NIEUWSBLAD VOOR ZEELAND. No, 299. 1906 Vijrdag 21 September 20e Jaargang. CHRISTELIJK- HISTORISCH VERSCHIJNT ZESMAAL PER WEEK Wed. S. J. DE JONGE-VERWEST, te Goes I F. P. D'HUiJ, te Middelburg. PRIJS DER ADVERTENTIËN /0\(>I5S TttllUlS. IEDEREN WERKDAG DES AVONDS. Prijs per drie maanden franco p. p. 1,25. Enkele nummers0,025. UITGAVE DER FIRMA EN VAN van 1—5 regels 40 cent, iedere regel meer 8 cent. Familieberichten van 1—5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. Zij, die zich met 1 October a.s. op ons blad abonneeren ontvangen de tot dien datum verschijnende num- mers gratis. De welbekende Engelsche volksprediker Spurgeon heeft een zijner kleine geschrif ten geopend met een lofzang op huis en haard. De woorden reeds klonken als muziek in zijne ooren. Ze waren hem volgens zijn zeggen nog liefelijker dan het luiden dei- dorpsklok op den trouwdag van het jonge paar en zonder tehuis zou de wereld hem waarlijk niets meer geweest zijn dan een groote gevangenis. Nu, de waarde van een tehuis is niet licht te overschatten. Het is de plaats der rust voor lichaam en geest, eene toevlucht als de stormen des levens om ons woeden en over ons hoofd heengaan, eene plaats, waar men verzach ting vindt in het lijden, troost in droefe nis en deelneming bij vreugd. Jammer inderdaad, dat er meer huizen en huisge zinnen dan tehuizen worden gevonden. Velen bezitten wijsheid en verstand, geld en goed, bewonen een welingericht en weelderig huis, maar missen bij dit alles een waar tehuis. En de kinderen in zulke families zijn meestal hiervan de dupen. Zij ondervinden al het treurige van een en ander. Maar men behoeft waarlijk niet alleen onder de hoogere standen te zoeken naar voorbeelden, het verschijnsel is algemeen en vraagt niet naar rang en stand. Wat toch is veelszins het familie leven bij de arbeidersklasse? De vader is uit dan aard der zaak bijna den ge- heelen dag afwezig en vindt in de zorgen des levens verontschuldigingnaar hij meent, om zich na de zware dagtaak nog met 'zijn kroost in te laten. En de moeder, die het aantrekkiDgspunt in de woning behoort te zijn, is veelszins ook al ver plicht, buitenshuis brood te gaan verdie nen om de klimmende zorg te helpen ver lichten. Eilieve, wal komt er door den band van den vertrouwelijken omgang tussehen ouders en kinderen terecht In zulke gevallen kan er van een eigenlijk familieleven aller minst sprake wezen. De oorzaak is te verklaren al is ze ook te bejammeren. Maar dan bij de hoogere klassen der maat- sohappij Zoo vroeg mogelijk men leeft immers in de eeuw van het intellect moeten de kinderen naar school, en die school op hare beurt is eene macht, welke zich meer en meer wil en zal doen gelden, ook ten koste van het gezin. En den overigen tijd van den dag, den tijd, dien de kinderen over hebben van school en huiswerk, tracht menige moeder de zorg en de verantwoordelijkheid voor hare kinderen over tedragen op „kinderjuffrouw" of „gouvernante'', die bij al hare goede zorgen en goede trouw, toch in den grond der zaak, de familie vreemd blijft en wellicht spoedig door een ander wordt vervangen. Meestal is „uithuizigheid'', inderdaad een der maatschappelijke kwalen, schrik barend toenemend maar altijd door, aan ait verschijnsel niet vreemd. V\ at al uitgaansavonden naar vergade ring of lezing. Werd vroeger alleen de vader des gezins, nu en dan genoopt of verplicht eene vergadering bij te wonen, jn?"i °°k son,s de moeder onder de zedelijke verplichting dergelijke vergade ringen en lezingen te bezoeken, als be- hoorende tot den goeden toon. Men kan er moeilijk wegblijven. Kan zij 't