NIEUWSBLAD VOOR ZEELAND. No. 32. 1906 Dinsdag 6 November 21e Jaargang. CHRISTELIJK- HISTORISCH AANGIFTE en AANSLAG. Onsehuid en Misdaad. Bultenlandsch Overziet)!. VERSCHIJNT ZESMAAL PER WEEK Wed. S. J. DE JONGE-VERWEST. te Goes F. P. D'HUIJ, ie Middelburg. PRIJS DER ADVERTENTIËN IEDEREN WERKDAG DES AVONDS. Prijs per drie maanden franco p. p1,25. Enkele nummers0,025. i UITGAVE 'DER FIRMA. EN VAN van 15 regels 40 cent, iedere regel meer 8 cent. Familieberichten van 1—5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. De samensmelting van de vermogens- en de bedrijfsbelasting tot één inkomsten belasting zal een belangrijke vereenvou diging brengen in de wijze van heffing. Thans heeft men twee of drie biljetten in te vullen voor de aangifte en ontvangt men twee aanslagen, die aan versohillende kantoren betaald moeten worden. Het is zeker een groot voordeel van de nu aan geboden regeling, dat zij door dezen om haal een streep haalt, en niet alleen zich tot een enkelen aanslag bepaald, maar tevens de aangiften zeer beperkt. Een inkrimping der aangiften acht de minister van financiën gewettigd door de ervaring, blijkens welke velen niot in staat zijn de gedane vragen, hoe eenvoudig ook, juist te beantwoorden zonder hulp van anderen in te roepen. En dan nog zegt hjj hebben zij ten slotte van de met hulp van anderen gedane verklaring geen juist begrip Vleiend is deze op merking niet voor onze burgerij, maar de minister wil volkomen terecht aan deze schijnvertooning een eind maken, te meer omdat het aantal belastingplichtigen niet weinig zal toenemen wegens de opheffing van de vrijstelling voor landbouw en veeteelt. Het stelsel van aangifte bedoelt een waarborg te geven tegen willekeur bij den aanslag, waarop dan ondersteld wordt dat de aangifte naar waarheid geschiedt. Tevens berust het op de veronderstelling, dat ieder voor zich zelf het best op de hoogte is van zjjn geldelijken toestand en daaromtrent de noodige inlichtingen kan verschaffenwaaruit ook de verplichting volgt om de overheid volledig voor te lichten. Waar echter die kennis bij zeer velen blijkt te ontbreken, ontvalt aan de aangifte haar grondslag en wordt zij een schadelijke formaliteit. Daarom volgt het ontwerp den regel, die reeds by de personeele belasting geldt een biljet van aangifte kan aan de bur gers worden gezonden, maar de admini stratie is er niet toe verplicht. Behalve in twee gevallenlo. ieder, die het ver langt, moet aangifte kunnen doen, en 2o. ieder die geacht wordt tot aangifte in staat te zyn, behoort haar ook te doen. 27 TEUILLSTOIT. XXV. BITTERE NASMAAK. Het liep tegen twaalf uur. Bella zat in de voorkamer. Vol ongeduld zat zij achter de kanten gordijnen verborgen en bespiedde nieuwsgierig iederen voorbijganger. Haar costuum was met zorg bewerkt, en bestond uit een wit kleedje van onderen tot boven met kant afgezet. Een witte roos stak achteloos in haar zwarte vlechten, en massief gouden armbanden versierden haar polsen. Maar ach welk een pijnlijk klop pend hart lag onder al dit uiterlyk schoon verborgen Hoe zeer knaagde de worm aan den wortel van den boomhoe knaagde hij steeds door, terwijl zy haar gelaat tot den vriendelyksten lach en haar kostbaar ge waad over haar rusteloos hart plooide. „Daar is hy 1" Het bloed stroomde haar naar de wangen, en vandaar weder terug zjj moest zich door plotselinge aandoening bevangen aan de vensterbank vasthouden maar voordat de bezoeker was aangediend, was zy uit de kamer verdwenen, echter alleen om met een lieven glimlach op het gelaat terug te keeren. Zy strekte hare beide handen uit„Kapitein