NIEUWSBLAD VOOR ZEELAND. No. 268. 1906. Donderdag 16 Augustus 20e Jaargang. HISTORISGH BüitenlandsEh Overziebt. CHRISTELIJK- De verkiezing te Vlissingen. VERSCHIJNT ZESMAAL PER WEEK Wed. S. J. DE J0N6E-VERWEST. te Goes F. P. D'HUIJ, te Middelburg. PRIJS DER ADVERTENTIËN A. SH'SOX, F. VAX DER HEER; C. VAX PD PUTTE. Het schoone en het nut van de Tentoonstelling. IEDEREN WERKDAG DES AVONDS. Prijs per drie maanden franco p. p1,25. Enkele nummers0,025. UITGAVE DER FIRMA EN VAN van 1—5 regels 40 cent, iedere regel meer 8 cent. Familieberichten van 1—5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. De antirevolutionaire kiezers te Vlis singen zijn van ouds wakkere bazen. Zij hebben een stevige organisatie, die zij weten te eerbiedigen. Het zou een be- leediging voor hen zijn, hen op te wek ken om morgen 16 Aug. trouw op te komen. Zij zullen dit, ook zonder onze waarschuwing wel doen. Ons korte woord strekt zich om hun toe te roepen dat aan ons bureau, en in menige woning buiten hunne stad, en in de provincie hunne worsteling met-be langstelling wordt gadegeslagen. Zij hebben al zoo dikwijls op hope tegen hope gestemd. Zjj mochten ook al enkele malen hunne inspanning met de zege gekroond zien. Doch ook niet weinigen zijn als zij zoo beproefd geworden telkens weer, door 't heengaan uit den Raad van de weinige getrouwen die als hun geestverwanten in engeren zin de gemeentebelangen in hun nen geest behartigden. Van der Meer en Bos en Loois zijn drie namen die zij niet licht vergeten zullen. Beide eersten zagen zij in de kracht dei- jaren van hunne zijde weggerukt; de derde zag zich genoodzaakt, na een onverdiende smartelijke uitwerping uit het dagelijksch bestuur zijn mandaat neer te leggen. En zoo slonk het aantal hunner geest verwanten in den Raad tot een tweetal wegeen tweetal wel is waar dat er wezen mag, doch dat nog wel wat ver sterking velen kan. Het is zoo moeilijk als zeer kleine minderheid telkens weer tegen den stroom te moeten oproeien. Daarom zou het de kleine minderheid in den Raad ongemeen ten goede komen, wanneer er eens een paar leden van hunne richting bij kwamen. Mannen, die ook wenschen te getuigen tegen de richting waarin de meerderheid stuurt, en die maar al te zeer de burgerij op steeds meerdere lasten drijft. Het drietal dat u Kiezers van Vlissingen, is voorgesteld, is een flink stel mannen, waarmee iedere partij met eere zou kunnen voor den dag komen. Drie VlissiBgers van huis uit, mannen uit het volk, kloeke sprekers, en practici. HUSON de bouwkundige VAN DER MEER, de finantieele specialiteit; VAN DE PUTTE, de landbouwer. Wij mogen ze met gerustheid gelijkelijk aanbevelen als der zake kundige mannen, die inden Raad een goed figuur zouden maken. Men ga niet te laat naar de stembus; dit toch vergemakkelijkt zeer de taak der vrienden die de leiding dezer verkiezing hebben, en wien wij zegen op hun arbeid toewenschen. Onze mannen zijn In district II Nog in district II En in district III Onlangs werd te Middelburg een ten toonstelling georganiseerd door den Volks bond, die zeer in den smaak viel en een waar succes is geweest. Nu het pogen om de uithuizigheid te bestrijden door huisvlijt is aller-prijselijkst, en we ver heugen er ons in, dat zoo velen er lust in hebben om thuis in hun vrije uren iets te vervaardigen dat aardig en aangenaam is. Doch het is wenschelijk, dat de huisvlijt geleid wordt in de bedding van 't waarlijk schoone. En om schoonheidszin aan te kweeken, daarvoor