NIEUWSBLAD VOOR ZEELAND No 301. 1906. Maandag 24 September 20e Jaargang. CHRISTELIJK- HISTORISCH VERSCHIJNT ZESMAAL PER WEEK Wed. DE JONGE-VERWEST. te Goes P. D'HUIJ, te Middelburg. PRIJS DER ADVERTENTIËN Snippers uit de oude doos. Gemengde Berichten. IEDEREN WERKDAG DES AVONDS. Prijs per drie maanden franco p. p1,25. Enkele nummers0,02®. UITGAVE DER FIRMA EN VAN dat indertijd het bezwaar tegen „Patrimo nium" was, dat het van een werk- liedenvereeniging verwerd tot een sociaal- politieke vereeniging, wat de uitkomst bewees, en zie dit program stuurt in die eerst veroordeelde richting, houdt geen rekening met het particulier initiatief, verwacht alle heil van den staat,en de klas senstrijd wordt er niet in tegengehouden, maar er door bevorderd. Laat ons, besloot deze spreker, de politiek er toch buiten houden, ons heil meer zoeken bij Kerk en Evangelie. En Hilversum, aldus zijn afgevaardigde, had ook al versteld gestaan, toen het dit program las, hetwelk te veel buiten het Woord Gods omgaat. Deze afgevaardigde protesteerde overigens tegen elke werk staking. Israël is 400 jaren in de verdruk king geweest, maar heeft gewacht, tot God het heeft vrijgemaakt. Dr. de Visser, die de sprekers beant woordde, wees de beschuldigingen terug. Er is geen sprake van zoo sprak hij dat de Bond met dit program in de politiek zal verzeilen. Die dat zeggen, verwarren staat en staathuishoudkunde. De Bond zon alleen dan aan politiek doen, wanneer hij een bepaalde actie dreef voor één politieke partij, of voor een ministerie. In deze woorden, zijn ze juist aangehaald, ligt een vrijspraak voor „Patrimonium". In dezeu door dr. De V. bedoelden zin toch deed Patrimonium nooit aan politiek, en ook zijn beginselprogram van '94 en zijne verkiezingspiograms geven geen aan leiding tot zoodanig bedoelde beschuldiging. Intussehen mag de Werkmansbond met zijn nieuwe program gelukgewenseht wor den. Het program blijkt geboren uit de behoefte. In zijn oorsprong ligt de piofetie zijner duurzaamheid. In Fe Openbare School staat ook een stukje, getiteldNoodzakelijke Controle, overgenomen uit De Bode, waarin wordt meegedeeld, wat de afd. „Alkmaar" van den Bond van Ned. Ond. deed naar aan leiding van een feit door ds. Verwaal in een preek op 17 Juni j. 1. meegedeeld. Terecht mag van een predikant worden geëischt, dat alles, wat hij meedeelt ook met de stukken te bewijzen is. Maar wat zeggen onze lezers hiervan Er is echter nog andere controle noodiy. (De eerste is namelijk noodig bij spreek beurten van propagandisten), die mogelijk nog al eens wordt verzuimd. Daarom moe ten wij ter kerk gaan bij orthodoxe predi kanten, want ook daar wordt- zoo te hooi en te gras, zoo ongemerkt een zaadje uit gestrooid van 't onkruid, dat vaak zoo welig tiert en de openbare meening vergiftigt. Dit is aangehaald vóór uit bovengenoemd artikel. Het is een bekend feit, dat de vele openbare onderwijzers niet meer ter kerk gaan. Nu worden ze echter opgewekt om wel te gaan, maar niet om Gods Woord te hooren, gesticht te wordeD, geestelijk voedsel te ontvangen, maar als inquisi- toren te gaan luisteren of dominé moge lijk ook in zijn preek iets zeggen mocht ten nadeele van de openbare schooi of wat ten nadeele van de openbare school zou kunnen worden uitgelegd. Daarom moeten wij ter kerk gaanhoe durft men zoo iets te schrijven Gevoelt men dan niet, hoe men door zoo iets neer te schrij ven oorzaak is dat de openbare onder wijzers moeten dalen in aller achting. Er zijn er onder de openbare onder wijzers ook die om betere reden ter kerk gaan; deze zullen zich nu juist niet in aangenaam gezelschap bevinden met