Aanbesteding. Vocht in uw huis en WEILAND, Wielrijders-kaart m Burgsrwsoshuis iet Erf, - Finale Uitverkoop - "Sicily Moop ïerkeoplajjea eu. 09 Man ion 28 Aiiutu 1906, Hf W001HBIS en ERF L HUBEEGTSE, Korte Noordstr., Middelburg, uii Diüsiai ieii 18 September 1966, 4.75.80 Heet. WEILAND, DrBjlsterij »Hnt Knie Kruis" Lijders aan Hoofdpijn. Wegens afschaffing te koop Appelen, Peren en SSoten9 Verbeterde Singer Naaimachine, Openbare Verkooping. Dinsdag 28 Augustus 1906, Do Appels, Peren en loten, te verhuren 2 perceelea ïroan en het verlaten Kerkhof verpachten LAATSTE BERICHTEN. Telegrafisch Weerbericht een aankomende Meid Te pachten voor 7 jaren: PUBLIEK VERKOOPEN PUBLIEK VERKOOPEN: EEN ZOEKT UW VOORDEEL. Donderdag- 3D Aug-, e.k., verkoopen: 1 zwart veulendragend Merriepaard oud 7 jaar, n.rmi 1 zwart Ruinpaard oud 5 jaar, 1 zwart Ruinpaard oud 8 jaar, 1 bruin Merriepaard oud Ï4 jaar, 9 baatgevende Melkkoeien, 1 Melkkar op veeren, 1 Hondenkar. Melkersgereedschappen, waaronderKarn, Roomtonnen, Emmers, Jukken, Maten, en meer andere goederen. publiek veilen en verkoopen Aanvaarding 1 Mei 1.907, Waschmiddel voor HET C. A. SCHULTE Co., Lange Delft H 2. Wegens VERBOUWING der ZAAK: bij A. MEIJER, ZUID-BEVELAND EN WALCHEREN BERGEN OP ZOOM. ANTWERPEN. lgt in 1. che nood- n, die nog )tijd leidt rucht van r werking lijke ont- nig slaap nhouden. staan be tewen n en, het voor [n. 4. Het gen slaap ide voed- |e genees- oorlijken volgens er laatste duidelijk dijk weer- naar hij te weinig j»r op, dat genees- ilen naar vei ijete- leedt. Het „bijgeloof :ze speei- bes treden ook een gelooven :t gebrek tegendeel ihaam en aetnen, de Sen. li- van den ijn diepte, ai, koude, (•d slechts Winters an in den fring juist ondste is. slaap vóór |eer juiste aos .Jauko Ir ontevre- vervangen ide gehad, ter aange- |d van de aan. Maar vijf boo- die met Jelzakken i zulk een |hij flauw In zee ge niet bij' atschappij Ie loconio- ■treinen te tjleenlan- 'twee- of den weg beten zeer lingen der van En- feft Gbina £ehe grens terst wan- bmen, wil jhting van jug geven. steElsene jverlaten S-s hadden doel der bijeen te |sn als het adering is ledronken, |len eigen- i de stand- aaar zijne buiten de Ytdwerpen). shetsen in [Era Hell- stbode ia een zeer |che Ame- gekomon le keuken en gewoon |ke djensv- even be- op maken iordig vele te bladen i huiselijk j>n is onge tand en de 'jweet, zegt te goed jar te zyn, iste of iets l is het on* irood ver- hnn werk en goeden let dienst* )nlario in tt die 160 De ader Montreal jntzaglijke pnetieiland trie de vér? [ballonUu i toch nog hoopte, dat 1 September zijn oallon gevuld zal zijn. Dan zal hij een proeftochtje maken en als dat een gunstig verloop heeft, gaat hij dadelijk daarop naar de Noordpool, doch in geen geval later dan 6 September. Wordt het later, dan stelt hij den gewaagden tocht een jaar uit. Pin daar zal het wel heengaan. In Augustus gaan vele Parijzenaars met vacanlie, en daarvan maken vele dienst boden gebruik om voor een maand of langer in een gasthuis voorkranken of half kranken te gaan om zich te doen opknappen. Ook anderen doen