No, 39, 1906. NIEUWSBLAD VOOR ZEELAND Woensdag 14 November 21e Jaargang. HISTORISCH 258. jut Rn m n?pnniifrra CHRISTELIJK- Onschuld en Misdaad. Eerste Optere Yerplerim VERSCHIJNT ZESMAAL PER WEEK Wed DE JONGE-VERWEST, te Goes s F. P. D'HUIJ, té Middelburg. PRIJS DER ADVERTENTIËN Openbare Verkoopiiig Donderdag 15 November 1906, IEDEREN WERKDAG DES AVONDS. Prijs per drie maanden franco p. p1,25. Enkele nummers0,02'. UITGAVE DER FiRMA EK VAN toen hei te 11 uur op al'rek'iMïCQ"ainncvvarif, wareD de koopers i erdwenen en de koeien reeds in de tweede hand. Aan den Soesterweg bij Amersfoort dicht bij den overweg van de spoorweg- lyn, ia Zaterdagavond het lijk gevonden van een man die aldaar bezweken was aan de gevolgen eener beroerte. Te Veen- dam geraakten Zaterdagavond een 80- jarige dame en haar dochter op de wande ling langs het kanaal te water. Schoon spoedig gered en thuis gebracht, overleden beiden spoedig aan de gevolgen. Aldaar heeft een elfjarige jongen in een fiesch, half met water gevuld, carbid geworpen en daarna een brandende lucifer boven de opening gehouden. De fiesch sprong uiteen en de onderzo6klievende, maar onvoor zichtige jongen heeft zich deerlijk aan het gelaat verbrandde oogen bleven ge lukkig vrij. Ken achtjarig knaapje te Wieldrecht heeft bij het vallen uit een boom schedelbreuk gekregen en is aan de gevolgen bezweken. Te Zwartsluis is de 49-jarige Slot te water geraakt en verdronken. Een arbeider uit Haar lemmermeer sprong te Bennebroek van het balkon van de in beweging zijnde stoomtram, bij de brug, hij kwam tegen het daar ter plaatse langs den weg staande muurtje terecht, brak den neken bleef op de plaats dood. De dochter van een veehandelaar te Amsterdam is onder het koemeiken zoodanig door een koe gesto ken dat zij kort daarna is overleden. Te Moerbeek kwam een jongetje by het spelen met zijn oog in een punt van een ijzeren hek terechtmet het gevolg dat dit oog verloren is en men voor het behoud van het andere vreest. Een jongen te Drogeham die mét een pijl en boog speelde legde uit gekheid op zijn 5-jarig broertje aan. De pijl vloog weg en trof het ventje in een zijner oogen, dat daardoor verloren is. Een in aanbouw zijnd hotel teLod Angeles (Californië) is ingestort15 werk lieden werden gedood en 20 gewond. vati 1—5 regels 40 cent, iedere regel meer 8 cent. Familieberichten van 1—5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. 33 FEUILLETON. XXXI. EEN BELANGRIJK VRAAGSTUK. „Daar zijn ze allen al aan den voet van den heuvel," zeide De Witt, terwijl hij een lachend en juichend troepje, dat zich van de eene plaats naar de andere bewoog, met het oog volgde. „Wat moeten zij wel van ons denken Met dezen uitroep sprong Aleida half verschrikt op doch een forsche arm hield haar tegen. De Witt rier lachend uit „Watnog niet gerust, als ge alleen met my zyt? dat moet ik u afleeren." „Dat weet ge wel beter", zeide Aleida, terwijl zij weer ging zitten. „Ik ben erg gelukkig met u op deze heerlijke plaats". „De goede menschen hebben er hun goe den smaak dan ook wel door bewezen, door deze voor ons uit te kiezen. Leida, zijt ge nu volkomen gelukkig?" „Ja, Gode zij dank Verdien ik het wel zoo gelukkig te zijn vroeg zij met vreugdetranen in de oogen. „Wel, ongetwijfeld, lieveling; ge hadt even goed kunnen vragen, of het wel billijk is, dat de zon in haar volle pracht schijnt, wanneer de lucht eenige dagen achter elkander door stormweer betrokken is geweest. Gjj zijt gelukkig geweest in een droevigen tijdwaarom zoudt gij het nu niet zyn in vroolyke dagen Een Christen moest altyd gelukkig