NIEUWSBLAD VOOR ZEELAND. No. 19. 1906. Maandag 22 October 21e Jaargang. CHRISTELIJK- HISTORISCH VERSCHIJNT ZESMAAL PER WEEK L Wed. S, J. DE JONGE-VERWEST. te Goes F. P. D'HUSJ, te Middelburg. PRIJS DER ADVERTENTIËN Uit de Tweede Kamer. Kerknieuws. Schoolnieuws. Gemengde Berichten. IEDEREN WERKDAG DES AVONDS. Prijs per drie maanden franco p. p1,25. Enkele nummers0,02'. UITGAVE DER FIRMA EN VAN van 1—5 regels 40 cent, iedere regel meer 8 cent. Familieberichten van 1—5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. TTTiTlUI II II hl 111 «waaraa GEMEENTERAAD. Middelburg. Het antwoord van B. en W. op de vraag van den gemeenteraad betreffende de afscheiding tussohen het terrein van school K en dat van mej. Hat- tink komt hierop neer. De afscheiding bestond vroeger slechts uit enkele boomen e» struiken. Tijdens 't bouwen van school K zijn van gemeentewege in de grootste openingen paaltjes geplaatst, in afwachting van een nadere regeling die echter niet tot stand kwamen wegens het bezwarende der voorwaarden van medewerking van mej. H. Intussohen zijn die boomen en struiken door de eigenaar opgeruimd daar deze toch geen afscheiding daarstelden en den groei der overige boomen en planten belem merden. De afscheiding door de gemeente geplaatst bleef bestaan, doch daar nam mej. H. geen genoegen mee. De reden waarom zij nu geen ruiling meer wensehte en in Febr. wel omschrijft zij in een brief aan B. en W. data 12 Sept. De Commissie van Fabricage heeft met dhr. Milaan 't terrein opgenomenlaatstgenoemde constateerde dat er geen afscheiding was. Daarop vroegen B. en W. of mej. H. de grenslijn wilde wijzigen door ruiling van een strook van 7,5 M., waarop zij ontkennend ant woordde, doch gezind was zoodanig te ruilen, dat een strook van 4,5 M. aan de zijde der school vrij zou komen. Dit deed zij in de hoop dat in de eerstvolgende raadsvergadering de zaak in orde zou komen. Haar verzoek werd echter ver schoven, en zoo behield zij weer een heelen zomer den last van de kwajongens, waar door haar eenige reden tot ruiling was var vallen. Mejuffrouw Will constateert ook nog dat de heer v. Dunné in de raadsvergadering van 22 Aug. verzuimt heeft mee te deelen dat dhr. Milaan gezegd heeft dat er geen afscheiding was. Ook deelde deze heer mee dat werd het verzoek van juffr. W. toegestaan dit voor de gemeente met 't oog op de Singels duizenden guldens kan te staan komen. De voorz. der C, van Fabricage vergat ook hierbij te zeggen dat de pereeelen aan den Singel grenzen aan den openbaren weg en school K door de gem. in eigendom wordt bezeten. Het verzoek van J. A. Vertregt in zake grond aan de Loskade houdt in dat de firma H. J. Dronkers Co de huur van den gemeentegrond nabij Loskaai en Mais- baai aan hem wil overdoen, doch dat huren voor hem groot bezwaar oplevert met het oog op daar te stichten bouwwerken noodig voor zjjn industrie. Daarom wil hij liever koopen voor f 4000zoo echter de gem. niet dit terrein maar dat van de Schelde wil verkoopen wil adressant daarvoor 33 maal den te- gehwoordigen huurprijs betalen. B. en W. zeggen aan den Baad dat er in beginsel geen bezwaar bestaat aan het verzoek te voldoen, wijl hij er een fabriek van cementsteenen gaat bouwen en dus nijverheid en handel bij de inwilliging zijn gebaat. Zij zouden de voorkeur geven aan dat in huur bij de Schelde daar dit door zijn gesloten ligging minder waarde voor de gemeente en voor den handel heeft dan dat aan de Loskaai. Waar echter de Baad hieraan de nogal bezwarende voorwaarde verbindt dat langs het water een strook af moet voor een straat, en het terrein aan de zijde geheel omge ven door een afheining, terwijl adressant er op gesteld is met zyn terrein direct aan