helpen, dat de ieziDg gehouden wordt juist op een tijd, dat e kinderen zoozeer de moederlijke zorg en leiding behoeven en de vergadering begint op het uur, zoo uitnemend geschikt, voor fcich te wijden aan hare kinderen, die den geheelen dag zijn toevertrouwd geweest aan vreemden? Immers neen. Maar met dat al midsen de kinderen gedurende een paar uren de liefelijke moederzorg en het vriendelijk moederoog, dat zij evenmin kunnen ontberen als spijs en drank. En zoo groeien velen op, vervreemd van hunne ouders, zoekend hun genot veelal buitens huis, bij vrienden of kennissen, zoo niet bij vreemden. Zullen deze toestanden, waar zij ook gevonden worden, waarlijk verbeteren, dan zal de uithuizigheid dienen te verminderen, zoodat de ouderlijke woning voor de kin deren is een eenvoudig, rustig en vriende lijk tehuis, waar de ouders werkzaam zijn in het belang eener goede, degelijke opvoediög, de groote waarde en het gewicht van dergelijke opvoeding inziende, waar vooral de moeder verstaat, dat geen onder wijs, geen omgang met anderen bij hare kinderen kan vervangen den goeden in vloed, welke zij als moeder uitoefent op hare kinderen, als middelpunt van een zon nig en rustig tehuis. 20 September 1906. Het derde artikel in De Openbare School heeft tot opschriftVoor onze arme kinderen eo wekt de Zuid-Bevelanders op om de pogingen te steunen om ook arme kinderen van bosch- en zeelucht te doen genieten. We kunnen niet anders dan deze liefde tot onze arme, misdeelde kinderen loven. We zijn mei het werk van het centraal genootschap niet genoeg op de hoogte om ook te kunnen meedeelen of ook gedacht wordt aan de dagelijksche geestelijke be hoeften der kinderen. Later komen we daarom waarschijnlijk op deze zaak terug. De inwoners van Goes kunnen tevreden zijn. Op de begrooting van Binnenlandsche Zaken is eene som uitgetrokken voor eene aanvankelijke restauratie van de groote Magdalenakerk, na het slot Oostende on getwijfeld het oudste gebouw in Goes. Smallegange getuigt er van in zijn bekende Cronyk, „dat deergelijke kerk, nochte van gróótte, nochte van doorluchtigheit, in Zeeland nauwelijks te zien is." Ze dag- teekent reeds van 1423, uit den tijd dus, dat men na de kunst van bouwen ook die van het boekdrukken begon te beoefenen. Ook deze statige kerk is een product van den geest des tijds, die de kerken als plaatsen van godsvereering beschouwde en ze daarom door stoutheid van architectuur en overlading van pracht en weelde liet uitmunten. Het voorgeslacht heeft ze ons overgedaan en o. i. behoort het nageslacht die erfenis der vaderen, indien eenigszins mogelijk^ in goeden staat te bewaren. Er zullen echter heel wat jaren voorbij gaan, voordat ook deze kerk als behoorlijk gerestaureerd, prijken zal in hare vroegere schoonheid. Eigenlijk gezegd is dit «iet mogelijk. Wat is er al veranderd en ver- gaaD, sinds die grootsche stichting door den vicaris Matthias aan Maria Magdalena werd gewijd. Wat een omkeeringen sinds binnen hare muren, niet het minst door brand. Haar oorspronkelijke toren werd niet herbouwd, de beschilderde glazen zijn alle verdwenen. Maar dit neemt niet weg, dat al is het ideaal ook hier niet bereikbaar, het streven daartoe niet achterwege mag blijveD. Er is zooveel reeds in onze provincie wat aan vroegere grootheid herinnerd, achteruitgegaan of verdwenen. En nu mogen we denken over een monumentaal gebouw als deze kerk zoo men wil reien voelen niets voor de kunst zelfs de schouders ophalen over het doel en streven onzer voorvaderen, in dezen, en den toenmaligen tijdgeest in zijne verkwisting laken, men heeft slechts te kiezen tusschen