzinnig-democratisch orgaan Land en Volk wordt overtroffen. Dat blad, gewagende van zeker voornemen bij de inspecteurs der artillerie en infanterie om ook ontslag te vragen, heeft den moed den minister aan te raden aan deze generaals ongevraagd hun ontslag thuis te zenden, wijl zij propaganda maken tegen de maat regelen van hun chef! Nota bene naar aanleiding van een courantenbericht, waaraan deze officieren misschien part noch deel hebben. Eu dat waar men 't aan die zijde altijd zoo voor de vrijheid van geweten, van overtuiging, van spreken opneemt. Waarbij nog komt dat de instructie met name van den inspecteur der cavallerie (artikel 6) dezen verantwoordelijk stelt voor de strijdvaardigheid van den troep, hetwelk is te zeggen «dat de troepen, wat betreft aanvoering, oefening, uitrusting, krijgstucht en militairen geest geschikt zijn voor hunne taak in oorlogstijd". Gelukkig dat generaal Smeding niet olericaal of Kuyperiaanseh is, want dan was er heelemaal niets van hem overgebleven. Trouwens zoo er een quaestie is, waarbij de partij-zucht heeft te zwijgen, dan is 't wel deze. Hier toch is een stuk landsbelang dat bedreigd wordt, en daarom hebben wij 't toegejuicht dat deze generaal aan de alarmklok trok. Wij achten dat een mi nister op een gevaarlijken weg is, wanneer hij toegeeft aan de eischen van de vrij zinnig-democraten. Wie nog prijs stelt op onze weerbaar heid en onafhankelijkheid, en vertrouwen heeft in de mannen aan de spitse die daar voor waken, die zal den ommezwaai van den minister betreuren en de Kamer heeft wel toe te zien of zij de verantwoordelijk heid voor hetgeen nn geschiedde, mee mag jdragen, Zuid Bevelandsche Brieven. VI. Naar aanleiding van mijn vierden brief kreeg de redaktie een schrijven van J. v. P. te Oud-Vosmeer, welken ze aan mij op zond. Na de lezing van mijn vijfden brief acht deze broeder wellicht opneming van zijn brief in De Zeeuw niet meer noodig. In elk geval zullen de classis en meerdere kerkvergaderingen over deze zaak dienen te beslissen in overleg met elkaar. Omdat nu reeds zoo laug de dankdag op dien dag is gehouden, is er geen noodzaak om daarom daarmee voort te gaan. Oude palen moeten niet verzet worden, maar dat mag m.i., niet hier bij te pas worden gebracht, maar wel dient op ons Nederlandsch spreek woord gelet te wordenAls het getij ver loopt, verzet men de bakens. De landbouwer is veranderd en daarom dient de dankdag daarmee in overeenstem ming te worden gebracht. Wordt dit nu gedaan en bijv. 100 jaar volgehouden dan zijn wij ook weer de ouden, die voor het levende geslacht iets hebben vastgesteld. Maar ook dan zal het veranderd mogen worden. Alleen het Woord onzes Gods bestaat tot in eeuwigheid en daar zal men afblijven. Nu er toch op mijn vierden brief wordt teruggekomen, wil ik nog een zin ver beteren, die ongetwijfeld misverstaan is door den zetter. Ik schreefliet gewone loon dient dan echter door te gaan, anders offeren de arbeiders ook zonder hun dank offers naar verhouding meer dan de werk gevers. De zetter maakte hiervan Het ge- wone leven dient dan echter door te gaan enz. Laat mij nu voortgaan met de zaak van het Christelijk Onderwijs en dan begin ik weer te Billand-Bath. Deze plaats heeft nog wel geen Christelijke School, maar toch een vereeniging tot stichting eninstand- houdiog van zulk een school. Hoe het komt, dat we in De Zeeuw van deze ver eeniging in geen jaren iets vernamen, zouden zeker onze lezers wel gaarne van het Bestuur vernemen. Nu volgt Krabbendijke. Voor Krabben de ke en omstreken vinden we een getal van ruim 300 voorstanders van een School met den Bybel. Hier bestaat een Christelijke School. In 1878 was het aantal opgegeven kinderen 163 en de toeneming der bevol king zou nu een getal van 180 kinderen op de bestaande school doen verwachten en toch gaan er niet meer dan de helft. In 1878 zonden de kerkeraden van de Ned. Herv. Kerk en van de Christelijke Geref. Kerk ook hun adres en dat nu de eerste zich zoo koud betoont voor de be staande school, daar is wellicht, in verband met het hoogere schoolgeld op