NIEUWSBLAD VOOR ZEELAND. No. 292. 1906. Donderdag 13 September 20e Jaargang HISTORISCH CHRISTELIJK- SOCIALE STAATKUNDE. Bultenlaniisch üverzieM. VERSCHIJNT ZESMAAL PER WEEK Wed. S. DE JÖNGE-VERWEST. te Goes F. P. D'HUU, te Middelburg. PRIJS DER ADVERTENTIËN Sprokkelingen uit de historie, IEDEREN WERKDAG DES AVONDS. Prijs per drie maanden franco p. p. 1,25. Enkele nummers 0,02s. UITGAVE DER FIRMA 5.N VAN Zij, die zich met 1 October a.s. op ons blad abonneeren ontvangen de tot dien datum verschijnende num mers gratis. Het oud-liberale stelsel, waarbij ieder slechts zijn eigen belang had na te jageD, is in de Westersche landen van Europa der versterving nabij. Ieder voor zich, de egoïstische leus der Manchester school, welke de zelfzucht tot deugd verhief, is door den ouderlingen krijg der menschen, der enkele personen, op den achtergrond gedrongen. Al meer heeft het egoïsme plaats ge maakt voor het altruïsme, het „ieder voor zich" voor het „ieder voor den ander". Deze langzame geleidelijke overgarg van de periode der zelfzucht in die van het gemeenschapsgevoel heeft in de Wes tersche landen den Staat, den Arbeid en den privaten Persoon gevrijwaard togen de aanvallen der Anarchie. Reeds in 1894 sprak professor Quack dat de anarchie waarvoor toen de maat schappij beefde, wijl zij bommen wierp, voor een deel de afgrijselijk, grijnzende caricatuur is der denkbeeldeu van het in dividualisme, van het „een ieder voor zich". Beide richtingen toch verkondigen dat de individu, de enkele mensch, de maat aller dingen is. Bet begrip der gemeenschap heeft tot sociale politiek geleid. De Staat zet zich al meer tot wettelijke regeling. Op die wijze veegt hij alle belemmeringen weg die het tot stand komen van den ge meenschapsband belemmeren. En daarna voortvarend op dezen weg begint de Staat overal 't eigen arbeids veld uit te breiden vervolgens te streven naar betere, positieve regeliDg per privaat rechtelijke verhoudingen onder de men schen tot beteugeling van het kwaad, tot versterking van het zwakke tot be scherming van den rechtloozetot ster king van het particulier initiatief. Hoe nameloos de Westersche landen bevoordeeld zijn geworden, door deze in grijping hunner regeeringen, sprÏDgt in het oog voor wie de toestand in Rusland kent. Daar is het juist de Anarchie die hare triomfen viert. De ontzaglijke tegenstellingen tusschen de overgroote massa die arm als de mieren werken moet en het kleine getal buitenge woon rijken die zij op de been moeten houden, heeft de anarchie de vrijheid doen nemen om den Staat hiervoor aansprakelijk te stellen, te moorden en te branden, te plunderen en te rooven, en den georgani- seerden opstand tegen Gezag en Geldmacht levendig te houden, welke op het oogenblik Ruslands beste krachten verteert en niet anders dan door wapengeweld kan gestuit worden. En toch de regeering zelf zal, naar te hopen is, beseffen dat het redmiddel van politie en soldaten slechts van betrekkelijk korten duur kan zijn. Men kan heeft terecht diezelfde professor Quack gezegd men kan alles met de bajonetten doen, be halve er op gaan zitten. Ook ons land is, dank zij de eenstemmig heid der partijen, op het punt van sociale wetgeving, op den weg der vooruitgang Rusland verre vooruit geschreden. Wel werkt de wetgevende machine langzaam, en maakt de politieke partijstrijd de kans op blijvende sociale hervormingen niet grootmaar de wetgeving is dan toch ten allen tijde hierop gericht, den arbeid steeds meer aan den invloed der Manchester school te onttrekken, en hem te plaatsen in het teeken der solidariteit. Niet, om alles steeds meer onder de grijp vingers van den Staat te brengen, maar om dan toch zoodanige regeling te treffen dat de maatschappij niet onder gaat in een be langenstrijd, die geen hooger ideaal kent ,/elk voor zich en God voor ons allen". 