De Witt, wat ben ik bly u te zien wanneer zijt ge aan gekomen P" Hij nam slechts óen harer handen aan, hoffelijk, met kouden ernst, want haar aan raking kwam hem voor als die van eene slang. Hy ging op haar uitnoodiging zitten en antwoordde op hare beuzelachtige vra gen waft1' wt zijne houding sprak een Dit nu wordt ondersteld bij degenen die geacht worden ten minste f 1000 aan ver mogen te bezitten of f 4000 inkomen uit andere bronnen te hebben, of wier inkomen hoofdzakelijk bestaat uit traktementen, salaris, wachtgeld, pensioen, enz., waar van de aangifte geen bijzondere hersen inspanning eischt. Wie zijn inkomen uit landbouw, handel of nijverheid trekt zal derhalve in den regel geen biljet ontvangen, tenzij het bedrag f 4000 of hooger wordt geraamd. Thans is de grens voor de volledige opgaven bij de bedrijfsbelasting (biljet B) op f2000 ge steld. De Minister verzekert echter dat verdubbeling van dit bedrag noodzakelijk is gebleken. „Tal van neringdoenden met groote verdiensten zijn niet in staat die verdiensten behoorlijk onder cijfers te brengen, omdat zij geen boekhouding heb ben en vaak ook al een juist begrip van winst missen". De bedoeling van de nieuwe regeling is dus diegenen van wie geen behoorlijke aan gifte te verwachten is, daarom dan ook niet te vragen. Wie er toe in staat wordt geacht, ontvang dan slechts één biljet, hetzij een biljet A tot opgaaf van algemeene inlich tingen en van het bedrag en van het ver mogen, hetzij een biljet B waarop boven dien nog opgaven omtrent het inkomen uit andere bronntm dan vermogen moeten ge schieden. Evenals thans rust op elk, die een aan giftebiljet heeft ontvangeD, de verplichting het behoorlijk in te vullen en te ondertee kenen. Als dwangmiddel wenscht de minister de nu bedreigde strafvervolging (boete van ten hoogste f 100) enkel te behouden bij degenen die als bestuurders of als vertegenwoordigers de aangifte hebben nagelaten. Degenen echter, die over hun eigen inkomen de gevraagde aan gifte hebben verzuimd, wil hjj buiten aan raking met den strafrechter laten, maar hun een belastingverhooging van 25 pCt. opleggen. Thans is dit enkel bepaald wanneer men tegen den opgelegden aanslag in beroep is gekomen en in het ongelijk is gesteld. Maar tegen „een opzettelijk onjuiste of onvolledige aangifte" stelt de Minister wél een strafbepaling voor, welke thans ont breekt. In 1893 heeft men dergelijke be koude ernst alleen om sterker aandoeningen te weerhouden. „Hoe vaart uwe mama, en uwe nicht vroeg hij eindelijk op vreemden toon. „Mama is wel, Aleida is hoop ik ook wel;" dit zeide zij op twijfelenden toon, niettegenstaande hare poging om zich te bedwingen. „Aleida is niet thuis, wilt ge misschien zeggen," sprak hij, vastbesloten om haar de volle waarheid te doen vertellen. „Neen, -het spijt mij het u te moeten zeggen," begon zij hare lippen beefden, tranen stonden in hare oogen, tranen van aandoening van opwinding, van schuld bewustheid, van vrees, maar niet van op recht leedwezen„het spyt my, maar Aleida is ongelukkig geweest. Het is eene treurige geschiedenis, die ons geheel in de war heeft gebracht, en zooals ge weet mama is zeer streng, en in 't byzonder in hare inzichten van recht, en zoodoende is zij „Naar de gevangenis gebracht mis schien Bij dezen uitroep zag de jonge man haar aan, als wilde hij met zyn stren gen, vastberaden blik tot haar hart door dringen. „Ja, maar het was 'n grievende diefstal. Nooit zou ik het geloofd hebben, als ik niet zelf gezien had zy aarzelde en speelde met hare bracelet. „Wat gezien?" zeide de jonkman,ter wijl zyn oog koud