NIEUWSBLAD VOOR ZEELAND. G, v, d. Putto, No. 306. 1906, Zaterdag 29 September jaargang. CHRISTELIJK- HISTORISCH schouwing f C. Verhage, Bewaakt uwe grenzen. 0 A. M. HENDRIKSE, BulteBlandscb Overzicht. Wed. S. J. DE JONGE-VERWEST, te Goes F. P. D'HUIJ, te Middelburg. .i Snippers uit de oude doos. 20 tot oQ g^deringvanejuni ^anuidaten- Niet moeielijk. postkantoor. Jër VERSCHIJNT" Zesmaal per week IEDEREN WERKDAG DES AVONDS. Prijs per drie maanden franco p. p1,25. Enkele nummers0,02®. UITGAVE DER FIRMA EN VAN PRIJS DER ADVERTENTIËN van 1—5 regels 40 cent, iedere regel meer 8 cent. Familieberichten van 1—5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. t SLUIS, Voor de stemming op 2 October in 't district Sluis voor een lid der Provinciale Sisten steunen wij den candidaat der '"•V- katholieken en Antirevolutionairen, dhr. burgemeester van Waterlandkerkje. Ga alle man reeds bij eerste stem ming voor dezen alleszins bekwamen candidaat in het vuur België, België betreurt het heengaan van een grooten zood Jan van Rijswijck. Gisteren is het stoffelijk overschot van dezen Ant- werpen's burgemeester mei koninklijke pracht ten grave gebracht. Heel Antwerpen was op de been. Bergen van menschen waren op den weg. Om drie uren werd het lijk weggehaald van 't stadhuis. De kist lag in een reusachiige, rollende katafalk, met het beeld van de Maagd vaii er op in rouwsluiers, vooraf gegaan door delegaties vakschool kinderew-, allen in wit en zwart. De burgemeesters van Brussel ea Luik, senatoren en Kamerleden, leger en burger wacht, magistratuur, stadsdiensten,sohouw- burg en dagbladenpersoneel waren in den stoet vertegenwoordigd. Uit Holland waren Kiewit de Jonge en advocaat Levy overgekomen. De Holland- sche kolonie was zeer sterk vertegen woordigd, begeleid door den consul Van den Berg. De stoet was anderhalf uur lang 20,000 menschen, 200 vereenigingen met vaandels eu 20 muziekkorpsen namen er aan deel. Er waren ruim 300 enorme bloemstukken. Het duister viel, toen de lijkkist op den doodenakker kwam. Frankrijk. Het was te voorzien dat de radicale pers op schandalen belust, de desertie van den pastoor van Chatenay als een welkom reclame-middel zou aaDgrijpen. FEUILLETON. DOOR SCALDIS. ARNEMUIDEN. (Slot). HUBERTUS FRANCISCUS. fin ook was te voorzien dat de afvallige priester die in den strijd tegen zich zelf de nederlaag leed, platzak en trouwlustig als hij bleek te zijn, de gelegenheid aangrijpen zou om uit zijn romantische daad munt te slaan. Het bankje van 1000 frs., door een mede werker van den Parüjscken Matin kem in handen gespeeld, heeft dan ook zijn uit werking niet gemist. De ex-abbé heeft zich aan de schrijftafel gezet en is, een, twee drie aan het werk getogen. Hij heeft de voorrede van zijn mémoires alvast gereed, die door den Matin is afgedrukt en voorzien van een pakkend hoofdje, met reuzenletters gedrukt. Dan geeft de Matin natuurlijk de portret ten van Delarue en mej. Marie Frémont. In opgeschroefd -reclame-zinnen wordt den lezers bereids voorgespiegeld wat voor belangrijks zij zooal te lezen zullen krijgen. Het Fransfehe publiek, na de onthulling r, en memjóires die 't al genoot iu den laatsten tijd, Van Wilson, van Dreyfus, van André, van de scheidingswetten, en dergelijke, kap' dus weer een paar dagen wat te doen krijgen. inmiddels gaat het socialisme voort met de menschen tegen 't kapitaal op te hitsen. Ook dit schijnt tot de sport van onze eeuw te behooren. Er valt weer 'n betreurenswaardig voor val te boeken, om dat te bewijzen, en wel bij gelegenheid eener militaire begrafenis te Grenoble. Een soldaat, die gewond was bij de jongste stakingsonlusten in genoemde stad, en die aan de gevolgen was overleden, werd met eecige plechtigheid begraven. Aan de groeve werd een woedende politieke rede voering uitgesproken door het socialistisch Kamerlid Zévaès, die o. m. zeide „dat de soldaat was gevallen als een onschuldig slachtoffer van een twist, welke was ont ketend door de zelfzucht en halsstarrigheid van sommige fabrikanten". Tevens sprak Zévaès de hoop