12 September 190G. De Universiteits-quaestie. De (antirev.) Rotterdammer, aciueel als altijd, heeft dé quaestie der Universiteiten aangepakt. Na in een eerste artikel op de ramp te Groningen en de daarop gevolgde inge zonden stukken gewezen te hebben, laat zij op deze quaestie het licht der geschie denis vallen. Zij herinnert aan de behan deling van het amendement-Vermeulen c. s. op een artikel der begrooting voor 1898, strekkende om te schrappen den post voor een tweeden hoogleeraar in de ge schiedenis aan de Utrechtsche Hoogeschool. Omtrent het debat zegt De Rotterdammer Het debat over dit amendement was be langrijk. Dr. Kuyper, het amendement verdedi gende, betoogde, dat, wilde een Univer siteit tegelijk zijn school voor de opleiding van studenten voor beroepen in het leven en groot-laboratoeium voor de wetenschap, alsdan eene Universiteit bezet moest zijn met honderd hoogleeraren. Eerst wanneer we aan eene van onze Nederlaadsehe Uni versiteiten zulk een staf van hoogleeraren zouden bezitten, zouden we op voet van gelijkheid aan den wedstrijd met dc groote Universiteiten in het buitenland kunnen deelnemen. Welnu, zoowel onze financieele als onze inleHectueele kracht, voegde Dr. Kuyper hieraan toe, zijn te klein om deze honderd man voor elk der vier openbare Univer siteiten aan te werven, tenzij men zich contenteeren wilde met de aanstelling van inferieure krachten, óf anders nog meer buitenlanders binnen ons land riep, door welk laatste redmiddel het nationaal ka rakter onzer Uuniversiteiten zeker niet wordt verhoogd. Daarom weigerde Dr. Kuyper langer mede te werken aan krachtsverbrokkeling en geldverspilling, waardoor het hooger onderwijs niet zou worden gebaat. Yan vrijzinnigen kant oordeelde men desgelijks. Mr. Kerdijk vroeg, na de verdediging van den begrootingspost door minister Goe man Borgesius, het woord en zeide Meer en meer heeft zich ook aan mij de mee- niDg opgedrongen, dat wij met onze drie Universiteiten, en de Amsterdamsehè er nog bij, niet kunnen voortgaan, gelijk tot dusverreen eindelijk is dit eene over tuiging geworden, die mijne gedragslijn bij aanvrage, als de onderhavige bepalen moet. Zij steunt vooreerst op financieele gronden. Niet zoozeer omdat ik van eene andere organisatie ten slotte aanmerkelijke bezuiniging verwacht, dan wel, dat wij dientengevolge gelden zullen vrij krijgen, die wij kunnen besteden om gebrekkige toestanden aan de Universiteiten op be hoorlijk bevredigend peil te brengen. Laat mij als voorbeeld sleohts noemen onze Universiteits-bibliotheken, waarvan ik meen te mogen zeggen, dat Nederland er geen enkele heeft, die aan dén eisch vol doet. Maar geheel afgezien van het ünan- eieele, acht ik het voortgaan op den hui- digen weg in hooge mate bedenkelijk, omdat, al staan wij in vergelijking met andere volken wetenschappelijk waarlijk niet laag, ons land niet in staat is om zoo vele leerkrachten te leveren van zoodanig gehalte, dat hare aanstelling is winste voor het universitair onderivijs." Mr. Drucker zeide „Er zijn er in deze Kamer, en tot de zoodanigen behoor ik, die meenen, dat wij ten aanzien van het hooger onderwijs op een weg zijn, dien wij niet kunnen blijven bewandelen. Meer en meer is ook bij mij de overtuiging gerypt, dat het boven onze fiiaanciëeleen intellectueelekrachten gaat, wanneer ivij drie, of met de Amster- damsche Universiteit medegerekend, vier Uni versiteiten ten volle willen doen beantwoorden aan wat de tegenwoordige