de bijzondere dan op de openbare school, de oplossing van dit raadsel te vinden. Zeker een 10-tal jaren geleden werd ook voor het gehucht Oosldijk tusschen Krab bendijke en Kruiningen een vereeniging voor Christelijk onderwijs opgericht, maar tot schoolstichting kwam het niet en onder- tusschen kwam er na de Leerplichtwet een openbare school. Kruiningen liet in 1878 ook zijn protest tegen de wet Kappeyne uitgaan. De kerke raden der Ned. Herv. Kerk en der Christ. Geref. Kerk zonden hun adressen en 312 personen teekenden er, die samen 212 kin deren opgaven. De gemeente nam onder- tusschen nog in welvaart toe, zoodat van Kruiningen en omstreken op de bestaande Christelijke School wel ten minste 250 kin deren zouden mogen verwacht worden en toch bedraagt het aantal maar deel daarvan. Oorzaak wellicht ook hier de kerkelijke gedeeldheid der voorstanders van de School met den Bijbel. Waarom men dan, als men meent niet te kunnen samenwerken, niet twee of drie Christelijke Scholen tracht te stichten, is een vraag, die gemakkelijker gedaan dan beantwoord kan worden. Waarde lieten we links liggen, want noch bij de adressen der kerkeradep, noch iu de lijst der petitionarissen wordt deze plaats genoemd en ook werd nog geen ver eeniging voor Christelijk onderwijs aldaar gesticht. Schore verkeert bijna in hetzelfde geval. Alleen teekenden daar nog 40 personen opgevende 17 kinderen het smeekschrift. Tenzij de belangstelling sedert 1878 ver meerderde, is het getal kinderen daar te klein om een Christelijke School te stichten. Hansweert behoort bij Kruiningen. Als we weten, dat daar een bloeiende afdeeling van den Chr. Nat. Werkmansbond is, en dat ook de protestantsche bevolking nog gedurig toeneemt dan is het nog best mogelijk, dat Hansweert binnen enkele jaren ook zijn „School met den Bij bel" heeft. Goes. Donderdagavond werd de alge- meene jaarvergadering der vereeniging „Ijsvermaak" op het „Slot Ostende" ge houden. Ook hier was, zooals de meeste vergaderingen zich kenmerken, het bezoek gering. Bij absentie van den voorzitter, den heer S. v. d. Peijl, tengevolge van een onge val, werd het presidium door den secretaris, den heer J. M. Slegt, waargenomen. Na het lezen der notulen der vorige jaarvergade ring, bracht de secretaris het jaarverslag uit. Hierin werd melding gemaakt dat de penningmeester, de heer M. J. Goemans, naar elders was vertrokken en de heer H. D. de Witt Hamer tijdelijk die functie op zich had genomen. Het plan, zooals vorige jaar besloten, om een ijsfeest te houden kon niet doorgaan wegens gemis van ijs. Het ledental dat 65 bedraagt, bleef zoowat het zelfde. De flnantieele toestand is gunstig. De heer De Witt Hamer bracht daar van verslag uit, waaruit bleek dat de kas der vereeniging een goed slot van vorige jaar aanwees van f74,39 ontvangen f73,70 totaal f 148,09, kleine uitgaven f8,95, rest f 139,14. In de kas voor het organiseeren van feesten voor arme kinderen was hel saldo f21,93. Deze kas wordt afzonderlijk beheerd. Aizoo totaal f 161,07. Inplaats van M. J. Goemans (vertrokken) werd tot bestuurslid gekozen de heer F. W. J. de Ligny en de aftredende bestuursleden de heeren J. M. Slegt en H. D. De W itt Hamer werden herkozen. De laatsten na men hun herbenoeming aan, terwijl den eersten kennis zal worden gegeven. Voorts hadden besprekingen plaats voor plannen van den naderden winter. Voorop werd gesteld dat als er ijs is een feest zal ge organiseerd worden voor arme kinderen en het bestuur naar bevind van zaken zal handelen. Voorts kwam ter sprake dat de vereeni ging zelf een meer luxe feest op touw moest zetten. Het bestuur was daar huiverig voor omdat vroeger daaromtrent onaan gename ervaringen opgedaan zijn. Wanneer leden der vereeniging het initiatief willen nemen, zal het bestuur zijn steun niet ont houden. Voorts is het plan de vest eerst te zuiveren van grui. Vlissingen. De nachfmailboot «Prins Hendrik" zal naar Rotterdam vertrekken om aldaar te dokken, schoongemaakt en geschilderd te worden. De wed. van Hoepen, wier man, loods bij het Ned. loodswezen, deze zomer