NIEUWSBLAD VOOR ZEELAND. No. 16. 1906 Donderdag 18 October 21e Jaargang CHRISTELIJK- HISTORISCH Oiiertais- en ImlMs-Tsrokerii. Onschuld en Misdaad. VERSCHIJNT ZESMAAL PER WEEK Wed. S. J. DE JONGE-VERWEST. te Goes F. P. D'HUSJ, te Middelburg. PRIJS DER ADVERTENTIËN Gemengde Berichten. 1EDEREN WERKDAG DES AVONDS. Prijs per drie maanden franco p. p1,25. Enkele nummers0,025. UITGAVE DER FIRMA EN VAN van I5 regels 40 cent, iedere regel meer 8 cent. Familieberichten van 1—5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. (S 1 o t). Ons rest nog een en ander te releveeren uit het antwoord der prae-adviseurs. Het standpunt van Prof. Greven is dat verzekering tegen invaliditeit, dat wil zeggen onbekwaam ongeschikt geworden voor de onderdoms-leeltijd is bereikt, het voornaamste moet zijn. Den rechtsgrond voor den verzekeringsplicht zoekt hij in het algemeen belang. I Het standpunt van den heer Wibaut is wetteljjke verplichting der werkgevers om de in hun dienst zijnde arbeiders te ver zekeren tegen geldelijke gevolgen van invaliditeit. En geen wettelijke verplich ting van arbeiders om zich te verzekeren tegen geldelijke gevolgen van ouderdom of invaliditeit. ^Geen ouderdomsverzekeringsdwang, want dan wordt van de arbeiders, nog vóór zij het loon ontvangen, een deel daarvan, dat zij niet missen kunnen, afgenomen. De kosten moeten komen ten laste van de werkgevers en van den Staat. De verzekering der (op 1.220.000 ge raamde) invaliden (van 2064 jaar) zou, bij een uitkeering ad f225 per invalide 14,3 miljoen per jaar kosten vooi de be reiking van den evenwichtstoestand, waar van twee derden ten laste van het bedrijf de rest te betalen door den Staat, zijnde met administratie-kosten 6 a 7 miljoen. Prof. Oreven verdedigde het Duitsche stelsel. In de verzekering tegen invaliditeit wordt niet voorzien door staatspensio- neeringen door het Belgische stelsel alleen voor hen die na het 60e jaar in valide worden. Mr. Ter Spill heeft het over de ellendige financieele resultaten die het Duitsche stelsel heeft gehad. Aangenomen dat er een tekort is van 140 miljoen op de Duitsche invaliditeitsverzekering, dan is er nog geen reden om van mislukking te spreken. Dan had men in 1899 toen men de regeling in die wet schreef de preraiën moeten verhoogen. Met een verhooging van 7 pCt. zou men het tekort kunnen dekken. Maar men acht dit nog niet noodig. Er is geen oogenblikkelijk gevaar. 13 rSTJZLLETOXT. Doch hier heb ik een nieuwen steun noodig, om mij staande te houden zonder dien voel ik mij niet in staat deze schande te verduren. O, leer mijbid voor mij Mevrouw Richardson voldeed aan het verzoek. Toen Aleida opstond, zeide zij vrien delijk „Ik dank u, dierbare vriendin, dat gij zoo lief voor mjj zijtreeds voel ik my geheel verlicht, verlangend om nader by den hemel en in Christus met God verzoend te zijn. Zoolang ik leef, heb ik van deze dingen gehoord, maar gij hebt ze my in een geheel nieuw licht geplaatst." „God lofzeide mevrouw Richardson. XXII. DE GENERAAL WORDT VER- TEEDERD. Toen mevrouw Richardson van Aleida afscheid had genomen, kwam haar buiten de ijzeren deur een gevangenbewaarder tegemoet. „De jonge man beneden wenscht u te spreken, mevrouw, hij is er erg aan toe", zeide hij op ruwen, onverschilligen toon. Zy spoedde zich naar zijne celde jeug dige gevangene lag op de ruwe brits zijn lichaam werd van aandoening door hevige schokken bewogen, terwijl hy hartver scheurend lag te snikken. Op haar verzoek werd mevrouw Richard son toegelaten^ en