NIEUWSBLAD VOOR ZEELAND. No. 270. 1906. Zaterdag IB Augustus 20e Jaargang HISTORISCH Buitenlaniseii Orcrztekl CHRISTELIJK- VERSCHIJNT ZESMAAL PER WEEK Wed. S„ J. DE JONGE-VERWEST. te Goes F. P. D'HUfJ, te Middelburg. PRIJS DER ADVERTENTIËN 1EDEREN WERKDAG DES AVONDS. Prijs per drie maanden franco p. p1,25. Enkele nummers0,02s. UITGAVE DER FIRMA EM VAN van 1—5 regels 40 cent, iedere regel meer 8 cent. Familieberichten van 1—5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. EErV FICTIE. Het Volk, onze waarschuwing tegen het gevaar van het zich noemend christelijk- soeialisme als lokaas in de val der soeiaal- demoeratie in hoofdzaak overnemend, merkt daarbij op, dat „zulke stukjes is de proef op de som leveren dat het niet het his torisch materialisme, niet het filosofisch marxisme, maar wel degelijk alleen het politiek en economisch socialisme is, dat (ons) zoo te keer doet gaan tegen de sociaal democraten, wijl toch de mannen van De Blijde Wereld het historisch materialisme en het filosofisch marxisme evenzeer als (wij) verwerpen". „Al de jarenlange huichelarij over het socialisme" acht het blad mede door ons stukje „ontmaskerd". Wij zouden willen vragen, berust deze meening op woordenspel of op begrips verwarring De moderne dominé's fiuizinga, Bakker, Bruins, v. Wijk, en hoe zij meer heeten mogen, aanvaarden, zeggen zij, wel de economische en politieke denkbeelden van de S. D. A. P., doch niet haar filosofische, dewijl daarin voor godsdienst geen plaats is. Nu zijn het juist die philosophische denk beelden, dat wijsgeerig stelsel van Marx, die de politieke en economische denk beelden voor de massa moeten smakelijk maken, er geur en kleur aan geven, het onmisbare middel om die denkbeelden te propageeren. Zij verhouden zich tot elkan der als doel en middel. Dat wijsgeerig stelsel, het historisch materialisme dat 's menschen bewustzijn door zijn „zijn" doet bepalen, al onze be grippen, omtrent zedelijkheid, recht enz. uitsluitend afhankelijk doet zijn van onze wisselende stoffelijke behoeften, en dien tengevolge alle, ook hoogere strijdvragen herleidt tot botsing van klassebelangen, beheerscht in laatste instantie de door Marx aanbevolen politiek. Wilt ge de proef op de som predik den socialistischen-werkman die politiek en oeconomie aan, hij voelt er niets voor, doch breng ze in verband met den klassen strijd en gij hebt zijn gansche aandacht gewonnen. v Het is een dwaasheid te beweren dat wie iemand lief heeft, alleen diens lichaam be mint, en niet ook zijn ziel, of dat de achting welke men koestert voor een zeker persoon alleen zou zijn ontstaan door zijne lichame lijke hoedanigheden en niet door den invloed van diens geest en verstand. Maar niet minder dwaas is 't dan ook alleen de politieke en economische denk beelden van Marx te aanvaarden en niet zijn wijsgeerige. De meening van Het Volk dat wij strijden tegen 't politiek en economisch socialisme en niet tegen het historisch materialisme en philosolische marxisme berust derhalve op een fictie. Onze strijd gaat tegen het staatkundige socialisme, hetwelk leeft enkel en alleen uit en door den klassenstrijd, met zijn wijs- geerigen ondergrondhet historisch mate rialisme, die bewust of onbewust door alle sociaal-democraten aanvaard wordt. En tot deze laatsten behooren de „Christen- socialisten", of liever de moderne dominé's door ons bedoeld. Hun prediking van een socialisme waarbij men „Christen" kan blijven, terwijl men feitelijk het anti-Christelijke socialisme dient, maakt dat wij voor deze heeren dubbel hebben op te passen. 