NIEUWSBLAD VOOR ZEELAND. No. 274. 1906. Donderdag 23 Augustus 20e Jaargang CHRISTELIJK- HISTORiSGH NEUTRAAL. BoitenlasdsGh Overzicht. VERSCHIJNT ZESMAAL PER WEEK Wed. S. J. DE JONGE-VERWEST, te Goes F. P. D'HUU, te Middelburg. PRIJS DER ADVERTENTIEN IEDEREN WERKDAG DES AVONDS. Prijs per drie maanden franco p. p1.25. Enkele nummers0,02®. UITGAVE DER FIRMA EN VAN van 1—5 regels 40 cent, iedere regel meer 8 cent. Familieberichten van 1—5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. De pers roert den mond over Roermond, alsof daar al lieel iets bijzonders was voor gevallen. Sinds jaren wordt aan een der openbare scholen te Roermond onderwijs gegeven door de Congregatie der Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis. Men zou zeggen, hier is niets tegen. Genoemde broeders hebben de acte, en aanvaardden bij hunne indiensttreding de bepalingen der wet, waarin onder meer neutraliteit bij het onderwijs is voorge schreven. Bovendien bij 't openbaar onderwijs zijn werkzaam liberalen en radicalen, socialisten en anarchisten, geloovigen en ongeloovigen waarom dan ook niet ordebroeders Wanneer alle daar genoemde neutraal onderwijs kunnen geven, waarom dan ook niet z\j Toch werd dit aldus niet ingezien door het schooltoezicht en den inspecteur Mi- chiels, die met den evenzeer liberalen bur gemeester van Roermond een verandering van zaken hebben weten door te drijven, waarbij even genoemde Broeders buiten het openbaar onderwijs kwamen te staan. Er werd eenvoudig beweerd dat deze Broeders geen neutraal onderwijs konden geven. Toen dezer dagen bedoelde openbare school te klein was gebleken, en het ge meentebestuur met 't schooltoezicht aan het brief wisselen ging over de noodzakelijkheid van uitbreiding dier school, kwam laatst genoemde met de mededeeling dat het een onwettige toestand was openbaar onder wijs te doen geven door Ordebroeders. De Congregatie stelde toen voor dat de gemeente f1200 'sjaars huur zou betalen voor de huur van 't schoolgebouw, hetwelk 't eigendom der congregatie is. Doch de Raad stemde dit af en besloot een nieuwe school te bouwen, waardoor vergrooting der door de „broeders" bediende openbare school overbodig werd. Zouden gemeenteraad en schooltoezicht, deze laatste met of zonder voorafgaande officieuse raadpleging met regeeringsper- sonen, wel voorzien hebben, hoezeer zij met deze daad de openbare school als inrichting voor neutraal onderwijs zouden bena- deelen Wij zwijgen er van dat t gemeente bestuur half werk deed door niet tevens te besluiten de school te sluiten en de Orde broeders te ontslaan. Maar dit is een inconsekwentie die wij buiten ons gezichts veld houden. Wij vestigen alleen de aandacht op de wetsuitlegging die aan Ordebroeders ver biedt, wat aan Joden, Anarchisten, aan Ongeloovigen van allerlei slag is toege staan, namelijk om te toonen dat elk open baar onderwijzer neutraal kan zijn. Nu men daar te Roermond heeft beslist dat een Ordebroeder niet neutraal kan zyn, nu schijnt ons dit ook voor de anderen, aldaar genoemd, uitgemaakt. En uitge maakt ook dat de openbare school niet voor allen bruikbaar is. Nu is dit laatste wel altijd onzerzijds beweerd, doch aan dien kant even dikwijls tegengesproken. Nu echter komt de quaes- tie-Roermond ons gelijk geven. Immers, indien werkelijk de openbare school voor allen bruikbaar is, mits maar onderwijs wordt gegeven met inachtneming van art. 35 alinea 2 der wet, dan moet het de over heid, den voorstander der openbare school, het schooltoezicht onversehillig zijn of dat onderwijs gegeven wordt