dientengevolge by hem opgesloten. Hy zag haar aan, toen zy hem toesprak. De angst van dien eenen nacht 89he$n hora jaren verouderd te hebben. Mr. Ter Spill is in zijn praeadvies par tijdig, waar hij bij zijn vergelijking van het ontwerp-Kuyper en het Belgische stelsel over het hoofd ziet dat de methode van het o n twerp - Ki typ er de gelegenheid gaf om een uitkeering te krijgen tusschen het 19e en 55e jaar. Spr. acht het in hooge mate infair dat de sociaal democraten (maar deze toch alleen niet I denk aan Rood- hujjzens „wat heeft nu een dooie aan pen sioen" Red dit verzwegen, en beweer den dat volgens dat ontwerp een doode een rijksdaalder kreeg. Mr. Ter Spill keurt dit echter niet af en zegt slechts dat de socialisten als handige propagandisten wel icisten wat zij dedentoen zij die toet zoo voorstelden Hoe staat het voorts met mr. Ter Spill's eerbiediging van de vrijheid bij zijn vrijwillige verzekering Hij tast evenzeer de vrijheid aan van den normaal gezonden mensch die er hartelijk voor bedanken zal voor de verzekering van de zwakken bij te dragen. De heer Wibaut constateerde dat zijn betoog ook zijn hoofdstelling dat de arbeiders de premie niet kunnen betalen, onaangevochten zijn gebleven. Met ver plichte verzekering kunnen de sociaal democraten niet medegaan, omdat deze de individualistische rechtsorde bevestigt. En nu vraagt Treub waarom de sociaal de mocraten dan ook niet zijn tegen ziekte- verzekeringsdwang. Wel, de socialisten zijn niet tegen dwang als zoodanig maar wenschen eiken dwang op zichzelf te be schouwen, en ook betalen de arbeiders voor een groot deel reeds hunne ziekte verzekering in de fondsen. Tegen bedee ling op zichzelf bestaat geen bezwaar. De studenten kosten het Rijk ook heel wat meer dan hetgeen zy aan schoolgeld betalen. Ook ziet spr. met genoegen dat mr. Ter Spill voorstander is van het leensche stelsel. Waar niet slechts de ondernemers, doch allen leven van de opbrengst der pro ductie, moeten allen bijdragen tot de pen sioneering. Mr. Ter Spill blijft zich verzetten tegen het Duitsche stelsel. Het fatale in de Duitsche verzekering is dat het een zaak is geworden van politieke programma's. Men Zijn oogen stonden flets en waren gevuld met tranenzijn gelaat was opgezwollen en zyn lang haar hing hem in verwarde en halfkrullende lokken over de wangen en slapen. Hartstochtelijk snikkend ant woordde hy op haar vragen naar zijne ge zondheid, en riep toen uit: „O, slechts een mondvol frissche lucht Ik sterf hier aan mijn vveeselijk lijden „Waarom wordt gij niet uitgelaten, even als de andere gevangenen „Hij trachtte uit te breken, mevrouw", antwoordde de man, die aan de deur was bly ven staan „hij moest geketend worden". „Het spijt my, dat te hooren het zal uw vonnis slechts verzwaren". „O, spreek my niet van vonnisgeef my een mes, vergif, een strop „Weet uwe moeder van de zaak vroeg mevrouw Richardson, na eenige oogenblik- ken zwijgens. Zij wilde niet heengaan, alvorens zijn hart geheel op -de proef te hebben gesteld. Zijn antwoord klonk verschrikkelijk. Hij zag haar met zooveel afschuw en angst aan, als er maar zelden in een menschengelaat te lezen is, toen hy antwoordde „Mijne moeder 1 Ik zou my eer elk lid van mijn lichaam laten snijden, voordat myne moeder zoo iets te weten kwam. I Myne moeder I" snikte hij, „o, moeder, moeder 1" en viel als levenloos neer, terwijl hij steeds dezen dierbaren naam fluisterde. Dit was reeds een stap nader zy had de gevoelige plaats in zyn hart getroffen, hy j had dus