de controleurs. Mogelijk moeten ze ook nog als getui gen dienst doen. De leden van den Bond van Ned. Ond moeten ter kerk neen ter controleering gaan bij de orthodoxe predikanten, want zij zijn (de heeren drukken het anders uil) tegenstanders van de openbare school en strijden voor de christelijke. M gen die predikanten, die voor orthodox willen doorgaan, uit dit stuk leeren, wat door de openb. onderwijzers van hen wordt verwacht en dan ook met hart en ziel gaan strijden voor de vrije christelijke school. De persoonlijkheid kan niet van den onder- ivijzer gescheiden worden en daarom moet het onderwijs van zulke controleurs onkruid bevatten en ons openbaar onderwijs ver giftigen. Het christelijk beginsel kan in de openbare school niet tot zjjn recht komen en daarom hebben we voor onze kinderen christelijke scholen noodig,, maar met het van 1—5 regels 40 cent, iedere regel meer 8 cent. Familieberichten van 1—5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. Zij, die zich met 1 October a.s. op ons blad abonneeren ontvangen de tot dien datum verschijnende num mers gratis. 22 September 1906. In verschillende plaatsen van ons land zijn er kleine monumenten, welke door verwaarloozing dreigen verloren te gaan en toch met geringe kosten zouden gered kunnen worden. Van bevoegde zijde is 't denkbeeld aan de hand gedaan om in alle provinciën commissies te benoemen, om zich dit belang aan te trekken. Deze „Provinciale archeologische commissies", benoemd en gesubsidieerd door de Provin ciale Staten in de verschillende gewesten, hebben dus tot taak om kleinere monu menten, die der verdwijning nabij zijn, door hare hulp en steunook finantieele natuurlijk van een anders wissen onder gang te redden. Reeds in een viertal provinciën, n. 1. in Gelderland, Overijsel, Utrecht en Zuid-Holland zijn dergelijke commissies ingesteld, bestaande uit er kende kenners en liefhebbers van kunst en architectuur, onder wie jhr. rar. Victor de Stuers, Jan Kalf, mr. S. Muller enz. Of er reeds in ons gewest dergelijke commissie bestaat, is ons niet bekend. Ook de Chr. Nat. Werkmansbond inder tijd opgericht als protest tegen het „drijven van politiek" door Patrimonium, is niet ontkomen aan de verdenking dat hij al net zoo slecht is op dit punt als zijn oudere broeder. Eergister bij de besprekingen vooraf gaande aan de vaststelling van zijn sociaal program, werden harde woorden gezegd door de afgevaardigden van Den Helder, Leiden en Hilversum aan 't adres der Commissie (waartoe onder anderen dr. De Visser en dr. Slotemaker de Bruine be- hooren). In het verslag van De Nederlander staat dat de man uit Den Helder betoogde dat in het program de lijn van den Bond ver laten wordt, die immers tegen den invloed van „Patrimonium" en de kleine doleereride Kerken werd opgericht, en niet moet samen werken met „Patrimonium" en den R.-K. „Volksbond" maar zichzelf blijven. De afgevaardigde van Leiden herinnerde 125 FEUILLETON. dook SCALDIS. K A D Z A N D. II. De kerk, welke nu aan de beurt van ons bezoek is, is altijd nog de oude, reeds in 1270 genoemde Maria-kerk, wier hooge toren, oudtijds een baken in zee waszij werd in 1606 nagenoeg geheel vernieuwd, en in 1821 werd door den Koning Willem 1, voor kerkherstel eene subsidie verleend van 1000 gld. Treden "wij het gebouw binnen, dan feeft het bij ons, met zijn vier pilaren en leine ramen, een eenigszins somberen indrukook het vlak plafond werkt wel wat neerdrukkend. Een vriendelijk aan zien heeft het inwendige door het plaatsen van een orgel in 1902. Het instrument is welluidend, heeft zeven registers en werd voor de som van 2000 