wetenschap eischt. In dien gedachtengang moet men er lang zamerhand toe komen, om iedere uitgaaf die niet onvermijdelijk is, of in ieder stelsel past, op dit oogenblik niet toe te staan, en ipse- en ineer aan te dringen, ik zeg niet op van 1—5 regels 40 cent, iedere regel meer 8 cent. Familieberichten van 1—5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. wijziging van de wet, zooals de Minister het heeft uitgedrukt, maar veeleer op wijzi ging in de toepassing der wet". Na deze gedachtenwisseling werd het amendement-Vermeulen c. s. aangenomen met 50 tegen 34 stammen. Vóór stemden verschillende liberalen en socialisten, alsmede de antirevolutionairen, christelijk-historischen en roomsch-katho- lieken. De Tweede Kamer verlangde dus, zoo besluit De Rotterdammer, dat de Universi- teits-quaestie onder de oogen zou worden gezien, wijl zoowel om financiëele redenen als uit oorzake van intellectueel motief, op den duur drie, ja vier openbare Universi teiten voor Nederland veel te veel was. Rondweg werd toegegeven, dat er de dure hulpmiddelen in aanmerking genomen voor zooveel Universiteiten geen geld was. Evenmin viel te ontkennen, dat onze vier openbare Nederlandsche Universiteiten op geen stukken na konden concurreeren met de buitenlandscne hoogescholen, bij gebrek aan voldoende wetenschappelijk ontwikkel de mannen van den eersten rang. O, denk hierby nog eens terug aan liet eindeloos lawaai door onze verlichte libe ralen gemaakt tegen de verhelïiug van ons Calvinistisch „Vrije Universiteit je", dat immers zóó ver in hun achting beneden de maat was, terwijl.de heer6n vrijzinnigen' niet konden en kunnen ontkennen, dat de door hen zoo vereerde Nederlandsche open bare Universiteiten, wanneer men die stelt naast de buitenlandsche Hoogescholen den toets der vergelijking absoluut niet kunnen doorstaan Toen wij dezer dagen het heugelijk bericht vernamen, dat mede als gevolg van de wet-Kuyper hier en daar in Zeeland weêr nieuwe chr. scholen zouden verrijzen dachten we een oogenblik aan de mannen in onze provincie, die als echte pioniers met kracht, moed en beleid gewerkt hebben aan het tot stand komen van chr. school- vereenigingen in stad en dorp, om het ideaal een school met den bijbel te bereiken. Velen hunner rusten reeds lang onder de groene zoden, en wachten het loon van den arbeid bij hunnen Heer. Hoe zouden zij opzien bij hetaanschouwen van een net van chr. scholen in Nederland, waarvan de mazen ook onze provincie bedekken in steeds grooter getal. Ten zeerste zouden zij zich er in verblijden, en, gedachtig aan den druk en tegenstand, dien zij mede doorleefd hebben, soms van hen, die zij onder de vrienden meenden te rekenen, volmondig erkennen, dat in dezen schoolstrijd de vinger Gods niet minder is op te merken, dan in den strijd tegen Spanje tot het verkrijgen van gods dienstige en burgerlijke vrijheid. Rusland. Het is 't ernstig voornemen der regeering om de arme boeren te helpen. Behalve kroondomeinen en apanage- goederen zullen, volgens een spoedig te verwachten ukase, (keizerlijk bevelschrift) ook staatsdomeinen ter beschikking van de Boerenleenbank worden gesteld voor ver koop aan de boeren. De Staat bezit in 46 gouvernementen in Europeesch Rusland 41/2millioendesjatinen bouwland. Daarbij komen de 2 millioen uit de kroondomeinen en 2 millioen, die de boerenleenbank sedert November van ver leden jaar van particuliere grondbezitters kocht. De boeren zelf kochten voor een Va millioen desjatinen van particulieren 5 te zamen gaan zoowat tegen de 10 millioen in handen der boeren over. De Regeering zou vervolgens plan hebben deze agrarische maatregelen zoo snel