liefde en eerbied voor haar, wier naam hy te schande had gemaakt. Zij wachtte tot de eerste hevigheid van zyne smart zijne krachten had uitgeput, al vorens zij zeide; zit er eenmaal aan vast, en zegtnu moet het maar. Het tekort van 140 miljoen liep niet over jaren, zooals prof. Greven meent, maar over een jaar1904. Sprekers tegenzin tegen het Duitsche stelsel is vermeerderd, naarmate hij er meer van gelezen heeft. Zoodra men een deel van de koopsom voor de verzekering doet betalen door den Staat, en een deel door den werkgever, komt men tot een Staats- verzorging met belasting. De fout van prof. Treub is echter dat hij die belasting con strueert als een retributie. Wat den rechtsgrond betreft voor de pensioneering, wél mag men belasting heffen in het algemeen belang maar dan rijst de vraag waarom belast ge de arbei ders zoo buitengewoon zwaar terwijl het vaststaat dat zij het niet betalen kunnen. Dat algemeen belang en recht elkander dekken, acht spr. de leugen van den dag. Het positief recht is de vrucht van een voortdurende worsteling tusschen indivi dueel en algemeen belang. Zegt men dat het individueel belang slechts wordt gehandhaafd voorzoover het algemeen belang het medebrengt, dan is men overgeleverd aan de willekeur van den Staat. Wanneer mr. Macalester Loup zegt dat hem maar twee gevallen bekend zijn van opzettelijke verminking dan is dat een groot gevaar van de Staatsmacht in handen van ambtenaren. De Rijksverzekerings bank komt door haar papieren massa niet met het werkelijke leven in aanraking. Spr. kent uit zijn ervaring tal van derge lijke gevallen. Men kan de Ongevallenwet herzien, maar het stelsel van simulatie (gebreken voorwenden) is het slechte. Van de 15 ton per jaar voor de Ongevallen verzekering uitgegeven, gaat 9 ton weg aan improductieve uitgaven en 6 ton slechts komt den arbeiders ten goede. De vrijheid van beweging der ambtenaren is 't in hel Duitsehe stelsel die ontwrichtend werkt op ons Staats-systeem. Ten slotte drong spr. aan op een onder zoek naar de resultaten van het Belgische stelsel. Vergelijkt men dat met hetDuitsche dan zal het Duitsche dwang-systeem het onze niet kunnen zijn. „Vertel mij iets van uwe moederzij had zeker nooit gedacht, dat haar jongen tot zoo iets zou komen." „O, o, bid ik u, spreek zoo niet. O moeder, moeder Ik zeg u haar naam niet, noch waar zij woont. Ik wil niet, dat het haar bekend wordt; de tijding zon haar vreeselijk grieven". „Gij hebt uwe moeder dus nog lief?" „Of ik haar liefhebriep hij harts tochtelijk uit, „ik zou voor haar willen sterven". „Zeg liever, ik zou deugdzaam willen zijn, omdat mijn moeder my dat geleerd heeft. Ik wil haar eer aandoen, door hare lessen op te volgen". „Zij heeft mij het goede voor oogen ge houden. Ik wist hoe ik handelen moest, en om die reden zal mijn geweten mij te zwaarder veroordeelen," hernam hy „o, als zij wist, dat ik hier was als zy het eens wistAch mevrouw, sluit die holen van misdaad, waarin de menschen door drank en spel tot hun eigen verderf gelokt worden, dan zullen jongens vanmijnleeftijd hier niet terecht komen". „Wanneer verliet gy uwe moeder?' „Drie jaar geleden ging ik uit huis. Een vriend van mijn vader bood mij eene be trekking aan in een andere stad, waar ik als teekenaar een goed loon zou hebben. V ader en moeder waarschuwden my voor verkeerde plaatsen. Ik was jong, vroolijk en verzot op vermaak; maar als ik niet in de handen was gevallen van een door en door slechten knaap, die mij bijna al myn geld en goed deed