dat. Doch nu isindenlaat- sten tijd gebleken dat ook gezonden hiervan gebruik maken, zoodat er plaats te kort was voor zieken. Een commissie van onder zoek was benoemd en die ontdekte 't mis bruik. Zoo bevond zich onder de logé's o.a. een horlogefabrikant, die voor een fooi aan de oppassers zijd nummer in de zaal besprak. „Dit bed is ledig, riep de oommissie van onderzoek, nummer 307 mankeert". Nummer 307, de horlogefabri kant was des moTgens reeds vertrokken om zaken te doen, te wandelen, of van de de genoegens van het Parijsche leven te genieten. Nummer 307 zou voor 9 uur wel niet terugkomen, zooals zijn gewoonte was. Werkelijk, des avonds kwam 307 aanzetten en was zeer verbaasd zijn ledikant in beslag genomen te vinden. Sedert een tiental jaren kwam onze horlogeman uit de provincie geregeld tweemaal jaarlijks in Parijs voor zakenhad nooit een cent uitgegeven aan een hotelhij was nu een maal aan het gasthuis gehecht en opzijn leeftijd verandert men niet gaarne.... De hospitaalmaniak kon met zijn valiesje af trekken. De dankbaarheid van een inwoner van ffclidtieShurg. Uit dankbaarheid voor de verkregen "weldaden en met den wensch dat veien nut mogen trekken van hare ondervinding, machtigt ons een inwoner vau Middelburg hare volgende verklaring te publiceeren. Mej. de Wed. Marijs—dë Klerk, wonende Seisweg R 148 te Middelburg, meldt onsVoordat ik gebruik maakte van Uw Poster's Rugpijn Nierenpillen heb ik ongeveer twee jaar gesukkeld met een nierziekte, waardoor ik zeer veel pijn te doorstaan had in den rug en in de zijden. Ik leed ook veel aan zware hoofdpijn en gevoelde mij steeds erg vermoeid en af gemat het ergste mijner ziekte was echter de verschrikkelijke pijn die ik had bij het uriueeren. Elk oogenblik moest ik aan den sterken drang hiervan toegeven en menigmaal bevond zich bloed in het water. De medische hulp die ik hiervoor onder gaan had, had mij weinig of geen beter schap bezorgd en ik wist niet hoe ik het had toen ik begon met Foster's Rugpijn Nierenpillen, deze hebben mij wonderlijk veel geholpen. Na een paar dagen bekwam ik reeds een groote verlichting en toen ik één doosje geledigd had, kende ik mijzelf niet meer, want in langen tijd had ik mij niet zoo wél gevoeld. Mijn blijdschap was des te groote» daar men mij gezegd had, dat er niets aan mijn kwaal te doen was en ik hierdoor geheel mismoedig was geworden. Voor alle zekerheid zal ik thans nog eenigen tijd met uw geneesmiddel verder g»an en hoop ik U spoedig mijn volkomen herstel te kunnen mededealen. Ik ondergeteekende verklaar dat het bovenstaande waar is en machtig U het publiek te maken op elke wijze die U goeddunkt. Rugpijn duidt aan dat er een overmatige hoeveelheid urinezuur in hot lichaam is. Dit vergif veroorzaakt de urine-ongesteld- heden, want het verstopt niet alleen de nieren, doch belemmert tevens kanalen welke van de nieren naar de blaas gaan en tegelijkertijd brengt het de prikkeling en ontsteking der blaas met zich mede. Het urinezuur is de hoofdoorzaak der blaas ontsteking, van stoornis der urine, van het verlies van eiwitstoffen enz. Foster's Rngpijn