No. 7, 1906. iVhandag 8 October NIEUWSBLAD VOOR ZEELAND. 21e Jaargang CHRISTELIJK- HISTORISCH M.HEIDR1XSE. Uitpven gd Momsten van den Staat. VERSCHIJNT ZESMAAL PER WEEK Wed. S. J. DE J0N6E-VERWEST, te Goes F. P. D'HUiJ, te Middelburg. PRIJS DER ADVERTENTIËN SI.TJIS. IEDEREN WERKDAG DES AVONDS. Prijs per drie maanden franco p. p1,25. Enkele nummers 0,025. UITGAVE DER FIRMA EN VAN van 1—5 regels 40 cent, iedere regel meer 8 cent. Familieberichten van 1—5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. am Voor de herstemming op 16 October in 't district Sluis voor een lid der Provin ciale Staten steunen wij den candidaat der Katholieken en Antirevolutionairen, dhr. burgemeester van Waterlandkerkje. Ga alle man nu toch voor dezen alles zins bekwamen candidaat in het vuur 1 Niet het algemeen stemrecht wordt de hoofdschotel bij 't politiek menu van dit jaar. Hoezeer ook door meetingea en optochten en perspropaganda opgeblazen, wijst de naald van het politieke compas niet naar algemeen stemrecht, maar naar uitgaven en inkomsten. Financiën gaat voorop in de algemeene belangstelling, en met financiën staan de uitgaven voor onze verdediging en die voor de uitvoering van onze sociale wetten in het nauwste verband. In het jaar dat voorbijging, het eerste levensjaar van het huidige Ministerie, werd door den minister, een tekort voorziende, tien peroent voorgesteld, te heffen op de bedrijfs- en vermogensbelasting. Slechts tijdelijk werd die heffing voor gesteld, totdat nieuwe ünaneiëele plannen zouden ontworpen zijn, en op die voor waarde zijn dan ook deze ontwerpen met kleine meerderheid aangenomen. En de minister heeft aan die toezegging voldaan. De tien opcenten op bedrijfs-en vermogensbelasting zullen vervallen in dien de plannen van den minister thans in voorstellen bij deVolksvertegenwoordiging ingebracht zullen aangenomen worden al thans, maar om plaats te maken voor een nieuw stel mbelastingen dat belangrijk meer zal moeten opbrengen. Tooh, nieuwe belastingen kunnen be zwaarlijk een meerderheid verwerven en worden in den regel niet met sympathie begroet. Lijden zij bij de behandeling dan zullen de «tijdelijke'' opcenten blijven totdat een ander financieel hervormer ge lukkiger zijn zal. En, indien we ons niet bedriegen, is het tijdstip tot het verdedigen van nieuwe be lastingen niet gunstig. De vijf millioen meerdere ontvangt voor de rijkssohatkist gedurende het loopende jaar znllen, naar we vermoeden, de volks vertegenwoordiging niet gunstig stemmen voor nieuw ontworpen belastingen of voor verhooging van de bestaande. De rekening der regeering berust op een gewone vermeerdering van inkomsten van 3 millioen 'sjaars en een gewone ver meerdering van uitgaven eveneens van 3 millioen pei jaar. Maar nu komen de buitengewone uit gaven waartegenover geen buitengewone inkomsten kunnen gesteld worden, althans niet met voorzichtigheid geraamd. En die buitengewone uitgaven vloeien hoofdzakelijk voort uit onze nieuw ont worpen sociale wetten. Zoo zal de ziek teverzekering, naar de berekening van de regeering 11 ton per jaar kosten, de on gevallen verzekering voor landbouw, vis- scherij en zeevaart 4 ton, de eerste aan pak der ouderdomsverzekering 64 ton, de administratieve rechtspraak 8 en een halve ton en er is een te kort van 2 millioen. Deze cijfers bij elkander genomen ver oorzaken een buitengewone uitgave van 10 millioen waarvoor de middelen niet voorhanden zijn of althans niet kunnen aangewezen worden. Hoe stelt de minister aan de volksver tegenwoordiging voor die te vinden