17 Augustus 1906. He uitslag der stemming voor den ge meenteraad te \7 lissin gen was deels voor ons, deels voor de Vlissingsche antirevo lutionairen een onaangename verrassing. Zij toch hadden vast op district II en wij op district III gerekend. Zij meenden dat met deze twee candi- daten kans van slagen was, De niet-ver- jan den heer Huson, en dat met wechts 8 stemmen, stelde dan ook terecht te leur. Wij meenden al spraken wij dat om tactische redenen niet uit dat nu vele ontstemde liberalen wegens de niet can- dideering van den populairen De Jonge, óf thuisgebleven óf op den niet minder po pulairen Van de Putte gegaan zouden zijn. Dat heeft zoo niet mogen wezen. Maar daarom niet getreurd. De Vlissingers lieten zich nog nooit ontmoedigen. Zij zullen ook bij dezen uitslag zich kalm neerleggen, de leiders hebben hun plicht gedaan, de kiezers die opkwamen eveneens en bij een volgende verkiezing zullen zij weer even strijdvaardig zich opmaken om de nu gevallen candidaten die er bijna waren, er heelemaal te bren gen. En in dien tusschentijd zullen kies- vereeniging en club zich beijveren om door getrouwe, volledige voorlichting op 't stuk der beginselen en der gemeente huishouding, uit de thuisgebleven kiezers nieuwe hulptroepen te werven waarop bij een volgende stemming te rekenen valt. Zij weten het wel bezoek en gesprek en persoonlijke bewerking is de beste weg Een versleten argument. In een mooi artikel, „Een jaar latër", heeft De Standaard de rekening van dit kabinet eens opgemaakt, alleen om de onjuistheid en onbillijkheid van de vrij zinnige argumenten tegen 't vorige kabinet aan te toonen. Het Handelsblad heeft den toegeworpen handschoen opgevat, maar het feit, dat het niet met argumenten, maar met scheld woorden werkt, toont reeds wie het pleit hier verloor. Natuurlijk moet ook de tariefwet-Harte weer dienst doen. Het blad spreekt van seherpe invoerrechten, die een ondraag- lijken druk zouden hebben gelegd op de zwakste schouders. Er zou ook toen geen meerderheid voor te vinden zijn geweest. Verder merkt het op Ook dat ernstig gevaar is door de stembus overwinning van Juni 1905 gelukkig afgewend. De Nederlandsche burgers ook de minst ge goeden zullen voor hun levensbenoodigheden niet cijnsbaar worden gemaakt aan enkele fabri kanten, gelijk de o zoo democratische minister Kuyper en zijn minister van financiën hebben gepoogd te doen. Wie had gedacht, dat een deftig blad als het Hdbl. zulke versleten argumenten ging gebruiken Als het vrijhandelsysteem niet anders te verdedigen valt, dan staat deze zaak zeer slecht. Ondersteld ook al, dat de tariefwet een sterk sprekend protectionistisch karakter droeg, dan zou men mogen zeggen het bedoelt de nijverheid, de inlandsche nijver heid te steunen. Weineen, schaterlacht het blad van den vrijhandel, ge maakt 't Nederlandsche volk cijnsbaar aan eDkele fabrikanten. Voorstanders van protectie zouden soort gelijk argument met evenveel recht tegen het vrijhandelsysteem kunnen gebruiken. Tot het Hdbl. zou men met evenveel recht kunnen zeggen gij wilt door uw systeem niet den Nederlandschen handel helpen, maar ons volk eijnsbaar maken aan enkele groothandelaars in Rotterdam en Amster dam. Maar dan zou het Hdbl., en zeker niet ten onreohte, verontwaardigd uitroepen neen, wij bedoelen niet het persoonlijk be lang van enkelen, maar van heel het volk. De handel is een Nederlandsch belang. Welnu is de nijverheid dat ook niet Argumenten als door het Hdbl. gebezigd schaden slechts hem, die ze gebruikt. In hetzelfde artikel, getiteld „Een jaar later" had De Standaard aan de partij die in 1902, reeds na slechts een half jarig bewind het chr. kabinet niets doen verweten had mr. Veegens was