Nierenpillen lossen het urine zuur op en helpen de nieren om het op natuurlijke wijze af te voeren. Verzeker U dat men U de echte Foster's Rugpijn-Nierenpillen geeft, dezelfde die Mejuffrouw Marijs de Klerk gehad heeft. Wij waarschuwen tegen na maak én maken koopèrs er op attent, dat op iedere doos de handteekening van James FoBtervoorkomt. Zezijnte Goes verkrijgbaar bij de lirma NATHAN EMANUEL, en te Middelburg bij den heer JOH. DE ROOS, Vlasmarkt K 157. Toezending geschiedt franco na ontvangst van postwissel 4. f 1,75 voor één- of f 10 voor zes doozen. Middelburg. Heden om 12 uur werd door den Majoor Garnizoens-Commandant alhier te zijnen bureele Korte Noordstraat aanbesteed het leveren van de benoodigde brandstollen, ten behoeve van 't garnizoen, in het tydvak 1 October 1906 tot en met 30 September 1907. Laagste inschrijver was de heer J. C. Burrink te Middelburg en wel voor steenkolen f 1,05 per 100 K.G. cokes f 0,65 per H.L.lange turven f 1,10 per 100 stukstakkebossen f 8 per 100 stuks en vuurmakers f 0,20 per 100 stuks. Vlissingen. Heden had door den Gar nizoens-Commandant op zijn bureau onder nadere goedkeuring van den minister vaüj de poflog de aanbesteding plaats van de levinaari ring der brandstoffen, noodig voor lg om,- fprnizoen gedurende het tijdvak van 1 fjytenifU •fis-- 1906 tot 30 Sept. 1907. Ingeschreven door: S. M. Visser, voor Ruhrstukken per 100 K.G. f 1,06, steenkolen per 100 K.G. f 1,05, cokes per HL. f0,65, lange turf per 100 stuks f 1,00, kachelhout per 100 bos f 0,75, vuurmakers per 100 stuks f 0,20, takke bossen per 100 stuks f 5,75, en door N. B. Bijleveld, resp. voor f 1,25, f 1,06, f 0,70, f 1,00, f 0,75, f 0,20 en f6,50. Kloetinge. Door Burg. enWeth. werd hedenmorgen te 10 ure in 't Gemeentehuis aanbesteed -. 't verrichten van eenig straat werk in de kom der gemeente. Ingeschreven werd door de heereD W. Wandel teNiewer- kerk f 625 Jacob Dekker te Kloetinge f 620 en F. Duijnhouwer te Goes f 519. Het werk werd aan den laagsten inschrij ver gegund. Krabbendijke. Heden Vrijdag werd door not. Pilaar voor den heer Krijger publiek geveild lo. de ambaehts-heerlijk- heid van Krabbendijke met recht op den titel en met 1,4445 H. zijkanten. 2o. het jaehtrecht op gronden in Oost Krabbendijke, Nieuw Krabbendijke, Maire, Monniken en Oostpolders. Kooper voor lo. en 2o. gecombineerd dhr. Ruijs de Peres te Brussel voor geheime prijs. Wissenkerke. Bij de aanbesteding van den Soelekerkepolder, is het werk aan den laagsten inschiijver gegund. Den Haag. Uit inlichtingen door bet Departement van Buitenl. Zaken inge wonnen verneemt men dat onze Consul- generaal te Valparaiso ongedeerd is ge bleven. De papieren van het Consulaat zijn verbrand. De Nederlandsche regeering heeft aan de Chileensche regeering zijn deelneming betuigd. Het Loo. H. M. de Koningin-Moeder zal van 30 Ang. tot 1 Sept. alhier vertoeven. Het Loo. Bij gelegenheid van den jaardag van H.M. de Koningin zal op Het Loo geen dinér maar een dejeuné gegeven worden. De gasten zullen te 1 uur aan komen en te 5.25 weer vertrekken. Arnhem. Aan het station is een