verliezen, zou ik hier nooit gekomen zyn. Hy was sterk en kon veel verdragen. Ik ben daarentegen zwak van hoofd, één glas drank brengt mij,no 17 October 1906. Wel aardig. Een timmerman in Friesland, die houten vormen maakt voor St.Nicolaasgebak, heeft een nieuwen vorm gemaakt„Us Heit", in alle formaten, zooals hij zegt in zijn aan bieding aan de bakkers. Zoo kan men al etende wellicht geschiedenis leeren. Vooral de lieve jeugd zal het daarop hebben. Het herinnert ons aan deleermethode van zekeren paedagoog, die den kinderen onder richt wilde geven in het lezen door middel van eetbare letters. Naar mijn meening moeten gods dienst en politiek niet worden ver mengd, wanneer men onder gods dienst verstaat kerkelijk leven, cultus en al wat daarmede in verband staat. Het verband tusschen politiek en godsdienst ligt rn.i. hierin, dat iemand, die Qod wil dienen, zulks doet in alle zaken, dus óók in zaken van Staat. En wat men ook moge zeggen, de vrijheid kan daardoor nimmer worden bedreigd. Er is geen grondslag voor de politiek, welke meer de beteekenis der persoonlijkheid doet uitkomen en die persoonlijkheid hooger eerbiedigt dan in de christelijke religie. TALMA. Goes. Dinsdagmiddag 12'/2 uur bood de Voorstad een aardigen aanblik aan. Van een wagen waren eenige kevis gevallen, waardoor de daarin aanwezige konijneD, eenden, kippen enz., de vrijheid herkregen. Sommige eenden waren spoedig in hun element, de vest, de kippen en het ander gedierte trachtten door de vlucht de vrijheid te behouden, waardoor een alge- meene jacht ontstond. Kippen kwamen in de vest terecht, maar werden weder aan de andere zijde opgevangen eindelijk was de laatste deserteur gevat en alles herkreeg zijn vorig aanzien. Dinsdagavond had de jaarlijksche openb. vergadering plaats van den Volks bond, Vereeniging tegen Drankmisbruik. De voorzitter, De KoningKooy,herinnerde hersenen van streek. Hij haalde mij over om mede naar de komedie te gaan, en na dezen eersten keer brandde ik van verlan gen, om er weer te komen. Als ik er was, nam ik deel aan de toejuichingen, lachte en sprong dikwijls op van verrukking, terwijl hij bij alles even kalm bleef en mij om mijn kinderlijk genoegen uitlachte. Niets kon mij van de komedie weerhouden. Ten laatste verloor ik het goede geheel uit het oog ik kwam in kennis met komedianten van de gemeenste soort, en tracteerde zoolang tot- ik dronken was. Ach 1 waarom vertel ik u dit eigenlijk, daar gij mij van dezen ake- ligen last niet kunt bevrijden; doch kortom, ik kwam van kwaad tot erger. Maar nog was ik listig genoeg om my goed voor te doen, want als mijn vader over kwam had hij nimmer eenig kwaad vermoeden, en myne patroons dachten er niet aan, om te vragen, hoe ik mijn geld verteerde, waar ik mijne nachten doorbracht, of ik naar de kerk ging, of iets van dien aard, dat my in den eersten tijd van het kwaad had afge houden. Wat kon hun mijn gedrag of dat van een der andere klerken schelen, als zij maar werk van ons kregen. Neen! hun geld was hun God en hun meer waard dan het behoud vau eene menschelijke ziel", ging hij op verbitterden toon voort. „En wat bracht u tot uw vergrijp „Ach, vraag my er liever niet naardie komedie is schuld van allesu weet niet aan welke verleiding jongens van onzen leeftijd daar blootgesteld zijn. O, ukuntu niet begrijpen hoe listig zij het aanleggen, om een argeloozen jongen in hun net te lokken. Overal is op fatsoenlijke wijze voor weinig geld drank te bekomenhy, die als ik, in kennis komt met de