NIEUWSBLAD VOOR ZEELAND. No. 18. 1906. Zaterdag 20 October 21e Jaargang. GHRISTEUJK- HISTORISCH Onschuld en Misdaad. VERSCHIJNT ZESMAAL PER WEEK Wed. S. J, DE JONGE-VERWEST. te F. P. D'HUIJ, te Middelburg. Goes PRIJS DER ADVERTENTIËN GEMEENTERAAD. IEDEREN WERKDAG DES AVONDS. Prijs per drie maanden franco p. p. 1,25. Enkele nummers0,025. Süssr—SSSES UITGAVE DER FJRiMA EN VAN i van 1—5 regels 40 cent, iedere regel meer 8 cent. Familieberichten van 1—5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. Goes. In de gemeenteraadsvergadering vnn Donderdag onder voorzitterschap van dhr. burgemeester was de heer Kakebeeke met kennisgeving afwezig. De notulen worden goedgekeurd. Ingekomen zijn bericht van mej. v. Doorn aanneming hare benoeming tot onderwijzeres aan de Meisjesschool. Mededeeling van 't ver- leenen van eervol ontslag aan den klerk der secretarie W. Dronkers en van het benoemen als zoodanig van W. de Beste. Idem van ontslag van den gemeente tuinman 't Hoen en benoeming van W. J. Hendriks. Goedkeuring suppl. kohier schoolgeld school A 1905/6. Goedkeuring wijziging begrooting 1906. Bericht F. Mole naar aanneming zijner benoeming totleeraar aan de avondschool voor-ambachtslieden. K. B. inhoudende goedkeuring van 't besluit wijziging tarief Sas- en Havengelden. Reke ning en verantwoording weduwenfonds. Goedkeuring le suppl. kohier H. O. 1906. Bericht Commissaris der Koningin benoe ming zetters. Proces-verbaal kasopnemiug gemeente-ontvanger Verslag schouw voet paden in de gemeente. Missive van den minister van B. Z. betreffende te verleenen subsidie aan de avondschool voor ambachts lieden (Z.Exe. stelt aan de Kamer voor om dit te verhoogen op f2000, tot heden is 't f1500) en missive inzake markt Drei- sehor. Alles voorkennisgevingaangenomen, 't laatste behoudens er geen bezwaar tegen is. Begrooting Burgerlijk Armbestuur voor 1907 wordt goedgekeurd in ontvang en uitgaaf f 67161,59. Idem van het Gasthuis- bestuur f 15064,995. Vastgesteld wordt kohier schoolgeld school A f 1260,60 en Meisjesschool f 1430, cursus 1906/1907. Aanvragen om afschrijving en teruggaaf van Hoofdelijken Omslag, Hondenbelas ting en schoolgeld worden ingewilligd. Aan de orde is het adres van J. F. Pol- fliet om ook in aanmerking te komen voor het straatmakerswerk. B. en W. stellen voor voorwaardelijk gunstig op dit adres te beschikken. De heer Donner acht 't onbillijk dat aan Duijnhouwer die nu 20 jaar dit werk goed gedaan heeft, een mededinger wordt ge geven. Ware het niet beter hen desnoods om beurten 't straatwerk te gunnen. De voorzitter leest 't voorstel van B. enW 15 FEUILLETON. Zoo riep zy haar zusje toe, dat zooeven de oogen opende, „en onze anjelier staat in bloei," voegde zij er bij, toen zy in den tuin keek„en een heele boel andere bloemen zijn uitgekomen we zullen een grooten ruiker voor Aleida maken, hè Kom, wy moeten de gordijnen op haar kamertje nog ophangen, en nog wat bloemen in de vaas zetten, en nog alles voor het ontbijt klaar maken. Ik zal vast wat radijsjes halen, ben je dan klaar als ik terugkom?" „Ja," geeuwde Marietje, en Agnes La- timer sprong vroolijk de kamer uit. Voorby de kamer van haar moeder werd zij plotse ling stil, uit vrees haar in haar slaap te storenmaar in de keuken deed zich haar vroolijke stem weer hooren, als wilde zij den vroolijken zanger in zijn kooi be schaamd maken. Een prachtige Maltezer kat sprong op. en streek met zyn gladde pels langs de kleeren van het lieve meisje. „Ha, Bettie, ben je daar 1 goeden mor gen 1" riep Agnes uit, terwyl zij stilstond om haar lieveling te streelen. „Weet je wel, dat je vandaag mooi gemaakt wordt, Betti, ter eere van nicht Aleida? Je kent haar nog niet, hè, maar je zult haar wel liefkrijgen, zooals