dame, vermoedelijk door onvoorzichtigheid onder den trein geraakt, zij werd ernstig aan het hoofd verwond en een arm afgereden. Arnhem. Heden brak er brand uit bij de firma Stokvis alhier, die zich zeer ernstig liet aanzieD. De brandweer was echter spoedig den brand meester, er is veel waterschade. Santiago, 23 Aug. Er worden nog voortdurend schokken gevoeld, hetgeen ook uit Valparaiso wordt bevestigd. Al daar zijn strenge maatregelen genomen tegen plunderaars, reeds zijn er 180 neer geschoten. Hoewel reeds een 1500 lijken begraven zijn liggen overal nog tal van lijken onder de puinhoopen, men vreest voor het uitbreken van een epidemie. De in Valparaiso nog overgebleven hui zen worden door de voortdurende schok ken met algeheele instortiog bedreigd. Stettin, 24 Aug. Alhier hebben 1000 bootwerkers het werk gestaakt. Berlijn. Door Muller, agent van het Russ. ministerie van finantiën te Berlijn, worden de geruchten tegengesproken, op de Amerikaansche beurzen verspreid als zou een verbod van graanuitvoer in Rus land op handen zijn. Openbare Verkoopingen. Maandag 27 Aug. Kapelle, 6 uur door not. Liebert bij Hanson appels, peren en noten in boom gaarden Kapelle, Schore, Kloetinge, Kat- tendijke. Dinsdag 28 Aug. Goes, 2 uur bij Boudeling door not. Pilaar appels peren en noten in 13 boom- paarden in Goes, Kapelle, Schore, Kloetinge, BUBGEKLJJKE STAND, Vau 2224 Augustus. MIDDELBURG. Ondertrouwd: A. Jongepier, 23 j. jm. en C. H. Vermeulen, 22 j. jd.M. C. Remijn, 21 j. jm. en A. Hoogwerf, 20 j. jd. Getrouwd: A. van der Bliek, 27 j. jm. en D. M. de Steur, 23 j. jd.M. P. Simonse, 21 j. jm. en J. M. de Visser, 20j jd. Bevallen: A. Dingemanse geb. Po uwer, d. GOES, getrouwd: 23, Jacob de Graaft", 24 j. jm. en Kaatje Dalebouf, 26 j. jd.Pieter Bakker, 23 j. jm. te Roozendaal en Krina de Munok, 21 j.jd. ffiartctoerichten. ZIERIKZEE, 23 Augustus 1906. Boter f 0,65 a f 0,80 per pond. Kipeieren f0,80 a 1,10 de 25 stuks. Eendeieren fa f-,de 25 stuks. WESTKAPELLE, 24 Aug. 1906 Oude Tarwe f6,75; Erwten f-,k f9.Overigens onveranderd. VLISSINGEN, 24 Augustus 1906,. Boter f 0,f 1,40 per kilo. Eieren f0,k f 4,60 per 104 stuks. THOLEN, 24 Augustus 1906. Tarwe f 8,75 f 8,90 Haver f a f-,Karwei f 14.af 14,50 Rogge f5,50 a 15,75; Witte Boonen fa f Bruine Boonen f a f -, Kleine Erwten f8,50 k f8,75; Kroon- f| Kabindf VesiA. ^'5, Gerst*) f7 50 k de kiezers door Qv a 1>80en misleid. ,r Twee sprekende feiten bewijze'?^ Vooreerst het vraagstuk der oudeV en invaliditeits-verzekenng. Wie van onze i herinnert zich niet, hoe in sommige or en door schier alle propagandisten van J j toornd werd tegen de leeftijdsgrens 1 het otitwerp-Kuyper; hoe naar waarnemingen in clen morgen van 24 Augustus medegedeeld door het Kon. Ned. Meteor. Instituut te De Bilt. Hoogste barometerstand 767.3 te Biar ritz, laagste stand 753.8 te Hernosand. Verwachting (tot den avond van 25 Aug.): zwakke tot matige Zuidelijke tot Weste lijke wind, zwaar bewolkte of betrokken lucht, waarschijnlijk regen. Weinig ver andering van temperatuur. Aan allen die hunne blijken van belangstelling hebben betoond op 21 dezer mijnen hartelijkeu dank. Vrouw J. JASPERSE geb. wlelemaker. Koudekerke, 24 Aug. 1906. Allen, die hunne medewerking ver leenden bij de rijtoer van het fanfarecorps E. M. M. te Serooskerke (W.) zeggen wij harteljjken dank. Namens het Bestuur, J. CORNELISSE, Voorz. P. KESTELOO, Secr. Serooskerke (W.), 25 Aug. '06. Predikbeurffin fèei*. Kerk, Goes. Zondag 26 Augustus. Voorin, half 10 uur Ds. R. J. v. i>. Veen. Collecte voor de Theol. fac. der V.