gld. geleverd door de firma Kruse te Leeuwardenhet werd tot zijn dienst ingewijd den 15 Juni van ge noemd jaar doordr. Weeda metPs.433 en 4. Wat wij op onze tochtjes nog niet ont moet hebben, zien we hier de predikants woning is bijna tegen de kerk aangebouwd, en staat deze, door een overdekte toegang in verbinding met het bedehuis, en levert alzooeen groot gemak op voor den predikant. De kerkhervorming bracht ook diteiiand in beweging. Was de gematigde geest van George Cassander,den beroemden god- Te dezer plaatse geboren in i5i5 en overleden te Keulen 3 Febr. 156$. geleerde, hier niet zonder invloed gebleven en ging Jan Missuêns zooals we verder zien zullen de zoo ongelukkige mar telaar, vreedzaam voor, zonder schokken kon toch zulk eene inwenteling niet plaats hebben en vriend en vijand beiden ver woestten het land. Toch vond de Reformatie hier al vrij spoedig warme aanhangers, en met gejuich werden in 1567 de W atergeuzen begroet. De mis werd den 22 Juli van dat jaar door de iaatsgenoemden gestoord, en de geestelijke die ze bediende een Sluische Minderbroeder door dezen gevangen genomen en gevankelijk weggevoerd, en toch duurde het nog een heelen tijd, eer er een geregelde erde van zaken geboren werd, wijl we niet eerder van de Her vorming hooren vóór het jaar 1581. In Sept. van dat jaar wordt n.m. Kadzand van de Cl. te Brugge gescheiden en aan de nieuw opgerichte Cl. Sluis toegevoegd daarbij komt ook dat de Roomsche gods dienst hier lang stand hield, en waar schijnlijk is dit wel toe te schrijven aan den afgezonderden toestand, waarin Kad zand als eiland verkeerde. Eerst den 2 Oet. 1582 op de Cl. te Breskens, verschijnen die van Kadzand voor de vergadering, met het verzoek om een leeraar, waarop hun geantwoord werd dat zij op den volgenden Vrijdag zich naar Sluis begeven zouden, al waar,zoo mogelijk, aan hun verlangen zou voldaan worden. Intussehen werd besloten, dat de omlig gende predikanten om beurten den dienst zouden waarnemen. Ter volgende bijeenkomst te Sluis, den 18 Dec., werden nog eens de beurten geregeld voor ^predikanten, mits dat die van Kadzand alle pogingen in 't werk stelden om een eigen leeraar te erlangen, zullende anders de predikanten niet meer derwaarts gaan. In de laatste Handelingen, die tot ons gekomen zijn, die der Cl. van Middelburg, in Vlaanderen, te Sluis ge houden den 12 Apr. 1583, lezen wij dat die van Kadzand weder voor de vergade ring verschenen, begeerende van een leeraar voorzien te worden, waarop men besloot te beroepen den pred. van Blanken- berghe, denkelijk Cornells Rengerus, of dit nog geschied is en of deze nog te Kadzand in dienst is geweest, is ons onbekend gebleven. Op diezelfde bijeenkomst werd besloten dat Johs. IJsermansdie te St. Kruis pred. was geweest, maar zijn standplaats onor delijk had verlaten, ook schuld zou belijden voor die van Kadzand, waarmede hij ook onbehoorlijk had gehandeld in verband met de veri uiiing der predikdienst aldaar. Als eerste predikant op de jjnaamlijst ontmoeten wij dan JAN MISSUÊNS. Op de Cl. van Raaftinge, den 11 Apr. 1580 gehouden, verscheen vanwege de gemeente Aandijke op het eiland Zaam- slag gelegen als pred. Jan van Diest. Van dezen leeraar, wiens naam onder de martelaren schittert, moeten wij iets meer zeggen. Trouwens, wij houden ons ver zekerd, dat hij dezelfde is, die onder den naam van Jan Missuêns eene plaats in de geschiedenis inneemt. (2). (2). »J a n Missuess de -J o n g e, alias van Diest" zegt de Historie der Martelaren, Fljio 497 b. oog op de duizenden kinderen onzes volks, die tot heden nog de openbare sohool bezoeken zouden we wenschen, dat