door een Jezuiet, een Jood, een Calvinist of een Ongeloovige. Roermond heeft uitgemaakt dat dit niet zoo is. Onderwijzers die een godsdienst van een bepaalde kleur liefhebben kunnen geen neutraal onderwijs geven. Wij willen dit gaarne aannemenmits ®en erkent datonze jarenlange schoolstrijd, hierdoor, schoon onbedoeld, wordt gereeht- Vwdigd, 22 Augustus 1906. Niet genoeg kan de aandacht gevestigd worden op de betere stemming die zich in de gelederen der openbare schoolman nen baan breekt, na de invoering der „onderwijswet" van het vorig ministerie. Dr. Bos, de nobele vrijzinnig democraat uit het Noorden, was de eerste diein de jongstgehouden vergadering van Volks onderwijs het sein gaf om de strijdknots in te ruilen voor den vredepalm. Hij leverde in zijn feestrede een plei dooi voor 't goed recht van den jaren langen strijd der mannen van de vrije school. Hij deed het in deze woorden „Waar levens- en wereldbeschouwing zoozeer beïnvloeden opvoedings- en me- thodenleer, in onze zich sterk ontwikke lende natie, is eenvormigheid in onderwijs onmogelijk en onhoudbaar op den duur''. Daarna gaf hij een rechte waardeering van den arbeid van Min. Kuyper. Immers zeide hij„Grootere macht is gegeven aan de mannen van initiatief en liefde voor volksonderwijs dan ooit te voren. Het eerst noodige is niet dat het onder wijs is rijkszaak maar volkszaak." Vervolgens wees hij aan „Volksonder wijs" een anderen weg aan, dan tot nu ingeslagen. Aanvaardt, zoo riep hij hun toe, die tot nu niet dachten dan aan ver weer, aanvaardt het tegenwoordig sub sidie-systeem, maar tracht het te verbe teren door propaganda voor versterking der waarborgen voor het lager onderwijs. Zoek medewerking naar alle zijden, blijf ijveren voor allerlei zaken, het onderwijs sterkende. En waar staat of gemeente achterblijven, pak zelf aan. De spreker vond wel geen algemeene instemming ter vergaderingmaar een invloedrijk blad de Nieuwe Rott. Grt. is terstond begonnen met zich aan zijn zijde te scharen. De vrye school voor heel de natie. De vrije openbare school. Voor dit denkbeeld worden steeds meer deren gewonnen. Toen in 1889 professor Buijs zich win nen liet voor de rechtsgelijkheid, stonden de meeste vrijzinnigen daar wel vreemd van te kijken doch anderen volgden den invloedrijken leider, en zijn advies werkt nog steeds door. Zoo verwachten wij, nu dr. Bos voor ging dat ten slotte ook vele vrijzinnigen voor de vrije school, de school niet van den Staat, maar van het Volk de in waar heid vrije openbare school (niet „openbare" school gelijk zij nu terecht tusschen aan- halingsteekens heet) zullen gewonnen worden. Maar natuurlijk langzaam Zelfs een dr. Bos, als hij van daag zijn (staats)krukken weggooit, huppelt morgen maar niet zoo dadelijk als een jong geitje Nadat wij het bovenstaande geschreven hadden kwam De Rotterdammer ons waar schuwen tegen te groot vertrouwen. Zij schrijft Optimisme. De in vele opzichten zoo sympathieke rede van Dr. Bos op 't veertigjarig jubileum van Volksonderwijs is begrijpelijkerwijze in onze kringen met groote ingenomenheid begroet. En 'tfeit, dat ook de N. Rott. Ct. de zijde van den feestredenaar koos, wekte niet geringe blijdschap. Vooral onze Stichtsche perszuster is nogal optimistisch gestemd, en neemt reeds een kentering in de kringen van Volksonderwijs waar. Naar onze bescheiden meening gaat dit optimisme echter wel wat ver. En volkomen vereenigenjwij ons met hetgeen dStandaard in 't nummer van Maandag 20 Augustus schreef: „En hoewel we uitnemend ver staan, dat de „kentering" verrassing, zelfs „blijdschap gebaard heeft, is het misschien „toch niet ondienstig te waarschuwen, dat „men zich niet aan te groote verwachtingen „overgeve", Hiermede zijn we 't volkomen eens. Van een eigenlijk gezegde kentering nemen we dan ook nog weinig waar. Is Dr. Bos in zijn opinie gewijzigd Allerminst Hij is precies dezelfde gebleven, die hij altijd was, en op het feest van Volksonder wijs sprak hij, zooals hij altijd heeft ge sproken. Is Zelvelder dan misschien in zijn zienswijze gekenterd Daarvan is nog geen enkel blijk. En nu is 't volkomen waar, dat ook de N. Rott. Ct. en enkele andere vrijzinnige bladen de zijde van Dr. Bos hebben ge kozen, en dit is zeer zeker een ommekeer maar laten we met deze „kentering" toch uiterst voorzichtig zijn. Zoodanige kentering is meer gezien. Denk maar eens aan de Groninger motie van den soeiaal-demoeratisehen partijdag van 1902. Naar aanleiding daarvan schreef niemand minder dan Troelstra in Het Volk van 4 April 1902, als volgt „Als de regeering niet zelve de volledige gelijkstelling van het openbaar en bijzonder „onderwijs voorstelt, zullen ivij uit eigen beweging daarop aandringen. De bijzondere „onderwijzers hebben in hun strijd voor de „zelfstandigheid, traktementsverhooging en „promotie, thans in de S. D. A. P. een „bondgenoot" En welke partij heeft de onderwijsno- velle-Kuyper daarna heftiger bestreden, dan de S. D. A. P. Dat was ook een kentering Nog in 1904 stelde het hoofdbestuur van het „Ned. Onderwijzersgenootschap" op de bekende vergadering van dit genootschap te Zutfen naar aanleiding van de onderwijs- novelle-Kuyper als eerste conclusie 't vol gende voorMet groote ingenomenheid „begroet het N. O. O. de verbeteringen, die „deze wetsvoorstellen willen brengen in de „opleiding voor onderwijzersalarieering der „bijzondere onderwijzers, de verbetering „hunner rechtspositie en de mogelijkheid tot „ruimer subsidieeering van scholen voor „zioakzinnige kinderen" Maar te Zutfen kwam de groote kentering. Daar zette Ketelaar zijn frontmakers- bazuin aan den mond, en nu klonk 't met heftige stooten „Spreek me niet van „blijde ingenomenheidHet is de meest brutale „aanslag, die ooit op de openbare school en „op honderden van onze collega's met hun „vrouwen en kinderen, is gepleegd. Wij, „openbare onderwijzers, moeten ons daar tegen met hand en tand verzetten en we „mogen niet toelaten, dat voor Staatsgeld „Kloosters en Kerken gebouwd worden". En thans is de heftige storm, die toen zoo plotseling opstak, wel geluwd. Maar de mannen, die toen dezen storm deden opsteken, zijn er nog. En zij zijn nog niet gekenterd. Daarom herhalen we, wat we in zake onze verhouding tot Volksonderwijs schre ven „Wilt ge den vrede, bereid u ten oorlog 1" En laten we vooral zorg dragen, dat we bij de eerstvolgende Prov. Stembus niet geslagen worden. Anders kon er wel weer eens eenkenteringkomeDindehuidige „kentering". Het Kon. Besl. in zake de oprichting van bijzondere kweekscholen kan ons o.a. tot waarschuwing zijn. Tot zoover De Rotterdammer. Vraagt gy lezer, maar wat moeten wij nu doen? Dan antwoorden wijverheugt u hoe zeer de opmerkingen van De Rott. ook juist zijn; hoezeer wy ook vaak bedrogen uitgekomen zyn, hoezeer zelfs dr. Bos zelf ons slag voor slag teleurgesteld heeft toen hij (o. a. bij de onderwijs svetten van minister Kuyper) anders stemde dan hij reden gaf te mogen verwachten schept weer moed, doch houdt de oogen open en ziet of de daden nu ook aan de woorden be antwoorden en zoo ja, of de meerderheid onzer openbare schoolmannen nu de rich- ling