-U. Nam. 2 uur Idem. H. O. Z. 34. Collecte voor het studentenfonds. A rond 6 uurLezing. Gevraagd te Goes Sen. T\^£fro'UL"W in een nette zaak ter assistentie in den winkel. Brieven letter R. bureau DE ZEEUW, Goes. Tegen October benoodigd, bij P. RE1JNIERSE, Kou dekerke. een zwart Merriepaard oud zeven jaar (oeste draver), een zoo goed als nieuwe Tilbury met Collengspatentas en een Veekar op veerenook alles afzonderlijk te koop, bij W. DE JONGE A.Cz., Opril Gr. Markt D 23, Goes. 80 Aren 30 Centiaren gelegen in Neerland onder Koude kerkein gebruik bij P. Klaasse. Inschrijving per gemet in te zenden tot 1 October, bij J. JANSE te Kou dekerke. Het BESTUUR van het Waterschap „de Breede Watering bewtsteu Ier- seke" vraagt p r y «so p gaaf voor het amoreeren van den bestaanden eu het bouwen van een nieuwen daaükeï*, in den binnendijk van den Stormezandepolder, onder de gemeente Wemeldinge. Het bestek is vanaf Zaterdag 25 Au gustus 1906 tegen contante betaling van 0.25 verkrijgbaar bij de boek handelaars F. KLEEUWENS ZOON te Goes. Notaris LIEBERT te Kapelle zal op Hfêffianflfflg 27 Augustus 1906, des avonds 6. ure, in de herberg van de wed, J. Hanson aldaar, wassende in verschillende boomgaarden, onder KapelleKloetingeRattendi/jke en Schore. Breeder bij biljetten omschreven. Notaris LIEBERT te Kapelle zal des avonds 8 uur. bij den heer J. Koens, „Slot Ostende" te Goes, ten verzoeke van dhr. L. Ortelee aldaar, te Goes, in de Sint Jacobstraat, groot 59 Centiaren. Aanvaarding bij de betaling der koop penningen, te hebben is een ramp, maar met een onsolide, riet accuraat werkende Naai machine uw naaiwerk verrichten is ook een ramp. Wilt ge echter met succes uw naaiwerk verrichten, neemt eens proef met de vóór* en terugwaarts werkende uit het Hoofdkantoor voor Zeeland bij en bij de agenten: ROOZE, Oostkapelle, J. PROVOOST, Winkelier, Domburg, L. v. n. BOS, Vlissingen, VISSER, Souburg, CHR. QUIST, Schoondijke. Voor SO cent per week heb je een goede Naaimachine. De Notaris JOH. PILAAR le Goes zal des namiddags te 2 uur, te Goes, in het „Café Boudeling" verkoopen: in 31 boomgaarden, in de gemeenten Goes, Kloetinge, Kapelle, Schore, 's-Graveupel- der, Borsele, 's-Heev Areudskevke, Ove- zand, Wolfertsdijk, Oudelande, Driewegen eis Rilland-Bath. Breeder bij biljetten omschreven, welke ten kantore van genoemden Notaris ver krijgbaar zijn vanaf 14 Augustus aanst. Burgemeester en Wethouders der gemeente BIGGEKERKE zullen op des namiddags om 51/, uur, in het Ge meentehuis, in het openbaar trachten te Krommenhoeke. Burgemeesters en Wethouders voornoemd, L. SIMONSE, Burgemeester. P. FLORUSSE. Secretaris. De Notaris