P Aldus: Door in plaats van een vermogens- en bedrijfsbelasting eeu nieuwe inkomsten belasting te heffen. Een rijksbelasting dus gelijk aan den bekenden hoofdeljjken omslag door de ge- fneenten geheven. Deze inkomsten-belasting zon 2'/a mil lioen meer opbrengen als nu de vermogens- en bedrijfsbelasting te samen. En voorts zou de opbrengst der successie belasting met IV2 millioen verhoogd worden, het zegelrecht op de effecten zou 1 millioen meer moeten opbrengen, wijnen drie ton meer, een debietrecht op tabak 2 millioen, naamlooze vennootschappen en tarief van invoerrechten zouden bezwaard worden met zeven ton. Dat maakt te zamen acht millioen. De twee millioen dan nog noodig kunnen naar de meening van den minister uit ge wone, ongedwongen opbrengst van accijns bjj meerder suikerverbruik gevonden wor- worden of uit bezuiniging op de landsver dediging. Van dit laatste valt evenwel niet veel te wachten, want ook dit jaar het tweede vallen de bezuinigingen van den minister van oorlog niet zeer in den smaak en wekken geen groote verwachtingen op. Men herinnert zich, dit Kabinet is voort gekomen uit het stembus-program, waar mee Unie-liberalen en vrijz.-deinocraten het vorige jaar ten strijde trokken. Niet het minst belangrijk punt op dat program betrof de ontwikkeling van ons leger in de richting van een volksleger als het Zwitsersehe en een beperking van ons oorlogsbudget. Men meende op dit gebied iets van den oorlogs- minister te mogen verwachten. Maar hoe sprak zijn eerste optreden Van een volksleger zou in de eerste halve eeuw wel niets komen. Het plan was niet den diensttijd te verkorten maar de viermaanders 6V2 maand te doen dienen. Van bezuiniging op het Hoofdstuk Oorlog sprak tegenwoordig het kind reeds in de wieg. De storm door dit optreden ontstaan stilde meest uit eigen belang, maar de ingediende begrooting voor dit jaar zet het zegel op de meening dat van den eisch tot bezuiniging door dezen Minister wel niet veel te wachten is. Meerdere inkomsten maar nog meerdere uitgaven is het wachtwoord der huidige regeeriDg. Zal de volksvertegenwoordiging daarmee accoord gaan 7 October 1906. De geachte voorzitter van het Bestuur van ons blad, ds. Littooij, is al eenige weken ernstig lijdende. Wij ontvingen tot nog toe geruststellende tijdingen. Het zou wel van langen duur zijn doch uitzicht op volkomen herstel was niet uitgesloten. Thans echter lezen wij in Luctor et Emergo dat Z.Eerw. onuitstaanbare pijn in het hoofd lijdt en naar Amsterdam is ver trokken om geopereerd te worden. Wij hopen en bidden van harte, en stellig zeer velen met ons, dat onze grijze leider volkomen hersteld uit de Zieken- inrichting moge terugkeeren, en hij nog lang, al ware 't slechts als onze vraagbaak en raadgever in de politieke actie, voor onze provincie en ons volk gespaard blij ve Hoe zuinigheid de ivijsheid bedriegt. Men schrijft aan de N. Crt.Onlangs werd in de verschillende garnizoenen der bereden wapens de gebruikelijke aanbe steding voor de levering der fourage ge houden. Daar men aan het ministerie van Oorlog meende, dat de inschrijvingen te hoog waren, werd geen dezer gegund en in de garnizoenen een nieuwe aanbesteding gelast. Tegen dezen maatregel werd de minister van deskundige zyde gewaar schuwd, waarop echter geen acht is ge slagen. De herbesteding heeft nu plaats gehad, met het gevolg, dat de inschrij vingen alle hooger zijn, dan de eerste maal, naar men zegt, omdat hier te lande fourage wordt opgekocht voor Fransche rekening, daar in dat land de hooioogst gedeeltelijk is