zjjn zeer dienstig een tentoonstelling, zooals die ten yóór-vorigen jare in koper-kunst en ditmaal in zilver en goud-arbeid is georganiseerd. Ons werd door de vriendelijkheid van hem, die de ziel dezer expositie genoemd is, heden de gelegenheid geboden om de ten toon gestelde kunst-voorwerpen in oogenschouw te nemen en waarlijk, we hebben veel gezien dat schoon is en interessant. Een met zorg bewerkte geïllustreerde catalogus geeft een goed overzicht van de rijke verzameling, die dank zij veler medewerking bijeengebracht is. Tal van stukken, die geschiedkundige waarde bezitten, die het volksleven onzer vaderen doen kennen, en die van de kunst in Zee land een goed getuigenis geven, prijken hier met voorwerpen, die meer toevallig het eigendom werden van Zeeuwsche be zitters. In den Oalvinistischen tijd, toen't zege vierend Nederland ontwaakt was tot de blijheid van een vrij volksbestaan, God met overvloed zegende, en 't maatschappelijk leven nog den vloek van degrootefabrieken en de verdeeling van den arbeid niet kende, toen had een werkman zijn werk lief en de knappe werker kon 't niet laten om het mooi te maken. Thans hebben we sleutels van gegoten ijzer, toen werd iedere sleutel gesmeed en de drangtotschoonheidbewoog den knappen smid om aan den sleutel, dien hij maken moast, iets aan te brengen tot verfraaiingiets dat hij zelf vond of gezien had en hij mooi vond. Men leefde toen kalmer en met name de knappe werker in metaal voelde zich kunstenaar, had „genie voor zijn vak" en leverde niet enkel zijn gildeproef, maar telkens ook andere proeven van zijn vernuft en kunst- vaardigdheid. Dat trof ons bij 't be schouwen der zilverwerken uit den tijd van Maurits en Frederik Hendrik en ook nog lang daarna. De kunstproducten der Middeleeuwen zyn bijna allen door de ongunst der tijden verloren gegaan. Ook is er een tijd ge weest van heerschenden wansmaak, toen veel waarlijk-schoons is vernietigd en ver kwanseld. Oude kunststukken werden tot gladde zilveren voorwerpen, zonder eenig karakter, omgesmolten Moest niet alles worden gemoderniseerd? Met de herleving van het Calvinisme valt samen de herleving van de belang stelling in de antieke kunst en het zien van 't eigenaardig schoon in 't ouder- wetsche. De twee fraaiste zilverkunststukken uit Zeeland konden niet worden ten toon ge steld de beker van Maximiliaan, die te Veere op 't stadhuis bewaard wórdt en de prachtige Avondmaalkan en schotel, die verhalen van de reformatie te Vlis singen, doch thans ver weg zijn. Doch er zijn nog kostbare stukken te over, die een aandachtige beschouwing waard zijn. We willen op enkele wijzen. In de achterste zaal staan de gedreven en met graveerwerk versierde bekers. De Sint-Jacobs-beker uit 1595. Een prach tig bekertje uit 1639, dat de herinnering levendig wil houden aan den zeeslag bij Duins. Ge proeft den godsdienstigen tijd uit 't inschrift; Dit's ivt den slacli tot ons gecommen Opdat elck mach Godt heuchlijk rommen 'J Het Spaansch gewelt en vloot zeer crachtig Die is gsvelt door Godt almachtig. Kijkwaardig zijn ook de ananasbeker en kokosbeker wat sierlijke, natuur- getrouwe modellen I de beker van 't goudsmidsgilde van Vlissingen, die aan Bezaleël herinnert. Prachtig is ook een Perzische fleseh met Vlissingsche inscrip ties aardig de beker met „hansje in den kelder" wellicht kennen onze oudste lezers nog deze plagerige aardigheid 1 Een beker is door Frederik Hendrik ge schonken aan een Vlissinger voor man moedig gedrag