door te zetten, dat bij de opening van de nieuwe Rijks -Duma de landnood der boerea in hoofdzaak gelenigd is, er zelfs geen land- looze boeren meer zyn en de revolutionaire beweging op het platteland te eenenmale bedwongen is. Uit Perm wordt bericht., dat Graaf Stro- ganow zyn landgoed, dat meer dan een millioen desjatinen beslaat, aan de boeren leenbank wil verkoopen, indien de Regee ring de vervreemding van dit majoraat goedkeurt. Minister Stolypin heeft voorloopig toe gezegd, dat de Ministerraad onder zekere voorwaarden verlof zou willen verleenen tot het houden van een algemeene vergade ring te St. Petersburg, door de constitutio- neel-democraten. De bedreiging door de kadetten geuit (zie ons vorig overzicht) om bij weigering in Finland te gaan vergaderen, behoeft derhalve niet te worden uitgevoerd. In het laatst van October zal daar ook een congres worden gehouden in het belang van het verkrijgen van rechtsgelijkheid voor de Joden, waarbij ook hun optreden bij de aanstaande verkiezingen zal worden be handeld. De onlusten in Polen hebben zich gecon centreerd in de Oostelijk van Warschau gelegen stad Siedliee (op Duitscke kaarten Siedliz of Sedlitz). Daar moet het wel hevig zijn toegegaan. Maandagmiddag om 12 uur werd uit ver schillende huizen op soldatenpatrouilles gevuurd. De straten waar zulks geschiedde, werden omsingeld door troepen die met geweren en veldstukken vuurden. Een huis werd geheel vernield. Kolonel Tiehanofski, de bevelhebber van de troepen, heeft van de joodsehe overheid de uitlevering van alle leden van den jood- schen Boend (vereeDiging) verlangd. Er zijn vele meDschen in hechtenis genomen. De handel staat volkomen stil. Polen uit den gegoeden stand hebben tijdelijk in gevangenissen een toevlucht gezocht. Bijna alle joodsehe winkels zijn geplun derd. Iedereen die uit een winkel kwam of uit een raam keek, werd zonder genade doodgeschoten, De bevolking van Siedliee telt 28,000 zielen, van wie 12,000 joden zijn. Men gelooft dat de terroristen de moordpartij op Zaterdagavond uitlokten door vandaken en uit vensters op soldaten te schieten. De troepen antwoordden met salvo's door de ramen. Zij bezochten daarna de huizen, maar die huiszoekingen ontaardden spoedig in moord en plundering. De christelijke bevolking beveiligde hare woningen door heiligebeelden en kruisen buiten te hangen. Een afvaardiging uit de burgerij is den gouverneur gaan vragen, dat hij de troepen gelasten zou om het schieten te staken. Hij antwoordde dat eerst de leiders van de terroristen moesten uitgeleverd worden en dat de stad anders met kanon beschoten zou worden. Nader wordt beriehtdathetaanlaldooden en gewonden te Siedliee ongeveer 500 be draagt. Het telegraafkantoor neemt geen telegrammen aan. Er worden voortdurend branden gesticht. Joden mogen de stad niet uit, christenen krijgen passen. Men be weert dat aan de slachting een bomaan slag op het hoofd van de politie vooraf is gegaan. Doch het vermoeden wint veld dat men hier le doen heeft met een pogram als dat van Bjelostok, de uitgeplunderde Joden- stad die Diet zoo ver van Sedlitz gelegen is. Een ander centrum' van re.volulionDaire bewegingen is Riga. Daar werd een bom gegooid tegen een tramwagen. Drieagenten werden daarbij gekwetst. Bij het schieten dat hierop als antwoord gold werden alweer drie menschen gewond. Toen er daarop 16 waren gearresteerd was de orde naar het heette hersteld. In de gevangenis te Tasehkent werd een onderaardsche gang ontdekt, aangelegd volgensalle regelen der kunstdoor politieke gevangenen, onder leiding van manschap pen der genietroepen, die met hen achter slot en grendel zaten. Te Moskau