aetrjees, moet in zijn openingswoord het groote verlies dat de vereeniging geleden had door den dood van dr. Leignes Bakhoven, wijl Z.Ed. steeds met lust en ijver* de belangen der vereeniging behartigde en sprak de wensch uit dat die ledige plaats spoedig moge vervuld worden. De waarnemende secretaris, dhr. Spaans, gaf verslag over 1905. Hieruit bleek dat het ledental 75 bedraagt, de leeszaal druk werd bezocht en ook in dat jaar de lote- lingen ruim gebruik maakten van de melk- salon, waar zij gratis gebruik van zaal eu ververschingen hadden. Verslag der finan- tiën werd gedaan door den heer I. Fransen van de Putte. Ontvangst f657,67, uitgaaf f352,41, batig slot f305,26. De rekening werd nagezien en goedgekeurd. Aan de beurt van aftreding waren de hoeren de Koning Kooy, Fransen v. d. Putte en v. d. Peijl, die met algemeene stemmen herkozen werden, terwijl in de vacature de heer Pol dermans werd gekozen. Aan de orde kwam een voorstel van het bestuur om in 1907 een Huisvlijttentoomtelling te houden, even als te Middelburg, Vlissingen, Doetinchem, Leiden en andere plaats heeft plaats gehad. Na vele besprekingen wordt besloten eene openbare vergadering te houden, voor ieder toegankelijk, waar de heer D. A. Poldermans het doel, nut, enz. dier ten toonstelling zal uiteenzetten, terwijl daarna verdere besprekingen en het benoemen van een uitvoerend comité zal plaats hebben. Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter deze vergadering die tamely k bezocht werd. Rilland. Men is begonnen om heden morgen de Rijksziekenbarak af te breken om hem daarna naar Utrecht te vervoeren. De barak heeft dienst gedaan om lijders aan besmettelijke ziekten of zieke polder werkers op te nemen. Gelukkig heeft zich tot heden na den watervloed geen be smettelijke ziekte voorgedaan. Een lijder slechts is er verpleegd geworden en aldaar ook gestorven. Een toestand die dringend verbetering eischt. Uit Rilland-Bath schrijft men ons het volgende Het is bekend, dat in het Volker dorp behoorende tot onze gemeente een aantal mensehen wonen, die vroeger in geld hebben. Dat is al wat ik er van zeggen kan ik verspilde mijn geld aan eene van haar, en moest trachten meer te krijgen, om vertoon te maken. Op die manier kwam ik hieren zyn gelaat met de handen ver bergende, slaakte hij een zucht, die mevr. Richardson door het hart sneed. „En gevoelt gij geen berouw?" „God weet, dat ik berouw heb 1" hernam hij bewogen. „En wilt gij dan uw berouw niet voor den hemelschen Vader belijden van uwe ondeugden afzien en voortaan leven als iemand, die bestemd is voor een leven na dit leven „O zeker, maar dit neemt niet weg, dat ik toch, dat ik mijne straf niet ontloopen zal," zeide hy met een stroef gelaat. „Neen, ik weet wel, dat niets in staat is u van de straf te bevrijden; maar zoudt gij die niet liever doorstaan met liefde tot God, dan in deze akelige gemoedsstemming?" „Ja, zeer gaarne 1" stotterde hij op aar zelenden toon. „Als uw geest tot rust is gekomen, zal de gevangenis u even goed zijn als een paleis. Ik betwijfel, of gij gelukkig waart by de levenswijze, die gij mij beschreven hebt geen zondaar is gelukkig". „Neen, zeker was ik niet gelukkig", mompelde hij. Een lang stilzwijgen volgde. Men hoorde den sleutel in de groote deur van de eerste gang steken, en de cipier ri6p met zijne gewone, luide stem „Hendriks, breng deze menschen naar nommer vijftien". Wordt vervolgd) t

Krantenbank Zeeland

De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | 1906 | | pagina 1