ook een van die onbillijke klagers 1 gevraagd hoe 't nu staat met de financiëele plannen van het vrijzinnige kabinet. Dat artikel resumeert Het Handelsblad aldus„een tweede Kabinet-Kuyper en dus zeker geen verbeterde editie". De Standaard merkt hier tegen op „Nieuw is dit eigenlijk niet. „Mr. v. Houten heeft bij het politiek debat in de Eerste Kamer reeds gezegd dat het huidige kabinet is een kabinet-Kuj'per zonder Kuyper. »Evenwel, volgens Het Handelsblad, is de toestand thans toch veel beter dan onder het vorige ministerie. Het Nederlandsche volk wordt nu niet verdeeld in Christenen en paga- nisten. sHet getuigt van zekeren moed om nu nog met dat stembuspraatje van verleden jaar te komen. »Doch nu het blad zich niet ontziet om zulke dingen te schrijven, nemen wij de vrijheid om de redactie pertinent te vragen waar, wanneer en onder welke bewoordingen heeft het Ministerie Kuyper het Nederlandsche volk gesplitst in Christenen en paganisten, in plaats van te kennen senkel Nederlanders, zon der onderscheid van geloofsbelijdenis" Wij zijn benieuwd de bokkesprongen te zien van het eerzame Handelsblad otn dezen dans te ontspringen. Het kroegpraatje van Christenen en Paganisten zal nu de wereld wel uitgaan. Zou het weer misloopen in het Veem- bedrijf Men schrikt al, wannéér men dat woord „veeman" leest. Het is een lange geschiedenis, eigenlijk weer dezelfde als in 1903. Toen wilden de veemwerkers te Amster dam geen „besmette" goederen lossen. Eu wilden de losse arbeiders bij de expedi teursfirma Sterbanietmetongeorganiseerde werklui werken. Nu had die firma onder haar losse werk lieden altijd gehad georganiseerde en onge organiseerde. Op eenmaal, 23 Juli, kwam er conflict. Er werden 3 losse werklui aangenomen die niet „georganiseerd" waren en, schoon 2 zich bij 't hierop ont stane geschil terugtrokken, staakten de 34 losse werklui, die allen georganiseerd schij nen te zijn. In een samenkomst tusschen patroons en werklieden, waarbij ook dhr. Wessels, seer, van den Ned. Scheeps- en Kootwerkersbond, en de voorzitter der Vereeniging van werkgevers tegenwoordig waren, bleek dat de firma niets bekend was van de bewering der werklieden dat nooit ongeorganiseerden door haar werden aan genomen dit werd door de werklieden erkend zij verklaarden dat zij alleen met dien een en man niet wilden samenwerken, het verplichte lidmaatschap van hun orga nisatie „Dok en Veem" stelden zij gansche- lijk niet ten eisch; dat waR een misverstand, zeiden zij. De heer Wessels verklaarde zich hierop bereid daarvoor een verklaring te teekenen. De Vereen, van werkgevers wenschte een dergelijke verklaring van dhr. Wessels niet, want die aanvaardende zou zij erken nen dat de Ned. Scheeps- en Bootwerkers- bond het recht had voor de losse werklieden in het veem bedrijf op te treden. De Vereeniging zond alleen aan dewerk- lieden een schrijven dat zij na de bovenge noemde erkentenis hunne door hen terug gebrachte werkboekjes weer konden be komen. De werklieden verklaarden echter allen, dat zij hieraan niet zouden voldoen, dewijl zij wel degelijk volhielden dat de firma gewoon was nooit met ongeorgani seerden te werken en het feitelijk de be doeling is dat bij de veemen alleen georga- niseerden zullen worden in dienst genomen. Bovendien verspreidde het Hoofdbestuur van den Ned. Scheeps- en Bootwerkersbond een manifest, gericht tot „den handel en Amsterdamsche burgerij", in welk schrij ven de quaestie werd uiteengezet en vast gesteld wordt, dat de werkgevers dat bestuur opzettelijk negeerenzoodat het zich verplicht ziet erkenning van de vak- vereeniging te vragen. Het manifest eindigt aldus We