en, zooals het haar voor kwam, wreed op haar gevestigd bleef. „Nu als ik niet een der voorwerpen in haar bezit gezien had, geloof my kapitein De Witt, ik zou alles gedaan hebben om haar te reddenwezenlyk," ging zy voort, verschrikt door zijn bestendige blikkken. dreiging onraadzaam geacht, uit vrees dat velen daardoor zouden worden terugge houden een aangifte te doen. Nu op het enkel nalaten van de ver langde aangifte reeds een boete van 25 pCt. zonder strafvervolging wordt voorgesteld, acht de Minister de tussohen- komst van den strafrechter bij bedrog, waaruit nadeel voor het Rijk kan ontstaan, onmisbaar. Hij stelt voor, het maximum der boete voor dit misdrijf' (dus met behandeling voor de rechtbank) te bepalen op f 1000 (is dit niet voor zeer groote inkomens veel te laag?) Met deze eigen aardige bijvoegingDit artikel blijft buiten toepassing indien, zoolang het openbaar ministerie niet is verwittigd, alsnog een juiste en volledige aangifte wordt gedaan". Aan dergelijke voorwaardelijke straf bepaling hecht de Minister veel gewicht, omdat zij veel valsehe opgaven kan voor komen. „Vergist hij zich niet", zoo zegt hij in de toelichting, „dan is het groot aantal ontduikingen in zake verinogens- en bedrijfsbelastingen voor een goed deel hieraan toe te schrijven, dat de belang hebbende, hij moge door een min of meer belangrijk geldelijk nadeel kunnen wor den getroffen, in ieder geval geen aanraking met den strafrechter heeft te duchten. Eu straffeloosheid in dit geval is des te on billijker, omdat ]m de accijnzen elke verkorting, zelfs zonder fraude, strafbaar is. Zeer menschkundig is de bijvoeging welke den belastingplichtige gelegenheid geeft tot verbetering der aangifte, alvorens het openbaar ministerie van het misdrijf is verwittigd. De minister acht dit te vergelijken „met den vrijwilligen terugtred bij poging tot misdrijf, die eveneens straffe loosheid waarborgt". Het zal in dit geval echter wel zelden een vrij willige" daad zijn gewoonlijk zal vanwege den fiscus den ver dachte een laatste waarschuwing zijn ge zonden. De biljetten van aangifte zuilen niet meer worden opgehaald, maar moeten bij den ontvanger worden ingeleverd of hem worden toegezonden, waarvoor vrij dom van port wordt toegestaan. De regeling van den aanslag wordt eveneens vereenvoudigd. De meeste aan slagen zullen geschieden in elke gemeente door een of meer plaatselijke schattings „En deedt ge 'alles wat ge kondt?" „Mijnheer „Hebt ge gezegd: zij heeft dit niet ge daan zij is bedrogen Zijt gij op uwe knieën gevallen voor uwe moeder, uitroe pende Moeder, heb medelijden met haar, zelfs al had zij kwaad bedrevenbedenk moeder, dat zij eene wees is zy heeft geen moeder, geen vader of vrienden o, heb medelijdenlaat haar om mij vrij laat haar niet in dat verblijf van spitsboeven brengen het zal haar hart breken en het hart van hen, die haar liefhebben zeg, juffrouw Bella, hebt ge op die manier voor uw nichtje gepleit „Zij is slechts een aangehuwde nicht", hernam Bella, die gedurende dit gesprek bleek van schrik was gewordenzijne woorden toonden hartstocht en ontroering, niettegenstaande de koude wijze, waarop zij werden uitgesproken. „Ha zoo, slechts een aangehuwde nicht het deed dus niets ter zake dat zij eene arme wees was zonder onderkomen. Slechts een aangehuwde nicht, geene bloedver wante van de ryke en aanzienlijke Wes terly's slechts een jong, beminnelijk meisje zonder vrienden, om haar te be schermen te beminnelijk misschien", voegde hij er bij, terwijl hij opnieuw een doordringenden blik op haar sloeg. „Het verwondert mij niet, juffrouw Bella, dat