iedereenen ik zal je een blauw lintje om je hals doen en je aan haar voorstellen, ja. En als ik dan zeg, nicht Aleida, dit is Betti nicht Aleida, moet je lief zyn en haar een pootje geven, ja." Na een handvol radijsjes en watfrisch groene sla geplukt te hebben, die zij in het water zette, ging zij aan het andere werk. m 99 4e twee gehuwde feneehteu voor, waaruit blijkt dat B. en W. het werk willen aanbesteden, onder voorbehoud van gunning aan wie zy willen. De heer v.d. Leeuw merkt dhr. Donner op dat zijn billykheidsoogpunt meebrengt dat nu Polfliet eens 20 jaar 'twerk gegund wordt. Er is 20 jaar tegenover hem onrecht gepleegd. Aanbesteding is alleszins billijk. De heer De Witt Hamer komt tegen de beschuldiging van onrecht op. B. en W. hebben zich gehouden aan een gewoonte. Indertijd was Duijnhouwer de best be kende en voor dien tijd geschiedde 't weer door anderen. Indien Polfliet meende dat hem onrecht geschiedde, was hij toch de eerste geweest om er tegen op te komen. Maar hij heeft zich nooit op den voorgrond gesteld. Wanneer iedereen zich als Straat maker aanbood, zouden B. en W. daar niet in kunnen treden. B. en W. willen zeker heid hebben dat wie zich aanbiedt ook be kwaam is en zoo is er tegen de mededinging van Polfliet geen bezwaar. De heer Dekker is verwonderd dat het advies van B. en W. gevolgd is. Hij is er voor dit werk te doen uitvoeren dooriemand die 't kan, en die ook pp ander gebied sterk moet zijn. Er zal op Duijnhouwer ook wel iets aan te merken zijn, niemand toch is volmaakt. Maar hij heeft zijn werk toch altijd goed gedaan. En nu wilden B. en W. aan Polfliet meedeelen dat zij zullen doen, wat hun goed voorkomt. Deze concessie vindt spr. nogal groot. De heer De Witt Hamer zegt dat B. en W. er den nadruk op leggen dat zij zich niet verplichten het werk aan den goed koopste te geven, daarom willigen zij het verzoek in „onder reserve". De heer Temperman vraagt of (niet alleen het straatwerk maar ook de leverancie) niet kan worden aanbesteed, behoudenseontrOle op deugdelijke levering. Verleden jaar hebben B. en W. alles aanbesteed; dit deed spr. genoegen. Dit moest altyd kunnen. Dan heeft de gemeente nog eens een voor deeltje. De vaste arbeiders moesten daartoe opgeleid worden. Het rijk doet ook zoo. De heer De Wilt Hamer zegt dat deze vraag ook door B. en W. is besproken. Bij groote werken kan dit wel. Maar het is volgens deskundigen lastig om het voor kleinere werkjes te doen. De stadswerkers zyn niet geschikt om te verstraten. Die waren bezig de koeien te melken het vuur brandde vroolijk in het fornuis, de ramen stonden aan beide zijden open, de vloer glinsterde, de papieren gordijnen kraakten, door den wind heen en weer bewogen, de ketel zong vroolyk boven het vuur, en Agnes was vlijtig aan haar taak als iemand, die haar werk doet voor haar genoegen en haar gezondheid. Agnes was een lief meisje, tusschen blond en bruin. Zij had donkerblauwe en levendige oogen, van innemend en vrij moedig voorkomen, eigen aan personen van een vurig en levendig karakter. Zij had een linnen schort voorgedaan en haar mouwen tot de ellebogen opgestroopt, en na den grooten pot met schuimende soep op het vuur te hebben gezet, mengde zij het beslag voor het gebak aan het ontbyt. „Goeden morgen, Agnes". „Morgen zus", zeide Agnes vriendelijk, toen een jonge dame, groot van gestalte en vriendelijk van uiterlijk, de kamer inkwam en naar de tafel ging, om daar eenige sneden van het brood te snijden, „hoe is het met moeder?" „Erg zwak van morgen, lieve. Zy had een onrustigen nacht. Ik geloof, dat gij gisteren een beetje druk gepraat hebt over de komst van nicht Leida. Wees zoo kalm mogelyk als zy vandaag komt. Gij weet, Aleida is erg