zijn. Gij zult op ons schip kennis maken met een vroolijke oude ziel, den besten matroos, dien ik heb, Antonio, een Portugees. Hij zingt van des morgens tot des avonds, en de ruwste zee bonk mag Antonio graag lijden, reeds ais hy éene week aan boord is." „Ik zal hem bepaald lief krijgen," zeide Aleida. „Ja zeker zult ge er genoegen in vinden, dien zonderlingen, maar vriendeljjkeh man alleen als candidaat der Christelijke Hist. Kiesvereeniging had aangediend, terwijl de beide gecoaliseerde (wij drukken nogmaals op het woord „beide", evenals in ons aan bevelend artikel!) partijen zijne van Chr. Hist, zijde gestelde candidatuur uit over wegingen van landsbelang hadden kunnen steunen. Ook heeft het ons wij moeten dit ronduit zeggen wel een beetje be vreemd, dat hij zonder groote reserve de antithese-politiek op de meetings van Dinsdag en Donderdag jl. heeft verdedigd. Doch misschien hebben de verslagen ons hierover gebrekkig ingelicht. Om billijk te kunnen oordeelen, zou uaen zelf de rede hebben moetenhooren. Kalme uiteenzetting van het Chr.-Hist. beginsel ware naar onze meening verkieselijker geweest dan felle bestrijding van een machteloos Kabinet, dat als een schip zonder roer op de politieke wateren omdobbert. Het artikel over Lei den in De Nederlander was dan ook heel wat gematigder van toon en naar wij gelooven juister van stelling". ,/Doeh genoeg hierover. Wij halen deze dingen niet op om Dr. de Visser iets on aangenaams te zeggen, maar enkel om blijk te geven, dat we ook waar we hebben willen „toonen" tdat onzerzijds de toenadering eerlijk spel was geen oogen- blik het onderscheiden standpunt, dat telkens bloot komt en ook bij de Leidsche stembus van invloed is geweest op de aan genomen houding van dr. de Visser uit het oog verliezen. ,/Onze bezwaren tegen de antithese en de op deze antithese gebouwde coalitie zijn onveranderd dezellde gebleven. „Alleen voelen wij iets dieper dan vroe ger, welke de politieke gevolgen zijn van het optreden van een ministerie, dat het liberale concentratie-program tot uitgangs punt gekozen heeft voor bet regeerings- beleid. //Reeds daarom verheugt ons do uitslag van de Leidsche stembus en hebben we er geen spijt over onzen naam aan de candidatuur-de Visser te hebben gegeven w het in zéér door en door te leeren kennen. H09! alweer die donkere wolk op uw gelaatwat moet die droevige blik beteekenen?" „Ach, De Witt, als ik denk aan die arme Bella Westerly, en aan de woorden van hare moeder, toen ik haar 'n bezoek bracht, voor wij hierheen gingen." „De bezoldiging der zonde is de dood," hernam de jonge man „zij heeft gelegen heid genoeg gehad, om berouw te toonen God alleen kan haar nu te hulp komen, laat haar aan zijne hoede over. Kom, kom,,geen tranen, Leida, kom met een vaartje den heuvel af, om de rozen op uw waDgen terug te brengengeef me een hand hierheen." En onder het gelach van het overige gezel schap beneden kwamen zij hijgende en blazende aan terwijl zij hartely kinstemden met het gelach der overigen. „Tom en Henri zijn al twintig minuten aan 't redekavelen over het meer of min verkieselijke van in de stad of buiten te wonen," zeide Hanna, terwijl zij opkeek van een prachtigen krans, dien zij bezig was te vlechten. „Toe, mynheer De Witt, laat ons uwe meening eens hooren, ge woont noch op het land, noch in de gepla veide straten eener stad, en moet dus wel een onpartijdig beoordeelaar zijn." „Ik zal u daarvan alles zeggen," sprak de jonge man, nadat hij eene gemakkelijke zitplaats voor Aleida had gevonden, en haar omslagdoek bevallig om haar had heengeslagen„toen