ge geen-hart genoeg bezat, om voor haar te sprekenhet verwondert mij niet meer terwijl hjj dit zeide maakte hij een diepe stijve buiging. „Mijnheer!" zeide Bella, op haar gewonen hooghartigen toon, terwijl zij hare zelfbe- heersching, die zy onder dezen bitteren spot geheel verloren had, trachtte te herkrijgen. commissies van 5 leden, door den Gemeen teraad benoemd onder voorzitterschap van den burgemeester of van een der raads leden. De vergaderingen van elke com missie worden bijgewoond door een amb tenaar der directe belastingen, die raad gevende stem heeft. Alleen degenen, die een biljet B ontvangen, en dus volledige opgaaf moeten doen, worden aangeslagen door den inspecteur der directe belastingen, al dan niet met de 4 overige leden eener commissie van aanslag, voor elke inspectie door Ged. Staten derprovincietebenoemen, ieder die een biljet B ontvangt kan ver langen door deze commissie te worden'aan geslagen en dit gebeurt evenzeer wanneer da inspecteur het voor de juiste regeling van aanslag noodig acht. De taak dezer commissie zal daarom vermoedelijk weinig omvangrijk zyn. De regeling heeft nog dit voor, dat zij te gemoet komt aan den afkeer dien thans vele kooplieden hebben tegen den aanslag gedaan door een commissie, waarin concurrenten kunnen zittinghebben of althans personen voor wie. zij ongeneigd zijn hun zaken open te leggen. Dit bezwaar neataat niet tegenover 6en hoofdambtenaar, als den inspecteur. Thans zijn bij de vermogensbelasting de inspecteurs van de registratie met de uit voering der wet belast, omdat zij geacht worden in dat opzicht 't best op de hoogte te zijn. Nu één inkomstenbelasting zal worden ingevoerd, moeten de inspecteurs der directebelastingen voor die taak worden aangewezen. Evenwel kan, volgens voorschrift door den Minister te geven, de inspecteur van de registratie soms worden geroepen aan giften betreffende het vermogen te beoor- deelen, aan welk oordeel dan zijn ambt genoot is gebonden. De belastingschuldige zal dus, wanneer hij inlichtingen heeft te geven, slechts met één ambtenaar te doen hebben. Om bij verschil van meening tusschen de Commissie en den ambtenaar de be langen van de schatkist te behartigen, bepaalt het ontwerp dat de directeur dei- directe belastingen binnen 2 maanden het besluit der Commissie over het opleggen of het bedrag van een aanslag kan ver nietigen en den inspecteur kan machtigen tot het vaststellen van den aanslag. Den „Ik vraag u om verschooning, juffrouw Bella, doch ik verwachtte van u slechts een daad van vrouwelijke barmhartigheid. Maar laat ik u eene vraag doen: Zy t gij overtuigd dat juffrouw Graylynn dezen diefstal heeft bedreven „Dat heb ik reeds gezegd", hernam Bella met waardigheid, terwijl zij een gevoel kreeg, alsof haar ademhaling stikken zou. Deze ontmoeting voldeed zoo weinig aan hare verwachting. Zij gevoelde zich ziek en duizelig, en beangst dat zy zich zelve zou verraden. „En zijt ge bereid dit voor de rechtbank bij eede te verklaren „Bij eede riep Bella uit, terwijl zy ver baasd opkeek en het angstzweet haar uit brak „voor de rechtbank „Ge wist toch zeker wel, dat gij uwe beschuldiging voor den rechter zult moeten brengen. Ge weet dat ge daar voor de recht bank Aleida Graylynn van aangezicht tot aangezicht zult ontmoetenen daar met uwe hand op den bijbel zult moeten ver klaren, dat ge gelooft of overtuigd zijt, dat Aleida schuldig is aan den diefstal, die haar ten laste is gelegd. Ge waart toch zeker niet zoo onbekend met de landswetten, dat ge niet wist dat dit zou volgen". „Ik dacht niet, dat ik voor het gerechts hof zou behoeven te versehynen ik dacht dat mijn getuigenis voldoende zou zijn", stotterde Bella, want zij was met deze om standigheid werkelijk niet bekend. „Voor geen geld ter wereld zou ik voor den rechter willen komen". „Ha, ha 1 uwe verklaring zal u worden afgenomen, ook al waart ge te ziek, om te verschijnenen vergun mij u te zeggen, dat ge byzonder welvarend schijnt te zijn". belastingplichtige staat dan, gelijkinandere gevallen, het middel van beroep open, naar een gewijzigde regeling. 