vriendelijk, en behalve een hartelijk, vriendelijk welkom, houdt zy niet van veel vertooning. Ongetwijfeld zal zij moeder veel goed doen". „Ja zeker", zeide Agnes glimlachend. „Daar is Kaat. O, wat zal Leida verlangend zyn om de koeien weer eens te melken, na twee jaren in de stad opgesloten te zijn geweest. Wet zal zy gelukkig zijn", proef is mislukt. By aanneming stooten wij op moeilijkheden. Het best is 't te gunnen aan een vast straatwerker. De heer Temperman: Het klein straat makerswerk moet gebracht worden onder 't werk van de vaste arbeiders. Zij kunnen dit best leeren. Het advies van B. en W. wordt met algemeene stemmen goedgekeurd. Aan de orde is h9t adres van eenige ingezetenen om oprichting eener bewaar school voor kinderen van betalenden. Zij willen steun bieden Het advies van B. en W. luidt vooralsnog uitstel met 't oog op den fiuancieelen toestand der gemeente. Da heer Pilaar heeft het adres inet genoegen gelezen. Hy vindt het antwoord wel wat heel kort. Adressanten'maken het ons aannemelijk door de aanbieding van financieele offers. De kosten zullen voor een groot deel door de ouders der leerlingen zeiven worden gedragen. Spr. kan echter moeilijk zijn stem uitbrengen, wijl zij geen kostenberekening heeft. Het advies van B. en W. acht spr. te vaag. De heer Duvekot zegt, dat indertijd de be waarschool is opgeheven wegens gebrek aan leerlingen. Een dergelijke inrichting bleek onnoodig, althans te duur wegens het weinige gebruik dat er van gemaakt werd. Er scheen geen prijs op te worden gesteld. Nu schijnt men er anders over te denken. Gaat 't echter aan de gemeente voor hooge kosten te stellen ter wille van enkelen Er zijn hier particulieren die zelf een bewaarschool hebben gesticht en on derhouden. Spr. vreest dat de kosten te hoog zijn voor het aantal kinderen dat er gebruik van zou maken. De heer Pilaar zegt, dat de school niet is opgeheven wegens minder animo, maar wegens het hoogst gebrekkige van 't onder wijs. Hij spreekt uit ervaring. Zou 't niet mogelyk zijn dat de gemeente een lokaal huurtzij behoeft geen gebouw dadelijk te stichten. Een lokaal met tuin bijvoorbeeld. De heer v, d. Bout zegt, dat moeilijk is alles onder cijfers te brengen. B. en W. hebben een begrooting opgemaakt. Gebouw met meubilair f 4500. Aflossing f500. Rente f180. Salaris hoofd f500. Idem helpster f100. Brandstoffen f100. Leermiddelen f100. Schoonmaak f 75. Saam f 1555, Schoolgeld f25 (20 leerlingen) „Ja, ongetwijfeld", hernam haar be daarde zuster, terwijl zij de roostervork uit de kast nam en er een snede witte brood oplegde. „Wel, Kaat, wat breng je voor nieuws meehoe bevalt je de nieuwe koe „Goede Gerechtigheidriep de stevige boerendeern uit, terwijl zij haar blauw geruite schort neersloeg, „de nieuwe koe is de beste van de heele boel. Zij wilde zich eerst niet gewillig laten melken, en ik was een beetje bang voor haar, maar zy moest wel, woedend, dat zij gebonden was, be- griJP je"- „Dat's goed nieuws, Kaat' „Zeg eens, Marietje, luie meid, pasop, nu al weer slaperig „Ik zat zoo laat op, of liever bleven wy zoolaDg wakker, toen Agnes en ik eenmaal over nicht Leida aan het praten waren". „Nicht Leida is een non, geloof ik", zeide Kaat, op haar goedaardige manier. „Houdt zij ook school, zooals gij, juffer Hanna „Neen, Kaat, zij is geen schooljeffrouw. Schenk wat thee in voor moeder en zet zoo spoedig mogelijk het ontbijt klaar; daar komen vader en de jongens alaan,diezullen honger genoeg hebben". De boer was een hartelijke, goede man, wiens edel hoofd en gelaat aan een hoog geplaatst Romein deden denken hij trad de kamer in, op den voet gevolgd door zijn twee zonen, Henri en Tom, twee jonge mannen, met een door de zon verbrand, maar gunstig gelaatnegentien