ik laatst in Londen was „Hé hoor, hij gaat van Londen vertellen", riep Agnes uit met van vreugdestralend gelaat." „Tenminste als ge hem niet in de rede valt," sprak Hanna. Nu dan, toen ik laatst in Londen was, werd ik door een koopman, die van zijne zaken had afgezien, uitgenoodigd zijn land goed te komen bezoeken. Zijn broeder en hy, die een aanzienlijk fortuin verzameld hadden, hadden twintig minuten buiten de stad eenige sierlijke villa's laten bouwen, 14 popülTërënTTJp"iVöftfedê Goëbse, 's-Ura- venpclder, 1 olm. Woensdag 21 Nov. Goes, 10 uur voor D. Arents achter zijn herberg door deurws. Hollmann Ver hoek zaagmachine met toebehooren,deuren, ramen met kozijnen, kruiwagen, handkar op veeren, zonneblinden, brandhout, hout waren. Eversdijk, op Dekkers boomgaard door not. Houwer, 10 uur, 87 canada's en 37 olmen. I e r s e k e bij Adriaanse door not. Lie- bort een huis 109 c.A. op Bekhof van C. Ridder hof, 11 uur. N i»se, 10 uur door not. Overman 43 olmen op. hofstede De Winter voor dhr. C. Boonman. TELEGRAMMEN. 's-Gravenhage - Tweede Kamer. Dr. De Visser werd beëedigd en nam zitting. Voortzetting Algemeene Beschou wingen Indische Begrooting. De minister van Koloniën beantwoordde de verschil lende sprekers. Dankende voor de waar deering voor zijn beleid protesteerde hij tegen de beschul digingen van dhr. De Stuers en wel die waarin hij de waarheid in twijfel trok van de ambtelyke rapporten. De minister merkte op dat hij geen ambtenaar zal dulden die in de ambtelijke verslagen niet de waarheid en niets dan de volle waarheid zegt. Komende tot de opmerkingen, erkent de minister de nood zakelijkheid van wijzigingen in het Cen traal Bestuur in Indië, doeh grondige voorbereidingen zijn daartoe noodig. Wat de financieele toestand betreft die is zorgeisehend, doeh niet onrustbarend. Versterking der middelen is met het oog op de talrijke hervormingen noodzakelijk. Bij de maatregelen tot versterking der middelen ligt een speciale petroleum-be- lasting niet in 's ministers plan. De invoer van belasting op petroleum is daarom reeds onmogelijk, omdat de prijs van dit product met den dag wisselt. Het .U4- np Copra zou bij do opkomst en zij leefden daar zoo gemakkelijk als zij zei ven verkozen. Ik nam de uitnoodiging aan, en begaf mij dientengevolge naar een door en door romantisch plaatsje in een Engelsch huis, waarvan ik zijns gelijken in gemak en weelde nog nooit gezien heb. De koopman stelde mij aan zijne deftige echt- genoote en aan zijne kinderen voor, liet mij zijne prachtige verblijfplaats zien tot ik moede was van het bewonderen van sier lijke ebbenhouten meubelen, meesterlijke beeldjes, schilderijen van de beroemdste meesters, gothische vensters met geschil derde ruiten, ruime trappen met houten rijk beschilderde paneelen onkostbare spiegels. Daarop wandelde ik door zijn park, en had het gezicht op golvende heuveltjes, met dennen en eikenböomen beplant, die een klein dal inslotenzijne tuinen waren met groote zorg aangelegd en ik dacht Nu, deze mau moet wel gelukkig zijn wat zou hem hinderen Aan tafel bemerkte ik, dat zijne vrouw weinig sprak, en eenigszins bedrukt scheen, alsof zij aan verdriet gewoon was. Hun eenige dochter was gekleed alsof zij naar een bal moest, en hunne zonen spraken van niets anders dan van de jacht, terwijl hun spreken zeer gekunsteld was. In den namiddag gingen wij wandelen mevrouw en hare dochter gaven echter te kennen tengevolge der hitte liever thuis te blijven. De zon scheen op de groene oevers van de rivier en weerkaatste in het helder blauwe water en over de glooiende