tengevolge van een steek door een muskiet aan boord van een schip, aan de gevolgen van bloedvergiftiging is overleden, heeft het volle weduwen-pensioen gekregen, zoodat is aangetoond dat haar man in en door den dienst is overleden. Verplaatst inet ingang van 1 Deo. e. k. de rijksklerk 2e klasse bij de be lastingen G. G. Hinsbeeck van Middelburg naar Tiel. In diens plaats is alhier tijdelijk werkzaam gesteld de nieuw-benoemde rijkskierk 3e klasse J. A. Haverkorn, thans particulier klerk te Amersfoort. Rilland. Een der zoons van dhr. L. v. B. alhier reed met kar en paard om een hoeveelheid erwten naar den molenaar. Door het gesohreeuw van een varken, dat in de nabijheid was, ging het paard met kar en berijder aan den haal. Naeenigen tijd geloopen te hebben geraakte de kar ondersteboven. De voerman viel er uit doch bezeerde zioh gelukkig niet. Het paard holde door tot dat het nabij den ingang van den hofdam, die voert naar de hofstede van dhr. J. Blok, werd ge grepen. De bodem der kar en ook de veeren waren nog al stuk, doch het paard bekwam, evenals de berijder, geen letsel. Colijnsplaat. In de vergadering der Chr. werkliedenvereeniging «Draagt el kanders lasten" alhier, gehouden in een der lokalen van de openbare school, waren aanwezig 66 van de 172 leden. De ver gadering werd geopend met een welkomst woord van den voorzitter, nadat gezongen was Ps. 89 1 en daarna gelezen Ps. 115, en deed ds. Feykes het gebed. Den secretaris werd alsnu verzocht verslag uit te brengen na het lezen der notulen van de vorige vergadering. Uit het jaarverslag bleek dat de toestand der vereeniging steeds gunstig blijft, hoewel er veel ziekte was voor gekomen onder de leden. Bij de vorige jaarvergadering bezat de vereeniging in eigendom een bedrag van f 1138,87. De vereeniging telt nu 191 leden en 37 be gunstigers. Doordat bij geval van ziekte den leden vanaf de eerste dag wordt uit betaald, waren de uitgaven niet gering. Het salaris van den bode werd van f 25 op f35 gebracht en de aan te stellen hulp-bode zal daarvan bezoldigd worden. Uit het ver slag van den penningmeester bleek dat de inkomsten der vereeniging over het afge- loopen jaar bedroegen f 179,78, de uitgaven f 77,76, zoodat er een saldo was van f102,02 welk bedrag is gestort in de kas van het ziekenfonds. De gezamenlijke inleg daar voor was f 959,05 de uitgaven aan uitkee- ringen bij ziekte aan 53 leden bddroeg de som van f883,15, dus was er nog een batig saldo van f75,90. Het bedrag van het totale eigendom der vereeniging is nu f 1312,54, waarvan ruim f 1000 op de spaarbank is geplaatst. Aan de beurt van aftreden waren de voorzitter, dhr. J. Sohippers; de secreta ris, dhr. A.'Schuit en de penningmeester, dhr. J. Douw, die allen metalgemeenestem- men werden herkozen en hunne benoeming aannamen. Tot hulp-bode werd gekozen de heer J. de Wee. Door het bestuur zal worden overwogen of het wenschelijk is voor de vereeniging om aansluiting te zoeken bij een algeineene bond, waaraan door het lid, dhr. J. Moer man werd herinnerd. Ook deelde de voor zitter nog mede dat dezen winter weer 3 lezingen zullen worden gehouden, de 1ste door een spreker buiten de gemeente de 2e door ds. Feijkes en de 3e door ds. Staal. Laatstgenoemde was op deze vergadering afwezig. Daarna dankte de voorzitter de vergadering voor hare opkomst, het be treurende dat er nog zoovele leden afwezig warenen na het zingen van Ps. 72 het laatste vers, werd de vergadering door ds. Feijkes met dankzegging gesloten. 