in plaats van zulke controleursdaar arbeidden mannen, die in oprechtheid God dienen en dan ook uit behoefte ter kerk gingen bij orthododoxe predikanten. Middelburg. Donderdagavond had in „De Vergenoeging" een vergadering plaats, saamgeroepen door de commissie van toe zicht op het muziekkorps der dienstdoende schutterij. Aan de uitnoodiging tot bijwo ning was door velen gehoor gegeven. De heer Herm. Snijders leidde de ver gadering. Z.E G. deelde mede dat de heer Alberts niet kon tegenwoordig zijn hij bracht dank aan allen die waren opgekomen om deze zaak te bespreken om het muziek korps d.d. schutterij te behouden. Hij zette uiteen dat op 2 Augustus 1907 de schutterij zal ophouden te bestaan, en daarmede ook het muziekkorps. Nu zal besproken moeten worden of het muziekkorps zal blijven bestaan. Het idee van hen die deze ver gadering bijeenroepen is le. het maken van het korps tot een stedelijk korps, dat door de gemeente wordt onderhouden, of eene vereeniging tot instandhouding van een muziekkorps, die dan rechtspersoonlijkheid aanvragen, en dan zouden meerdere leden moeten worden aangeworven bij de con tribuanten die er thans zijn. Er zou dan ook aan die vereeniging door den gemeente raad eene subsidie kunnen gegeven worden, met verplichtingen om op het Molenwater en bij Kon. jaardagen te spelen. Dit zijn twee wegen die de commissie in het midden wilde brengen, doch gaarne vernam Z.E.G. ef ook iemand uit de vergadering een ander idee heeft. Het voortbestaan van het korps moet bestaan in een klinkende vorm van belangstelling. De heer Hioolen vraagt ten eerste of de voorzitter overtuigd is dat de leden van het korps, ingeval dit een burgerlijk korps wordt, tegen eene geringe vergoeding wil den blijven. De voorzitter zegt dat hij dit niet weet en ook niet heeft gevraagd, wijl geene zekerheid bestond omtrent het voortbestaan van 't korps. Zijn vader, ook Jan Missuêns geheeten, had te Brussel, Thielt en Antwerpen, in de gevaarlijke dagen van Alva, het evangelie verkondigd, nam in de gemeente te Ant werpen, eene voorname plaats in en stierf te dier stede den vuurdood op den 17 Aug. 1571. Deze werd te Diest geboren en vandaar misschien dat de zoon den naain Van Diest" verkreeg. Die zoon, onze Missuêns, werd geboren te Thielt en was omstreeks 1580 pred. te Raise bij Oudenaarde. Toen de kerken in dat kwartier niet ianger konden bediend worden van wege de Malcontenten, is hij met anderen van daar vertrokken en komt hij het eerst als leeraar voor te Aandijkeden 11 April 1580. Op dezelfde classis van Saaftinge werd besloten dat men schrijven zou aan de cl. Oudenaarde om van haar voor Jan van Diest afscheid te verkrijgen. Hij is daar echter zeer kort geweest, vermits op de Cl. van Zuiddorpe van 30 Mei daarna besloten werd om voor Aandijke te beroepen Jan van den Bossche, wonende te Antwerpen. Van Diest schijnt toen ergens onder de Cl. van Waes den predikdienst te hebben waargenomen, op 't laatst van 1581 of begin '82 werd hij pred. te Middelburg in Vlaanderen en ook hier had hij moeilijk heden roet het verkrijgen van zijn afscheid van de CL, waaronder hij het laatst ge diend had. Toen hem daarnaar gevraagd werd op de Cl. le Brugge van 14 Nov. 1581, bood hij aan eene attestatie van de laatste kerk, die hij „bij provisie" bediend had, maar betuigde dat hij vooralsnog geen afscheid had van zijnetegenwoordige classe, onder belofte die op de volgende vergade ring te ?ullen inbrengen. Nog had hij dit Ef De tweede vraag van den heer Hioolen is of er eene begrooting is gemaakt voor de instandhouding van het korps. De voorzitter deelt mede dat de bronnen van