heu vels, die zich tot het strand toe van dal tot dal slingerden, lag een heerlijke glans ver spreid, zooals alleen een zomersche middag te zien geeft. Wij gingen een priëel binnen, en ik gaf rnyn ingenomenheid met 't lieve gebouwtje te kennen. „Ja", antwoordde hij, „ik zit hier dikwijls in gedachten verzonken,eenprettigplaatsje om te zitten roeken, en uitstekend geschikt voor een middagdutje". Ik bewonderde het heerlijke landschap Veilingsvereeniging //Zuid-Beveland1' GOES, i3 November 1906. Appelen f 1,20 a f 2,50, Peren f 1,60 a f 3,70, beiden per kin; Noten f2,25 Per halve kin; Mispels f 4 per H.L.Hazen f 1 per stuk Honing f0,50 per flacon; Koolrapen f1,50 a f 1,75 pér 100 stuks; Groote Savoijekool f5 per 100 stuks. V eilingsvereeniging //Walcheren" MIDDELBURG, 13 November 1906. Aardappelen (Blauwe) f2,12, Idem Bonte f2,05, Uien f 1,80, Mispels f3,80f4, Reinette d'Ór f 4,1°, Bezoeting f 4,40, Huismanszoet f 4,20 alles per HL.Witte Cousin 3941 ctRibson Pippeling 50 ct., beiden per vijf liter Kleiperen f1,30 per halve kin; Roode kool 35 ct., Savoije kool 24 ct., Witte kool U/23 ct., Bloemkool (ie soort) 715 ct., Bloemkool (2e soort) 26 ct., Boerekool I ct., alles per stuk Andijvie 40—12O ct. per loo struik Sla 4060 ct. per 100 kropSuikerboonen 1525 ct. per vijf liter; Spinazie 1012 ct., zuring II cent, Spruiten 8590 ct., alles per benKaroten 13 ct., Peen 2V23 ct., Rapen 23'/z ct., Prei 44'/2 ct., Selderij 2 ct., Pieterselie 1 ct. alles per bos Eieren f 7,84 per 10O stuks. VLISSINGEN, 13 Nov. 1906 Boter f1,30 a f 1,45 per K.G. Eieren f o,a f8.— per 104 stuks. ROTTERDAM, 12 November. Binnen- landsche granen. T a r w e waarvan de aanvoer niet ruim was, vond in de allerbeste kwaliteit onveranderd plaatsinggoede en mindere ging echter traag van de hand en bleef gedeeltelijk onverkocht. Per loo kilo f7,50 a f 9,50 enkele uitgezochte partijtjes boven de hoogste noteering. Rogge onveranderd. Per Heet. f 5.50 a f6.25. Gerst niet noemenswaard aangeboden. Haver onveranderd. Per 100 ko. f7 a f 7,30, extra blanke partijtjes daarboven. Witte b o o n e n als voren f 14 tot f 16,25 per Heet. Bruine boonen, konden tot iets ver laagde prijzen flink worden opgeruimd. Per Heet. f 7,50 a f 10. BlauweErwten, onveranderd. Per Heet. f9 a f9,3o, puike vertrouwde kook daarboven. L ij n z a a d met goeden aanvoer. Prijzen als voren i'9 a f 11,5o. ROTTERDAM, 12 November. Buiten landse he granen vast, maar stil. Rogge, per 2I00 kilo, 74/75 k.g. Bessara- bische stoomend f ïzV; 74/76 k.e.JtJelena.naar rondom mij en kon bij dat zeggen een uitroep van afkeuring nauwelijks onder drukken. „Ik heb dikwijls bij mijzelf gedacht", ging hij voort, „hoe wenschelijk het zijn zou, hier een katoenfabriek te laten zetten Als ik nog maar jong genoeg was, mijnheer, zou ik er spoedig do rijkste plaats van Engeland van maken. Zie eens wélke rijke bosschen, die allen hun ondergangtegemoet gaan, om zoo te zeggen hout genoeg om een dozijn fabrieken te bouwen, behalve het brandhout en de planken Als ik hier zulk eene bezigheid bij de hand kon nemen, zou ik tevreden zijn want om u de waar heid te zeggen, mynheer, ben ik „Zijt gij niet gelukkig met uw rustig leventje", viel ik hem in de rede. „Zoo is 't, mijnheer ik kan geen genoe gen vinden in al dat lanterfanten", hernam hij, „en dit eentonig tafereel begint mij te vervelen. Mijn broeder Maarten dat is iets anders, die heeft nooit lust gehad tot eenige onderneming. Ik houd niet van het buiten leven, dat is de zaak bezigheid en bedrij vigheid zijn mijn lust en mijn leven. Maar kom, laat ons even bij