in 't beleg van Den Bosch; Sommen heeft de Catalogus, doch dit s een toutje. die heeft 't fatsoen van een toren. Nog trof ons een beker van Sint Aldegonde, waarop o. a. staat requies alibi d. w. z. repos ailleurs, elders rust Van overdaad legt getuigenis af de mo lenbeker, die uitgedronken worden moest terwijl de wieken tengevolge van het blazen op een aangebracht pijpje draaiden. Stond het molentje aan den voet stil, eer de beker leeg was, dan moest de te trage „wijnzuiper" zooveel bekers boete betalen, als het uurwerk achter't molentje aangaf! Zeer merkwaardig is 'n Lutersch avond- maalbekertje met bergplaats voor een ouivel in den voetdit bracht de dominéé mee naar zieken en stervenden om hen te „bedienen". Wat zijn er ook fraaie schotels. Groot moedertje leest uit den bijbel voor, ter wijl moetje haar kleine de borst geeft. Dat is naar waarheid met de moedermelk ingegeven! Echt gereformeerd, de lijn des Verbonds. Goed gegraveerd is ook de schotel van Elia's hemelvaart, maar onbe grijpelijk is de oud-romeinsehe rand. Over de serviezen zal ik niets zeggen, doch onze huisvrouwen zullen ze met schik bekijken, die aardige zoutvaatjes, bonbonbakjes, enz., enz. En ik denk, dat onze bazinnen aardigheid zullen hebben aan de ouderwetsche geboortelepels. Er is een lepel-vork, die omgebogen en in den zak gestoken worden kan. Ook de brandewijnskommen zijn sierlijk. Kandelaars, tabakspotten, snuifdoozen, tabaksdoozen, koelvaten, bekers, neen, maar hoor, een rijke verzamelingdan prachtige kistjes,beeldige gouden horloges, en wat ik allerfraaist vondgouden en met steenen gesierde kettingen, die vroeger behoorden bij de Bevelandsche dracht. No. 348—358 geven het zilver uit de oud- Zeeuwsche hoerendracht. Allermerkwaardigst het kleinste boekje der wereld, een gilde proefstuk. Duide lijke druk, fijn bandje, sierlijk gouden haakjesniemand loope dit voorbij. De vriendelijke commissarissen van orde wil len alles aanwijzen en verklaren. Eenig is de verzameling, die betrekking heeft op Napoleon Bonaparte. Men ziet hem tot op een pijpedop en de pijpuitpluizer toe. En de kleinste der gouden penningen ligt er met 't kopje van des keizers zoontje, den z.g. koning van Rome. Zulke gouden penninkjes werden gestrooid bij zijn ge boorte of doop. En wat zal ik verder verhalen van 't kerkelijk zilver, van de prachtige kerk boeken een met zilveren ketting en ceintuur, waaraan het hing en van de Joodsehe sieraden, waarop waarlijk beel den en tafereelen staan ondanks de Jood sehe opvatting van 't 2e gebod Nog noem ik een doodshoofdje half sponsbakje en half bergplaatsje voor vier derlei reukwatertjes de ring met 't doods hoofdje om gif te bergen, de „dobbel steentjes" in den vorm van springende ventjes, enz. enz. De heer Frederiks beklaagt zich er over, dat tot dusver de burgerij traag opkwam en dat er wel Bevelandsche maar geen Walchersche dorpsbewoners kwamen zien. Toen heb ik hem gezegdik zal een artikeltje over de tentoonstelling schrijven en aanbieden aan De Zeeuwdan zult ge eens zien, dat er bij mijn volk wel ter dege belangstelling is voor het historisch- interessante en het waarlijk-schoone. En ik denk, dat menig bezoeker, als hij deze dingen ziet, zal zeggendat en dat hadden wij bij grootvader of grootmoeder net zoo. Ook zullen ze leeren zien, dat het ouder- wetsch bewerkte toch veel echter mooi is dan 't nieuwmodische gladde. En die werken kan en wil te huis, hij leere hier zien echt-mooie vormen en veredele zijn kunstzin