inkomst van het koor zijn gemiddeld in dit jaar f 783. Dit is nu wel geen groot cijfer, doch de f 1200 aan subsidie is toch noodig om het in stand te houden. De heer Hioolen zegt, dat bij deze mede- deeling,te zienisdat 'ttoch weer op de dub beltjes aankomt, de gemeente zal de f 2000 subsidie niet geven, daar zij toch alle luxe uitgaven vermijdt, als het korps een burger- korps wordt, zullen de concerten minder worden, daar een militair koor meer gewild is dan een burger koor Hij doet daarom een beroep op de aanwezigen om krach- tigen steun voor het muziekkorps. De heer Snijders beaamt dit ten volle wat het laatste betreft, doch dat de ge meente-subsidie niet meer behoefde te zijn dan andere jaren. Dus dit zou nu ook wel gaan, want het is dan nog voordeeliger dan thans. Wat de kleeding aangaat, dat is een zorg van later, doch een uniform is wel ge- wensoht en zou ook wel doenlijk zijn. Het aantal contribuanten voor het corps be draagt 300 en dit kan nog grooter worden, daar het contribueeren van af 50 cent ba-- draagt, kan ieder hier aan mede doen. De heer v. d. Harst gelooft ook dat de waardeering voor het muziek wel groot is, doch hij zou wenschen,dat aan den gemeen teraad wordt gevraagd om eene vaste sub sidie, dan wist men zeker wat men had, want contribuanten kunnen verminderen. De heer Hioolen gelooft dat de raad eerst zou vragen, hoeveel de gemeentenaren voor het korps over hebben. De heer G. J. Sprenger vraagt, of de voorzitter niet bang is, dat als het korps een stedelijk korps is, de particuliere in komsten zouden minderen. De voorzitter is hier wel bang voor, hij gelooft dat eene vereeniging het beste is. Gaarne zou de voorzitter thans eene vasten steun hebben, dat de vergadering eene commissie aanwees om deze zaak verder te regelen en statuten te vormen voor eeDe veereeniging en met den gemeen teraad eene bespreking uit te lokken. De vergadering neemt de volgende motie aan die aan den raad zal worden gericht. De op 21 September 1906 gehouden ver- afscheid niet op de Cl. van Schoondijke den 24 April 1582. Die van Ramskapelle van 31 Juli d.a. v. was zeer gestreng in hare eisehen daaromtrent, „Jaw van Diest" zoo luidde het, „dienaar te Middelburg in Vlaanderen, zal niet aangenomen worden als lid der Classe, hoewel bij de broederen, aangaande zijn persoon en dienst goede ge tuigenis hebbende, tenzij hij attestatie in- brenge van de cl. van Waes, om welke te verkrijgen, hij met een der broederen naar- die cl reizen zou". Hun zou, om te beter te slagen, een credentie-brief mede gegeven worden, en Van Diest zou in zijn' dienst geschorst worden ingeval hjj er niet aan voldeed. In de volgende cl. van Breskens, den 2en Oct. leverde hij dan ook 'n eerlijk afscheid in. Op dezelfde samenkomst werd hjj onder andere predikanten aangewezen om op zijn beurt den dienst waar te nemen te Kadzand, vandaar dat hij, als eerste dienaar op de predikantenlijst alhier vernoemd wordt. 3) Wij hebben gezien dat ds. Missuêns een verre van kalm en effen levenspad bewan delde en dit veelbewogen leven was nog niet ten einde. Wanneer van hem het laatst sprake is en op welke gewelddadige en gruwelijke wijze hij om het leven kwam, zullen wy een vol genden keer onderzoeken. 3) Na vertrek van ds. Missuêns en vóór dat van ds. M a r c u s a b H a 11 e, die als twee de predikant op de lijst voorkomt, in 1609 als vaste pred. alhier de bediening aanvaardde, werd de dienst te Kadzand ook nog waar genomen door ds. Job du Rieu, Fransch- Hollandsch pred. te Sluis, (Bigt vglcjtJ.

Krantenbank Zeeland

De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | 1906 | | pagina 1