en twintig jaar oud. De meelkoeken stonden dampend op de tafel, en terwyl men elkander op bar- telyken toon goeden morgen wensehte, nam de geheels familie, uitgezonderd de moeder e» de ondgte dochter, aan 't o.otbijt plaats. en f10 (30 leerlingen). Totaal f800. Dus komt de gemeente f755 te kort. De heer v. d. Leeuw wijst op 't gym nastieklokaal voor school A. Kan dat niet voor bewaarschool ingericht worden. De heer Dekker zegt, afgedacht van de kosten die ik vrij gering geraamd acht, heb ik nog bezwaar. Er zijn hier bijzondere bewaarscholen. En er is ook nog een ge- meentebewaarsehool. Vinden nu de adres santen de kinderen op die school te vies of te smerig, laten zij dan zelf een school oprichten. Wanneer de gemeente een school sticht voor rijke mensehen, of men- sohen die het erg goed doen kunnen, dan is 't billijk dat ook aan de bijzondere scholen subsidie gegeven wordt. Wanneer zij 't in dat geval vragen, vertrouwt Spr. dat dit door den Raad wel zal worden toegestaan. Maar op wat kostenrekening komt men dan. Als dat een adres is vau werkelijk belangstellenden (want op een adres teekent men ook wel eens zoo maar, bijvoorbeeld tot het blaadje vol is) dan zou de gemeente komen te staan voor een strop die niet zoo gering is. Kleine sommen wor den allemaal grooter. De leermiddelen flOO is laag genoeg geraamd. Een ge bouw voor f 4500 is niet zoo gemakkelijk te vinden. De gemeente koopt wel eens goedkoop en zij profiteert daarbij, maar zoover zijn wij nog niet. Ook 't salaris voor het hoofd eener dergelijke luxe-school zal wel meer moeten zijn dan f500. In onzen tijd is een salaris van f 500 niet veel; f10 in de week is gauw op. Daar om meent spr. niet te mogen aanraden, integendeel streng af te keuren nog een aparte school te stichten voor mensohen, die 't betalen kunnen. De heer Hollmann acht de stichting eener bewaarschool een noodzakelijk kwaad. De beslaande school is er eene voor kinderen van onvermogenden. Adres santen kunnen daar hun kinderen niet heen sturen dat gaat niet. Trouwens er is ook geen plaats. De gemeente is ver plicht een bewaarschool te stichten. Er zijn hier bewaarscholen, maar wij moeten gelegenheid hebben de kinderen op een neutrale bewaarschool te doen. Spr. is er voor dat in beginsel tot oprichting eener bewaarschool wordt besloten. De heer Dekker zegt in antwoord aan „Ik wensehte dat moeder maar weer wel genoeg was, om met ons mee te eten," zeide Henri met een blik vol bezorgdheid in zyne fijne gelaatstrekken; „wie blijft er vandaag bij haar als Hanna naar school is vroeg hy. „Ik", hernam Agnes, „totdat Hanna thuis komt, dan gaan Marietje en ik de laan af, om de diligence aan den tol af te wachten." „Zij treft een mooien dag", zeide Tom, die zich flink van koeken voorzag; „ik denk dat zij nauwelijks zal weten wat hier te doen in de frissche lucht tusschen heggen en bloemen. Ik hoop dat zy maar geduld zal hebben met onze boersche manieren ik denk dat het net zoo'n dame is, als hare nicht, die mij verleden zomer niet meer kende, ofschoon zij geen zes maanden ge leden nog een week hier gelogeerd had voor hare gezondheid". „Niet meer kende? Zij zou er te trotsch voor zijn zeide Marietje, Tom's lieveling. „Zeven uur", riep zij uit, toen de groote gangklok sloeg„om dezen tijd staat zij denk ik, op, om negen uur vertrekt zy, en om half twaalf is zij hier, de oude Leida van altyd". „Reken er niet te vast op, kind, het kon je wel eens tegenvallen", zeide haar vader. „Maar nicht Leidazeide Agnes, wien deze woorden als koud water op het lijf vielen. „Stelde ons nog nooit teleur, wil je zeker zeggen maar bedenk hoeveel in een paar dagen gebeuren kan, of zelfs op één dag. Zij kan ziek zijn, of haar beminde, van wien alle bladen