het water uit te komen, met 't oog op de aldaar te vestigen industrie, vreezen B. en W. dat verkoopen aan Vertregt, zonder voorwaarde, door den Raad niet zal Worden goedgevonden. Daarom willen B. en W. dan maar den groDd aan de Loskaai afstaan maar niet voor f 4000, doch adf 3,30 per M2., dat is f 5418,60. Mocht de Raad het terrein van de Schelde liever afstaan, dan stellen B. en W. voor daarvoor te vra gen 33 maal den huurprijs of f 3300. De commissies van Fabricage en Finan ciën vereenigen zich niet met de voorstellen doch raden openbare veiling van beide ter reinen aan. Dit laatste ontraden weer B. en W., die tevens hun voorstellen handhaven. Er be staat toch voor de gemeente in het geheel geen reden zelf het initiatief te nemen om dien grond te verkoopen, daar de terreinen goed verhuurd zijn. Wenscht de raad nu niet aan Vertregt te verkoopen, hij verwerpe het voorstel en late den toestand gelijk die is. Inzake het verzoek van G. C. Dalman c.s. en van A. G. L. W. v. Kregten c.s. om aanleg van duinwaterleiding aan de Noord singel en Seissingel-Seisweg stellen B. en W. voor aan adressanten te berichten dat tot aanleg zal worden overgegaan, wanneer door hen wordt gewaarborgd een water verbruik van drie achtereenvolgende jaren van 8% der aanlegkosten, dat is f130,90 voor Dalman en f 132,75 voor v. Kreglen_ Voor ambtenaar van den B. S. bestaal de aanbeveling uitmr. J. A. v. Peseh, hoofdcommies, en G. J. Boogaart, commies ter secretarie. Met het voorstel van B. en W. om een toelage te verleenen aan dhr. Domenie, secr. der commissie tot wering van school verzuim van f 50 kan de commissie van financiën zich niet vereenigen. Het voorstel van B. en W. tot vast stelling der pensioensgrondslagen van de leeraren aan het Gymnasium strekt om vast te stellen voor de berekening van de pensioenbijdragen de volgende grond slagen Dr. Vogler f 3500 dr. Kan f 2500 dr. De Borst Verdooren f 2400 dr. v. d. Kamp f 2200 v. Oostveen f 2100 dr. Wagner f 2000 Besse f 1400 Picnot f 900, De Liefde f 900 dr. v. d. Laan f 700 Gerth v. Wyk f 650v. d. Leij f 600Bleeker f 300 v. d. Bel f 150. De aanbeveling voor de benoeming van een lijdelijk leeraar in de natuurkunde aan de B. A. S. bestaat uit de heeren A. de Smidt en M. M. Biankert. Op 't verzoek van v. d. Heil om aan sluiting op kosten der gemeente van zijn pereeelen gelegen bij Klein Vlaanderen aan de Gas- en Waterleiding, terwijl hij ook, evenals zijn nog maar pas geleden aangesloten mede-ingezetenen op de Veer- sehe Singel de garantie-verplichting wil nakomen stellen B. en W. voor afwijzend te beschikken. Immers wanneer v. d. H. aansluiting van de woningen M 214 en 215 wenscht, moet die worden aangelegd vol gens ee verordeningen. De hoofdleiding ligt in Klein Vlaanderen, dus legt de gem. ten haren koste tot aan het terrein van v. d. H. hoogstens resp. 20 en 10 M. aan. De verdere leiding aldaar komt dan op zijn rekening. Zijn vergelijking met den Veerschen Singel gaat niet op. Daar toch is sprake van een aanleg van een nieuwe hooi'dleiding in den openbaren weg, zonder welke voor de woningen aldaar geen aansluiting mogelijk is, terwijl hier een voudig sprake is van aansluiting aan een bestaande hoofdleiding, bedoeld in de verordeningen op aanleg van Gas en water. Het verzoek van adressant mag be vreemden, daar zij nog op 28 Aug. j. 1. aanvraag deed om aansluiting zonder te ge wagen van „voor rekening der Gemeente." De aanbeveling van curatoren van het gymnasium voor een leeraar in de Ge schiedenis bestaat uit de heeren H. W. A. v. d. Vecht, tydelyk leeraar aan de H. B. S. te Sappemeer en G. Brom, tijdelijk leeraar aan het Gymnasium te Maastricht De motie, door den heer Van Deventer Woensdag bij