uit, dat dit sterfgeval er de regeering een bewijs voor zou zijn, dat het altijd een ramp is, soldaten op te hitsen tegen arbeiders. Tal van officieren, die deze begrafenis bijwoonden, kwamen door gemompel en uitroepen tegen deze taal in verzet. De aanwezige volksmenigte, daarentegen, juichte spr. luide toe. Ten slotte zagen de prefect en de burgemeester, die ook op de begraafplaats aanwezig waren, zich ge noodzaakt Zévaès aan te sporen, zich ge matigder uit te drukken. Het liep derhalve goed af. Doch het had best, gelijk bij de begrafenis der slacht offers van Courrières, tot een formeele vechtpartij met bloedvergieten kunnen komen. Rusland. Uit Rusland ditmaal geen ander dan, gelukkig, zeer onbeduidend nieuws. In de eerste plaats dat Trepofs weduwe van den Tsaar een gift van 300,000 roebel ontvangen heeft. En in de tweede plaats dat de Russische pers zich terecht ver zet tegen de openstelling van den wereld handel op de Tsoengari en andere Mands- joersaüe rivieren, hetgeen te Tokio nogal verwondering wekt, daar, zoo zegt de Japansche pers, die den domme houdt, Japan op het oog'ëuJ'-„Rusland zeer vriendschappelijk gezind is.' Jawel. Vriendschappelijk gezind, fin daarom zal Japan, gebruik makend van zijn grootere macht en gunstiger omstan digheden, alvast den vvereldhandel in Mantsjoerije vestigen. Mantsjoerije, het Chineescke land, stootkussen tusschen Rusland en JapaD, komt al meer onder Japans „vredelie venden" invloed, China en Rusland ten spijt. Het kan den volken nog heel wat te doen geven. Dat overigens verbittering en levens gevaar nog dezelfde zyn, mag men geloo- ven wanneer men de dagelijksche kleinere berichten leest. Een jonge man hield in de straten van Moskou een dienstdoend agent staande en bood hem, na eenige conversatie, een peer aan. De agent at de peer op en sloeg on middellijk tegen den grond. Hij werd naar een hospitaal gebracht waar gecon stateerd werd, dat hij was vergiftigd. Zijn toestand is zeer ernstig. der lidmaten, na April 1584 naar elders vertrokken, maar waarheen blijkt ons daar uit niet. Den 15 Nov. 1580 had de Magistraat reeds pogingen aangewend, nog een pre dikant te verkrijgen „soo om de weeck- heyt van Mr. Hubrecht als anderains". Den 28 Apr. 1582 verleende de Magistraat hem eene toelage van 50 gld. omdat „merkelijke redenen hem daartoe moveerden". Het schijnt dat hij in 1586 is overleden Den juisten dag van zijne indien"*' ^roo^nt den 18 Nov. van dat jaar besloot te dezer -L~ EL?.^gistraat tot „ondersteuning van den "Jf5^isLric^,.Yieiar ïiébli*'blijkt inderdaad l'®1^ wijlen den pred. Fransz. in 'Ij'gr, o ianggezoohte pastoor Delarue gew^- '-J' Sectie 'egden bif resrdI m A„J1 A,» ku r- kennen, v. on aL ^Wrictlten Register der lidmaten, dat met 29 April 1584 aanvangt. Deze predikant viel niet in den smaak te Arnemuidenwant 2 Sept. 1585 verklaarde de Magistraat, op verzoek der ouderlingen „dat hij gaarne zou zien, dat een ander bekwaam en stichtelijk dienaar hier mocht verkregen worden in plaats van Mr. Thomas, die door zijne onbevallige prediohtiën te weeg bracht, dat vele leden der gemeente aan het ver flauwen waren"., ~rr'itt.-*róisi»fi1AIag. ook al eens te na zijn. De dame, -ris Frémont. op* die 5 kennen, looven, dat h oq p dp 6*yi"v« UeniL Sii.oerwaarden zyn zeer weer strijd om twee zetels in de Prov. Statj. Voor velen allereerst eene wee- moetge kennisneming. Immers zij gedenken aan La heer Van der Meer, die door zijne Tersojyaing monig hart innam, dio doer om in de P ro vilten H9Prichten van deze wer platteland zal hem met gift berichtgever,/ stemmen, want zjj zullen fijedaan. Imand zien, die hun streven verstaat,'ftiAfenooden van de landbouwende bevolking kent, die oordeelen kan over polderzaken, en die zijn best zal doen om iets goeds tot stand te brengen. En de stedelingen behoeven zich niet te verontrusten, want v. d. PUTTE woont en leeft niet op een ver verwijderd punt, doch in de onmiddellijke nabjjheid aan Vlissingen en kent de toestanden der stad uit eigen waarneming. Niet te ver geefs heeft hjj geleefd en gearbeid. Met zijne opmerkzamen blik heeft hij het leven gezien, en daarmede heeft hij ver kregen een duideljjke voorstelling en een zelfstandig oordeel. Gerust kunt gij dus aan hem uw stem geven en er voor zorgen dat hij gekozen wordt.