is weer een botsing geweest tusschen een groep van 500 werklieden met de politie, Met moeite slaagde deze er in de arbeiders te doen uiteengaan, aadat er velen waren gewond. In het gouvernement Minsk hebben de boereu den oogst van graan en hooi ver nield op zeven landgoederen. Door de overheid werden 400 personen aangehou den en doorzocht; 29 van hen werden gevaDgen gezet omdat zij geen pas bezaten. Te Baku is Zondag een aanslag gedaan op den Engelschen consul. Hij zat juist in een rijtuig, toen een man op de trede sprong en hem met een revolver beschoot, achtmaal achtereen. De consul werd drie maal getroffen. Een krijgsraad te Odessa heeft een Jood sehe jonge vrouw, Shakermann genaamd, veroordeeld, die een bom wierp naar een ambtenaar der politie,Poltavtchenko,echter zonder iemand te kwetsen. Het jonge meisje, dat den bijs'and van een raadsman van de hand wees, verklaarde te behooren tot een terroristische partij, die besloten had Poltavtchenko te dooden, wegens zijn deelneming aan de Jodenmoorden. Zij werd tot den strop veroordeeld. Te Krovno heeft Zondagmiddag op het parade-terrein een individu den chef der politie met een revolverschot gedood aanwezige politieagenten losten verscheiden schoten op den moordenaar, die er echter in slaagde te ontsnappen. Te Warschau drong3n vier soldaten een restaurant binnen, waar zich agenten van den veiligheidsdienst ophielden en vuurden op hen de eigenaar van het restaurant werd gedood. Bij het vluchten schoten de moordenaars nog op een politieagent en twee soldaten, die allen gewond werden. Soldaten, in een naburige kazerne gecon signeerd, schoten toe, en chargeerden de moordenaars neen de voorbijgangers met de bajonet. Elf personen werden zwaar gewond. Te Ruda-Gusowska, in het gouvernement Warschau, is eergisteren een bom gewor pen op het Marktplein, die een politieagent doodde en een anderen kwetste. Een andere bom werd naar de poort eener fabriek geworpen, waardoor een agent en de portier zwaar gewond werden. De troe pen riposteerden door naar alle richtingen salvo's af te geven, waardoor 40 personen werden gedood of gewond. Te Bjelajazerkow overvielen verschei dene gewapende mannen het filiaal van de discontobank, roofden niettegenstaande de aanwezigheid vanmeerderepersonen 80,00 roebel en doodden een beambte. Eén der dieven beging, uit vrees van te worden gearresteerd, zelfmoord. In Kamisjan, gouv. Saratof, maakte een volksmenigte van de afwezigheid der troepen, die tot onderdrukking van on lusten naar een naburig gouvernement waren gezonden, gebruik om een aantal ballingen, die naar het station werden gebracht, te bevrijden. Het kwam tot een gevecht, waarbij telefoon-en telegraaflijnen werden gekapt. In den Kaukasus woekert de burger oorlog voort. Een troep Armeniërs heeft de woning vaD een machtig leider, Sultanof verwoest. Deze viel daarop met 2000 Perzen het Armenische dorp Oedschanis aan, maar werd teruggeslagen. Men begint al meer te twijfelen of wij in de donkere middeleeuwen leven, dan wel in de verlichte 20e eeuw De Tsaar moet onlangs aan eeuParijsohi n juwelier voor 1,100,000 roebels van zijn juweelen hebben verkocht. XXX. Ons vaderland is meermalen gewefst de herberg der verdrukten. En geen won der. Het gaal wel eens met landen en volken als met bijzondere personen. Wie zelf bij ervaring de snerping der felle geeselslagen kent, zal er in den regel het eerst op uit zijn, de smart en pijn van anderer leed te verzachten. Wie de ellende kent aan het zwerven en dolen verhonden, zal gewoonlijk zich niet onbetuigd laten

Krantenbank Zeeland

De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | 1906 | | pagina 1