's-Gravenpolder. In de Donderdag gehouden raadsvergadering waren 6 leden tegenwoordig. Afwezig de heer Paul. Na opening door den voorzitter worden de notulen der vorige vergadering gelezen, welke daarna onveranderd werden goed gekeurd. Medegedeeld worden eenige inge komen stukken, welke voor kennisgeving worden aangenomen. Vervolgens wordf overgegaan tot het opmaken van een suppletoir kohier van den hoofd elijken omslag. Daarop worden 8 peronen geplaatst en het totaal bedrag vastgesteld op f 69,84s. De rekening van het Burgerlijk Armbest. over 1905 is goedgekeurd. Deze bedraagt in ontvang f4702.98, uitgaaf 3994.42, goed slot alzoo f708.56. De begrooting voor 1907 van dit middel wordt eveneens goed gekeurd bedragende in ontvang en uitgaaf f 4019.24s met een post van onvoorziene van f911.05. Tot lid van het Burgerlijk Armbestuur ie herbenoemd dhr. A. van Dijke. Op voorstel van dhr. Hubregtse werd art. 38 der politieverordening zoo danig gewijzigd dal in de 4 wintermaanden het ruimen der secreten 's avonds na 9 uur mag plaats hebben. Bij de rondvraag werd nog gewezen op den slechten toestand der wegen en op de goten van enkele huizen waardoor het water op de straat terecht komt. Wolf aar tsd ij k. Tegen Donderdagavond waren de ingezetenen dezer gemeente op geroepen tot het bijwonen van een ver gadering om te trachten op te richten een afd. van 't Groene Kruis. Nadat door dr. H. Wessels het doel en streven van het Groene Kruis uiteen was gezet, traden verschei dene der aanwezigen als lid toe. Overge gaan werd tot het vaststellen der Statuten en Huishoudelijk Reglement. Het bestuur bestaat uit 5 leden. Gekozen zijn dr. H. Wessels, K. v. d. Slikke, A. C. J. Noteboom, A. Noordhoek die hunne be noeming aannamen en C. Koert die door afwezigheid van zijn benoeming kennis zal worden gegeven. Een woord van dank werd door dr. H. Wessels aan de opge- komenen gerichttevens de hoop uit sprekende, dat deze afd. tot bloei en rijken zegen voor deze gemeente»moge zijn. Hulst. In de op 14 dezer gehouden bestuursvergadering van het Fanfaren-ge zelschap „Vlijt en Volharding" te Hulst is in principe besloten in 1908 een inter nationale muziekwedstrijd voor harmonie en fanfarencorpsen uit te schrijven. Het plan in 1907 den wedstrijd te doen plaats hebben is, met het oog op een reeds uit geschreven wedstrijd, opgegeven. Door den Minister van Oorlog is be paald, dat, met het oog op het gering aan tal miliciens, dat gedurende den a.s. winter in sommige garnizoenen blijft (in Middel burg één), de korpscommandanten gerech tigd zijn, zoo noodig miiiciens van het eene garnizoen naar bet andere te detacheeren. Deze bepaling is door den Minister ge maakt, om de garnizoenen zooveel mogelijk ieder, over een gelijk aantal dienstdoende milicien-soldaten te laten beschikken. In verband hiermede werd door Zijne Excel lentie bepaald, dat geen burgerwerklieden voor le verrichten diensten mogen aange nomen worden. (Bergsche Courant.) De hoofdinspecteur van administratie J. W. Groeneyk, geplaatst bij het depart, van marine, als chef der afdeeling soldijen, voeding en kleeding, wordt van deze be trekking ontheven en vervangen door den benoemden hoofdinspecteur D. G. Krol van der Hoek. H. J. Schimmel, de bekende letter kundige, is te Bussum overleden. De Leeuw. Cl. maakt melding van een uitvinding op militair gebiedeen „drieplaDksbootje", uitgevonden door den kapitein der infanterie jhr. A. von Steiger, te Leeuwarden, dat een gemakkelijk transportmiddel zou zijn in polderlanden. Heden heeft de direoteur der Kon. Dev. Tapijtfabriek te Deventer aan het niet stakend personeel meegedeeld, dat morgenavond 7 uur de fabriek wordt stop gezet, dat er na dien tijd nog wel werk voor eenige personen is te verrichten, maar voor het gros geen arbeid is te vinden. Het drama te Heerlen. 'tls aan de Duitsche politie mogen ge lukken om Bastiaan, den laatste van het beruchte drietal, dat vóór eenige weken het ontzettende moorddrama te Heerlen afspeelde, te arresteeren. Zooals men weet werd Heuser, de hoofddader, nog denzelf den nacht, dat de moord bedreven werd, door de marechaussee te Heerlen aange houden. De instructie in deze zaak is reeds te Maastricht begonnen. Bussmann, die te Bottrop in Westfalen aangehouden is en Bastiaan zullen, daar zij Duitsche burgers zijn, niet uitgeleverd worden. Men zal zich herinneren, dat Bastiaan de persoon is, die op de marechaussee De Klerk bijna k bout portant geschoten heeft. Te 's-Gravenhage kwamen Woens dag in zekere straat aan zeker huis, waar een weduwe woont, honderden, later duL

Krantenbank Zeeland

De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | 1906 | | pagina 1