- Niet moeielijk vo r u de keuz», als gij in 't district Vlissingen woont, behooituw man te zyn W aranae. In dit pari3* en meubel -'V ouw beloonen over de MA den Mag. van Arne- pfr-o1- oK gij, kieze1 Wien ge dan nu te kiezen "hèurii" Voorzeker een belangrijke vraa^_ beantwoording wel rijpelijk mag overwogen worden. Zoo hebben ook de gezamenlyke anti revolutionaire kiesvereeDigingen in uw district er over gedacht. Zij maken U de beantwoording der boven genoemde vraag, w eit gij moet kiezen, gemakkelijk. Ze raden U aan uwe stem uit te brengen op den heer lid van den Raad der gemeente Middelburg, een man, die naar aller opinie, bijaldien hij gekozen wordt, den zetel van dhr. Van der Meer waard'g zal bezetten. Noord-A merika. Tegelijk met de voorbereiding van de verkiezing van het Presidentschap of liever voor de Electoren die den nieuwen Pre sident der republiek hebben te benoemen, geochiedt in den regel, en dus ook nu, die voor de verkiezing vau gouverneurs in de verschillende staten. Als candidaat der republikeinen voor het gouverneurschap van den Staat New- York is op een partij vergaderingteSaratoga met algemeene stemmen gekozen Charles E. Hughes. Deze candidaat heeft zich door de bekwaamheid en kordaatheid, waarmee hij de enquête naar de levensverzekerings- schandalen heeft geleid, een groote repu tatie verworven. Zijn democratische tegen stander zal ongetwijfeld de New-Yorksche dagbladexploitant Hearst wezen. Naar de anti-Hearstpers beweert, heeft deze zijn candidaatstelling te danken aan een stel selmatige campagne van zoo schaamtelooze corruptie, omkooping en immoreele pressie, als zelfs in Amerika nog niet vertoond was. Hearst is de Tammany-candidaat. Op de partij vergadering, waar zijn can- didatuur zou worden beklonken, schijnt ^schandelijk te zijn toegegaan. Allen van"wL><s«£rd verondersteld, dat zij tegen Hearst zoutte^ -gupen, werden de deur uitgegooid. En aldus geschiedde jare 1906 te Buffalo, in het land der Vrijhèiü v-.- der Democratie. Cuba. De toestand op Cuba wordt met den dag verwarder. Bij president Palma is het een knoopen- tellerij van wil-ik-of-zal-ik geweest die hem beurtelings de door Amerika opge drongen vredesvoorwaarden deed afwijzen en voeling zoeken met de A merikaansche zaakgelastigden, teneinde dezen en zijn eigen vrienden gelijkelijk te bevredigen. Een kool-en-geit-politiek die hem zyn prestige kost, en zijn zetel in groot gevaar brengt. Zijn aanhangers, de gematigden, zijn dan ook niet best over hem te spreken. Zij hielden vrij ongematigde redevoeringen tegen de Amerikanen. Sommigen wilden Ben storm van verontwaardiging ging dezer dagen in de vjijzinnige dagbladpers, zoowel de rationale als de provinciale, op, omdat eon boetprediker in ons midden het met hem naar Zeeland. De hoogst zwangere moeder bleef met eenige kinderen achter om later de vluchtelingen te volgen. De griffier van Essen een der nakomelingen, verhaalde aan de la Rue, hoe in de familie bekend was gebleven, dat de jonge Abra ham op zekeren dag, gansch ontsteld, naar zijn vader kwam loopen met den uitroep „Vader 1 ik heb moeder gezien", waarop de vader antwoordde„Ja kind, ook mij is zij verschenen, en de goede vrouw is zeker in nood". En enkele dagen later kwam de tijding, dat op het oogenblik der verschijning het schip op de tichelde met man en muis was «Mfüsaaii a Het BESTUUR n Kal. ~ïï7~smm f -| I bezield, b«.iiet persoonlijk,a"e j alle bedrijf der menschen en dat belloon tot het eerste deel van aller christelijke belijdehiB. Liever, veel liever, willen we trachten te waardeeren al het schoone, al het menschelijke en al het beminlijke dat bij 0EZ9 tegenstanders woidt gevonden. Liever, veel liever brengen we goed ge tuigenis van het nobele en schoone in hun kring door edele karakters gebracht. Maar als we 't »b e w a a k uwe g r e n- z e