Bos uit wil of de richting Prontmakers. In ieder geval zal de tijd komen dat, evenals in 1889, een deel der vrijzinnige partij de oogen opengaan en zy er 't nut van zal inzien op onze lijn te komen. Uitingen als van dr. Bos en sommige vrijzinnige bladen zijn er al de voorboden van. In ieder geval onthouden wij die, om er, wanneer het mis met hen loopt, hun nog wel eens aan te herinneren. De heer Oudegeest, in Het Volk de staking der 20Ö Leidsche timmerlieden beschrijvende, vlecht in zijn mededeelingen het volgende stekelige tuiltje voor drie ook bij ons bekende, en door ons hoog geschatte voorgangers der Chr. partijen aldaar De Leidsche burgemeester, anti-revolution- nair tot in z'n gebeente, voelt weinig de roeping van z'n partijleider, dr. Kuyper, die bij dergelijke konflikten graag bemiddeling beproefde, en weet alleen z'n rakkers te gebruiken, om tot ongeoorloofde daden te prikkelen, en er op in te ranselen. De Leidsche dominee, redakteur van »D e L e i d e n a a r", eveneens anti-revolutionnair tot in z'n merg, ds. Rudolph, schijnt, als de burgemeester, nooit het werk van z'n leermeester Christus en de sociale nooden gelezen te hebben, en vervult de rol, door predikanten in dergelijke omstandigheden meer gespeeld, die van den aanhitser, die de meeningsverschillen gaarne verscherpt en daarom op dit oogenblik de al gemeene werkstaking als vogelverschrikker voor z'n deur zet, wat te meer belachelijk is, nu de staking reeds drie maanden duurt. De Leidsche peueraar eindelijk, mr. Aalberse, zit met z'n verraderlijken dot met wormen op aal te visschen in het water, door hem en zijne handlangers troebel gemaakt en tracht, door den patroons te toonen dat hij slechts »vischt" en door den armen alen de wormen voor te houden, de klandisie van zijne lastgevers te behouden en tevens een diertje te snappen. Welke liefelijke beelden wekt de schrij ver hier op. Verbeeldt u, de man die in 1908 klaagde in „de hel" geweest te zijn, toen zijn geestverwanten hem zoo onbil lijk beoordeelden, schaamt zich niet eerlijke tegenstanders, als ds. Rudolph en mr. Aal berse, die hun sporen verdiend hebben in den strijd voor sociale lotsverbetering, te schelden voor aanhitser en verrader. Alsof dit de weg ware, om deze mannen, die toch ook tot oordeelen bevoegd zijn, van het goed recht zijner clienten te over tuigen. Deze heeren meenen nog steeds, dat, ook na 1903, een christenwerkman met hen kan meegaan, bij iedere staking die zij gelieven te deereteeren. Wij hopen van harte dat de christen werklieden die gaarne de adviezen van mannen als Rudolph en Aalberse volgen, door deze noemde ds. Bruins ze niet paard ervan den leider van het anarchistisch avontuur, zich in hun ver trouwen voor deze leiders niet zullen laten schokken. Mannen die zoo worden gesmaad, schij nen het recht wel aan hun zijde te hebbeD. En hij die zulk een toon aanslaat, moet wel overtuigd -zijn dat zijn zaak niet mooi staat. Waar\Qut al niet goed voor is. Zout blus&ht schoorsteenbranden. Zout bij het vegen van vloerkleeden gebruikt houdt ze vrij van de mot. Zout opgelost ingeademd geneest verkoudheid in het hoofd. Zout op bijna uitgedoofde kolen ge gooid doet ze weer ontvlammen. Zout een uitmuntend middel tegen wespenbeten. Zout in water opgelost is het beste reinigingsmiddelvoor matten enmandewerk. Zout gegooid op roet dat op het kleed gevallen is, voorkomt vlekken. Zout gegooid op een versohe inktvlek verwijderd de vlek. Zout aan de vingers gestreken bij het schoonmaken van vleesch of visch ver hinderd, dat die glibberige voorwerpen uil de handen glijden. Graafschapper ■.