mislukt. Het nadeel aan 's lands schatkist berokkend, valt in het oog als men nagaat, dat het verschil voor het garnizoen Haarlem per ration J0 cents bedraagt, hetgeen gedurende het volgend jaar voor dat garnizoen alleen reeds een nadeel van f 20.000 oplevert. Is het verwonderlijk, dat men zich in militaire kringen ergert, dat aan de eene zijde des lands gold op zulk een eigenwijze manier wordt verspild, terwijl het aan den anderen kant. ten koste van de geoefendheid van den troep wordt bezuinigd Onder het opschrift «Goed nieuws voor deu Middenstand" schrijft de Middenstands bond. De jaarlijksche begrooting voor den Slaat der Nederlanden heeft voor 1907 een groote verrassing gebracht voor oDzen handeldrijvenden en industrieelen Midden stand. 't Staat er met zoo weinige woorden. Bij hoofdstuk X stelt Z Exc. de minister van Landbouw, Nijverheid en Handel een post voor ten bedrage van f5000, ten einde, bij wijze van proef, een Onder- zoekingsstalion op te richten waar de middenstanders, zoowel de klein-industri- eelen als de winkeliers, hun waren kunnen laten onderzoeken en zij tevens daarop betrekking hebbende technische adviezen kunnen bekomen. Wat het voornaamste hierin is en wij vestigen daarop vooral de aandacht de minister stelt voor deze onderzoekingen enz. kosteloos te doen plaats vinden. Een eerste stap op den goeden weg. Evenals sommige kleuren modekleuren kunnen genoemd worden in den prui kentijd gaf men zelfs de voorkeur aan „couleur de puce" en in Hildebrand's tijd aan de gele kleur, zooals die ons de eendepoot te zien geeft zoo zijn er ook modewoorden, die in een Hollandsch woor denboek van een kwarteeuw geleden niet zijn opgenomen. Denk 0. a. aan het woord sport, dat schier op alle tongen is. Doet ge aan sport of meer stellig, ge doet toch wel aan sport, het zijn schier de eerste vragen wanneer twee of meer jonge lui met elkander kennis maken. Het is inderdaad een eigenaardig verschijnsel, dat in een tijd, waarin veel, zoo niet alles verwaeht wordt van het intellect, zooveel aan sport wordt gedaan, nog een tegen wicht voor de gewoonlijk al te zwaar be laden hersenen. Lichaam en geest hebben eene evenredige opvoeding noodig. Reeds Plato en Aristoteles spraken er van. En waar nu in onze dagen zooveel geëischt wordt van de hersenen, dat 0 zoo licht de geest ten koste van het lichaam wordt verrijkt, daar komt gezonde sport, want hiervan kan alleen sprake zijn, het ge broken evenwicht herstellen. De mat en moe geworden geest wordt weer leven dig en frisch en ziet zich weêr in staat na gezonde beweging zijn taak te vol voeren. Ook geven de sportliefhebbers hoog op van de edele deugden, die de sport aankweekt. Deugden voor 't geestes leven, want, zoo heeft men wel gezegd, de sport leert den beoefenaars .oprecht heid en nederigheid, deelt wilskracht mee en zelfvertrouwen. Ook wordt gezonde sport als een probaat middel beschouwd tegen neerslachtigheid en pessimisme. Als zoodanig komt de lichaamsbeweging vooral nu te pas, als het ten minste waar is, wat de vrienden van haar zeggen. Meermalen heeft men door eene o. i. minder nauwgezette uit legging van een bijbeltekst, het nut van de lichamelijke oefening in twijfel getrok ken, ja zelfs deze laatste geheel veroor deeld. Langzamerhand heeft men bij re visie van de gegevens, waarop de veroor deeling rustte, dit harde vonnis weten te verzachten, of is het geheel en al terug genomen. Men begon toch ook in te zien, dat de lichamelijke opvoeding reeds te lang schromelijk was verwaarloosd ten koste van den geest en men eindigde