vol zijn, kan haar wel daar hemelen".. den heer Hollmann dat op beide Chr. bewaarscholen kinderen gaan van ver mogenden en onvermogenden, en dat niet gebleken is dat de vermogenden de kinde ren der onvermogenden te vies of te smerig vonden het is dan ook niet zoo verschrik kelijk dat kinderen van meergegoeden met arme kinderen op één school gaan. De heer Donner ontkent in antwoord aan dhr. Hollmann dat kinderen van meer gegoeden niet op één school zouden kunnen gaan met die van mindergegoeden. Op de Chr. school zijn alle standen vertegen woordigd. De gemeentebewaarsehool kan dus best de kinderen der meergegoeden opnemen en er is plaats ook, want er gaan op 't oogenblik 140 kinderen, vroeger was 't 250. Was er geen plaats, danbe- behoorde men te verbouwen. Deugt een lokaal niet, men verbetere het. De ge- viaagde school is een luxe-artikel. De gemeente doe niet zoo groot een uitgave voor één stand. De heer Hollmann geeft toe dat, wanneer de ruimte het toeliet, de kinderen er konden opgenomen worden. Maar er is geen plaats, dus is een tweede school noodzakelijk. De heer Duvekot zegt wanneer 't de bedoeling is van den vorigen spreker de bestaande school uit te breiden, dit request dan niet noodig was geweest. Maar spr. blijft tegen 't adres vanwege de kosten Op de bestaande bewaarschool die jaarlijks f 2000 kost, gaan 140 kinde ren, dat is per leerling een heele som. By de tegenwoordige moeilijke financieele omstandigheden der gemeente zou 't on verantwoordelijk zijn nog een tweede be waarschool te stichten. Het advies van B. en W. wordt aan genomen met 7 tegen 5 stemmen. Voor Duvekot, de Witt Hamer, v. d. Bout, Donner, Dekker, Fransen v. d. Putte en Jansen. Tegen: Risch, Hollmann, Pilaar, v. d. Leeuw en Temperman. Aan de orde is de benoeming van een lid der commissie van toezicht op het middelbaar onderwijs. De aanbeveling be staat uit de heeren R. J. v. d. Veen on mr. C. Lucasse. Alvorens spreekt de heer Donner een woord van hulde aan de C. v. T. op 't M. O. voor de royale wijze van aanbe veling. Jaren lang is er onzerzijds ge- „Maar dat zouden wy dan toch gehoord hebben, dan zou zij ons toch gisteren bij tijds hebben geschreven, zoodat wy van daag den brief hadden". „Nu, nu, meisje, zy zal vandaag ook wel komen, dat hoop ik in allen geval ook. Zij is een lief meisje. Leida is een goede, lieve meid, evenals haar moeder, toen die zoo oud was. Zij zal ongetwijfeld bomen". „Willen wij een bouquet gaan maken fluisterde Agnes haar zusje Marietje in het oor, toen zij vóór de anderen opstond. „Ja en de zusters gingen de deur uit, en renden door den gang in den vriende- lyken tuin. Jaren geleden had hun vader, Henri Latimer, moeite gehad om het hoofd boven water te houden. De boerdery behoorde hem slechts in naam, want zij was met een zware hypotheek belast, en de som, die noodig was, om den interest te betalen, die van jaar tot jaar grooter werd, drukte zwaar op hem. De uitgaven voor een groot huis gezin met volwassen kinderen en een zieke vrouw hadden moeite en zorg gebaard, maar hij droeg alles met mannenmoed en vol vertrouwen op God, zijn Schepper die nende zoowel in goede als in kwade omstan digheden, en was steeds ijverig en getrouw in zijne bezigheden. Het huis was niet groot, hy had er van tyd tot tijd verbete ringen in aangebracht, het doelmatig ver groot en er een op zichzelf staand karnhuis bygebouwd. Een flink erf aan de voorzyde was beplant met een groote en smaakvolle verscheidenheid van schaduwry ke boomen, waaronder vooral de berken, olmen ea kastanjes uitmunttenen dichtbij het huis waren verscheidene bloemperken gelegd, (Wordt vervolge^.

Krantenbank Zeeland

De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | 1906 | | pagina 1