behoorlijke, voldoende restauratie, natuurlijk in ter mijnen, of wel het grootsche kerk gebouw, waar het stof van zoovele be roemde en verdienstelijke mannen, meest GoesenareD, rust, over te laten aan groole- ren achteruitgang en verval. Dit laatste zal nu uitgesloten zijn, nu de Staat, mogen ook velen beweren, flat kunst geen regeeringszaak is, het parti culier initiatief zal steunen, en de groote of Maria Magdalena kerk te Goes een waardige plaats hoopt te verzekeren onder haar zusterental in ons niet met schoon heid overladen gewest. Moedgevend" Wij lezen in Land en Volk, volbloed regeerings-orgaan De oppositie heeft zich in het eerste jaar van deze wetgevende periode binnen het Parlement van een betere zijde leeren kennen dan daarbuiten. Dat stemt moedgevend voor het tweede jaar waarin het in elk geval aan arbeid niet zal ontbreken. Van dit getuigenis dient acte genomen. Aan de oppositie in de Tweede Kamer heeft het dus niet gelegen, dat er weinig is uitgevoerd. Zij trad zoo gematigd op, dat zelfs Land en Volk een pluimpje voor haar over heeft en haar houding het blad moedgevend stemt voor dit tweede jaar. Wanneer aan die houding nu maar beantwoordt de werkzaamheid van het kabinet. Omtrent deze laatste was het afgeloopen jaar nu juist niet moedgevend f Centrum). Op het dezer dagen te Haarlem gehou den congres voor openbare gezondheids regeling werden op eene vraag naar de gewenschte maatregelen tot afdoende be strijding van kwakzalverij als zoodanig genoemd, behalve wijziging en aanvulling der bestaande wetsbepalingen en de hand having van dezelve, ook eene regeling, waarbij de medicus staatsambtenaar wordt en de verkoop in het klein van genees middelen uitsluitend in staats-apotbeken, alzoo van staatswege geschiedt. Voorts ook beperking van den verkoop ook door bevoegden van saamgestelde, niet naar eenig ofïicieel voorschrift bereide genees middelen (specialite's) en geheimmiddelen, door verplichte voorafgaande keuring van staatswege. Meer dan een spreker betreurde het dat de pers nog zoo menigmaal de kwak zalversmiddelen aanbeveelt in hare adver tentiekolommen, maar dr. Bruinsma, geen leek op het gebied der kwakzalverij, n.l. om ze te bestrijden, constateerde toch ook, dat de couranten vaak artikelen bevatten tegen de kwakzalverij. Er is verbetering te bespeuren. Eu sinds de Vereeniging tegen de kwakzalverij is opgericht, zijn de oogen van honderden en duizenden opengegaan voor de nadeelen dei kwak zalverij. Intussehen vinden wij den raad voor treffelijk door een der congresleden, dr. Haakma Tresling, aan de hand gedaan, dat de medici, waar ze nog zoo weinig weten omtrent vele zaken, zich op geen te hoog standpunt moeten plaatsen, tegen over de zoogenaamde charlatans. Vele medicamenten en geneeswijzen (waterkuur en massage), zijn volgens dezen medicus door het volk, door de leeken gevonden. GEMEENTERAAD. Middelburg. Woensdag 19 September. Voorzitter jhr. mr. L. Schorer. Tegen woordig 15 leden. Afwezig de heeren Den Bouwmeester en Van Dunné, wegens uit- stedigheid. De notulen worden goedgekeurd. Ingekomen stukken Van A. Mol, bode bij de plaatselijke belastingen, waarin hij vraagt om eene belooning voor schrijfwerk dat hij sinds 1902 voor deze belasting doet. Sedert dien tijd moet hij niet alleen de biljetten bezor gen, maar ook schrijven tot een getal van plus minus 3300 a 3400. De commissie voor het weduwen- en weezenfonds van gemeente-ambtenaren en bedienden bericht den raad dat zij op zijn verzoek van 25 April j.l. om overlegging van het rapport van dr, Poort niet ingaat, aangezien dit rapport niet aan den raad, maar