hebben het recht tot organisatie, de arbei ders hebben het recht hun vertegenwoordigers aan te wijzen, die hun.belangen behartigen even als de werkgever, we hebben meermalen en ook thans weer getoond verschillende conflicten tot wederzijds goedvinden op te kunnen lossen, en zouden we ons dan op een dergelijke grievende manier laten beleedigen, wegcijferen als door het bestuur der werkgevers in hel veembedrijf is gedaan Dat nooit of nimmer. Dan dure de strijd voort en de gevolgen komen voor rekening der heeren werkgevers in het veembedrijf. Aan onze eer zijn we dus verplicht erkenning der organisatie te eischen". Het J1 bid. voegt hieraan toe Men ziet, op den laatsten regel van dit mani fest komt het aan, en daarmede is een aanleiding voor ernstig gevaar in de Amsterdamsche haven geboren, omdat men nu is komen te staan voor precies dezelfde quaestie, die in 1903 voor het havenbedrijf van zoo groote beteekenis is geweest. Tot zoover Het Handelsblad. Zal het weer hard tegen hard gaan Zou de les van 1903 vergeten zijn? Wie biedt hier een reddingsplank aan? Het program van den Chr. Nationalen Werkmansbond luidt aldus 1. Persoonlijke roeping. De werkman is verplicht tot het handhaven zijner gods dienstige belijdenistot het hooghouden van zijn zedelijk karakter tot het streven naar verstandelijke ontwikkeling, naar vermeerdering van vakkennis en naar be vordering van kunstzin tot medewerking aan het verkrijgen van een loonstandaard, die den werkman in staat stelt zijn gezin „met God en met eere" te onderhouden. 2. Roeping in het huisgezin. Hij mijde in zijn gezin eene levenswijze boven gel delijke draagkrachtwake tegen het op wekken van de drankzuchtbetrachte de spaarzaamheid, zoodat ook kan worden medegewerkt aan het vormen van fondsen, hetzij deze door eigen initiatief hetzij door maatregelen der Regeering of door beide in of zonder onderling verband in het leven geroepen en onderhouden wordenbe- vordere de huiselijkheid, leze dagelijks voor zich en de zijnen Gods Woord en ga, als Priester in zijn huis, den zijnen vóór in het gebed. 3. Roeping tegenover de kinderen. De werkman en de werkmansvrouw zorgen dat hunne kinderen geregeld godsdienst onderwijs en zooveel zulks noodig is ook christelijk onderwijs ontvangen. Zij moeten er, bij de keuze van een beroep voor hunne kinderen, tegen waken dat dezen in een werkkring komen, waar hun zedelijk leven gevaar loopt. Zij moedigen den zoon aan, een bekwaam werkman of een degelijk ontwikkeld persoon in een of anderen maatschappelijken werkkring te worden. In den huiselijken kring of daarbuiten worde aan de dochter eene degelijke voor bereiding geschonken voor de gewichtige roeping, die zij wellicht later als vrouw en moeder zal moeten vervullen. 4. Roeping tegenover de kerk. Men strijde, zonder zijne christelijke roeping tegenover andere kerken te verzaken, met geestelijke wapenen, voor de belangen zijner eigen kerk. Als lidmaat der Neder landsche Hervormde kerk, door en om welke onze staat is gegrondvest en- ons volk rijk is gezegend, voldoe men getrouw aan zijne plichten en make men ijverig gebruik van zijne rechten. Men kome, ook ter wille zijner kerk, krachtig op voor de vervulling harer sociale roeping in dezen tijd. 5. Roeping tegenover het vaderland. Men erkenne dat het Nederlandsche volk zijne eigene plaats in de volkerenwereld inneemt en door den Almachtige tot een eigene levenstaak is geroepen. Om die reden sterke men èn voor zich èn voor zijn huisgezin het nationaliteitsgevoel en de vaderlandsliefde. Dientengevolge wachte men zich van onnoodige en ondoordachte emigratie. 