en smaak. Iets te vervaardigen, dat waarlijk schoon mag heeten, is een gave van denzelfden Geest, die Aholiab en Bezaleël bekwaamde en daarom kan men beide uit Historie en Kunst, hier tentoongesteld, opklimmen tot de verheerlijking Gods' W, 15 Augustus 1906. Een zeker deel der vrijzinnig-democra tische pers in onze provincie wrijft zich de handen van genoegen over enkele kleine geschillen die tusschen de katholieke en onze plaatselijke pers nu en dan worden uitgestreden. Dat genoegen zij den tegenstander van harte gegund. Toch zij hij voorzichtig. Niemand toch zal beweren dat de coalitie der Chr. partijen ook maar één vezel van haar vastigheid heeft losgelatenterwijl hier tegenover staat dat aan den linkschen kant zeer ernstige scheuren in het concen tratie-gebouw zich vertoonen. De polemiek tusschen Unie-liberalen en Vrijzinnig-democraten over velerlei dat hen verdeelt, is van te jongen datum om haar nu reeds vergeten te zijn. De laatsten vinden de eersten niet be ginselvast genoeg; niet betrouwbaar op het punt van algemeen kiesrecht, democratische belastingherziening, zucht tot beknibbeling op defensie-uitgaven, enz. De eersten heb ben tegen de laatsten het bezwaar dat zij te „parmantig" optreden, en een hoogen toon voeren, ongeëvenredigd aan hun geringe aantal, terwijl zij door hun felle optreden tegen de Unie-leiders de liberale concen tratie in gevaar brengen. Prof. Treub schold de Unie-liberalen reeds voor politieke avonturiers, waartegen 't unie-liberale blad Het Vaderland schreef dat als de heer Treub meent dat de Unie mannen „zijn voetveeg willen zijn, hij zich vergist zooals misschien nog nooit een po liticus zich vergist heeft". Ook is van weerszijden met opzegging van de coalitie gedreigd. Deze feiten zyn notoir en voor vermeer dering vatbaar. Wij zeggen daarmee niet dat het met die vredebreuk zoo'n vaart zal loopen. Och, als 't „clericale spook" naar voren komt, kruipen deze krakeelende kinderen toch altemaal weer bijeen onder moeders stoel Maar men zij dan ook niet te haastig in zijn verheuging, wanneer een enkel stukje polemiek over een zeer geringe bijzaak tusschen een paar bladen der rechtsche coalitie 't gemoed van den vrijzinhig-demo- cratischen omstander, dien het eigenlijk toch niet aangaat, komt verkwikken. In Duitschland ontwerpt men een wet tegen het, zonder verlof, fotografeeren en in Engeland een tegen het rooken van jongens beneden de 16 jaren. Zoo zal ook onder de zich uitbreidende ambten dat van Kanton- of politierechter weldra behooren. Wij hebben vroeger al eens getracht een voorstelling te geven van de grootheid der stad Londen. Thans voegen wij er nog eenige cijfers aan toe, ontleend aan den post onderwijs. De 24 millioen gulden aan onderwijzers traktementen komen uit een begrooting, die in haar geheel 60 millioen gulden be draagt. Er zijn 750.000 leerlingen en 20.000 onderwijzers aan de lagere scholen. Men heeft in 't afgeloopen jaar gebruikt 113.500 liter inkt. 5 millioen schriften. l'/jj millioen teekenschriften. 20.000 riem folio schrijfpapier. 2 millioen boeken voor potloodwerk 11.300 riem papier. 2.200 riem vloeipapier. 65.000 doosjes pennen. 430.000 penhouders. !ij Griffels an leiefi worden niet gebruikt, Rusland, Voor het eerst sedert den oorlog heeft de Tsaar besloten de volgende week te Krasnoje Selo een wapenschouwing te hou den over 50^000 man, Een bericht uit St.-Petersburg van heden zegt: „Nu de rust te St.