aan de commissie is gezonden. Bij dit stuk vraagt de heer Fruin of het stuk niet aan de leden van den raad is over gelegd, wat de voorzitter ontkennend be antwoordt. De heer Schorer meent dat alle leden v. d. raad het stuk hebben kunnen inzien. Het heeft ter visie gelegen voor de leden, dus alle leden hebben het kunnen zien. Van den heer v. d. Bel is een verzoek ingekomen om verhooging zijner jaarwedde als gymnastiekleeraar, daar mej. Beugel toch f400 'sjaars geniet, en hij van oor deel is dat ook hij voor eene verhooging in aanmerking mag komen. Van v. d. Heil is een verzoek ingekomen om aansluiting aan de duinwaterleiding voor gebouwen aan Klein Vlaanderen. Wordt gesteld in banden van B. en W. om advies. Met de inlichtingen welke B. en W. geven omtrent de leeraren aan de Burger avondschool die geen bevoegdheid hebben, waarom cle heer De Veer had gevraagd in de laatste zitting, neemt deze thans genoegen. Benoemd worden tot leden van het stem bureau voor de verkiezing van een lid der Kamer van Koophandel en Fabrieken de 'heeren W. J. Sprenger en H. P. den Bouw meester, en tot plaatsvervangende leden, de overige leden van den raad. Herstemming over de ontworpen art. 54bis der politieverordening, waarover in de vorige vergadering de stemmen hebben gestaakt. Voortzetting van de behandeling der aangehouden bepalingen en van het voor stel van de commissie voor de strafverorde ning omtrent het voorstel van den heer Ermerins. Aangenomen met 10 stemmen. Tegen de heeren Schorer, v. d. Ree, Spren ger, Ermerins en Tak. De heer Ermerins licht nog zijn voorstel toe omtrent het snel rijden der motoren. Hij gelooft dat de Motorwet voldoende is uiteengezet. Door de Motorwet is men ge dwongen de snelheid te beperken. Hij ge looft dat men met aanneming van zijn voorstel niet zooveel borden noodig zal hebben, waarom hij zijn voorstel handhaaft. De heer Schorer heeft aanvankelijk veel voor het voorstel-Ermerins gevoeld, hij deelt het bezwaar der commissie niet, ook het argument dat art. 15 der Motorwet reeds voldoende is voor eene vervolging. Hij gelooft ook dat er door het voorstel van den heer Ermerins veel kan worden voor komen. Evenwel is hij wel voor een deel voor het advies der commissiede heer Ermerins heeft maar een zeker deel der stad genoemd, en de commissie is terecht van oordeel, dat dan vele wegen voor door gaand verkeer moeten worden voorzien van waarschuwings-borden, en daarop zal zijn stem afhangen, tenzij dat zijne meening voor een betere wordt vervangen. De heer Ermerins gelooft, dat, waar onze stad omringd is door de Singels, de eenige uitweg als 't ware is over den Blauwendijk om iu de stad te komen, dus daar alleen diende dan een bord te staan. De heer De Veer gelooft dat de heer Ermerins zich vergist met de Motorwet. Hij'meent dat deze wet alle uitgangen'der stad bedoelt. Hij meent dat wanneer dit voorstel wordt aangenomen, de minister al spoedig zal adviseeren tot wijziging van deze verordening. Neemt men het voorstel aan, dan moest de gemeente wel een fabriek hebben voor 't maken van borden. Daarom zal hij tegen het voorstel stemmen. Men is thans het meest beveiligd met de Motorwet. De heer Gratama i° voor het voorstel van den heer Ermerins, dit is in 't belang der gemeente. Het voorstel wordt in stemming gebracht en verworpen met 11 tegen 4 stemmen, die van dhr. Ermerins, Gratama, Heijse en Verhage. Herstemming over het voorstel tot het bepalen van straffen in de ontworpen verordening op de heffing van eene be lasting naar het geschatte inkomen, waar over de stemmen hebben gestaakt Het voorstel wordt verworpen met 10 tegrn 