het eind der vergadering ingediend, welker aanneming terugname van het regeeringsvoorstel in zake de te rugbrenging van Javaansohe landerijen aan het gouvernement moest ten gevolge heb ben, kon geen geqade vinden in de oogep van minister Fock. Ook niet indeoogen der heeren IJzerman en Van Vlijmen, al was ze ook in dien zin door den voor steller gewijzigd, dat die terugbrenging van het particulier landbezit stelselmatig zal geschieden. De eerste (dhr. IJzerman) ziet in de motie een middel om de zaak op de lange baan te schuiven en dhr. Van Vlijmen spoort dhr. Van Deventer aan, om zijne motie stillekens terug te nemen, waartoe deze afgevaardigde niet genegen is. De motie blijft en komt in stemming doch wordt met 64 tegen 20 stemmen verworpen. Dat was het einde van de motie-Van Deventer, voorgesteld o. a. door dhr. Bos als „eene verstandige daad". Maar wat veel erger is, ook het ontwerp zelf is afgestemd, zoodat de minister een groot echec inoest lijden. Zooals de lezer weet, waren er twee groepen van tegen standers. De eene, achtte de tijd van terugbrenging nog niet gekomen; de andere groep was voor spoedige terhandneming, Doeli naar een vast plan en door middel van onteigening en de derde of laatste groep sympatiseerde geheel met 's Minis ters denkbeelden, behalve met den aan koop van Nanggoeng. Daar wilden zij niets van weten. De motie, door dhr. Van Deventer als een soort reddingsplank den Minister toe geworpen, miste haar doel. Z.Exc. wilde er volstrekt niet aan en bleef waar hij was. Toen poogde de heer Van Deventer, door de motie ietwat te verzwakken, den minister een handje te helpen, doch te vergeefs. De motie bleef voor Z.Exc. on aannemelijk. En na de verwerping kwamen de amendenten. Het eene van dhr. Tydeman bedoelde onteigening naar een vast plan. Vervolgens een tweetal van den voorsteller der motie, die nog een poging wilde doen om, door de begrootingspost voor Nanggoeng met tien gulden te ver minderen, de Kamer voor de keuze stelde, Nanggoeng aan te koopen of niet. De amendementen werden alle verworpen. Ook dat van dhr. Van Deventer, dat de bedoeling had ,N anggoeng niet aan te koopen. Door die verwerping werd de quaestie voor de Tegeering hachelijker. En bij de eind stemming over het ontwerp waren slechts 34 van de 85 leden er voor. Voorts wordt na eenige discussie aaugenomen een wijzi ging in de postwet, waardoor het in het vervolg mogelijk zal zijn voor verminderd bedrag drie centen te correspon- deeren tusschen twee gemeenten, die om zoo te zeggen aan elkander gebouwd zijn, als Den Haag en Scheveningen. Eindelijk komt aan de orde een crediet-aanvrage van 2millioen ongeveer, ten behoeve van den aanleg en de exploitatie van spoorweglijnen in de Haarlemmermeer. De verwerping van het wetsontwerp be treffende de Javaansche landerijen, een waar echec voor minister Fock, zal geen aanleiding worden tot ontslagaanvrage van dien bewindsman. De zaken blijven dus zooals te voren. Dat de Kamer onder den indruk was van den afloop der stemming, bleek uit de discussies die volgden over de credietaanvrage van ruim 2 millioen voor den aanleg en het exploiteeren van spoor- weglijnen in de Haarlemmermeer, een ont werp dat de Kamer heeft goedgekeurd, zooals ons blad reeds gisteren onder de telegrammen vermeldde. De inhoud der discussie zullen we den Lezer maar sparen. De beide woordvoerders der radicale party n.l. de heeren Tak en Treub, echte voor standers van staatsaanleg en staatsexploi tatie, zagen in de toekomst gevaren, nu reeds in kiem aanwezig, waardoor hun ge liefkoosde idee van exploitatie door den staat bemoeilijkt zou kunnen worden. De lezer moet weten, dat de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij in 't bezit is gekomen van de meeste aandeelen van de te ontwerpen spoorwegen in de Haarlem mermeer en omstreken. Beide heeren zijn bang voor de concurrentie met den staat, welke hierdoor noodwendig zal kunnen ontstaan, by aldien het lievelingsidóe in toepassing wordtgebrapht, ml, naasting zoo veel mogelijk van alle lijnen door den staat. Daarenboven vreest dhr. Treub, dat de Holl. IJzeren Maatsch., die er het meeste belang bij heeft, dat die ontworpen spoorlijn in de Haarlemmermeer lang nitblijft, den aanleg eerder vertragen zal dan in de hand werken. Ook blijkt hier opnieuw, hoe door dit volgens dhr. Treub dure plan, het ontwerp lijdt aan eene «stelselmatige stelselloosheid". Verdedigers van het ont werp waren de heeren Patijn en de Minis ter, die o.a. ook trachtte de bedenkingen van dhr. Thomson, die vreesde, dat de stelling Amsterdam door den aanleg in het gedrang zou komen, te weerleggen. Gaarne had dhr. Van Doorn gezien, dat in dit ontwerp ook opgenomen werd een lijn GoudaBoskoopAlfen. Reeds had hij daartoe een amendement gereed, dat echter wijselijk werd ingetrokken, nadat de Minister dezen afgevaardigde verzekerd had, dat ook hij die lijn wenscht en dat ze wellicht eerder tot stand zal komen als ze niet dan als ze tvelin dit ontwerp wordt opgenomen. Eu hierdoor gerustgesteld trok dhr. Van Doorn zijn amendement in. Zonder hoofdelijke stemming werd het ontwerp aangenomen. Voorts werd met 56 tegen 8 stemmen een aaugevraagd crediet voor eene onder- zeesche torpedoboot toegestaan. Een ont werp tot reorganisatie van het corps mariniers bleef onafgedaan. Daar het vragendag was, werd tot het doen van vragen getegenheid gegeven. Daarvan maakten gebruik de heeren Schaper en Hugenholtz. De eerste vroeg inlichtingen omtrent de aan de fabrikanten Pot en Terborgh verleende gratie van hun veroordeeling tot 14 dagen gevangenisstraf wegens het veroorzaken van den dood van een leerling. Genoemde leerling had het vliegwiel bij een gasmotor in een smederij op het doode punt willen brengen, werd door de spaken gegrepen en verwond en is aan de gevolgen overleden. De rechtbank van Groningen sprak de fabrikanten vrij. Leeuwarden's hof vroeg 14 dagen hechtenis, terwijl de Hooge Raad dit vonnis vernietigde en de zaak naar het hof te Arnhem verwees,'dat het vonnis handhaafde. Een verzoek van gratie,daarna ingediend, op grond dat het ongeluk was toe te schrijven aan roekeloosheid van den getroffene, en onder mededeeling, dat be doelde fabrikanten reeds door het kanton gerecht gestraft waren voor overtreding der veiligheidswet, werd aangenomen en de straf veranderd in eene geldboete van honderd gulden. Ook werden inlichtingen gegeven dhr. Hugenholtz had ze gevraagd omtrent het gebeurde met een paar gevangenen, die niet al te best zouden behandeld zijn, naar dhr. Hugenholtz meende. Uit de gegeven inlichtingen bleek echter, dat de voorstel ling door den vrager gegeven, niet in allen deele juist was. Ned. Herv. Kerk. Beroepen te Dokkum, A. Groeneveld te Schagerbrug. Ds. J. v. Witzenburg te Zaandam viert 9 Nov. a. s. zijn vijftigjaiig jubilé als predikant. Hij stond van 1856—1860 te Ouwerkerk op Duiveland daarna te Tholen 5 van 1862—'65 te Bergen-op-Zoom en sinds te Zaandam. Ev. Luth. Kerk. Aangenomen naar Doetichem door dr. A. L. Boers te Sieen. Geslaagd te 's-Gravenhage voor het examen m. 0. schoonschrijven de heer N. v. Bakergem, van Vlissingen en te Arn hem voor apothekersbediende dhr. B. Crucq, geboren te Vlissingen. Overdracht van het rectoraat van de Vrije Universiteit. Na vooraf gegaan te zijn door een ure des gebeds Vrijdagavond in cle Keizers gracht-kerk, waarin Prof. Dr. H. Bavinek optrad, werd hedenmiddag in het gebouw van de