6. Roeping tegenover Oranje. Men eer biedige het Stamhuis van Oranje als Neer- land's Vorstenhuis, omdat dit onder Gods leiding in onze volkshistorie geworteld, door zijne eerbied voor de rechten des volks door de natie begeerd is, en door het plengen van het edelst bloed in den strijd voor Gods Woord en de vrijheden des volks, zijne innige lotgemeenschap met ons volk bewezen heeft. Men wakkere de liefde voor dat Vorstenhuis inzonder heid bij zijne kinderen aan. Hard rijden als een „duvel" toegestaan 1 De bepaling der Haagsche Rijwielver ordening volgens welke het in de gemeente verboden is met fietsen en motor-rijtuigen harder dan 12 K M. per uur te rijden, zal moeten worden ingetrokken (een voorstel daartoe strekkend is reeds, zij 'took ge dwongen, ingekomen) wijl de Regeering haar onwettig acht op grond dat aan den eisch van „geschiktheid" voorkomende in de Motorwet door die bepaling een geheel verkeerde uitlegging is gegeven. Deze beslissing is voor bedoelde spaak- in-'t-wiel-bepaling een spaak in 't nul. Wat aan den eenen kant jammer is! Wij bepalen ons ditmaal tot het ver halen van een en ander uit Rusland, 'tls weer weinig opbeurend. Het oproer te Lodz (Polen) waarvan wij gisteren melding maakten, heeft weer tal van onschuldige slachtoffers gemaakt. Bij den bommenaanval die een politie post geheel vernielde, werden 1 agent, 3 soldaten en 1 kozak gedood de kapitein van de politie en zijne vrouw gewond. Te hulp geschoten troepen herstelden de orde, doeti daarbij werden ook nog enkele personen gedood of gekwetstterwijl ook een politieagent werd doodgeschoten. In Warschau is het nog veel erger toegegaan. De revolutionairen hadden de uitmoording op groote schaal van de patroeljeerende politieagenten, gendarmen en soldaten beraamd. Er werden door de revolutionairen ge dood 17 politieagenten, 4 gendarmen en 7 soldaten gewond 10 agenten, 2 gen darmen en 5 soldaten. De soldaten antwoordden met geweer salvo's, waarbij 15 personen gedood en 130 gewond werden. Twee bommen werden geworpen tegen den politiepost in de Colodraiastraat. De tweede bom ontplofte en verwondde twee agenten en een soldaat. De politiepost werd geheel vernield. Een patroelje voet volk opende het vuur en verwondde on geveer twintig personen. Eene derde bom werd geworpen op eene patroelje in de voorstad Volaniemand werd gewond. Aangezien het feestdag was en duizenden menschen met het mooie weer de stad in pleziertreinen verlaten hadden, ver wachtte. niemand de bloedige slachting die door de revolutionairen beraamd was. Sterke afdeelingen voetvolk, dragonders en kozakken rukten nu uit en joegen overal het volk uiteen met zweepslagen, met de bajonet en met geweersalvo's. Ieder vluchtte om zijn leven. Om negen uur was geen enkel huis in heel de stad meer open en reden nog enkel ambulancewagens door de straten om de gewonden te vervoeren. Men zegt dat het een wraakneming der revolutionairen is wegens de gevangenne ming van 140 socialistische arbeiders in de hoogovens te Praga. De jongste huiszoekingen te Moskou hebben zeer belangrijke uitkomsten op geleverd. Men heeit een op groote schaal ingerichte bommenfabriek met een ijzer gieterij, verder honderden kilo's dynamiet en kruit, twee kanonnen, een zeer groote hoeveelheid wapens en schietvoorraad, vestingplannen en een naar het heet vol ledige lijst tan alle terroristische organi saties gevonden. Nog belangrijker zijn de stukken waaruit het bestaan van het zoogenaamde militaire verbond blijkt, die een groote samenspanning in het leger, waarbij vele officieren heirokken zijn, aan

Krantenbank Zeeland

De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | 1906 | | pagina 1