■■milin inii in in - r» Annus Mirabilis mag dit jaar wel heeten, waarin de eene ramp de andere verdringt, de eene jobsbode den ander op den voet volgt, en het „alle dagen in perikel" op zoo treffende wijze aan mensck en vee bewaar heid wordt. Nu weer komt uit Chili bericht dat de aardbeving zich Dinsdagavond her haald heeft, en wel te Valparaiso, Lima, Huacho en Quillota. Deze laatste plaats is geheel verwoest. Voorwaar, het mag wel in het hart zijn van een iegelijk onzer Het zijn Uwe goe dertierenheden dat wij niet vernield zyn Rusland. We kunnen volstaan met enkele mede deelingen, waaruit blijkt, dal de Tsaar nog steeds gevangene is in zijn eigen huis; en de gouverneurs en politiebeambten nog steeds het mikpunt zijn van het verraad der revolutionairen. Trepof, tegenwoordig paleiscommandant, heeft verklaard niet voor de veiligheid van den Tsaar in te staan, als hij zich buiten Peterhof begeeft. Daarop heeft Nicolaas alle reisplannen opgegeven. De manoeuvres te Krasnoje Selo heeft hij ech ter bijgewoond. Aangaande den aanslag op den waar- nemenden Duitschen consul-generaal te Warschau verneemt men: Hij word op straat door iemand, die een Russisch officiersuniform droeg, aangevallen, die hem twee vuistslagen tegen de slapen toebracht, waarna de dader vluchtte. De Duitsche regeering heeft het geval langs diplomatieken weg ter sprake gebracht, en de Russische regeering heeft dadelijk in een nota aan den gezant haar leedwezen uitgedrukt. De gouverneur-generaal Skalon het was, derwaarts gaande, dat op hem een aanslag gepleegd werd bracht den consul dadelijk een bezoek, althans trachtte dit te doen. Want het is zoo goed als zeker dat de revolutionairen den consul de slagen hebben toegebracht, teneinde Skalon te dwingen, naar 's mans huis te rijden. Vlak daarbij hadden ze een etage gehuurd, en ze wierpen enkele bommen, toen 'trijtuig van den gouverneur-generaal aankwam. Nadat de politie gehoord had, dat een blondharig meisje de bommen had ge gooid, arresteerde zijalle blonde meis jes uit de buurt zonder daarmede echter verder te komen. In den Zuidelijken Kaukasus zijn de Tataren weder roerig. Verschillende Ar menische dorpen werden door hen ge plunderd en verwoest, waarbij een 20-tal Armeniërs het leven lieten. Nog brutaler traden ze op door een aanval te doen op een aantal kozakken, van wie zij er vier doodschoten. Een sotnie kozakken, die ter hulp kwam, ge raakte eveneens in gevecht, maar ten slotte moesten de Tataren vluchten en werd hun dorp Mafrawand door de troepen verwoest. In de Duitsche kolonie Chorizu by Jekaterinoslaf zijn de millionair Niebuhr en zijn vrouw doodgeslagen en bestolen. Chili. Nadere berichten bevestigen dat de ramp niet meer dan 1500 slachtoffers kan hebben gemaakt. Bewoonbare huizen zijn er te Val« paraiso weinig meer over. Gelukkig heb ben de heuvelen rondom de stad niet ge leden meer dan 60,000 mensehen vinden daar schuil. Hieronder geven wij nog eens de namen der verwoeste plaatsen Los Andes, No gales, San Felipe, Melon, Supaltar, Casa blanca, Limache, Quillota, Quihin, Vino del Mar, Petorca, Hierro; Viejo, Llailai. De correspondent der New-York Sun seint„De vonken der branden vlogen over de baai en zetten een deel der stad in brand dat aan de aardbeving ontsnapt was. De komst der Chineesche vloot, ver- eenigd om den minister Root te begroeten, bood een welkome hulp, de manschappen konden helpen^ de orde te handhaven^

Krantenbank Zeeland

De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | 1906 | | pagina 1