5 stemmen, die der heeren v, d. Hant, De Veer, Heijse, Boogaert en Verhage. In verband hiermede stellen B. en W. voor dit thans terug te zenden naar hun college. Aangenomen. Voorstel van B. en W. tot het vaststellen van verordeningen op de heffing en in vordering van Marktgeld. De oommissie van Financiën vereenigt zich met dit voor stel. Dit wordt aangenomen. Ie supp. kohier van de belasting naar het gesohatte inkomen over 1906 en le supp. kohier van de belasting op de honden over 1906 worden zonder stemming vastgesteld. BegrootiDg Burgerlijk Armbestuur wordt vastgesteld in ontvang en uitgaaf voor 1907 op f 42891,91'/2. Aangenomen zonder stemming. Voorstel van de commissie voor de strafverordeningen op het verzoek van J. Hubrechtse e. d. om veiligheidsmaatregelen voor te schrijven aan de stoomtram „Wal cheren" op den Kanaaldijk. De commissie stelt voor afwijkend te beschikken, wordt aangenomen zonder stemming. Aangehouden voorstellen betreffende het verleenen van subsidie aan de vereeni ging „Zeeland'' en de vereeniging „tot steun" voor de opvoeding van verwaarloos den. B. en W. stellen voor aan eerstge noemde eene steun te verleenen van f 50 en op het ver oek van laatstgenoemde afwijzend te beschikken. De heer Fruin stelt voor dit voorstel en wel van het toestaan van f50 te geven aan de vereeniging „Zeeland" aan te houden totdat de gemeentebegrooting aan de orde is, dit wenseht ook de commissie van Financiën, omdat dan dit artikel goed onder de oogen kan worden gezien. Hiertegen bestaat bij den raad geen bezwaar. De heer v. Teylingen zegt dat uitstel geen reden zal zijn om het doorgangshuis niet te openen. Antwoord van de commissie van toe zicht op het Middelbaar Onderwijs op de door den Raad gedane vragen betreffende den toestand van de Burgeravondschool' en verdere behandeling van het voorstel van B. en W. betreffende aanvraag om subsidie enz. voor te bouwen Ambacht school. De commissie bericht dat de B. A. S niet zoo slecht is als wordt beweerd, dat van lekken enz. bij den gemeente bouwmeester niets is bekend, uitgezonderd 2 keer in al den tijd dat hij weet en dat door het wegbreken der muur de school een heele verbetering zou ondergaan en van afkeuren geen sprake kan zijn. De heer Tak vraagt of bij 't dagelijksch bestuur iets bekend is of het Rijk een terrein heeft bestemd voor dit gebouw. De voorzitter antwoordt ontkennend. Van de heeren De Veer, Verhage en De Rijcke is een voorstel ingekomen om de aanvragen van de Ambachtschool uit te stellen. Het voorstel wordt door den heer De Veer nader toegelicht, van de eene zijde wordt de burgeravondschool goed gekeurd en van de andere zijde afgekeurd wanneer wij krijgen subsidie van het Rijk en Provincie, dan zal de gemeente niet meer moeten betalen dan f 1500, daD is het beter om te zeggen tot het bestuur der Ambachtschool nu krijgt ge subsidie wanneer wij krijgen van de provincie f 3500. Aannemend dat wij krijgen f 2500, dan behoeven wij maar by te dragen f 1500. De heer Tak wijst er op dat de gemeente toch eene leening zou moeten aangaan, en de commissie gelooft dat de Ambacht school dit zelf beter kan doen. Wordt ef iugorraan °P Let denkkeeld van den heer De Veer, dan geeft bij slot van rekening de gemeente meer. De heer De Veer zegt, als de gemeente de leening sluit, bij slot van rekening zij dit terug krijgt van de Ambachtsschool en om deze kwestie op te lossen is aanhou ding gewenscht. De heer Tak zegt dat de commissie alleen wil geen leening maar alleen eene subsidie van f1500.

Krantenbank Zeeland

De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | 1906 | | pagina 1