Mij. voor den Werkenden Stand het rectoraat van de Vrije Universiteit overgedragen door den aftredenden rector Prof. Dr. F. L. Rutgers, die daarbij, zoo als gebruikelijk is, een rede hield. Na eene inleiding, die betrekking had op bestaande plannen voor het vierde eeuwfeest van Calvijns geboorte, en die opkwam tegen de oprichting van een mo nument, daar Calvijn door zijn werk dit reeds heeft op veel betere wijze, werd op een gedeelte van dat werk de aandacht gevestigd, en als onderwerp genoemd de beteekenis der gemeenteleden als zoo danig, volgens beginselen, die Calvijn, toen hij openlijk optrad, heeft ontwikkeld en toegepast. Die beginselen werden afgeleid uit de twee geschriften, die als het ware het program waren van Calvijns reformatie, en dan een program waaraan hij steeds trouw is gebleven. Daaruit werd aange toond, welke hooge beteekenis door Cal vijn aan de gemeenteleden werd toege kend, in tegenstelling met de in zijn tijd vigeerende stelselswaarbij ook gewaar schuwd werd tegen misverstand van zijne opvatting. Voorts werd opgemerkt, dat die hooge beteekenis slechts werd toege kend aan geloovigen, wier belijdenis dus onmisbaar was voor hel kerkelijk instituut, en wier leven met die belijdenis moest overeenstemmen. Daarna werd gesproken van de discipline, die de kerk zelve te dien aanzien had uit te oefenen, en van de wederinstelling van opzieners uit de ge meenteleden, die daarvoor zouden te zorgen hebben waarbij in eenige bijzonderheden werd rangewezen, hoe dan, volgens Cal vijn, de kerkelijke macht naar de Schrift te gebruiken was, onder contröle en me dewerking van de gemeente zelve. En ten slotte werd de vraag behandeld, bij wie dan, ingeval van een mogelijk con flict, het overwicht was te stellen. In het daarop volgend verslag van het afgeloopen Academiejaar werd herinnerd aan het Koninklijk Besluit, waarbij voor sommige Academische graden effectus eivilis aan de Vrije Universiteit verleend werd, en aan de daarmede in verband staande werkzaamheid van de Rijkscom missie van toezicht. Voorts werd ter sprake gebracht, wat er omtrent directeuren, cura toren en hoogleeraren te vermelden viel waarby o.a de wensch werd uitgesproken, dat het persoonlijk onderwijs van dr. A. Kuyper aan de Universiteit weder mocht ten goede komen. En ten aanzien van de studenten werd medegedeeld, dat het Aca demiejaar begon met 168 dat daarna voor het eerst werden ingeschreven 24, waarvan 11 voor de Godgeleerdheid, 5 voor de lette ren en wijsbegeerte en 8 voor de rechtsge leerdheid dat vermoedelijk bijna evenveel in dat j aar hunne Academische studie ein digden en dat het geheele cijfer dus nu op 170 te stellen is, waarvan 92 voor de God geleerdheid, 18 voor de letteren en wijsbe geerte, en 60 voor de rechtsgeleerdheid. Waaraan nog werd toegevoegd, dat in het afgeloopen jaar bij examens geslaagd zijn in de faculteit der Godgeleerdheid, 14 voor het candidaats eerste gedeelte, 18 voor het definitieve candidaats, en 8 voor het docto raal in de faculteit der letteren en wijsbe geerte, 1 voor het examen bedoeld in art. 135 H. O.-wet, 9 voor het theologisch-pro- paedeutisch, 11 voor het juridisch-propae- deutisch en 1 voor het doctoraalin de faculteit der rechtsgeleerdheid, 6 voor het candidaats, en 6 voor het doctoraalen dat er 3 promotiën plaats hadden, waarvan 2 in de faculteit der Godgeleerdheid en 1 iü de faculteit der letteren en wijsbegeerte. Ten slotte werd het rectoraat overge dragen aan Mr. D. P. D. Fabius. Middelburg;- In de raadsvergadering van Woensdag 34 Oct. a. uur, worden beVan- d^ld onderstaande zaken f, Notulen j 2. Stuk*

Krantenbank Zeeland

De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | 1906 | | pagina 1