J. HOSANG zal op Don derdag 30 Augustus 1906, des namid dags te 2 uur, ten verzoeke van Daniël Lorier, aan het Armeniaansch Schuit- vlot te MIDDELBURG, in het openbaar EENE PARTIJ Bezichtiging op den dag van verkoop. De Notaris D. C. VAN NIMWEGEN te Middelburg, is voornemens op Woens dag 5 September 1906, des namiddags 2 uren, in het café „Bellevue", aan de Groote Abeele, in het openbaar te verschillende perceelen gelegen aan en nabij den Nieuwen Vlis- singschenweg en Zinderweg, in de ge meenten Oost- en West-Souburg en Koudekerke, samen groot 9 Hectaren 73 Aren 12 Centiaren. Te verpachten in 10 Perceelen. Nadere inlichtingen te bekomen bij den heer W. LOUWERSE Wz, hofstede „Reesburg'' te Abeele en ten kantore van genoemden Notaris, Londenjche Kade, alwaar de voorwaarden met de kadastrale kaaylen ter inzage liggen. De Notaris M. C. SCHRAM te Rrui- ningen zal op DONDERDAG 6 SEPTEMBER 1906, des voorm. 11 uur te Krabbend ij ke ten herberge van den heer W. Krijger, voor den heer J. v. d. Visser, aldaar, aan den Noordweg te Krabbeadijke. Kad, Sectie C no. 1075, groot 4 Aren 91 Centiaren. Notaris LIEBERT te Kapelle zal des namiddags 3 uur te Goesbij den heer J. Koens, „Slot Ostende", publiek V E R K O O P E N 8.35.50 Heet. WEILAND. gelegen onder Goes, in de Poel, in paebt tot 25 November 1906 bij P. Manor en J. Pot Cz., beiden te Goes. gelegen onder 's-Heer Abtskerke, in pacht tot 25 November 1906 bij L. Koor an te Nisse. In perceelen en combinatiën. Veilingboekjes met kaart van af 1 September e. k. te verkregen ten kan tore van genoemden Notaris. De ondergeteekende betuigt bij deze zijn hartelijken dank voor het vertrouwen dat hij mocht ondervinden, en beveelt zijn opvolger gaarne aan. C. ALLAART. De BAKKERIJ van dhr. C. ALLAART overgenomen hebbende, ben ik zoo vrij mij in ieders gunst aan te bevelen, hopende door een prompte bediening mij het ver trouwen waardig te maken. P. VAN LIERE. Baarland, 23 Aug. 1906. tegen ongedierte, per liter 50 cent. Vraagt prijzen van echt LIEBIG's VLEESCHMEEL (aflevering uitsluitend in orginieele balen) bij de alleenverkoopers voor Walcheren. Firma K. MEERTENS Jr., MIDDELBURG. van le klasse RIJWIELEN en ElJWIEL-®t$D£f£D£ELEfl, Rij wiel han del- Reperateur, O.- en W.-SOUBURO. HEDEN VERSCHEEN: van de eilanden Deze kaart, keurig uitgevoerd, ge drukt in 4 kleuren, in geheel rood linnen omslag, is verkrijgbaar a 50 cént bij de boekhandelaren en den uitgever P. A. H. PIETERMAN, Goes. De Hoofdpijn-Bastilles van Apotheker BOOM stillen spoedig de hevigste Hoofdpijn en zijn daartegen het beste geneesmiddel. Prijs per flacon 80 cent. Overal verkrijgbaar in de Drogistwinkels. 8 Verkrijgb. te Goes bij Gebr. MULDER. Te Middelburg bij C. A. SCHULTE Co. Te Vlissingen bij S. A. LUIT- WIELER. Te Ter Ter Neuzen bij J. J. KENSE. Te Ierseke bij A. M. STE- KETEE. Te Hulst bij F. L. VERWIL- GHEN—Van der Hoofd. Te Axel bij T TT n_ - AV. *J- GROENE WEGEN. Overal wor- jD J .vederverkoopers gevraagd door Firml A' B00M te Arnhem. ,.jK A

Krantenbank Zeeland

De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | 1906 | | pagina 5