met den wijsvinger vermanend op te heffen tegen het misbruik, en de sport te laten pas- seeren, omdat men de goede resultaten van een verstandig gebruik niet kon loo chenen. De zoogenaamde indringer was bij slot van rekening zoo kwaad niet als men eerst wel meende. Weer is liet aantal voreenigingen opval lend vermeerderd. Het bestaand comité tot bestrijding van woeker en pandjeshuizen heeft zich georga niseerd tot eene vereeniging, die zich wil laten roemen „Nederlandsche vereeniging tot bestrijding van den woeker''. Een drie ledig doel beoogt ze en tracht ze te bereiken en wel voorlichting propaganda en crediet- verleening aan de armen. Reeds is besloten om zich tot de regee ring te wenden met dringend verzoek om spoedige vervulling der belofte in de Troonrede gedaan in zake eene regeling der banken van leening. Als een bijzonder zeldzaam geval mag zeker wel vermeld, dat in Hamburg een onderwijzer ontslapen werd na lange jaren dienst omdat zijne papieren vervalscht waren. De man was algemeen geacht, doch had nog nooit een examen gedaan. Zulke toestanden zouden in Nederland niet wel mogelijk wezen. Doch ook bij onze naburen zal dit wel een unicum zijn. Wel hebben we eens gelezen van een vreemden predikant, die over de grenzen was ge komen met gefingeerde papieren, wat de classis, nu anderhalve eeuwgeleden, moeite en verdriet genoeg veroorzaakte, doch dat een onderwijzer zoo door de mazen van rijkswetten kon ontsnappen, en zonder be voegdheid onderwijs kon geven, een reeks van jaren lang, zooals de bladen melden, is voorzeker in do geschiedenis van het lager onderwijs een alleenstaand geval en zal wel lot de hooge uitzonderingen blijven be- hooren. Dat er overal in den lande christelijke scholen verrijzen is ons een oorzaak van blijdschap. De bijzondere school regel, de openbare aanvulling is ook onze leuze. En telkens, als we vernemen, dat er hier of elders een school mei den Bijbel aan besteed, gebouwd of in gebruik genomen wordt, doet die mededeeling ons hart goed. Hoe kleiner de mazen van het net worden, hoe liever we het hebben. Ook in onze provincie is er winst te boeken. Walche ren heeft in dezen een goed voorbeeld gegeven. Op het oogenblik zijn er de scholen van Oostkapelle en Vrouwepolder medegerekend 14 van de 19 burger lijke gemeenten in het bezit van eene chr. school. In 1863 een paar jaren na de oprichting van de eerste christelijke seholen in dit doel van Zeeland, telde het chr. onderwijs in Walcheren een groote 250 leerlingen, nu reeds ver over de tweeduizend. Ook op het Zand (ge meente (Koudekerke) zit men op het ge bied van het christelijk onderwijs niet stil. Het initiatief van schoolstichting is daar uitgegaan van het wakker bestuur der Chr. school te Koudekerke. Men begon saam werking te zoeken met de Hervormde broeders aldaar, maar zonder voldoend resultaat. Van Hervormde en Gerefor meerde zijde, elk afzonderlijk, is toen door gewerkt, en weldra zal, naar we hopen, ook het welbekende en dicht bevolkte gehucht onder den rook van Middelburg, zijn chris telijke seho(o)l(en) bezitten. Zou dat gaan op het Zand een Chr. school bouwen vroeg mij dezer dagen een erkend voorstander van de scholen met den Bijbel, met een lachend gezicht? Het antwoord was natuurlijk spoedig gereed. En iedere lezer van De Zeeuw verstaat wel, dat men nog niet op het zand behoeft te bouwen, om op het Zand te bouwen, evenmin als degene, die op het mos zieli vlijt, een vleier hoeft te wezen, zooals Beets daarvan zong. Doch dit als tusschen haakjes. Moge de voortgezette schoolactie