-Petersburg her steld is, zullen alle regimenten der garde den 16en dezer naar 't kamp van Krasnoje Selo terugkeeren om daar legeroefeningen te houden". Ook zijn maatregelen getroffen om de berooving der postrijtuigen tegen te gaan. In de posttreinen der zuid-westelijke spoorwegen loopt, te beginnen met heden, achter het postrijtuig een bijzonder rijtuig, waarin alle geldzendingen vervoerd worden en waarin zich een militair commando be vindt. Overigens houden de baldadigheden aan. Een vijftigtal leegloopers en winkelbe dienden hebben nadat de voorstelling en het bal waren afgeloopen den schouwburg in de St.-Petersburgsche voorstad Vsevo- lojskaja in brand gestoken. Een impres- sario, een tooneelspeler en een schouwburg- bediende werden door hen vreeselijk mis handeld. Bij den brand zijn tien personen gewond. Kreta. Na het bedanken van prins George als gouverneur van Kreta, heeftmendatweinig benijdenswaardig baantje aangeboden aan den graaf van Turijn, neef van den koning van Italië, die echter bedankt heeft. Daarna heeft men het oog laten vallen op prins Mirko, jongsten zoon van den vorst van Montenegro. Maar deze heeft den post nog stelliger afgewezen, wel wetend dat de Kretenzers slechts een Griek zullen dulden om hen te besturen. Omtrent de ziekte van den Sultan loopen de meest tegenstrijdige geruchten. Volgens de officieels berichten zou de gezondheids toestand van Abdul Hamid eigenlijk niets te wenschen laten en Z. M. weer dagelijks gedurende eenigen tijd zich aan de staats zaken wijden. Bulletins worden niet uit gegeven en informatiën uit de hooge krin gen ten paleize van Yildiz Kiosk naar den toestand van Z.M., worden beantwoord met het verzoek om liever van die informatiën verschoond te blijven. Intusschen blijven de officieuze berichten zeer verontrustend luiden. Wij zullen derhalve moeten wachten wie hier waarheid spreekt: officieel of officieus. B u 1 g a r ij e. Tusschen Grieken en Bulgaren, Grieken en Macedoniërs, Grieken en Turken blyft het nog maar steeds vechten en dreige menten. Vooral de Bulgaren, een dapper berg volk, geeft in moed en wrok zijn tegen stander geen kamp. Waar dit in 't eind nog eens op zal uitloopen Zoo zijn er weer in dat land ernstige onlusten uitgebroken te Anchialo. De ge- heele stad, met uitzondering der Bulgaar- sche wfjk werd een prooi der in arren moede door kwaadwilligheid en wraak zucht aangestoken vimmen. Het was op de Gr ek chewjjk gemunt geweest. Volgens sommigen is de Griek- sche aartsbisschop in zijn paleis verbrand volgens anderen ontsnapte hij. Omtrent de aanleiding tot de onlusten wordt gemeld, dat Zondag een anti-Griek- sche meeting zou gehouden worden te Anchialo, een stadje aan de kust, dat hoofd zakelijk door Grieken bewoond wordt. Daar de Grieksche bevolking de samen komst verhinderen wilde, ontstond er een gevecht, waarbij van weerzijden al dade lijk slachtoffers vielen. Eerst in den avond, nadat het gevecht in de straten reeds urenlang geduurd had, kwamen er troepen aanrukken, die de orde herstelden. Dien dag hadden er ook anti-Grieksche betoogingen plaats te Roestjoek, Karnobat en andere plaatsen, waar verscheidene win kels van Grieken geplunderd werden. Ook in Boergas, een klein zeestadje aan de Zwarte Zee, aan de golf van denzelfden naam, heeft een zeer bloedige botsing plaats gehad en moeten vele huizen ge plunderd en in brand zijn gestoken. Nader wordt uit Sofia omtrent de om

Krantenbank Zeeland

De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland | 1906 | | pagina 1