5 November 1906. Moet dr. De Visser zyn predikambt neer leggen Neen. Wel heeft de Synode uitgemaakt dat men geen Kamerlid en Predikant tege lijk kon zijn. Maar de stemming der pro vinciale kerkbesturen die deze maand geschiedt, moet uitmaken of die 't met deze voorloopige uitspraak der Synode eens zijn. Hierbij wordt echter een uitzondering gemaakt voor hen die vóórdat deze bepaling in werking treedt, lid van de Staten-Gene- raal zijn. Dr. De Visser is juist nog Kamerlid ge worden voor het van kracht worden der bepaling, dus valt hy er evenals dr. Schok king buiten. Ds. Talma heeft, gelijk men weet, reeds vroeger, zijn betrekking vrijwillig neerge legd. Sinds het vorige jaar overtreft de haven beweging te Rotterdam die te Antwerpen, maar is achter bij die te Hamburg. Tot 1 November, dus in tien maanden, werden ingevoerd te Hamburg 9 millioen 400 duizend ton; te Rotterdam 7 956 te Antwerpen 7 565 In alle havens is een regelmatige opklim ming, zoowel van schepen en van tonnen. Een bericht New-York zegt dat van daag voor een der candidaten voor het Gouverneurschap van dien Staat gewed wordt op 2'/2 voor den ander op 1. Wat een eigenaardige teekening van volkszeden. WeddeD moet men onder die Engelseh spreken. Wedden op alle mogelijke en onmogelijke dingen. Op paarden en op candidaten. Op huizen en op huwelijken. Op wat al niet België. Het land en het buitenland hebben een strijd den strijd tusschen de werkgevers Terwijl hij dit zeide, stond hij op, en begon op en neer te loopen; zijne poging om kalm en ziehzelven gelijk te blijven, terwyl hij aan Aleida dacht, en terwijl hij zag en gevoelde dat Bella haar doodelijke vijandin was, was niet lijdelijk te doorstaan. „Wanneer zal het verhoor plaatshebben, juffrouw Bella?" vroeg hij na een oogen- blik gezwegen te hebben, wellicht uit medelijden met haar, want haar gelaat was met eene doodsbleekheid gekleurd. „Verhoor riep zij angstig, „er zal geen verhoor plaats hebben neen, ik wil niet tegen haar optreden o, is er geen middel om haar hare vrijheid weer te geven „Als dit alles niet enkel eigenbelang was, zou het mij leed doen, u zoo ongelukkig te zien maar bedenk, dat juffrouw Graylynn niet zulk een arm, hulpeloos meisje is, als gij dachtbedenk dat haar eer op het spel staatge hebt met haar goeden naam een onbarmhartig spel gedreven, en gij zult dit duurmoeten betalen. Indien gij op eenigerlei wijze hare invrijheidstelling wist te bewer ken, zou zy u onmiddellijk aanklagen van valsehe beschuldiging. Op eenigerlei wijze moet de waarheid aan het licht komen en gerechtvaardigd worden. Op den naam van mijne vrouw mag geen smet rusten". De woorden „myn vrouw" vielen alskoud water op 't verhitte brein van Bella Wes- terly. Toch greep een plotselinge verande ring in haar plaats. Zich trotsch verheffende zeide zij op hoogen toon en met koele be leefdheid „Ik ben bereid om alles te doen wat myn plicht van mij vergt, zelfs het ver schrikkelijkste, namelijk om Aleida van De Witt moet ik het zeggen?" sprak zij met trotschen blik. Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | 1906 | | pagina 1