n" aan onze vrienden en geestverwan ten toeroepen, voor wie dit schrijven uit sluitend bestemd is, en dus welbewust scheiding prediken in het leven eh bij iedere stembus, dan is 't omdat wij over tuigd zijn dat teederder belangen, hooger aandrift, edeler doelwit, dan het schoone goede der aarde ons streven waardig is. arrnirrraMi—«i—m mft een beroep doen op de Groote Mogendhe den anderen waren er voor, eigendommen van Amerikanen met dynamiette vernielen. De quaestie, waar het omgaat is nl. deze. De opstandelingen beweren, dat bij de laat ste verkiezingen Palma's party zich heeft schuldig gemaakt aan machtsmisbruik en omkooperij. De Amerikaansche commis sarissen stelden, na een onderzoek, de opstandelingen in het gelyk. Vandaar groote woede bij Palma en de zijnen: Nog liever dan te zien, dat de gehate politieke tegenstanders hun zin krijgen, willen de gematigden alles verliezen en door de Ver. Stater) worden geannexeerd. Aarzelt president Roosevelt, een zoo kras sen stap te bevelen, dan moeten hij en het Amerikaansche volk tot tusschenkomst worden geprikkeld. Vandaar het dynamiet- plannetje. Zoo was Woensdagavond de stand van zaken. Later is echter in zooverre wijziging gekomen in den toestand, dat de gematigden zich meer geneigd hebben betoond, de voor waarden van Taft en Bacon toch maar te aanvaarden. In New-York en Washington schijnen velen te gelooven, dat een gewapende interventie door de Vereenigde Staten niet kan uitblijven, en dat Roosevelt zeer spoe dig het bevel-daartoe zal uitvaardigen". Met spanning wordt nu afgewacht, wat de dag van heden, Vrijdag, uo Want dezen Vrijdag kom* bijzon-., viitting bijeeij blijken, weliu,■'«fiu-' welke Palma enzijnka'aBsr^: afgebakend, en ookwit het"\!fp|t dat Cuba te wachten staat. Australië. Wat de Nieuive Crt. terecht noemt mid delpuntvliedende kracht, te weten het verschijnsel dat groote staten of ver eenigingen van staten neiging vertoonen om uiteen te vallen of af te brokkelen in Europa is Oostenrijk daarvan een voor beeld I wordt ook in Australië openbaar. DeWefgevendeRaad van West-Australië heeft met 19 tegen 13 stemmen een motie aangenomen, waarin geconstateerd wordt, dat de opneming van den Staat in het '9D Schoolstraat bewoond®. Hij overleed aldaar den 7 Juni 1677. Hij was gehuwd met Johanna Honingli. De tweede zoon uit dit huwelyk Nicolaas werd pred. te Ovezande c. a. en werd in Jan. 1687 verraderlijk vermoord door Jacob de Cliever, predikant van s-Heerenhoek NICOLAAS DU MARCHIE. Als zoon van Nicolaas du M. (president van den Hoogen Raad te Mechelenwerd deze als proponent in 1697 beroepen te Ovezande vanwaar hij 29Maart 1702 vertrok naar 's-II. H.-kinderen en zag zich vandaar te dezer plaatse de keuze op zich gevestigd den 14 Aug. 1710. Overlijdende alhie- 30 Mei 1730. Hü was gehuwd met Adriana Verber Dan is 't omdat o, i. vrede door het bloed des Kruises alleen in staat is de onvrede van alle leven te overwinnen. Dan is 't om lat Gods zegen o. i. meer sterkt dan de uitgezoebtste sociale wetten. Maar in den weg der middelen is ons ed. dr fë, fi maar door uwe ennste yxe acne we kt ge meé om te doen doordringen een bederf werende atmosfeer, en daartoe kitst ge het christelijk huisgezin en de chriate'ijke school als gereedschappen om te arbeiden aan uw werk. Wat nut u het bewaken uwer grenzen als party 1 Hoe zou het naar uwe meening er uitzien indien geen christelijke actie het ver aogcen en het streven der vrijzinnigen inpwkiS Misschien zijn er zeifB onder onze tegen standers, ru m genoeg van blik om he: be denkelijke van zoodanigen toestand intezien. Toch, het spreekt van zelf, we denken er geen oogenblik aan uit dat cogpunt de stem onzer tegenstanders te vragen, maar daarom vragen we dan ook met te meer aandrang de stem van allen die het met ons eens zijn dat, ook op den akker van het maatschappelijke leven voortdurend moet gewied worden, en dat het ideaal, ofschoon onbereikbaar, ons steeds wenken en bezielen moet.

Krantenbank Zeeland

De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | 1906 | | pagina 1