in onze provincie wat deden ook Vlaanderen en in den laatsten tijd Schouwen en Duiveland hun best den kinderen onzes volks ten goede komen, ue christelijke seholen, èn door personeel èn door onderwijs, uit munten, opdat zij meer en meer een plaats verovere in de harten van allen, die een degelijke, christelijke opvoeding op prijs stellen en de kinderen aldaar gevormd worden tot geschikte leden der maatschap pij. Of het dan alles couleur de rose is Ganschelijk niet. Ook hier zijn nog be zwaren te overwinnen. Dooh daarover later wel eens. Naar we lazen is een van keizer Wil- helm's lijfspreuken, dat men de mensehen moet nemen zooals ze zijn. Eenpraelisch woord voorzeker, dat op zijn pas gebruikt en in beoefening gebracht, veel onaange naams in het gemeenschappelijk samen leven kan voorkomen. Toch achten wij Kamphuysens verzuchting alleszins gepast, die zoo gaarne alle mensohen vroed en vroom zag. En in de eerste plaats het woord van onzen Heiland«Gelijk gij wilt, dat u de menschen doen zullen doet gij hun dagelijks". Dit is de les, die een schat van levens wijsheid in zich bevat, en nimmer ver oudert of uit den tijd raakt. Naar mijn meening moeten gods dienst en politiek niet worden ver mengd, wanneer men onder gods dienst verstaat kerkelijk leven, cultus en al wat daarmede in verband staat. Het verband tusschen politiek en godsdienst ligt m.i. hierin, dat iemand, die God wil dienen, zulks doet in alle zaken, dus óók in zaken van Staat, En wat men ook moge zeggen, de vrijheid kan daardoor nimmer worden bedreigd. Er is geen grondslag voor de politiek, welke meer de beteekenis der persoonlijkheid doet uitkomen en die persoonlijkheid hooger eerbiedigt dan in de christelijke religie. TALMA. Zuid-Bevelandsche Brieven. I. In De Zeeuw kwamen van tijd tot tijd brieven voor, die op meer of minder ge regelde tijden werden vervolgd. De dood was oorzaak, dat het schrijven van brieven uit Vlissingen werd gestaakt, maar wat de reden was van het niet meer verschijnen der Amsterdamsche brieven om de 14 dagen, bleef voor de lezers een geheim. Met goedvinden van de redactie komt nu (onvoorziene omstandigheden uitge zonderd) elke week een Zuid-Bevelandsche brief in ons dagblad. Of deze brieven ge lezen zullen worden, valt van te voren moeilijk te zeggen. De redactie staat verre boven den briefschrijver en als zij merkt, dat de brieven onnut plaats beslaan, zal zij wel een klein briefje zenden b v. van dezen inhoud: Briefschrijver! Wees zoo goed uw tijd nuttiger te besteden. Red. De Zeeuw. Nu kan het zyn, dat deze brie ven wel worden gelezen, maar de lezers op den inhoud aanmerking hebben. De redactie weigert niet spoedig een inge zonden stuk, maar niet ieder schryft graag een stuk, dat in de krant komt. Welnu, er is nog een andere weg en wel deze men zende zijn briefje aan de redactie en zette op den omslag of boven den briefvoor den Zicid-Bevelandschen Brief- schrijver en de redactie zal mij het schrijven wel bezorgen. Wat ik gaarne in De. Zeeuw schrijven wil, kon ik er op een andere manier ook wel in krijgen, maar ik verkies den brief stijl om zijn onged wongeuheid. Op geheel Zuid-Beveland ben ik bekend, maar ik woon uit den aard der zaak maar op één plaats en daarom wil ik gaarne met allerlei plaatselijke toestanden en nooden op de hoogte worden gehouden. Het leven is zoo rijk en in een brief mag men wel over vijf, zes verschillende zaken schrijven, £r zal dus elke week stof te over zijn.

Krantenbank Zeeland

De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | 1906 | | pagina 1