mijn broeder aan gaan zyn huis kunt gy van hier zien". XXXII. HET VRAAGSTUK OPGELOST. Maarten, zooals de oude heer hemnoemde, j v/as in den tuin, waar hij het oog hield op het verplaatsen van eenige fijne planten. Hij droeg een linnen jasje en een stroohoed en zyn wangen waren nog rood en friseh, als van een jongen man. Hij kwam my haastig tegemoet, met een vroolijken lach op 't gelaat, leidde my door zijn prachtigen tuin en zijn boomgaard en eindelijk een prieeltje binnen, eveneens gebouwd als dat op de plaats van zyn broeder en door welks gevlochten wanden groote trossen nog on rijpe druiven hingen. „Nu!" riep hy uit, „is deze plaats niet als voor een vorst gemaakt 7 Ik kan u zeg gen, mynheer, als het, mooi weer is, dan om opgeleid te worden in de verpleging. Cursussen in de vakken van het lager onderwijs en de godsdienstige en ge neeskundige vakken worden geregeld ge geven volgens het vastgesteld reglement. Nadere inlichtingen verstrekt gaai 110 de Geneesheer-Directeur Dr. D. SCHERMERS. De heer J. DE LANGE, Aehtersiugel, Middelburg, deelt mee, zijne Vree burger hen, geb. 1 Mei 1905, vanaf 11 Deo. 1905 tot 12 Nov. 1906 258 eieren legde. Hij voederde het zoo bekende WALCHERSCH OCHTENDVOEDER waarvan het eiwit en velgebalte veel hoo- ger staat dan van menig ander hoender brood. Op Walcheren overal verkrijgbaar. der Geref. Zangvereeniging „Halleluja" te Oost eu West-Souburg op bijslag 23 üoveml3er> in de Geref. Kerk. Aanvang 7 uur. Programma's a 20 cent verkrijgbaar bij het Bestuur en aan den Ingang. OP 's voormiddags te IOV2 uur te Biezelinge op de hofstede, bewoond door den heer J. de Roo, ten overstaan van Notaris MULOCK HOUWER, van neem ik den een of anderen beroemden schrijver en ga ik hierheen met mijn vrouw en dochters, die hun werktafeltje en naai mandje meenemen, en naast mij komen zittenen als een man zich dan niet ge lukkig noemt, verdient hij het öok niet te zijn." Dit zeggende, keek De Witt om zich heenhet geheele gezelschap lachte en Hanna mompelde „Dat dacht ik wel F' „Verveelt de eentonigheid van het bui tenleven u niet vroeg ik hem. „Mij vervelen!" riep hij uit met stralende oogen„eentonigheidwel, jonge man, kijk eens rond, kijk eens naar de heuvels hebt gij ooit zulk een heerlijken vorstelijk purperen avondgloed gezien Zie dien hemel eens en hij wees met den vinger naar de lucht, die gloeiend rood met schit terende kleuren in het stille water weer kaatste. Zie eens 't is of het in het goud gedompeld ligt. Denkt gij, dat dit 's mor gens hetzelfde is? O neen, dikwijls ga ik vroegtijdig uit, om den dageraad te zien aanbreken, en te zien hoe de machtige zon den horizont steeds verder en verder met vlammende stralen overdekt, totdat het groote uitspansel ten laatste met recht den naam van hemel mag dragen. En dan de avond, jonge man, als ik met mijn kinderen uitga, en dat kleine bootje losmaak, en de maan, de boomen, struiken en heuvels als met zilver bedekt en als bij het neerpiassen der riemen de rimpels op het water als zoo vele juweelen schitteren, dan, zeg ik, biedt dit weder een geheel ander, doch niet min der heerlijk schouwspel aan. Wy maken allen gezonde wandelingenbovendien, met de leeuwerikken uit bed, zijn wij even vroolyk en gelukkig als zijwij teekenen naar de natuur, drinken uit de beek, wij eten vruchten van de boomen, en over het geheel zijn wij ware voorbeelden van wat de natuur kan doengeheel verschillend van de schepsels, die wy waren, toen wy een kunstmatig leven leidden in een be nauwde stad". (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | 1906 | | pagina 1